Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина: Підручник 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер. , 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Наука цивільного права

1. Цивільне право як одна з галузей правознавства

Поняття цивільного права багатозначне. Перш за все, цим терміном позначають відповідну галузь права, тобто сукупність або систему деяких правових норм (право в об'єктивному сенсі). До них відносяться ті норми права, які регулюють відносини майново самостійних, юридично рівних приватних осіб. У цьому аспекті громадянське (приватне) право розглядається як найважливіша складова частина правової системи держави.

Від громадянського права як системи правових норм слід відрізняти цивільне законодавство, яке нерідко змішується або ототожнюється з цивільним правом. Цивільне законодавство охоплює сукупність законів та інших нормативних актів, що містять норми цивільного права. Багато нормативні акти містять одночасно норми різних галузей права, тобто мають комплексний характер. Адже приймаючі їх органи держави керуються істотою відповідних правил, а не їх юридичною природою. Тому норми цивільного права можуть міститися не тільки в нормативних актах з переважною цивільно-правовою природою і, навпаки, в цивільних законах можна зустріти не тільки цивільно-правові норми, а й норми публічного права.

Саме тому не може вважатися окремою галуззю права величезний масив різнорідних юридичних правил (від цивільно-правових до кримінально-правових та конституційно-правових), що містяться в різноманітних комплексних нормативних актах, призначених для регулювання господарської діяльності. Можна говорити про господарському (або вужче - про підприємницький) законодавстві, але безглуздо - про господарський (або підприємницькому) праві.

Терміном "цивільне право" називають також навчальну дисципліну - курс цивільного права. Він являє собою систематизовану інформацію про громадянське право не тільки як про правову галузі, тобто про догми права, але насамперед як про цивілістичній науці, її основних постулатах і категоріях. Курс цивільного права містить узагальнені і систематизовані відомості про цивільно-правові явища, поняттях, категоріях, а його вивчення дозволяє розуміти не тільки зміст, а й сенс цивільно-правового регулювання, грамотно оцінювати і аналізувати переваги і недоліки чинної цивільно-правової регламентації.

Цивільне право, що розуміється як цивілістична наука, саме стає основним предметом вивчення в курсі цивільного права. Навчальний курс цивілістики ніколи не обмежувався змістом норм чинного цивільного законодавства. Його основу становлять положення і категорії цивілістичної науки, в тій чи іншій мірі втілюються в цивільно-правових приписах. Тому вивчення цивільного права передбачає насамперед оволодіння науковими цивілістичні знаннями, а отже, знайомство з поняттям і основами цивілістичної науки.

Таким чином, цивільне право може розумітися як:

- галузь права,

- галузь законодавства,

- правова наука (галузь правознавства),

- навчальна дисципліна.

Всі ці категорії тісно пов'язані, але зовсім не збігаються один з одним. Вони мають різні предмети і методи, а також неспівпадаючі структури.

Цивільне право як одна із галузей об'єктивного права - сукупність правових норм - має в якості предмета певне коло суспільних відносин, на який воно впливає закріпленим у його нормах методом юридичної рівності і самостійності (автономії) учасників. Цивільне законодавство як форма втілення та впорядкування цивільно-правових норм (приписів) вводить їх у загальну систему законодавства для забезпечення єдиного, комплексного і скоординованого правового регулювання. Цивілістична наука як частина наукового знання має своїм об'єктом цивільно-правові явища в усьому їх різноманітті (у тому числі в різних правопорядках) і в історичному розвитку, прагнучи добувати і обгрунтовувати нову інформацію про них способами, притаманними науковому пізнання суспільних явищ. У курсі цивільного права на базі засвоєння положень цивілістичної науки вивчаються зміст і практика застосування чинного цивільного права та цивільного законодавства.

2. Поняття і предмет цивілістичної

(цивільно-правовий) науки

Цивільне право як цивільно-правова наука, або цивилистика, - вчення про громадянське право. За кордоном прийнято говорити про цивільно-правовій доктрині. Тут мова йде не про правові норми і не про нормативні акти, а про систему знань - понять, положень і висновків про цивільно-правові явища. Цивільно-правова наука (доктрина) є одна з галузей, гілок правознавства - правової науки. Її (як і її постулати) не можна, отже, змішувати з однойменної галуззю права, сферою законодавства та навчальною дисципліною, бо все це - різнопорядкові, хоча і відомим чином взаємопов'язані явища.

