Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФундаментальна філософія → 
« Попередня Наступна »
А.В. Захаров. Дидактичні матеріали курсу "Філософія", 2001 - перейти до змісту підручника

2.1 Діалектико-матеріалістичний метод. Основні принципи діалектики.

Потреби природознавства другої половини 19 століття у філософських узагальненнях та методології показали, що ні метафізика, ні гегелівська діалектика не відповідають запитам часу. Крім того, гостро стояла проблема виявлення, визначення загальних закономірностей історичного розвитку суспільства. Необхідний був метод, який би витікав з матеріальної єдності світу.

К. Маркс побачив у гегелівської діалектики раціональне зерно: принцип руху і разваітія через протиріччя. Про відміну гегелівської діалектики від матеріалістичного методу К.Маркс говорив: «Мій діалектичний метод по своїй основі не тільки відмінний від гегелівського, але і є його протилежністю» (Маркс К., Енгельс Ф. Соч., 2-е вид. Т.23 . С. 21). У Гегеля ідеальне створює всі, у Маркса ідеальне - це матеріальне, перенесене в людську голову і перетворену в ній.

Матеріалістична діалектика склала ядро діалектико-матеріалістичного світогляду, метод вивчення, розкриття закономірностей, тенденцій розвитку і перетворення дійсності, Діалектика є одночасно і теорією і методом.

Матеріалістична діалектика, загальна теорія розвитку, як і будь-яка інша наука знання, являє собою систему принципів, законів і категорій.

Принцип об'єктивності. Цей принцип випливає з матеріалістичного вирішення основного питання філософії. Об'єктивність розгляду - вихідний принцип діалектико-матеріалістичного методу. Принцип об'єктивності передбачає, передусім, визнання об'єктивно реального існування предмета пізнання і можливість його адекватного відображення у свідомості людини в ході його предметної діяльності.

Мислення, керується принципом об'єктивності, має дати предмету дослідження проявитися самому, тобто повинно так ставиться до нього, щоб він сам визначав себе, а не отримував свої визначення ззовні. Тому мислення зобов'язане підкоритися предмету, уважно придивлятися до руху останнього, висловлювати діалектику речей у діалектиці понять.

Принцип всебічності. Об'єктивна основа принципу всебічності полягає в тому, що хоча в реальній дійсності всі явища і процеси розділені у просторі та часі, вони, через нескінченну кількість зв'язків, так чи інакше взаємозумовлені, взаємодіють один з одним, знаходяться в певних відносинах. Вплив явищ, предметів, речей і т. п. один на одного призводить до зміни їх стану, породженню одних іншими, аж до взаимоперехода. Найскладніші взаємодії характеризують життя суспільства, яке, взяте як ціле, є не що інше, як продукт взаємодії людей.

Принцип всебічності можна розглядати спрощено, як необхідність і можливість пізнати явище відразу. Слід мати на увазі, що знання людини завжди відносні, постійно розвиваються. Принцип всебічності застерігає нас від спроби перетворення відносних знань в абсолют, догму. Справа в тому, що догматизм - це не історичний і не діалектичний, а схематичний і закостенілий тип мислення, при якому теоретичні та практичні проблеми аналізуються без врахування конкретних обставин, мета і часу.

Принцип розвитку. Це, по суті, головний принцип матеріалістичної діалектики, тому її можна представить як науку про розвиток.

Принцип розвитку синтезує, об'єднує всі інші принципи діалектики. До найбільш характерних рис даного процесу відносяться: виникнення якісно нового об'єкта (або його стану), спрямованість, незворотність, закономірність, єдність кількісних і якісних змін, розгортання в часі. Розвиток не є розвиток «взагалі». Воно завжди пов'язане з конкретними матеріальними і ідеальними системами. Різноманітність світу відбивається в різноманітності розвитку, яке буває прямолінійним і зигзагоподібним, прискореним і уповільненим і т.д. «Чисте» протікання процесу можна представити тільки абстрактно.

У філософії виділяються дві головні лінії розвитку: прогрес і регрес.

Прогрес (від лат. Progressus) - рух вперед, успіх - напрямок розвитку, яке характеризується від нижчого до вищого, від самого простого до складнішого, досконалого.

Регрес (від лат. Regressus - зворотний рух) - такий тип розвитку, для якого характерний перехід від вищого до нижчого. У суспільному житті це може бути застій у розвитку економіки, політики, духовній сфері.

