Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2.4. Етапи стадії


Найвдалішою є періодизація стадії досудового слідства, яку запропонували М. М. Михеєнко, В. Т. Нор та В. П. Шибіко. На думку цих учених, є 4 етапи цієї стадії:
провадження після порушення справи невідкладних та іншихслідчих дій для з'ясування події злочину та участі в ньому конкретної особи;
виконання процесуальних дій, пов'язаних із притягненнямособи як обвинуваченого, пред'явленням їй обвинувачення, її допитом, застосуванням до неї запобіжних заходів та інших заходів процесуального примусу (усунення обвинуваченого від посади тощо);
збирання й перевірка всіх інших необхідних доказів, які підтверджують або спростовують обвинувачення, обтяжують чипом'якшують кримінальну відповідальність обвинуваченого;
виконання процесуальних дій, пов'язаних із закінченням розслідування, зі складанням відповідного підсумкового процесуального документа й належним спрямуванням справи1. л
2.5. Кінцеві рішення стадії -' *
За результатами провадження на стадії досудового слідства приймають два види рішень: '! , .
1) про направлення справи до прокурора із:
обвинувальним висновком (ст. 225 КПК);
постановою про направлення справи до суду для вирішенняпитання про застосування примусових заходів медичного характеру(ч. 2 ст. 417 КПК);
постановою про закриття справи та застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру (ч. 1 ст. 7-3, ч. 1ст. 9 КПК; ч. 1 ст. 97 КК);
постановою про направлення кримінальної справи до суду длявирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв'язку із:
зміною обстановки (ст. 7 КПК; ст. 48 КК);
дійовим каяттям (ст. 7-2 КПК; ст. 45 КК);
примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим (ст. 8КПК; ст. 46 КК);
переданням особи на поруки колективу підприємства, установичи організації (ст. 10 КПК; ст. 47 КК);
закінченням строків давності (ст. 11-1 КПК; ст. 49 КК);
2) про закриття кримінальної справи (ст. 213 КПК). Це рішенняприймають:
- за наявності підстав, зазначених у ст. 6 КПК;
- за недоведеності участі обвинуваченого у вчиненні злочину.Кожне із зазначених рішень буде розглянуто далі у відповідних лекціях.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2:
У стадії досудового слідства здійснюються всі функції кримінального процесу.
Принцип змагальності в цій стадії реалізується через змагальний метод правового регулювання процесуальних відносин між сторонами обвинувачення (кримінального переслідування) та захистуі арбітром (судом).
1 Див.: Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Кримінальний процес України: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К., 1999. - С. 203.
-МИ
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Стадія досудового слідства є проміжною між стадіями порушення кримінальної справи та висуненням державного обвинувачення.
Зв'язок між стадіями порушення кримінальної справи і досудового слідства може бути тільки прямим, а між стадією досудового слідства і стадією висунення державного обвинувачення - якпрямим, так і зворотнім.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Нормативно-правові акти
1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційноготлумачення положень ст. 86 Конституції України, а також частини другоїст. 15 та частини першої ст. 16 Закону України "Про статус народногодепутата України" (справа про запити і звернення народних депутатівУкраїни до органів дізнання і досудового слідства) від 20 березня 2002 р.№ 4-рп/2002 (справа № 1-11/2002) // Офіційний вісник України. -
2002. - № 13. - ст. 668.
2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності КонституціїУкраїни (конституційності) положень частини третьої ст. 120, частини шостої ст. 234, частини третьої ст. 236 Кримінально-процесуального кодексуУкраїни (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора)від 30 січня 2003 р. (справа № 1-12/2003) // Офіційний вісник України. -
2003. - № 6. - Ст. 245.
Наказ Генерального прокурора України від 28 жовтня 2004 р. № 4/1"Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання'та досудове слідство".
Наказ Генерального прокурора України від 5 серпня 1994 р. № 16"Про підслідність кримінальних справ військовим прокурорам".
Вказівка Генерального прокурора прокурорам областей, міст Києва,Севастополя та прирівняним до них прокурорам від 18 лютого 1994 р.№ 15-08 окв. "Щодо практики продовження строків слідства".
Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органахі підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини,що вчинені або готуються, затв. наказом МВС України від 14 квітня2004 р. № 400 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 19. - Ст. 1366.
Інструкція з організації діяльності органів досудового слідства в системі МВС України та взаємодії їх з іншими структурними підрозділамиорганів внутрішніх справ України у розкритті та розслідуванні злочинів,затв. наказом МВС України від 25 грудня 2003 р. № 1600.
Наказ МВС України "Про вдосконалення діяльності штатних підрозділів дізнання системи МВС України" від 17 листопада 2003 р. № 1381.
Наукові та навчально-методичні джерела
1. Бекетов М. Ю. Следователь органов внутренних дел и милиция: взаимодействие при расследовании преступлений: Учеб. пособ. - М., 2004.
Григорьев В. Н., Селютин А. В. Подследственность в уголовном про-цессе (понятие, основания и порядок определения, проблеми разграниче-ния): Учеб. пособ. - М., 2002.
Гулина С. Н., Черньішов В. Н., Шаповалова Л. И. Дознание в органахвнутренних дел: Учеб. пособ. - Донецк, 2000.
Гуляев А. П. Следователь в уголовном процессе. - М., 1981.
Даневский В. П. Наше предварительное следствие: его недостатки иреформа. - К., 2003.
Джига М. В., Баулін О. В., Лук 'янець С. І., Стахівський С. М. Провадження дізнання в Україні. - К., 1999.
Джига М. В., Лук 'янець С. І. Довідник слідчого-початківця з питанькримінального процесу: Навч.-практ. посіб. - К., 2000.
Дізнання та слідство: Збірник нормативних документів / Укладачі:Шкарупа В. К., Білоус В. Т., Чигирина Г. Л. - Ірпінь, 2003.
Дубинський А. Я. Исполнение процессуальньїх решений следовате-ля. - К., 1984.
Дубинский А. Я. Производство предварительного расследования органами внутренних дел: Учеб. пособ. - К., 1987.
Ільковець Л. Проблеми реформування досудового слідства: пошукможливих шляхів вирішення // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. -№ 1.
Колбая Г. Н. Соотношение предварительного следствия и судебногоразбирательства. - М., 1975.
Коржанський М., Литвак О. Причини неефективного слідства //Право України. - 2003. - № 5.
Ліпінський В. В., Лобойко Л. М., Макаренко Є. І., Тертишник В. М.,Шиян А. Г. Дізнання в органах внутрішніх справ. - Дніпропетровськ,2003.
Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальний поліформізм як одиніз шляхів спрощення порядку досудового слідства // Організаційно-правовіпитання реформування досудового слідства в Україні. - Донецьк, 2003.
Макаркин А. И. Состязательность на предварительном следствии. -СПб., 2004.
Маляренко В. Т. Про досудове слідство, його недоліки і реформу //Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 8.
Михайленко О. Р. Складання процесуальних актів у кримінальнихсправах. - К., 1996.
Настільна книга слідчого / Панов М. І., Шепітько В. Ю., Коновало-ва В. О., Журавель В. А. та ін. - К., 2003.
Озерський І. В. Юридико-психологічні аспекти взаємодії слідчого зорганом дізнання. - К., 2000.
Федченко В. Груповий метод розслідування кримінальних справ:деякі питання // Право України. - 2003. - № 1.
Чайковський А. С, Губар С. В., Довбня В. А. Дізнання та досудовеслідство: історія і сучасність. - К., 2004.
Химичева Г. П. Досудебное производство по уголовньїм делам:концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. -М., 2003.
Шадрин В. С. Обеспечение прав личности при расследовании прес-туплений. - М., 2000.
