Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

48. Доказування. Елементи доказування. Предмет доказування.


Вирішення цивільної справи та прийняття відповідного обгрунтованого рішення неможливе без встановлення фактичних обставин, вибору норми права та висновку про права та обов'язки сторін. Всі ці складові можуть бути з'ясовані лише в ході доказової діяльності, метою якої є, відповідно до ст. 10 ЦПК, всебічне і повне з'ясування всіх обставин справи, встановлення дійсних прав та обов'язків учасників спірних правовідносин.
Доказування в цивільному процесі включає дві невід'ємні складові. З одного боку, це діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі, врегульована процесуальним законодавством (процесуальна форма), з іншого - пізнавальна (розумова) діяльність, що відповідає законам логіки. Тому доказуванням є діяльність, яка врегульована цивільний процесуальним законодавством і спрямована на з'ясування дійсних обставин справи, прав і обов'язків сторін шляхом зазначення про докази, їх збирання, подання, дослідження та оцінки.
Доказова діяльність здійснюється у певній послідовності. В теорії цивільного процесуального права не мас спільності поглядів щодо кількості стадій (етапів) такої діяльності. Зазвичай, виділяють такі етапи доказування:
формування предмету доказування, в тому числі посилання на фактичні обставини справи;
збір та подання доказів;
дослідженій доказів,
оцінка доказів.
Предмет доказування визначений ст. 179 ЦПК і ним є факти, які обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для вирішення справи (причини пропуску позовної давності тощо) і підлягають встановленню при ухваленні рішення суду. Коло обставин, шо на них сторони посилаються як на підстави своїх вимог і заперечень або на які вказують інші особи, може бути різноманітним, а предмет доказування по конкретній справі досить визначений На нього вказує норма матеріального права, яку слід застосувати в кожному конкретному випадку.
Отже, предметом доказування є:
обставини, які обґрунтовують вимоїн позивача (підстава позову);
обставини, які обґрунтовують заперечення відповідача (під става заперечення);
інші обставини, які мають значення для правильного ви рішення справи.
Не за усіма фактами предмета доказування здійснюється доказова процесуальна діяльність, tie потребують доказування:
загальновідомі факти;
преюдиційні факти;
факти, шо презюмуються;
визнані факти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "48. Доказування. Елементи доказування. Предмет доказування."
 1. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  доказування у справах про адміністративні про ступки. 5. Строки у провадженні. Органи, уповноважені розглядати спра ви про адміністративні проступки. Література: 1,9,17,48,49, 50, 71, 72, 76,82,88,95,122,123,189, 217, 251,257,281, 375,378,385, 389, 396,417,449, 505, 512, 531, 537, 547таін. --л Тема 13. Режим законності і дисципліни у державному управлінні 1. Поняття режиму законності і
 2. § 1. Предмет, система і завдання криміналістики
  доказування, встановлення істини. Воно здійснюється протягом усього процесу
 3. § 1. Процес пізнання у криміналістиці
  доказування за кримінальною справою. Встановлення істини під час розслідування чи судового розгляду обмежено часом, встановленими законодавством строками. Особливості криміналістики зумовили на самих ранніх етапах її розвитку використання формально-логічних методів пізнання (аналізу і синтезу, індукції та дедукції, конкретизації й абстрагування, аналогії, версії тощо). Використання цих методів
 4. § 3. Криміналістична характеристика злочинів
  доказуванню, визначають тією чи іншою мірою структуру кримінологічної та криміналістичної характеристик злочину. Залежно від особливостей того чи іншого виду злочинів структура елементів кримінально-правової характеристики конкретизується включенням відповідних факультативних елементів, наприклад, предмет безпосереднього злочинного посягання, особа потерпілого. Сутність криміналістичної
 5. § 1. Криміналістична характеристика розкрадань
  доказування у кримінальній справі (ст. 64 КПК), належної кваліфікації, з'ясування обтяжуючих обставин, особливо якщо застосування способу пов'язано з участю у розкраданні організованої групи. Слід враховувати й те, що спосіб вчинення злочину береться до уваги судом для індивідуалізації покарання винного, оскільки він характеризує не тільки сам вчинок, а й суб'єкта злочину. Все це зумовлює
 6. § 1. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами
  доказування при розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами, має важливе значення. Існує дві групи обставин, що підлягають встановленню: 1) обставини, які свідчать про організований характер злочину; 2) обставини, які сприяють доказуванню кожного окремого злочину, вчиненого організованою групою (місце і час вчинення злочину, спосіб злочину, обставини, які пом'якшують
 7. § 2. Предмет науки криміналістики
  доказування. Процес доказування в інформаційному плані - це рух інформації і підлягає певним закономірностям інформатики. Останні відображають суть руху інформації у будь-якій пізнавальній діяльності, в тому числі правоохоронній, при доказуванні у кримінальних справах. Цей процес охоплює виникнення, пошук, фіксацію, зберігання, обробку та передачу інформації адресату. У кримінальному процесі,
 8. Криміналістика та теорія оперативно-розшукової діяльності
  доказування. Взаємозв'язок криміналістики і оперативно-розшукової діяльності, по-перше, полягає в тому, що при розробці проблем тактики і методики розслідування враховується можливість оперативно-розшукових засобів і методів збирання інформації та прийомів її документування спеціальними засобами (фото-, кіно-, відео-, звукозапис). По-друге, криміналістичні рекомендації, крім того, повинні мати на
 9. § 2. Поняття криміналістичної інформації
  доказуванню у кримінальних справах; 3) матеріали кримінальних ni?aa; 4) соціальні явища, які виникають у житті і виступають об'єктами правового регулювання. Юридична інформація включає відомості як правового, так і неправового характеру, що представляють її види: кримінально-правова, криміналістична, процесуальна та інша інформація. Криміналістична інформація - більш вузьке поняття, вона
 10. 5. ПРЕДМЕТ, МЕЖІ ТА СУБ'ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ
  доказуванню у кримінальній справі, їх називають предметом доказування. У предметі доказування є кримінально-правовий, цивільно-правовий, кримінологічний та кримінально-процесуальний елементи. Кримінально-правовий елемент предмета доказування утворює сукупність обставин, регламентованих ст. 64 КПК, а саме: подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчиненнязлочину); винність
© 2014-2022  ibib.ltd.ua