Предметом цивільно-правової науки є як чинне цивільне законодавство та практика його застосування, так і історія його розвитку та досвід цивільно-правового розвитку в зарубіжних правопорядках.

Цивілістика вивчає поняття цивільного права, його місце у правовій системі, його походження та закономірності розвитку, систему і зміст цивільно-правових норм, інститутів і підгалузей, їх роль у правовому оформленні життя суспільства і ефективність їх застосування . З цією метою аналізуються також зміст і особливості самих суспільних відносин, регульованих цивільним правом, у взаємодії з економічною, соціологічною, політологічної, історичної та іншими суспільними науками.

Вітчизняними цивилистами широко вивчається закордонне цивільне право і законодавство, у тому числі в порівняльному плані, використовуються досягнення зарубіжної цивільно-правової думки, особливо досвід функціонування цивільного права в розвинених правопорядках. Важливий предмет їхніх досліджень становить також цивільно-правове оформлення міжнародного торгового (комерційного) обороту, в тому числі утримання та використання правил різних міжнародних конвенцій, загальновизнаних торгових звичаїв, модельних законодавчих актів, що відображають сучасні тенденції економіко-правового розвитку.

Таким чином, предмет цивільно-правової науки значно відрізняється від предмета цивільного права. Тому й розроблені цивілістикою висновки не тільки покояться на догматичному аналізі (тлумаченні) цивільно-правових норм, але і мають набагато ширшу, наукову базу. Цивілістикою розроблено та обгрунтовано наукові положення, правові категорії і конструкції, що дозволяють пояснювати й аналізувати наявні цивільно-правові явища, а до певної міри - прогнозувати їх розвиток і отримувати обгрунтовані знання про нові явища в цій сфері. Так, давно відома конструкція акціонерного товариства дозволяє досить чітко оцінювати як позитивні, так і негативні перспективи використання цієї організаційно-правової форми у російській економіці. Добре вивчені законодавчі моделі права власності, як і різних типів договорів, роблять можливим продуману, а не довільну регламентацію економічної діяльності, введення її в нормальні рамки, відповідні умовам ринкового господарства.

Вироблена цивилистической наукою сукупність знань про цивільно-правові явища становить її зміст. Зазначені знання систематизуються з основних розділів цивілістики, причому ці останні знову-таки не збігаються з системою цивільного права. Так, важливими розділами цивілістичної науки завжди вважалися вчення про громадянське правовідносинах, про правонаступництво у цивільному праві, про цивільно-правової відповідальності, що не мають прямих аналогів в інститутах цивільного права та цивільного законодавства.

Самі по собі положення і висновки правової науки не мають нормативного, загальнообов'язкового характеру (оскільки їм не надається загальнообов'язкова сила, як юстиніянова Дігестам або творам деяких давньоримських юристів класичного періоду за відомим давньоримським закону про цитування 426 р.). Вони являють собою в основному загальновизнані результати досліджень правознавців і спочивають на багаторічній (нерідко багатовікової) практичній перевірці і високий авторитет обосновавших їх вчених. Зазвичай такі положення цивільно-правової науки стають теоретичною базою створення нових правових норм, тобто правотворчості в сфері цивільного права, а сам цей процес також становить предмет вивчення цивілістики.

Цивілістична наука розробляє і такі поняття і категорії, які не знаходять прямого законодавчого втілення, але набувають важливого теоретико-пізнавальне і разом з тим практичне значення. Прикладом цього є поняття громадянського, або майнового, обороту - сукупності угод всіх його учасників і виникають на цій основі їх зобов'язальних відносин, юридично оформляють економічні відносини товарообміну. Відповідно цьому підприємницький оборот - частина цивільного обороту, сукупність відповідних відносин за участю підприємців (професійних учасників майнового обороту).

Таким чином, наука цивільного права являє собою певним чином систематизовану сукупність знань про цивільно-правовому регулюванні суспільних відносин: властивості і закономірності його функціонування та розвитку; способи досягнення його ефективності; засобах отримання нових знань, необхідних для подальшого вдосконалення цивільного права.

Цивільно-правова наука має багатовікову історію. С вже згадуваного часу законодавчого визнання значення наукових праць деяких видатних давньоримських юристів вона пройшла великий шлях, створивши і обгрунтувавши величезне число юридичних категорій і конструкцій, які були сприйняті законодавством і успішно застосовувалися в правопорядках різних держав. Багато з цих досягнень широко використовуються і в сучасному цивільному праві.

Високим рівнем наукових досліджень відрізнялася вітчизняна дореволюційна цивилистика, праці кращих представників якої багато в чому зберегли актуальність і для нашого часу (1). Значний внесок у розвиток цивілістичної думки був внесений радянськими вченими, ідеї яких у ряді випадків не тільки ставали основою законодавчого розвитку, але і в якійсь мірі випереджали його (2). На їх базі в Росії в цілому досить успішно розвиваються сучасні наукові школи.

---

(1) Див: Шершеневич Г.Ф. Наука цивільного права в Росії (серія "Класика російської цивілістики"). М., 2003. Багато найкращі праці дореволюційних цивілістів, зберегли своє науково-пізнавальне значення, в останні роки перевидані в серії "Класика російської цивілістики", що випускається видавництвом "Статут" під науковою редакцією кафедри цивільного права юридичного факультету МГУ.

(2) Див: Красавчиков О.А. Радянська наука цивільного права. Свердловськ, 1961; Іоффе О.С. Розвиток цивілістичної думки в СРСР (частини I і II) / / Іоффе О.С. Вибрані праці з цивільного права. З історії цивілістичної думки. Цивільне правове. Критика теорії господарського права (серія "Класика російської цивілістики"). М., 2000. С. 157 і сл.

3. Методологія цивільно-правової науки

яке наукове дослідження припускає точне визначення не тільки мети і предмету дослідження, а й прийомів, способів і засобів вирішення відповідної наукової задачі. Методи наукового дослідження і є ті прийоми і способи, які використовуються в науці для аналізу та пізнання її предмета та отримання необхідного наукового результату. Вчення про методи наукового пізнання називається методологією.

Знання прийомів і способів виконання виникаючих завдань - обов'язкова умова професіоналізму. Для юриста-професіонала необхідні навички вирішення правових, в тому числі цивільно-правових завдань. До числа таких навичок належать навички наукового аналізу правових ситуацій і наукові способи вирішення виникаючих проблем. Адже сучасний юрист повинен бути не тільки і не стільки знавцем різноманітною правової інформації, скільки творчим працівником, здатним самостійно, грамотно аналізувати виникаючі ситуації і готувати продумані, обгрунтовані рекомендації про найкращі шляхи та способи їх вирішення. Очевидно, що для цього необхідне знання методів наукового вирішення правових задач.

 У правовій, в тому числі цивілістичній науці використовуються як загальнонаукові, так і частнонаучние методи дослідження. До числа загальнонаукових методів дослідження, так чи інакше застосовуваних у всякій суспільній науці, відносяться методи філософського характеру, що визначають загальну методологічну спрямованість будь-якого дослідження. Йдеться, зокрема, йде про матеріалістичних методах пізнання суспільного розвитку, заснованих на визнанні його об'єктивності і відомої закономірності. Наукова філософська методологія пізнання заснована на тому, що самі методи пізнання повинні відображати об'єктивні закономірності реальної дійсності. 

 Отже, наукове правове дослідження повинне базуватися не на абстрактних, догматичних уявленнях про дійсність, а на аналізі конкретних суспільних відносин, дослідженні реальної практики, оцінці конкретної історичної обстановки. Вивчаючи тенденції розвитку тих чи інших суспільних відносин у всьому різноманітті їх взаємозв'язків, розкриваючи наявні і виникаючі протиріччя в процесі їх розвитку, дослідник дотримується наукової, філософської методології пізнання дійсності. 

