Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по прокурорскому надзору в Украине. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

58. Методи прокурорського нагляду


Для виявлення порушень законів у діяльності органів, які здійснюють дізнання та досудове слідство, прокурор використовує такі методи:
1) ознайомлення з матеріалами розслідування кримінальної справи :
- шляхом безпосередньої перевірки і вивчення матеріалів. Справи він вивчає показання свідків, потерпілого, обвинуваченого, висновки експертизи та інші докази, робить висновок про повноту і всебічність розслідування,
законність постанов слідчого;
- заслуховування доповіді особи, яка проводить розслідування, про хід та тактику розслідування по справі в цілому, окремих її епізодів;
- ознайомлення прокурора з наглядовим провадженням по справі (де знаходяться копії основних важливих процесуальних документів).Це дає прокурору можливість прослідити
строки розслідування справи, пред'явлення обви нувачення, виконання окремих слідчих дій та ін.
2) участь у провадженні дізнання і досудового слідства:
- його присутність
- його участь
-особисте проведення окремих слідчих дій по справах, що знаходяться у провадженні слідчого.

3) розгляд скарг на дії слідчого та органу дізнання, які можуть бути подані як через слідчого, так і прокурору.
Прокурор на протязі 3-х днів після одержання скарги зобов'язаний розв'язати її і про результати повідомити скаржника.
Скарга і копія повідомлення про результати її вирішення
приєднуються до справи. При перевірці скарги прокурор знайомиться з матеріалами кримінальної справи, опитує заявника і інших осіб, вимагає пояснень від працівників органів дізнання і слідчих, а за необхідності проводить
окремі слідчі дії.
4) доручення керівникам ОДДС проведення у підвідомчих
їм підрозділах перевірок .За виявленими порушеннями керівники
повинні вжити заходів, про що повідомити прокурора. За необхідності
прокурор може витребувати матеріали перевірки для ознайомлення
і адекватності оцінки вжитих заходів.
5) участь у розгляді кримінальної справи в суді.
Постанова прокурора - це процесуальний акт, спрямований
на усунення порушень закону органами дізнання та досудового слідства, відновлення правового статусу суб'єктів процесу, а також забезпечення додержання норм КПК
України.
Письмова вказівка прокурора - це процесуальний акт, який скеровує хід розслідування і його результати. Вони є обов'язковими.
Оскарження вказівок вищестоящому прокуророві не зупиняє їх виконання. Слідчому надано право не виконувати цих вказівок і передати справу
вищестоящому прокуророві з письмовим викладенням
своїх заперечень (ч. 2 ст. 114, ч. ст. 227 КПК України).
Санкція - це дозвіл прокурора на виконання певних слідчих дій, які обмежують правове становище особи
у кримінальному процесі.
Кримінально-процесуальне законодавство містить вичерпний
перелік випадків отримання санкції:
відправлення заарештованого етапом до місця провадження слідства;
відсторонення обвинуваченого від посади;
проведення обшуку, за винятком житла чи іншого володіння особи;
- виїмки документів, що складають державну таємницю .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "58. Методи прокурорського нагляду"
 1. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  методів державного управління. 17. Поняття, ознаки та види актів державного управління. Вимоги, що висуваються до актів дежавного управління. (^18.)Поняття та види методів державного управління. 115 19. Поняття і види суб'єктів адміністративного права, їхня загаль на характеристика. Обставини, що впливають на коло суб'єктів адміністративного права. 20. Адміністративно-правовий статус громадян
 2. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  методи, з якими і пов'язувались роль і значення адміністративного права. Нині потрібний принципово новий погляд на суспільне призначення адміністративного права. Він грунтується на визначенні Конституцією України головним обов'язком держави "утвердження і забезпечення прав і свобод людини і громадянина", а також встановленні принципу, згідно з яким саме "права і свободи людини і громадянина та
 3. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  методично і термінологічне уніфіковиним. Найкращим шляхом досягнення такого стану була б, певна річ, розробка і прийняття всіх (або по частинах) згаданих законодавчих актів рівночасно (або майже рівночасно) і узгоджено, тобто за так званим "пакетним" принципом (способом). В іншому випадку потрібно забезпечити змістовну узгодженість окремих прийнятих в різний час статутних актів. Як цілком
 4. § 3. Розвиток криміналістики України в ХХ столітті
  методом А. Бертильона. Інструкція, що надійшла з центру, орієнтувала на вимірювання 11 ознак злочинця. Українські фахівці запропонували вимірювати ще одну ознаку - ширину шелепної дуги, що потім було внесено в інструкцію центру. Але спосіб класифікації цих вимірювань не був розроблений, а сам метод був дуже суб'єктивний і неточний (зауважимо, що в європейських країнах ця система до того часу вже
 5. 2.4. Етапи стадії
  метод правового регулювання процесуальних відносин між сторонами обвинувачення (кримінального переслідування) та захистуі арбітром (судом). 1 Див.: Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Кримінальний процес України: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К., 1999. - С. 203. -МИ ВИСНОВКИ З ТЕМИ: Стадія досудового слідства є проміжною між стадіями порушення кримінальної справи та висуненням
 6. 3.3. Інші види правової допомоги
  методичні джерела Ахтьірская Н. Оказание правовой помощи по уголовньїм делам врамках Содружества // Российская юстиция. - 2002. - № 7. Волеводз А. Г. Правовое регулирование новьіх направлений между-народного сотрудничества в сфере уголовного процесса. - М., 2002. Волженкина В. М. Вьідача в российском уголовном процессе. - М.,2002. Кравчук С. Застосування законодавства, що регулює питання
 7. Поняття і особливості принципів екологічного права
  метод дослідження, яке в нього світосприйняття і , навіть, громадська позиція. Але важливо те, що у головному серйозних розбіжностей щодо розуміння принципів, які існують у різних сферах суспільного життя, немає. Зазначений підхід застосовується і при аналізі загальноправових, галузевих, підгалузевих та інших правових принципів, обумовлених соціальною роллю права як юридичної форми суспільних
 8. Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні
  прокурорський та адміністративний. Судовий контроль здійснюють: Конституційний Суд України, суди загальної компетенції та арбітражні суди (див. Конституцію України, закони "Про Конституційний Суд України", "Про арбітражний суд", "Про судоустрій"). Згідно з Конституцією України (перехідними положеннями) та Законом України "Про прокуратуру" прокуратура здійснює функцію нагляду за дотриманням і
 9. Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом
  методи управління агропромисловим комплексом. Державний контроль в агропромисловому комплексі. Адміністративна відповідальність за проступки в агропромисловому комплексі. Вивчаючи дану тему слід мати на увазі, що агропромисловий комплекс (сільське господарство) - є однією з пріоритетних сфер суспільного життя, оскільки він пов'язаний з виробництвом сільськогосподарської продукції, її
 10. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  метод і система адміністративного права 1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права. 12. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 3. Поняття і сутність предмету адміністративного права. 4. Метод адміністративного права. 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства. 6. Роль і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua