Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації і спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія в освіті → 
« Попередня Наступна »
Т.Н. Васильєва. Формування саногенного мислення молодшого школяра: Навчальний посібник / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 48 с., 1997 - перейти до змісту підручника

Особистість і її структура

На питання про те, що таке особистість і яка її структура, психологи відповідають по- різному, і в різноманітності їх відповідей, а почасти і в розходженні думок на цей рахунок проявляється складність самого феномена особистості.

Поняття "особистість" бере свій початок від латинського слова "persona" (персона, маска). У давньогрецькому античному театрі особистістю називали маску, яку одягав на сцені актор, а дещо пізніше - характер персонажа, його внутрішню сутність. У Стародавньому Римі під особистістю увазі "обличчя перед законом". Таким чином, ми бачимо, що поняття "особистість" з часом ставало все більш широким у своєму тлумаченні, поступово починаючи позначати функції людини в суспільстві.

Сучасні психологи дають, на перший погляд, різні визначення. Так, по А.Г. Ковальова, "особистість - суб'єкт і об'єкт суспільних відносин" 1, по А.Н.Леонтьеву, "особистість - суб'єкт діяльності", по К. К. Платонова, "особистість - дієздатний член суспільства, що усвідомить свою роль у ньому ", по С.Л.Рубинштейну," особистість - сукупність внутрішніх умов, через які переломлюються зовнішні впливи "2. Цікавою є точка зору Г. Олпорта, який має на увазі під особистістю "довічно формирующуюся, індивідуально своєрідну сукупність психофізіологічних систем - рис особистості, якими визначається своєрідне для даної людини мислення та поведінка" 3. Таким чином, народжуючись на світ як індивід, людина особистістю стає в процесі оволодіння соціальним суспільним досвідом. Саме ця думка лежить в основі всіх наведених вище визначень.

Особистість можна розглядати як просту суму її рис. Щоб уникнути подібної помилки психологи розробляють свої концепції побудови структури особистості - відносно стійкого зв'язку, взаємодії всіх сторін особистості як цілісного утворення.

У сучасній вітчизняній психології є різні точки зору на побудову структури особистості. Наприклад, С.Л.Рубинштейн як елементи структури особистості називає такі: спрямованість (потреби, інтереси, ідеали, переконання, Світоглядні-ня); знання, навички, вміння; індивідуально-типологічні особливості (темперамент, характер, здібності) 4.

К.К.Платонов пропонує виділити чотири елементи структури особистості: соціально зумовлені властивості (відносини і моральні риси); досвід особистості (знання, навички, уміння); основні форми відображення (пізнавальні психічні процеси); біологічно обумовлені властивості (типологічні, статеві, вікові) 5.

А. Г. Ковальов пропонує розглядати структуру особистості як комплекс наступних елементів: спрямованість (система потреб, інтересів, ідейних і практичних установок); можливості (здібності і супутні їм властивості); характер (поведінка особистості в соціальному середовищі, зміст духовного, морального життя, вольові якості); система управління (саморегуляція, контроль, корекція дій і вчинків).

А.В.Петровский вважає, що структуру особистості визначають три підструктури: внутрііндівідная (темперамент, характер, здібності); інтеріндівідная (предметні відносини індивідів у діяльності); метаіндівідная ("вкла-

55

ди "особистості в інших людей).

Отже, при всій різниці підходів до побудови структури особистості ми можемо відзначити ряд повторюваних в них елементів: спрямованість, типологічні властивості, знання, навички, вміння, характер. Дещо інший підхід А.В.Петровского пояснюється його тлумаченням понять "особистість" і "індивід". На його думку, вони становлять єдність, але не тотожність.

Теоретично можливе існування індивіда, не реалізував себе як особистість (наприклад, в силу виключення з соціальної взаємодії). З іншого ж боку, можливе існування особистості (квазілічності) поза (без) індивіда. При цьому вплив історичної квазілічності (образ історичної особистості, літературного героя і т.д.) може виявитися не менш дієвим, ніж вплив іншого реально живе людини. Саме це міркування лежить в основі триланкової структури А.В.Петровского.