 Разом з тим основне місце в цивилистических дослідженнях займають частнонаучние методи пізнання, тобто такі прийоми і способи вирішення наукових завдань, які притаманні конкретній науці або групі наук, наприклад правових. До таких методів, використовуваних в цивільному праві, відносяться системний підхід, комплексний аналіз, метод порівняльного правознавства, а також методи конкретних соціологічних досліджень, формально-логічного тлумачення та ін 

 Метод системного аналізу базується на розгляді конкретного явища як системи - певної форми організації, в якій складові частини функціонують з відомою єдиної (загальної) метою. Під системою, таким чином, розуміється всяке соціальне утворення (явище), що складається з декількох взаємопов'язаних частин (елементів), які взаємодіють з навколишнім середовищем як єдине ціле, сукупність. Система складається з елементів і взаємозв'язків між ними (структури). 

 Суть системного аналізу полягає, отже, у виявленні елементів, що складають дану сукупність, і взаємозв'язків між ними з метою подальшого аналізу їх взаємодії та узгодженості (або рассогласованности) в досягненні поставлених перед системою завдань, функціонального призначення (ролі) окремих елементів і т.

 п. Такий підхід цілком докладемо і до правових, у тому числі цивільно-правових явищ. Його переваги стають наочні, наприклад, при аналізі корпоративних відносин в господарських товариствах, коли виявляється доцільність та ефективність прийнятої в них внутрішньої організації. 

 Метод комплексного аналізу грунтується на одночасному використанні для вирішення конкретного завдання наукового інструментарію, застосовуваного кількома різними науками. У сфері цивільного права він зазвичай пов'язаний з виходом за вузькогалузеві рамки чисто правового дослідження. Так, вдосконалення правового оформлення економічних зв'язків, очевидно, неможливо без серйозного аналізу їх економічної природи. Деякі явища, що входять до предмет цивілістичної науки, взагалі носять змішаний, економіко-правовий характер, наприклад відносини власності. Ясно, що їх вивчення неможливо в повному відриві від відповідних економічних досліджень. Навпаки, їх комплексний, всебічний аналіз з позицій різних наук не тільки приносить плідний результат, а й взаємозбагачувати кожну з цих наук. 

 Метод комплексного аналізу іноді розуміється і як вивчення відповідного правового явища не ізольовано, а у взаємозв'язку з іншими правовими явищами, як похідними від нього, так і породили його. Зокрема, формування і виконання конкретних договорів неможливо зрозуміти, спираючись тільки на відповідний цивільно-правовий інститут, наприклад договору поставки. Необхідно враховувати і правове оформлення подальшого транспортування товару, його зберігання, страхування, розрахунків і т.д., а також питання набуття і втрати права власності на товар, тобто весь ланцюжок взаємопов'язаних відносин. Більш того, при укладенні договору поставки товару важливу роль грають і положення податкового, а тепер нерідко і валютно-митного законодавства, що входять до публічно-правову сферу, і навіть міркування виробничо-технічного порядку. Лише з урахуванням всього різноманіття цих відносин можна сформувати ефективні договірні взаємозв'язки виготовлювачів (постачальників) і покупців товару. 

 Метод порівняльного правознавства заснований на вивченні і використанні правового регулювання східних відносин у різних правопорядках і правових системах. При цьому порівняння окремих законодавчих рішень носить не формально-догматичний, а конкретно-історичний характер. Інакше кажучи, вивчається не тільки юридичний зміст того чи іншого правового інституту, а й причини його появи в конкретному національному правопорядок і форми розвитку, що дозволяє виділити в ньому національно-специфічні та інтернаціональні (універсальні, загальнозначущі) моменти. Саме ці останні і представляють основний інтерес в якості потенційної бази для подальшої розробки нових законодавчих рішень у вітчизняному праві з обов'язковим урахуванням його національних особливостей. Таким шляхом, а не у формі прямої рецепції, як в Середні століття, і повинен по перевазі використовуватися світової та зарубіжний досвід правового регулювання. 

