Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Органи державної статистики


мають у своєму розпорядженні багато інформації,що характеризує стан законності. Прокурори повинні періодично витребовувати ці дані, глибоко їх аналізувати, враховувати при організації прокурорського нагляду, в тому числі і при пред'явленні позовів.
Вирішуючи питання про витребування відповідної інформації про правопорушення, слід мати на увазі, що ряд органів позавідомчого контролю не мають в районах (містах) своїх підрозділів. Дані про правопорушення знаходяться в розпорядженні установ республіканської чи обласної ланки, тому інформацію про правопорушення з цих органів витребову-ють (отримують) прокуратури областей чи Генеральна прокуратура. Ця інформація в майбутньому направляється в районні (міські) прокуратури, за необхідності прокурор може і сам звернутись із запитом у відповідну ланку позавідомчого контролю.
Прокурори не повинні обмежуватись інформацією, що надходить з контролюючих органів на підставі закону чи відомчих вказівок. Отримана інформація аналізується, і на підставі результатів такого аналізу плануються і проводяться відповідні перевірки.
Дані прокурорської практики свідчать про те, що найбільш поширеними є позови прокурорів за результатами таких перевірок.
Як уже зазначалось, прокурор витребовує інформацію про правопорушення в основному від контролюючих органів з підприємств, установ і організацій, якщо це викликано необхідністю і лише за наявності у прокурора даних про порушення закону. Інформація про правопорушення, що надходить у прокуратуру, групується за спеціальним переліком, що заведений в даній прокуратурі, і потім аналізується для проведення відповідних перевірок.
Окремі дані про правопорушення, що спричинили матеріальні збитки, можуть бути використані безпосередньо для підготовки конкретних позовів. Таким чином, інформаційне забезпечення діяльності прокуратури в цілому, в тому числі і по пред'явленню позовів, взаємопов'язане і взаємообумов-лене. Для пред'явлення позовів прокурор використовує різного
8 п. Шумський _»-
роду документи, матеріали, в яких е дані про правопорушення.
Необхідно повною мірою використати інформацію про правопорушення, що спричинили матеріальні збитки, які є у прокуратурі, а також у відповідному суді. Так, інформацію про невідшкодовані збитки, заподіяні злочином, прокурор може отримати із матеріалів кримінальних справ.
По наглядових провадженнях виявляються кримінальні справи про навмисне чи необережне заподіяння шкоди здоров'ю громадян, вбивство, хуліганство; потім перевіряється чи відшкодовані збитки державі. Такі перевірки можна планувати і проводити за певний проміжок часу з урахуванням того, що періодичні платежі (пенсії, допомоги) можуть бути стягнуті із заподіювана шкоди в межах позовної давності.
Інформацію про невідшкодовані збитки можна отримати, вивчаючи матеріали закритих кримінальних справ і матеріали, за якими в порушенні кримінальних справ відмовлено. У цьому зв'язку закриті справи і матеріали треба взяти також на спеціальний облік.
Для пред'явлення позовів необхідно використати і інформацію про правопорушення, яка міститься в цивільних справах і у справах про адміністративні правопорушення. Наприклад, в цивільних справах про право власності на домоволодіння можуть бути дані про самоуправне будівництво, заниження ціни на продану будівлю з метою зменшення державного мита тощо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Органи державної статистики"
 1. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  организационная структура органа государственного управления. - К, 1984. 4. Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления: содер жание деятельности и организационные структуры. - К.: На укова думка, 1990. 5. Авер'янов В. Адміністративне право України: доктринальні ас пекти реформування // Право України. - 1998. - № 7. 6. Авер'янов В. Актуальні завдання реформування адміністратив ного права
 2. Ліквідаційна процедура.
  органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, про що робиться запис у його трудовій книжці, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута, якщо цього не було зроблено раніше. Опублікування відомостей про визнання боржника
 3. 65. Ліквідаційна процедура.
  органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, про що робиться запис у його трудовій книжці, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута, якщо цього не було зроблено раніше. Опублікування відомостей про визнання
 4. § 4. Правові форми взаємовідносин держави і комерційної корпорації
  організаційно і у майновому відношенні діє зовні як єдине ціле від свого імені. Це визначення є загальним для об'єднань громадян - комерційних і некомерційних. Об'єднання громадян, про які йшлося в попередньому параграфі, - недержавні і некомерційні. Поділити організації на комерційні і некомерційні можна за критерієм - чи мають вони на меті отримання прибутку або ні. Ця відмінність має
 5. § 7. Правосуб'єктність юридичних осіб
  організацій: державних органів, державних підприємств і установ, громадських об'єднань, комерційних (господарських) корпорацій, релігійних організацій та ін. Юридична особа - організація, що має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному або третейському суді. Юридична особа - це не
 6. § 3. Фінансова звітність суб'єктів господарювання
  організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм влас ності (крім банків і бюджетних установ), метою якого є на дання користувачам фінансової звітності повної, правдивої і неупередженої інформації про зміни, що відбулися в грошо вих коштах підприємства і їх еквівалентах за звітний період. Порядок складання цього звіту визначено Положенням (стан дартом) бухгалтерського
 7. § 4. Статистична інформація суб'єктів господарювання
  органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, державної податкової служби, Антимонопольного комітету України, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, господарському суду та аудиторським організаціям і державним виконавцям - у випадках, передбачених законодавством, на їх письмовий запит. Відповідно до Закону України «Про державну статистику» (в редакції Закону України
 8. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  органів державної влади. Особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування. Адміністративно-правовий статус підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, релігійних організацій. При вивченні даної теми слід з'ясувати, що бути суб'єктом адміністративного права означає мати права та обов'язки у сфері державного управління. На коло суб'єктів впливають такі
 9. 17. Види,методи та організація фінансового контролю.
  органи державної влади в особі постійних комісій Парламенту, Національного банку, Міністерства економіки, фінансів, статистики, органів місцевого самоврядування Аудиторські організації. Фінансовий контроль виступає у трьох формах: попередній, поточний і наступний. Попередній контроль здійснюється на стадії розробки прогнозних розрахунків бюджетів, фінансових планів, кошторисів витрат. Він
 10. 71. Фінансовий контроль:призначення,зміст та принципи.
  органи державної влади в особі постійних комісій Парламенту, Національного банку, Міністерства економіки, фінансів, статистики, органів місцевого самоврядування Аудиторські організації. Фінансовий контроль виступає у трьох формах: попередній, поточний і наступний. Попередній контроль здійснюється на стадії розробки прогнозних розрахунків бюджетів, фінансових планів, кошторисів витрат. Він
© 2014-2022  ibib.ltd.ua