Якимович Ю. К., Пан Т. Д. Досудебное производство по УПК Рос-сийской Федерации. - СПб., 2003.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.4. Етапи стадії"
 1. процесуальні засоби
  етапи. Загальним же для них є те, що вони, по-перше, відображають рух кримінальної справи всередині тієї чи Іншої стадії; по-друге, - завжди пов'язані Із вирішенням певних завдань стадії. Завдання можуть бути вихідними, проміжними та кінцевими. Тому в більшості стадій, як правило, є три етапи - вихідний, проміжний і кінцевий, які можуть мати в різних стадіях різні назви. Наприклад, стадія
 2. 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
  стадії не дозволено використовувати матеріальні засоби пізнання обставин вчиненого злочину (слідчі дії, витребування документів, призначення ревізій тощо). ; 2.4. Етапи стадії . ч ,; - 1-й етап - прийняття до свого провадження кримінальної справи, Що надійшла від слідчого. 2-й етап - реалізація прокурором своїх наглядових повноважень. Прокурор перевіряє наявність обставин, зазначених у ст. 228
 3. 2.4. Етапи стадії
  етапи. Перший (обов'язковий) пов'язанийіз вирішенням питання про можливість призначення справи досудового розгляду. На другому (необов'язковому) забезпечуєтьсяреалізація підготовчо-організаційної функції стадії. ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 1. Стадія попереднього розгляду справи суддею є гарантією недопущення до судового розгляду кримінальних справ, розслідуваних неповно. 2. У цій стадії суддя вирішує
 4. 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
  стадії судового розгляду кримінальної справи законодавець передбачив специфічні процесуальні засоби Діяльності суду. Як і в стадії досудового слідства, стрижнем кри-мінально-процесуальної діяльності під час судового розгляду є доказування обставин злочину. З огляду на це переважна більшість процесуальних засобів - це засоби пізнавальної діяльності, а саме: - судові слідчі дії: допит підсудного
 5. 2.4. Етапи стадії , 1-й етап. Набрання вироком законної сили і звернення його до виконання (обов'язковий етап)
  . Змістом цього етапу є: 1) набрання вироком (ст. 401 КПК), ухвалою та постановою суду (ст. 402 КПК) законної сили; 2) звернення вироку до виконання: суд через 3 доби з дня набрання вироком законної сили абоповернення справи із суду апеляційної чи касаційної інстанціїзвертає обвинувальний вирок до виконання, про що видає розпорядження; суд направляє разом зі своїм розпорядженням копію вироку:
 6. 2.4. Етапи стадії
  етапи залежно від того, які обставини є підставою для перегляду. Якщо підставою є нововиявлені обставини, то стадія має такі етапи: І. Досудовий етап (порушення питання про перегляд судового рішення). Зміст цього етапу становлять такі процесуальні дії: прийняття районним (міським) прокурором заяв заінтересованих осіб, підприємств, установ, організацій і посадових осіб проперегляд справи;
 7. Тема 14.Стадії провадження в справах про адміністративні проступки
  етапи. Перша стадія - стадія адміністративного розслідування включає в себе такі етапи, як: а) порушення справи; б) встановлення фактичних обставин; в) процесуальне оформлення результатів розслідування; г) направлення матеріалів для розгляду за підвідомчістю. Підставою для порушення адміністративної справи є скоєння особою діяння, яке має ознаки адміністративного проступку. Від підстави слід
 8. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  етапи провадження у справах про адміністративні проступки, їх характеристика. 3. Учасники провадження у справах про адміністративні про ступки та їх адміністративно-процесуальний статус. 4. Поняття і види доказів. Докази і джерела доказів. Поняття, сутність і предмет доказування у справах про адміністративні про ступки. 5. Строки у провадженні. Органи, уповноважені розглядати спра ви про
 9. 77. Державні кордони
  етапи: - делімітація - це визначення в договірному порядку загального напрямку проходження лінії державного кордону з позначенням її на картах, схемах і планах. При делімітації складається докладний опис проходження лінії кордону, що виключє двояке тлумачення, із нанесенням її на карти і схеми (делімітаційні карти) за спеціально обраними і узгодженими природними або штучними точками або
 10. Завдання стадії полягають у
  стадії є підставою для винесення органом попереднього розслідування рішення про передачу справи до наступної, вже судової стадії кримінального процесу, або ж про закінчення провадження шляхом закриття справи (ст.212 КПК). Помилки попереднього розслідування можуть призвести до судової помилки. Етапи попереднього розслідування: 1) провадження після порушення справи невідкладних та інших слідчих дій
© 2014-2022  ibib.ltd.ua