Головна
ГоловнаЕкологіяЕкологія міста і регіону → 
« Попередня Наступна »
Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Вид. 2-е, додатк. - Уфа., 2005 - перейти до змісту підручника

12.3. Класифікація забруднюючих речовин та екологічні нормативи

Промислове забруднення атмосфери, води і грунту є головною причиною негативного впливу підприємств на навколишнє середовище.

Забруднюючі речовини різняться за ступенем небезпеки для здоров'я людини. У нашій країні прийнята наступна класифікація:

I клас - особливо небезпечні речовини, наприклад, ртуть, бенз (а) пірен, оксиди хрому;

II клас - небезпечні речовини , наприклад, хлор, сірковуглець, сірководень, оксид кадмію;

III клас - мало небезпечні речовини, наприклад, пил, діоксид сірки, цинк;

IV клас - не небезпечні речовини, наприклад, аміак, оксиди вуглецю.

Речовини першого класу небезпеки в тисячі разів шкідливіший, ніж речовини четвертого класу. Відповідно з урахуванням шкідливості визначаються ліміти на які вирішуються викиди в атмосферу, скиди у водойми і на рельєф місцевості, на розміщення відходів, та штрафи за їх перевищення, які можуть бути від 5 до 25 кратними.

З урахуванням ступеня небезпеки забруднюючих речовин для здоров'я людини та стану екосистем визначаються екологічні нормативи гранично допустимих навантажень. Використовуються наступні нормативи.

ПДВ (гранично допустимий викид) - це максимально можлива для даного джерела за одиницю часу маса викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Величина ПДВ залежить від місцезнаходження джерела по відношенню до житлових районів, умов розсіювання, рельєфу місцевості і т.д. Тому для однакових джерел вона може бути різною. Одиницею виміру ПДВ є маса забруднювачів в грамах, що викидається за сек., А якщо ПДВ для підприємства в цілому, то в тоннах за рік. Для підприємств норми ПДВ переглядаються не рідше одного разу на 5 років.

ПДР (гранично допустима доза) - гранична кількість речовини, попадання якого в організм не чинить на нього шкідливої дії. ПДР встановлюються на відрізок часу (годину, день, рік) або одноразово (т.

тобто при разовому або поступовому надходження і накопиченні речовини в організмі).

ГДК (гранично допустима концентрація) - максимальна концентрація речовини у воді, грунті, атмосфері, продуктах харчування, яка при періодичному впливі або протягом усього життя людини не чинить на нього шкідливого впливу, включаючи віддалені наслідки. Стосовно до атмосфері розрізняють максимально разову - ПДКм.р., в робочій зоні - ПДКр.з. і середньодобову - ПДКс.с. Перша є основною характеристикою небезпеки тих речовин, які надають подразнюючу дію протягом перших 30 хв; другий - характеризує шкідливий вплив речовин при їх накопиченні в організмі людини і визначається як середньодобове значення в середньому за рік; третя - це концентрація шкідливих речовин в повітрі, не що викликає у працюючих по 8 годин 5 разів на тиждень, захворювань або відхилень у стані здоров'я протягом трудової діяльності та у віддаленій перспективі.

Наприклад, встановлені в РФ ПДКс.с. (У мг/м3) для пилу (зважених частинок) становить 0,15; для двоокису сірки - 0,05; для оксиду вуглецю - 3; для двоокису азоту - 0,04. Ті ж дані для Японії і ФРН: 0,1 і 0,15; 0,12 і 0,14; 12,5 і 14,0; 0,08 і 0,08.

ІЗА (індекс забруднення атмосферного повітря) - комплексний показник забруднення атмосфери, який розраховується за сумою п'яти основних забруднюючих речовин при перекладі абсолютних значень кожного в число ГДК.

ІЗА5 = (Сi / ПДКi) mi

де ІЗА5 - індекс забруднення атмосфери по 5 найбільш пріоритетним речовинам;

Сi - фактична концентрація i-го речовини;

mi - показник ступеня, що враховує клас небезпеки речовини.

Наприклад, ІЗА5 для м. Уфи в 1999 г дорівнював 2,3 і розраховувався за наступними речовинам: формальдегід, діоксиди азоту і вуглецю, оксид азоту, фенол.

ІЗА дозволяє відобразити рівень забруднення атмосфери в інтегральному вигляді і проводити коректне порівняння різних регіонів за цим показником.

ПДС (гранично допустимий скид) - маса речовин, яку можна скинути у водойму в складі стічних вод за одиницю часу за умови збереження прийнятної якості води. Норми ПДС встановлюються на основі ГДК у місцях користування з урахуванням асиміляційної здатності водного об'єкта з метою попередження забруднення води, охорони здоров'я людини, рослинного і тваринного світу. Принципи оцінки ПДС для водних джерел аналогічні прийнятим при нормуванні викидів в атмосферу.

ИЗВ (індекс забруднення водних ресурсів). Він розраховується за формулою:

ИЗВ = I / 6

де I - відношення фактичної концентрації шкідливих речовин, включаючи розчинений кисень і біохімічне поглинання кисню (БСК5) до їх ГДК ;

6 - число шкідливих речовин з максимальною концентрацією, незалежно від величини ГДК.

Наприклад, в якомусь водоймі були визначені середньоарифметичні значення I наступних речовин з максимальною концентрацією: азот амонійний - 1,1; азот нітритний - 3,0; нафтопродукти - 2,0; феноли - 3 , 0; розчинений кисень - 0,72; БСК5 - 2,0.

Тоді ИЗВ = (1,1 +3,0 +2,0 +3,0 +0,72 +2,0) / 6 = 1,97

Тести для самоконтролю до розділу 12.3

1. Яка речовина належить до першого класу забруднення?

А) оксид вуглецю; Б) хлор; В) оксид сірки; Г) ртуть.

2. Який екологічний нормативний показник використовується для оцінки забруднення атмосфери автомобілем?

А) ПДР; Б) ПДВ; В) ПДС; Г) ГДК.

3. Який екологічний нормативний показник використовується для оцінки скидання промисловим підприємством забруднюючих речовин у водойму?

А) ПДР; Б) ПДВ; В) ПДС; Г) ГДК.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.3. Класифікація забруднюючих речовин та екологічні нормативи "
 1. 2.4.2. Розрахунок плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел
  забруднюючих речовин в розмірах, що не перевищують встановлені природопользователю гранично допустимі нормативи викидів визначається шляхом множення відповідних ставок плати на величину забруднення і підсумовування отриманих творів за видами забруднюючих речовин . f П => С. -М Г руб] при М <М. н.атм / j нл.атм. VrJ Ч ^ г ^. Атм-нл, нл.атм i = lf \ атм-н.г.атм V У,
 2. 2.4.4. Розрахунок плати за скиди забруднюючих речовин у поверхневі і підземні водні джерела
  забруднюючих речовин в розмірах, що не перевищують встановлені природопользователю гранично допустимих нормативів викидів, визначається шляхом множення відповідних творів за видами забруднюючих речовин: n Пн ВОД. = 1 Сп л.ВОД.М1.ВОД, [руб] i = 1 (і ^ гж Л (2-35) при М.ВОД. ^ МН.г.ВОД., VJ де i - вид забруднюючої речовини (i = 1,2,3, ... n); ПН ВОД - плата за викиди
 3. 2.4.3. Розрахунок плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферу від пересувних джерел
  забруднюючих речовин, що утворюються при використанні пересувних джерел, 1 т. різних видів палива, визначається за формулою n У = X ІБІл.АТМ - М.Транс. [руб], (2.31) i = 1 де Уї - питома плата за допустимі викиди забруднюючих речовин, що утворюються при використанні 1 т. е-того виду палива; i - вид забруднюючої речовини (i = 1,2,3, ... n); е - вид палива; Ібі i АТМ
 4. 2.4.1. Загальні установки з оплати забруднення навколишнього середовища викидами, скидами, твердими відходами
  забруднюючих речовин в природне середовище та порядок застосування нормативів плати на території Росії. У 1993 році були затверджені Міністерством охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Російської Федерації «Інструктивно-методичні вказівки щодо справляння плати за забруднення навколишнього природного середовища». Радам Міністрів республік, що входять до складу Російської Федерації, адміністрації
 5. 2.4 Плата за викиди забруднюючих речовин
  забруднюючих
 6. В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004
  забруднюючих речовин. Даються методи визначення шкоди від забруднення середовища і вводиться поняття про показник безвідходності виробництва. Дано практичні рекомендації щодо вирішення природоохоронних завдань і проблем раціонального природокористування. Більше третини навчального посібника представляють додатки. Видання призначене для студентів усіх спеціальностей, які вивчають курси: «Економіка
 7. 11.3. Забруднення атмосфери і води
  забруднюючих речовин в атмосферу у містах РБ (« держдоповідей ... », 2003) Місто Викиди загальний обсяг, тис. т на 1 людину на 1 га території Уфа 346,3 0,331 4,526 Стерлітамак 86,6 0,328 8,656 Салават 8,2 0,431 6,454 Нефтекамськ 22,0 0,180 1,161 Кумертау 21,9 0,340 1,292 Туймази 21,5 0,322 3,436 Сибай 15,2 0,252 0,987 Белорецк 12,8 0,181 1,989 Жовтневий 10,7 0,099 1,083 Мелеуз 10,6
 8. Фінансове регулювання природоохоронної діяльності.
  забруднюючих від цього джерела компенсується скороченням викидів від інших джерел. Розвитком компенсаційного підходу став так званий бабл - принцип, або принцип міхура (bubble - міхур). Відповідно до цього передбачається, що регіональна виробнича діяльність та інші види людської господарності, що призводять до негативного впливу на повітряне середовище,
 9. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  класифікації. 15. Сутність антропогенного впливу. Антропогенне навантаження. 16. Забруднення і його види. 17. Нормативи якості навколишнього Середовища: поняття, види. 18. Методи регулювання взаємовідносин виробництва з навколишнім середовищем. 19. Екологічні витрати: поняття, структура. 20. Поняття економічного збитку від забруднення навколишнього Середовища. 21. Економічна ефективність
 10. 3.5 Оцінка збитків від забруднення водойм
  забруднюючих домішок в К-й водогосподарський ділянка джерела підприємства, населеного пункту тощо визначається за формулою У = А М, (3.24) де У - оцінка збитку, руб / рік; у-визначальна вартість умовної тонни викидів, руб / усл.т.; М - приведена маса річного скидання домішок даним джерелом в К-й водогосподарський ділянка, ум. т / рік; 3K - константа, значення якої
 11. Контрольні питання
  екологічного права Російської Федерації? 2. Які основні методи правового регулювання, що застосовуються галуззю екологічного права Росії? 3. Які основні джерела екологічного права Російської Федерації? 4. Які розрізняють підгалузі екологічного права Російської Федерації? 5. У чому полягає поняття та зміст екологічного правовідносини? У чому
 12. 9.2 ВОДООХОРОННІ заходи Загальна постановка задачі.
  речовини БПКполн СПАР Нафтопродукти Поверхностноактівниє речовини 0 , 05 38,0 (превоцел - 12) Цинк Формальдегід 4. Середньорічні концентрації забруднювачів після введення очисних споруд С, г / м3: Зважені речовини 20,0 БПКполн 3,0 СПАР 0,5 Нафтопродукти 0,05 Поверхнево-активні речовини (превоцел - 12) 0,5 Цинк 0,01 Формальдегід 0,01 Рішення: 1.
 13. 11.9. Мегаполіси світу і концепція екосіті
  забруднюючі речовини характерні для атмосфери міст РБ ? 5. Якої шкоди завдають особисті автомобілі довкіллю? 6. Які варіанти "лікування автомобільної хвороби" ви знаєте? 7. Які варіанти фізичного забруднення середовища спостерігаються в містах РБ? 8. Як можна зменшити теплове забруднення середовища? 9. Як переробляються побутові стоки ? 10. Розкажіть
 14. § 1. Поняття і джерела екологічного права
  забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, лімітів використання природних ресурсів, розміщення відходів ». Різновидом джерел екологічного права є акти міністерств і відомств (наприклад, Положення про порядок видачі ліцензій на проведення обследова 393 Тема 35. Екологічне право в системі російського права ний з виявлення деградованих і забруднених земель,
 15. Б.М. Міркін, Л . Г. Наумова. ЕКОЛОГІЯ / підручник для старших класів школи, М.: Стійкий світ, 2001