Можливість регресу в суспільстві пов'язаний зі складністю і суперечливість історичного процесу, з проявом суб'єктивізму (чого немає в природі), а тому історія йде зигзагами і крутими дорогами, шикуючись в загальну лінію розвитку: перехід від однієї суспільно -економічної формації до іншої, зміна цивілізацій.

Подальше обгрунтування принципу розвитку, як і всієї діалектики, відбувається в категоріях і законах.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1 Діалектико-матеріалістичний метод. Основні принципи діалектики. "
 1. Методи і внутрішній зміст філософії.
  Діалектики. Діалектика і світогляд. Діалектика і філософія. Принципи діалектико-матеріалістичної філософії. Категорії діалектики. Одиничне, особливе, загальне. Явище і сутність. Дійсність. Частина і ціле. Елемент, структура, система. Зміст і форма. Причина, наслідок, субстанція. Принцип детермінізму. Антісубстанціоналістская позиція у філософії. Об'єкт і суб'єкт. Випадковість і
 2. 2. Методологія юридичної науки. Основні методи ТГП.
  Діалектико-матеріалістичний метод поширюється на всі без винятку конкретні науки і на всі етапи або стадії процесу пізнання; б) Загальні методи. Серед них - методи порівняння, аналізу та синтезу, абстрагування, системного і структурного підходів, методи підведення менш загального поняття по більш загальні, сходження від абстрактного до конкретного та інші; в) Спеціальні методи -
 3. ВСТУП
  діалектики, 2) з необхідністю правильного поєднання пізнавальних, правових та оціночних категорій у правотворчій і правозастосовчій діяльності держави; 3) з тим, що реалізація принципів кримінального права має вирішальне значення в підвищенні ефективності кримінально-правової боротьби з злочинністю і залежить від визначення підстави кримінальної відповідальності і ступеня суспільної
 4. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
  діалектики пізнання, діалектики загального та особливого, абстрактного і конкретного. 1 Роль диспозиції поряд з конкретизацією складу злочину полягає так само, як про це вже говорилося, в індивідуалізації відповідальності. 84 Великий внесок у розвиток проблеми підстави кримінальної відповідальності та на захист тези «склад злочину - єдина підстава кримінальної відповідальності» вніс
 5. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  діалектику. І якби знову ж таки не було догматизації і вульгаризації діалектико-матеріалістичного методу, в такому підході не було б нічого страшного. Адже в рамках цього методу держава і право розглядається як розвиваються, динамічні соціальні інститути. Причини їх розвитку кореняться в матеріальних умовах життя суспільства. Суперечливий характер цього розвитку також визнається
 6. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  діалектики. У рамках цієї інтерпретації стверджувалося, що наукова думка не повинна зупинятися на сприйнятті лише зовнішніх, поверхневих, позитивістських сто-рон держави, а проникати вглиб будь-яких явищ і процесів, в тому числі і держави. І під сутністю держави розумілися його класова природа, використання держави для затверджений-ня влади пануючого класу. Держава
 7. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  діалектики (звалилася утопічна комуністична ідея, захиталася і її методологічна основа діалектика). Інші зміни свідчать про воістину революційні зміни у всій сфері науч-ного знання, а саме ті, які пов'язані з формуванням вже згадуваного синергетичного світосприйняття, що йде на зміну діалектико-матеріалістичним уявленням (втім, але не-яким
 8. МЕТОДИ І ВНУТРІШНЄ ЗМІСТ ФІЛОСОФІЇ.
  діалектики була розроблена в німецькій класичній філософії. Основна заслуга в розробці діалектики як системи принципів, законів і категорій належить Гегелю, який «... представив весь природний, історичний і духовний світ у вигляді процесу, тобто в безперервному русі, зміні, перетворення і розвитку, і зробив спробу розкрити внутрішній зв'язок цього руху і розвитку »(Маркс
 9. 2.3.2 Закон кількісних і якісних змін .
  діалектики. Вона має об'єктивний характер і загальне значення. Кожна річ є міра. Однак межі заходи змінюються, що пояснюється умовами того чи іншого процесу. Перехід кількісних змін у якісні і навпаки. Поняття стрибка. Постійні зміни якості і кількості, їх співвідношення (заходи) характеризують одну із сторін розвитку у вигляді переходу кількісних змін у
 10. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  діалектики і синергетики, входить в методологію синергетики. Але прояв коеволюційний процесів у правовій сфері, особливо при розгляді взаємодії права і людини, - це вже і предмет теорії права. Особливо значущим він опинився при вивченні процесу становлення особистості людини. Звідки взагалі з'явилося поняття «особистість», а потім і поняття «особа» (свобода особистості, фізична особа,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua