Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

7.5. Оцінка стану й нормування якості води

В даний час в різних країнах світу для оцінки якості води встановлено більше 100 показників. При оцінці ступеня забруднення поверхневих вод ураховуються: зміст плаваючих домішок і зважених речовин, запах, присмак, фарбування й температура води, склад і концентрація мінеральних домішок і розчиненого у воді кисню, склад ПДК отрутних і шкідливих речовин, хвороботворних бактерій. У Білорусі використовуються нормативи ПДК більше 400 шкідливих речовин у водоймах питного та культурно-побутового призначення, а також більше 100 шкідливих речовин у водоймах рибогосподарського призначення.

Визначення припустимого складу стічних вод проводиться залежно від переважного виду домішок і з урахуванням характеристики водойми, в який скидають стічні води. Допустима концентрація завислих речовин в очищених стічних водах С0ВЗВ визначається за формулою

Совз. <С>. "+ ППДК ™, (7.1)

де Свмв - концентрація зважених речовин у водоймі до скидання в нього стічних вод; ПДКВЗВ - гранично допустима концентрація завислих речовин у водоймі; п - кратність розведення стічних вод у воді водойми.

Концентрація кожного з розчинених шкідливих речовин в очищених стічних водах (С0 ') визначається за формулою

104

105

С.1 <п (Сш '- С.') + С. ', (7.

2)

де Св' - концентрація i-ro речовини у водоймі до скидання стічних вод; Cm1 - максимально допустима концентрація того ж речовини з урахуванням максимальних концентрацій і ГДК всіх речовин, що відносяться до однієї групи шкідливості (обчислюється за окремою формулою).

Розведення стічних вод - це процес зменшення концентрації домішок у водоймах, викликаний перемішуванням стічних вод з водним середовищем, в яку вони випускаються. Інтенсивність процесу розбавлення якісно характеризується кратністю розбавлення:

п = (С "- С.): (С - С.), (7.3)

де С0 - концентрація забруднюючих речовин в випускаються стічних водах; С, і С - концентрація забруднюючих речовин у водоймі до і після випуску відповідно.

Забруднення поверхневих і підземних вод завдає великої шкоди екологічним системам і матеріальний збиток народному господарству. Такі води стають малопридатними або непридатними для різних видів господарського споживання й використання в рекреаційних цілях, іноді - джерелом багатьох інфекційних захворювань. У результаті, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно захворюють близько 500 млн чол., А дитяча смертність досягає 5 млн чол. на рік. Матеріальний збиток виражається також у зниженні уловів риби, додаткових витратах на водопостачання населення і промислових підприємств, будівництво очисних споруд.

Якість поверхневих вод Білорусі в даний час встановлюється також за індексом забруднення вод (ІЗВ), якому відповідають 7 класів різного ступеня забруднення вод: від дуже чистої (ИЗВ <0,3) до надзвичайно брудної (ИЗВ > 10). ИЗВ визначається як відношення 1/6 суми середньої концентрації до гранично припустимих концентрацій забруднюючих речовин:

- розчиненого кисню;

- азоту амонійного;

- азоту нітритного;

- нафтопродуктів;

- фенолів;

- ВПК (біохімічного споживання кисню). Переважна частина річок Білорусі відноситься до категорії