 16. Норми и нормативи
  нормативів, норм відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон, ЗАТВЕРДЖЕНІ постановив Кабінету Міністрів України от 23 квітня 1999 р. № 663, норми природної ВТРАТИ (бою) ПРОДУКЦІЇ во время транспортування, зберігання та
 17. 10.2. Агроекологія та її завдання
  класифікація грунтів для визначення можливостей їх використання Землевпорядкування Екологічна оптимізація просторової структури агроекосистем (розміщення сівозмін, посівів багаторічних трав, тваринницьких ферм та ін.) Зоотехнія і кормопроізвод-ство Обгрунтування величини і структури поголів'я, оптимізація кормових раціонів для підвищення ефективності відгодівлі, розробка "зелених
 18. 3.6 Оцінка збитку від забруднення грунтів і земель
  речовин, що не перевищує їх гранично допустимих концентрацій (ГДК), або орієнтовно допустимих концентрацій (ОДК) (прилож. 21, 22, 23). При допустимому рівні забруднення коефіцієнт у формулі (К3) прирівнюється до 0, тоді У = 0. Отже плата не стягується. Вміст у грунті хімічних речовин відповідне різним рівням забруднення, наведеного в дод. 24. У разі
 19. Коефіцієнти екологічної ситуації
  забруднюючих речовин в атмосферу міст і великих промислових центрів, - на 20 відсотків. Значення коефіцієнта відносної небезпеки забруднення повітря (5) ВИД ТЕРИТОРІЇ, віднесених до зони АКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ 5 житлові мікрорайони міст з переважно багатоповерховою забудовою 300 Селітебні зони з переважно багатоповерховою забудовою 100 інші території в межах
 20. 3.4 Ефективність атмосфероохоронного заходів на регіональному рівні
    забруднюючих речовин, тому в реальній дійсності відбувається комплексний вплив цих речовин на організм людини. Отже, питомі показники повинні вказуватися з сумарним забрудненням, вираженим через умовний комплексний показник (ПЗ), що об'єктивно відображає стан якості атмосферного повітря і спрощує принцип його використання в практичних розрахунках. Оцінка
© 2014-2022  ibib.ltd.ua