 Важливе значення для наукової роботи мають методи конкретних соціологічних досліджень, які використовуються в правознавстві: аналіз статистичних даних, зокрема даних судової та арбітражної статистики; метод експертних оцінок, коли з того чи іншого питання запитується і аналізується думку певної групи знаючих осіб; анкетування певних груп громадян, категорій працівників і аналіз отриманих думок і т.п. При підготовці питань та оцінці відповідей на них використовуються як правові, так і спеціальні соціологічні пізнання і прийоми. 

 У правознавстві використовуються і інші методи наукових досліджень, наприклад історичний метод, за допомогою якого вивчається історія становлення та розвитку того чи іншого інституту, поняття і т.п. Це дозволяє точніше оцінити його сучасний зміст і відповідність наявних умов суспільного розвитку. 

 4. Наука цивільного права та інші громадські науки 

 Цивільно-правова наука взаємодіє з іншими суспільними науками, займаючи серед них певне місце. Насамперед, вона органічно пов'язана з низкою інших правових наук. У першу чергу цивилистика спирається на ряд фундаментальних понять і категорій, розроблених теорією держави і права. Це стосується, наприклад, положень про предмет і метод правового регулювання, правовідносинах, понятті юридичної відповідальності та ін Історія держави і права збагачує цивілістикою знаннями про походження і розвиток різних цивільно-правових інститутів. 

 Далі, цивилистика тісно взаємодіє з низкою галузевих правових наук, в тому числі вивчають публічно-правову сферу, - з науками конституційного (державного), адміністративного та фінансового, земельного, а також цивільного процесуального права. Справа в тому, що предмети цих наук у тій чи іншій мірі обов'язково стикаються зі сферою цивільно-правових досліджень, а тому й цивілістична проблематика в певних випадках не може бути задовільно дозволена без звернення до висновків і даними названих наук. Так, проблема систематизації цивільного законодавства вимагає обов'язкового звернення до системи державних органів, що приймають нормативні акти; вивчення кредитно-розрахункових відносин і в цілому цивільно-правового оформлення банківської сфери припускають використання даних фінансово-правових досліджень; правовий режим нерухомості неможливо визначити без урахування його земельно- правових особливостей і т.д. 

 Нарешті, цивільно-правова наука спирається на висновки інших суспільних наук, у тому числі філософії, політології, соціології, історії. Найбільш тісна взаємодія цивилистика здійснює з економічними науками, оскільки її предмет в основному пов'язаний з правовим оформленням економічного життя суспільства. Тому цивілістам не обійтися без врахування економічної теорії. 

 Але все це зовсім не звільняє їх від необхідності розробляти власні підходи до вивчення правової дійсності. Цивілістична та економічна науки повинні взаємно збагачувати один одного, але їх результати не можуть безпосередньо використовуватися в різнорідних сферах діяльності. Це особливо стосується поширених раніше (але не зжитих повністю і тепер) спроб прямого закріплення деяких економічних категорій і уявлень в нормах цивільного права. 