помірно забруднених (ИЗВ = 1-2), однак характер їх забруднення неоднаковий. Найбільш забруднені річки Свислочь (ИЗВ - 2,8), Березина у м. Світлогорська (2,1), Дніпро біля м. Річиця (2,0), Муховець у г.п. Жабинка (2,0). До класу брудних віднесена р. Свислочь нижче випуску стічних вод Мінської станції аерації (ИЗВ = 3,5). Річка забруднена органічними речовинами, сполуками азоту, фосфору, важкими металами, нафтопродуктами. Причиною такого стану Свислочи є недостатня ефективність очищення стічних вод на міських очисних спорудах і мала розбавляються здатність самої річки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.5. Оцінка стану й нормування якості води "
 1. 14.4. Основи екологічного нормування
  нормування. З його допомогою регулюється допустиме навантаження на екологічні системи і встановлюються межі впливу господарської діяльності на середовище проживання. Екологічне нормування являє собою процес встановлення показників гранично допустимого впливу людини на навколишнє природне середовище. Головна мета екологічного нормування - забезпечення
 2. 2. Екосистемному нормування
  оцінці стійкості екосистем. Стійкість екосистеми - здатність при впливі весняного фактора перебувати в одному зі своїх станів і повертатися в нього за рахунок інертності (І) і восстанавливаемости (В), а також переходити з одного стану в інший за рахунок пластичності (П)., Не виходячи при цьому з рамки інваріанта за певний проміжок часу. Формула стійкості: У = І + В + П При
 3. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  оцінка природних ресурсів: сутність, функції, завдання. 11. Теоретичні основи і методи охорони повітряного басейну, атмосфера і її склад. 12. Екологія та забезпечення якості повітряного басейну, атмосфера і її склад. 13. Основні джерела, види і наслідки забруднення повітряного басейну. 14. Регламентація якості і контроль за станом
 4. 9.2.5. НОРМАТИВНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ВОДИ.
  Стан навколишнього середовища в цілому. Якість же води повинна відповідати ГДК. ГДК домішки у воді - це такий нормативний показник, який виключає несприятливий вплив на організм людини і можливість обмеження або порушення нормальних умов господарсько-питного, культурно-побутового та інших видів водокористування. Межі створу на водотоках, в межах якого
 5. 6.4. Регламентація якості і контроль за станом повітряного басейну
  оцінки стану атмосферного повітря на території Республіки Білорусь діють єдині нормативи гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі (орієнтовно безпечних рівнів впливу) і рівнів шкідливих фізичних та інших впливів на нього. Детальніше сутність екологічного нормування та оцінки якості природного середовища розкрита в гол. 14. Якість
 6. Оцінка
  оцінки. Система оцінки включає в себе суб'єкти та об'єкти оцінки, а також методи і засоби надання інформації про предмет або об'єкт оцінки. Суб'єкти оцінки. Залежно від того, хто проводить оцінку, виділяють: індивідуальну, групову, експертну оцінку, а також самооцінку. Об'єкт / предмет оцінки. Залежно від того, хто або що підлягає оцінці, виділяють оцінку особистісних
 7. 12.3. Класифікація забруднюючих речовин та екологічні нормативи
  оцінки ПДС для водних джерел аналогічні прийнятим при нормуванні викидів в атмосферу. ИЗВ (індекс забруднення водних ресурсів). Він розраховується за формулою: ИЗВ = I / 6 де I - відношення фактичної концентрації шкідливих речовин, включаючи розчинений кисень і біохімічне поглинання кисню (БСК5) до їх ГДК; 6 - число шкідливих речовин з
 8. 2.3 Плата за водокористування
  води: за тарифом - за забір води в межах ліміту, встановленого підприємству органами по регулюванню використання і охороні вод, і в п'ятикратному розмірі - за понадлімітний набір. Введено доплати та знижки до тарифу з урахуванням дефіциту водних ресурсів в різних господарських системах (дод. 2, табл. 1, 2). З 1989 р. до підприємств, об'єднань і організацій доведені ліміти водоспоживання,
 9. Концепція наукового управління Ф. Тейлора - «Людина - елемент системи».
  Нормування праці. Основні функції управління персоналом - найм, звільнення, видача заробітної плати. Жорсткий авторитарний стиль керівництва. В цілому, і управління персоналом і керування організацією як особливий вид професійної діяльності поки не
 10. 1. Гігієнічне нормування
  оцінки токсичності речовин проводяться досліди на тваринах з наступною екстраполяцією експериментальних даних на людину. Кількість шкідливої речовини, що надійшов в організм, віднесеного до маси тіла (мг / кг), називається дозою. Кількість речовин, віднесених до одиниці об'єму або маси повітря (мг / м), води (мг / л), або грунту (мг / г), називається концентрацією. Смертельні дози і концентрації
 11. РЕЗЮМЕ
  оцінка потенціалу працівника може бути зроблена за допомогою анкети "Вакансія" при вступі на роботу. Атестація кадрів є комплексною оцінкою, що враховує потенціал і індивідуальний внесок працівника, і проводиться силами атестаційної комісії. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ Які методи оцінки персоналу дають прийнятні результати і мають мінімальні витрати коштів? Що таке рейтинг і як він
 12. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
  оцінки впливу на навколишнє середовище при прийнятті рішень про здійснення господарської та іншої діяльності; - заборона діяльності, наслідки якої непередбачувані для навколишнього середовища; - незалежність контролю в галузі навколишнього середовища; - платність природокористування і відшкодування середу довкіллю. Об'єктами екологічного права є природні екологічні системи
 13. ДОДАТОК 36 Оцінки параметрів технологічних процесів
  оцінці в балах 3 Лютий 1 січня. Ерозійна стійкість неукріпленого укосу в залежності від коефіцієнта запасу місцевої стійкості> 1 січня 25% хлористого кальцію 32%-ой контракції і вище, інші збагачені розсоли СТОВ води Закінчення пріл.36 1 2 3 4 5 вересень. Забруднення природного середовища забезпечують засобами залежно від їх концентрації Вода, технічний мо-носульфонат 30%-ної
 14. кадастру природних ресурсів
  оцінки використовуються при плануванні використання ресурсу, для оцінки ступеня раціональності використання, при визначенні платежів за ресурс і т.д. Розроблено такі види кадастрів. Земельний кадастр включає відомості про природний і господарський використанні земель, їх стан, облік їх кількості та якості, дані реєстрації землекористувачів (власників,
 15. Оцінка персоналу
  оцінки творчого потенціалу та індивідуального внеску з урахуванням результатів
 16. Оцінка персоналу
  оцінки творчого потенціалу та індивідуального внеску з урахуванням результатів
 17. Порядок і методика формування резерву
  оцінка якостей всіх працівників експертними групами; виділення в резерв кандидатів, що отримали кращі оцінки, результати діяльності та кадрові дані яких відповідають вимогам, що пред'являються до відповідних посад; прийняття рішення про включення працівників у резерв. Послідовність рішення завдань формування резерву , порядок роботи і призначення виглядають наступним чином. На
 18. 8.2.1.Классіфікація речовин забруднюючих атмосферу.
  оцінки забрудненості окремих районів міста, міст з встановленням їх пріоритетності за рівнем забруднення і тенденцій забрудненості, виявлення речовин, які вносять найбільший внесок у забрудненість атмосфери. В основу розрахунку комплексного індексу забруднення атмосфери покладено такі положення. Небезпека впливу на здоров'я людини окремих шкідливих
 19. Оцінка посади.
  оцінкою посади. Найпростіша оцінка посади заснована на методі порівнянь. На практиці точні межі відмінностей посад можна встановлювати за різницею рівнів окладів в одній організації. Такий метод застосовується при складанні штатного розпису, але він не дозволяє розкрити суть посади й ті повноваження, які їй делегуються. Для таких цілей використовується метод фактора роботи. Цього
© 2014-2021  ibib.ltd.ua