Розглянувши ряд концепцій особистості, ми вважаємо, що в якості основи для аналізу саногенного мислення молодшого школяра може бути взята структура особистості, запропонована А.Г. Ковальова. Для зручності використання ми пропонуємо внести незначні зміни, а саме, об'єднати перший і третій елементи і дещо розширити другий. Таким чином, аналіз розвитку особистості в молодшому шкільному віці і пошук витоків саногенного мислення будемо здійснювати на базі наступної структури:

1) спрямованість особистості і характер (система інтересів, потреб, ідейних установок; світогляд; зміст духовного життя, моральні якості; поведінка особистості у соціальному середовищі), 2)

система управління (саморегуляція, контроль, емоційні та вольові якості, корекція дій і вчинків), 3)

можливості (задатки і здібності, тип нервової системи і темперамент, система пізнавальних психічних процесів).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особистість і її структура "
 1. Від авторів
  особистості монархів, а в радянський час - вищих партійно-державних керівників. Відзначимо, що головне тут у тому, що вони характеризуються не просто як символи верховної влади, а як живі люди, особисті якості яких зіграли ту чи іншу роль при здійсненні ними управління країною. Не обійдено увагою і соціально-економічні процеси, особливо - періоду середньовіччя і перший
 2. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Особистістю і майном підданих , при цьому держава є верховним власником землі і розпоряджається всім національним продуктом. Приватна власність розвинена слабо. Політичний режим нездатний до політичному та соціальному розвитку. Державна централізація, як показав історичний досвід, є необхідним етапом поступального розвитку суспільства і внутрішньої закономірністю
 3. 4.Питання вивчення народних рухів
  особистостей вождів, дано їх соціально-психологічні портрети . Велике значення публікацій джерел. Велика увага також приділялася типології селянських рухів, особливо селянським війнам, (виробленні самого поняття «селянська війна» стосовно до російської історії, виявленню їх спільних рис і відмінних рис). На даному ж етапі розвитку історіографії в якості таких
 4. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Особистості - Царя - справді діє якась вища, надлюдська сила, якій нація бажає підкорятися ». У цьому уривку вся суть монархії по Тихомирову: вона має Божественну сутність, вона є моральний ідеал, вона є «реальний зміст російської народної душі». Тому і свавілля самодержця неможливий, адже цар - НЕ деспот, оскільки і Росії «вірна» релігія - православ'я (а
 5. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Особистості помірних громадянських і політичних свобод (свобода совісті, слова, зборів, союзів) і, як наслідок, легалізація діяльності близько 60 загальноросійських і національних політичних партій усіх напрямків і виникнення Рад, профспілок, страхових, кооперативних та інших культурно-просвітніх товариств. Була введена університетська автономія. У селі, незважаючи на збереження
 6. 4. жовтня 1917 (питання методології)
  особистості є головна творча сила для всякого суспільного будівництва. (Ідеологія ж російської революційної інтелігенції розвивалася на протилежному принципі - визнання безумовного першості громадських форм). Н. Бердяєв, вказуючи на трагізм російської революції, водночас підкреслював, що революція в Росії могла бути тільки соціалістичної, хоча за духовному складу вона могла
 7. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  особистості, ми вб'ємо класи »,« За кожного нашого вождя - тисячі ваших голів ».« Настала година розплати »та ін У зв'язку з убивством М.С. Урицького і замахом на В.І. Леніна ВЦВК прийняв резолюцію, в якій говорилося:« ... За кожне замах на діячів Радянської влади і носіїв ідей соціалістичної революції будуть відповідати всі контрреволюціонери і все натхненники їх. На білий терор ворогів
 8. 5. Оточення І. В. Сталіна
  особистості була припинена, почалася «повзуча» реабілітація Сталіна, що стосувалось і його соратників (К.Є. Ворошилов в 1969 р. був з почестями похований на Красній площі, В.М. Молотов в 1984 р. відновлено в лавах КПРС). Лише з початком перебудови прийшов час, коли почала висвітлюватися справжня роль Сталіна та представників його оточення , які разом з ним несуть всю повноту відповідальності
 9. 12. Класифіка-ція конституцій і їх внутрішня структу-ра.
  особистості тощо, але її приписи містяться не в єдиному документі, а у величезному числі джерел права. Таким чином, форма об'ектівірованія неписаної конституції невизначена. Розберемо це на прикладі Великобританії. У Британії протягом короткого терміну (1653 - 1660 рр..) діяла писана конституція. Сучасна британська неписана конституція являє собою досить складний конгломерат
 10. 20. Адміністративно-правовий статус громадян: адміністративна правоздатність та дієздатність.
  особи і громадянина. Тільки у випадках, передбачених кримінальним або адміністративним законодавством, громадянин може бути позбавлений якоїсь частини адміністративної правоздатності - права переміщення, позбавлення батьківських прав тощо Адміністративна дієздатність громадян є другою складовою частиною адміністративної правосуб'єктності. При цьому адміністративна правоздатність є
© 2014-2022  ibib.ltd.ua