 Взаємодія цивілістики з іншими науками зводиться до простого запозичення отриманих результатів. Вони тільки привід, база для нових самостійних досліджень і висновків, які громадянське правознавство повинно провести і обгрунтувати стосовно до своїх власних об'єктів. Кожна самостійна наука, в тому числі цивилистика, зберігає свій предмет і свої методи дослідження, а їх змішання або ототожнення з аналогічними категоріями інших наук є серйозною методологічною помилкою. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Наука цивільного права"
 1. ЗМІСТ:
    цивільного права 4 § 2. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права 12 § 3. Принципи цивільного права 16 § 4. Система цивільного права 21 Глава 2. ГРОМАДЯНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО 24 § 1. Цивільне законодавство та його система 24 § 2. Дія цивільного законодавства 36 § 3. Застосування цивільного законодавства 43 Глава 3. ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА
 2. § 1. Наука цивільного права
    наука цивільного права (цивілістична наука) вивчає закономірності цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Результатом такого вивчення є сформоване вчення про громадянське право, яке складається з системи взаємопов'язаних і взаємоузгоджених понять, поглядів, висновків, суджень, вдей, концепцій і теорій. Предметом вивчення цивільно-правової науки є, перш
 3. § 2. Цивільне право як навчальна дисципліна
    наука 1ражданского права вивчає цивільно-правові явища, то громадянське право як навчальна дисципліна навчає цивільного права та науці цивільного права. У завдання цивільного права як навчальної дисципліни входить у першу чергу навчання тим нормам цивільного права та практиці їх застосування, які в сукупності утворюють цивільне право як галузь права. Однак, якби навчальна
 4. § 1. Поняття юридичної особи
    наука приділяла саме серйозну увагу дослідженню теорії юридичної особи. У 40-5 0-ті роки був створений цілий ряд робіт, що заклали основи сучасного розуміння цього інституту. Увага радянських цивілістів концентрувалося в той час на вивченні юридичної особи державних підприємств, проте зроблені ними висновки мають значної наукової та методологічної цінністю і сьогодні.
 5. § 2. Освіта та припинення юридичних осіб
    наука цивільного права традиційно виділяє наступні способи утворення юридичних осіб. Розпорядчий порядок характеризується тим, що юридична особа виникає на основі одного лише розпорядження засновника, а спеціальної державної реєстрації організації не потрібно. Саме в такому порядку в СРСР виникало переважна більшість державних підприємств та установ.
 6. § 1. Поняття та юридична класифікація речей
    наука цивільного права розуміє дані природою і створені людиною цінності матеріального світу, що виступають як об'єкти цивільних прав. Правове регулювання суспільних відносин з приводу володіння, користування і розпорядження різноманітними речами багато в чому визначається природними властивостями останніх, залежить від їх економічного призначення, будується з урахуванням їх цінності,
 7. Зміст
    цивільного права. Предмет і метод регулювання 4 § 2. Принципи цивільного права 14 § 3. Структура галузі цивільного права. Функції цивільного права 16 § 4. Наука цивільного права 19 Глава 2. Джерела цивільного права 21 § 1. Цивільне законодавство та його система. Інші джерела цивільного права 21 § 2. Дія цивільного законодавства. Застосування цивільного
 8. § 4. Наука цивільного права
    цивільного права - система теорій, ідей, знань з питань галузевого регулювання суспільних відносин, його закономірностей, практики правозастосування та правосуществованія. У 90-і рр.. нинішнього століття почалося не тільки відродження громадянського права як нормативного зліпка культури людського спілкування в економічній та інших сферах громадянського суспільства, а й науки цивільного права.
 9.  1. Наука цивільного права
    громадянського
 10. 2. Поняття і предмет цивілістичної (цивільно-правовий) науки
    наука, або цивилистика, - вчення про громадянське право. За кордоном прийнято говорити про цивільно-правовій доктрині. Тут мова йде не про правові норми і не про нормативні акти, а про систему знань - понять, положень і висновків про цивільно-правові явища. Цивільно-правова наука (доктрина) є одна з галузей, гілок правознавства - правової науки. Її (як і її постулати) не можна,
 11. 4. Наука цивільного права та інші громадські науки
    наука взаємодіє з іншими суспільними науками, займаючи серед них певне місце. Насамперед, вона органічно пов'язана з низкою інших правових наук. У першу чергу, цивилистика спирається на ряд фундаментальних понять і категорій, розроблених теорією держави і права. Це стосується, наприклад, положень про предмет і метод правового регулювання, правовідносинах, понятті
 12. 3. Основні завдання курсу цивільного права
    наука цивільного права (поняття, предмет, метод, склад і система). Свердловськ, 1961; Шершеневич Г. Ф. Підручник російського громадянського права (з видання 1907 р.). М., 1995 (§
 13. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
    наук відноситься і юридична наука - область людської діяльності, що вивчає державу і право як самостійні, але органічно взаємопов'язані між собою важливі сфери життя суспільства. Крім того, є й третя група явищ і процесів, яка також позначається поняттям «закон». Це ті закони, які розробляються і приймаються, визнаються спеціально створеними в державі
© 2014-2022  ibib.ltd.ua