Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В. В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Що слід розуміти під гарантійними виплатами?У процесі реалізації конституційних прав та виконання обов'язків виникають життєві ситуації,
коли перед громадянином стоїть завдання чи борг виконувати державні або суспільні обов'язки,
при цьому за працівником зберігається місце роботи.
Трудове законодавство України передбачає
випадки збереження за працівниками заробітної плати,
коли вони з поважних причин не виконували
покладену на них трудовим договором роботу. Виплати, які виробляються за час, протягом якого працівник не виконував свої трудові обов'язки з причин, визнаним законодавством України
поважними, називаються гарантійними виплатами. Гарантійні виплати виконують охоронну
функцію по захисту заробітної плати працівника від її
зниження, якщо працівник з причини, зазначеної у чинному законодавстві, не працював, а відволікався

219

для виконання державних або громадських
обов'язків.

Основне призначення цих виплат З збереження
працівникові його рівня життя. Особливо їх значення виростає при переході до ринкової економіки, функціонуванні різноманітних форм власності та форм
господарської діяльності. Відмінність гарантійних виплат від заробітної плати полягає в тому, що вони гарантовано виплачуються працівнику не за працю і результати праці, а гарантують оплату праці у випадках,
передбачених законодавством.

Працівникам, звільненим від роботи внаслідок
обрання їх на, виборні посади в державних органах,. А також у партійних, профспілкових, кооперативних та інших громадських організаціях, надається після закінчення їх повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а'прі
її відсутності З інша рівноцінна робота (посада)
на тому ж або за згодою працівника З на іншому підприємстві, в установі, організації.

Ст.38 Конституції України передбачає, що
громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевому референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органи місцевого самоврядування. Громадяни користуються рівним
правом доступу до державної служби, а також
службі в органах місцевого самоврядування. На час
виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця
роботи (посади) і середнього заробітку . Так, наприклад, ст.31 Закону України від 03.07.1991 р. ИО всеукраїнський та місцеві референдумахи гарантує, що
особи, які входять до складу комісії з референдуму, в період підготовки і проведення референдуму можуть бути звільнені від виконання виробничих або службових обов'язків із збереженням середньої заробітної плати за рахунок коштів, які виокрем
220

ляють для проведення референдуму; ст. 17 Закону України від 24.09.199.7 ИО вибори народних депутатів
Украіниі і ст.17 Закону України від 05.03.1999 ИО виборах Президента Украіниі передбачають оплату
членів виборчих комісій, звільнених від виконання трудових обов'язків на час виборчої компанії, не нижче середньої місячної заробітної
плати, а також збереження за ним місця роботи.

Виплата заробітної плати при залученні громадян до виконання державних або громадських
обов'язків гарантується: при виконанні депутатських повноважень та обов'язків; при явці за викликом в
органи дізнання, попереднього слідства, до прокурора і до суду як свідка, потерпілого, експерта,
спеціаліста, перекладача, понятого, а також для участі
в судових засіданнях в якості громадських обвинувачів і громадських захисників, представників
громадських організацій і трудових колективів,
участі членів добровільних пожежних дружин у ліквідації пожежі; виконання інших державних
або громадських обов'язків, передбачених чинним законодавством України.

Народному депутату після закінчення строку його повноважень, а також у разі дострокового їх припинення
за власним бажанням про складення ним депутатських
повноважень надається попередня робота (посада),
а в разі ліквідації підприємства він зараховується до
резерв кадрів державної служби або відповідного міністерства або відомства, в системі якого він працював на попередній роботі, для заміщення
посади, яка відповідає його професійному
рівню, з урахуванням рангу державного службовця.

Працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України ИО загальний військовий обов'язок і військової службеи і ИОб
альтернативної (невійськової) службеи, надаються
гарантії та пільги відповідно до цих законів.

При направленні працівників для підвищення квалі-'
фікації з відривом від виробництва за ними збе
221

няется місце роботи (посада) і провадяться виплати, передбачені законодавством.

З метою охорони здоров'я як працівників, так і осіб
яких вони обслуговують, законодавець передбачив,
що за час перебування в медичному установі
на обстеженні за працівниками, зобов'язаними проходити
таке обстеження, зберігається середній заробіток за
місцем роботи.

З метою залучення громадян для здачі крові передбачається, що за працівниками-донорами зберігається середній заробіток за дні обстеження в закладах охорони здоров'я і здавання крові для переливання. Цим працівникам безпосередньо після кожного
дня здачі крові для переливання надається день
відпочинку із збереженням середнього заробітку. За бажанням
працівника цей день приєднується до щорічної відпустки.

Враховуючи важливість розвитку науково-технічного
прогресу, впровадження нових технологій, вдосконалення виробництва, передбачається, що за працівниками З авторами винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій зберігається середній заробіток при звільненні
від основної роботи для участі у впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції на тому ж підприємстві, в установі, організації.

При впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка або раціоналізаторської пропозиції на іншому підприємстві, в установі, організації за працівниками зберігається посада за
місця постійної роботи, а робота по впровадженню винаходу, корисної моделі, промислового зразка
чи раціоналізаторської пропозиції оплачується
за згодою сторін у розмірі не нижче середнього заробітку за місцем постійної роботи.

222

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Що слід розуміти під гарантійними виплатами?"
 1. 1. Поняття і сутність банківської гарантії
  що робить банківську гарантію самобутнім інститутом російського цивільного права. У літературі мають місце інші оцінки банківської гарантії. На думку одних авторів, банківська гарантія є модифікацією гарантії, що передбачаються в ст. 210 ЦК РРФСР 1964 р. і п. 6 ст. 68 Основ цивільного законодавства 1991 р. 2 На думку другої групи авторів, з урахуванням того, що підставою до
 2. 4. Виконання і припинення зобов'язань, що випливають з банківської гарантії
  щоб встановити, чи відповідає ця вимога та додані до нього документи умовам гарантії (п. 2 ст. 375 ЦК). Під розумним строком, протягом якого гарант зобов'язаний здійснити перевірку документів і дати відповідь про їх прийняття або відмову, повинен розумітися термін, що склався у вигляді звичаю. Установка законодавця на розумність строку здійснення перевірки документів не перешкоджає його
 3. 3. Виконання договору підряду
  що за загальним правилом робота за договором підряду виконується утриманням замовника, тобто з його матеріалів, його силами і коштами (ст. 704 ЦК), саме він у більшості випадків схильний до ризику випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна, необхідного для здійснення передбачених договором підряду робіт. Разом з тим при наданні замовником матеріалів і устаткування, а
 4. Що слід розуміти під погодинної системою і відрядна система оплати праці?
  Слід розуміти ой-'ределенний спосіб встановлення співвідношень між! витраченим працівниками працею, вимірюваним соглас-| але певними показниками, і розмірами нараховується-1 мій їм заробітної плати. Залежно від того, чим; вимірюється міра витраченої праці З тривалістю відпрацьованого часу, кількістю виробленої продукції або виконаних робіт З системи заробітної плати
 5. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  що основне призначення права - бути регулятором суспільних відносин, що складаються з усього спектру нового соціально-господарського устрою людського буття. Діапазон підходів до проблеми соціального регулювання досить широкий: від релігійних до класових, від бихевиористских (від англ. Behaviour - поведінка) до кібернетичних. Це зрозуміло - людство завжди прагнуло осмислити не Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
 6. Що поглиблення дискреційного контролю є фактором корупції та економічної злочинності. 2. Послідовно вводити обмеження на суміщення посад в системі державної служби та в акціонерних товариствах з часткою державної участі. В даний час таке суміщення цілком законно. Так, Указом Президента РФ "Про заходи щодо реалізації промислової політики при приватизації
  Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
 7. Щоб по технічним умовам дана авіаційна техніка, покращене озброєння або системи зв'язку абсолютно відповідали замовлення клієнта-фаворита. 62 Майже сто років тому Лінкольн Стефенс, відомий американський борець з корупцією у сфері політичних відносин, зрадив гласності то, як досить великий і досить вигідний контракт дістався компанії , глава якої значився в друзях
  1. Вільне використання запатентованих об'єктів
 8. що такі вилучення не вступають в розумне протиріччя з нормальним використанням патенту і не завдають безпідставного шкоди законним інтересам патентовласника ". Патентне законодавство Росії, як і законодавство інших країн, встановлює ряд випадків, коли дії третіх осіб щодо використання розробки не розглядаються як порушення виняткових прав власника патенту.
  3. Об'єкти авторського права
 9. що може бути об'єктом авторського права: "Охорона авторським правом поширюється на об'єктивно виражені результати інтелектуальної діяльності, але не поширюється на ідеї, процеси, способи, концепції або математичні формули в чистому вигляді". Стаття 2 Договору ВОІВ з авторських прав сформульована майже ідентичним чином. Знаменита формула Ейнштейна з його теорії
  6. Майнові права виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення
 10. що доходу від цих записів артист не має. Дуже часто записує техніка "чорних" фонограм значно знижує якість звучання, і виконавець цілком може не відчувати бажання демонструвати таку запис публіці. Таким чином, "чорні" записи не тільки представляють публіці неякісний продукт, а й шкодять репутації виконавця. При цьому купити таку продукцію можуть любителі
  что дохода от этих записей артист не имеет . Очень часто записывающая техника "черных " фонограмм значительно снижает качество звучания , и исполнитель вполне может не испытывать желания демонстрировать такую запись публике . Таким образом , "черные " записи не только представляют публике некачественный продукт , но и вредят репутации исполнителя . При этом купить такую продукцию могут любители
© 2014-2022  ibib.ltd.ua