Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Ознаки принципів кримінально-процесуального права:


вони втілені у формі правових норм. Не можна вважати принципами ті наукові та політичні ідеї, що не дістали відображення унормах права;
норми-принципи є не вивідними, а навпаки - із них виводятьсявсі інші норми кримінально-процесуального права (які перебувають"під нормами-принципами");
вони є найзагальнішими, фундаментальними правовими положеннями;
на їх основі побудована і діє вся кримінально-процесуальнасистема (ця ознака принципів характеризує процес ізсередини);
вони характеризують кримінальний процес у цілому - ззовні;
норми-принципи діють на всіх або на більшості стадій кримінального процесу і обов'язково в його центральній стадії - судовомурозгляді кримінальної справи;
порушення одного принципу, як правило, призводить до порушення інших принципів і тим самим до порушення законностіпри провадженні у кримінальній справі;
недотримання хоча б одного принципу спричиняє скасуванняприйнятих у справі рішень та інші негативні наслідки.
Кожна ознака і всі вони в цілому підкреслюють загальність положень, що є принципами кримінально-процесуального права. Однак у літературі триває полеміка вчених щодо наявності або відсутності специфічних загальних правових положень (принципів), притаманних для окремих стадій.
Прибічники виокремлення принципів для кожної стадії (В. С. Зе-ленецький та ін.) стверджують, що існування загальних принципів процесу не заперечує наявності специфічних закономірностей, властивих окремим стадіям, а, отже, і відповідних (приватних) принципів. Вони називають принципами стадій положення, врегульовані главою 11 ПК "Основні положення досудового слідства" та главою 24 КПК "Загальні положення судового розгляду".
Проти виокремлення принципів окремих стадій категорично виступали С. А. Альперт та М. М. Михеєнко. Вони вважали, що загальні положення стадій є лише проявом у них загальнопроце-суальних принципів. їх можна називати загальними умовами (рисами, правилами). Інакше поняття принципу нівелюється.
Іноді до принципів кримінально-процесуального права відносять і такі положення, як економічність, планування, ефективність, науковість, гуманізм, справедливість, толерантність тощо. їх не можна вважати принципами процесуального права, бо вони притаманні для всіх видів людської діяльності, в тому числі й тієї, що її не врегульовано нормами права.
Загальну кількість принципів кримінально-процесуального права не визначено. На думку Т. М. Добровольської, їх 17; В. М. Тертиш-ника - 38, М. М. Михеєнка - 18.
Таку їх велику кількість виокремлюють за рахунок включення до системи принципів кримінально-процесуального права положень, що не мають ознак принципів, а є тільки їх елементами. Наприклад, документованість є елементом принципу публічності (офіційності), а забезпечення ознайомлення особи, яку притягують до відповідальності, з обвинуваченням і допустимість судового розгляду справи тільки в межах пред'явленого обвинувачення - принципу змагальності.
Зважаючи на неоднозначний підхід до класифікації принципів кримінального процесу, Ю. М. Грошевий запропонував вважати такими тільки ті дев'ять правових положень, що їх визначено у ст. 129 Конституції України як "основні засади судочинства".
Втім, завдання щодо однозначного визначення кількості принципів кримінального процесу заздалегідь приречене на невдачу. Переважна більшість правових положень, що їх відносять до принципів процесу, є загальними для всіх або для декількох галузей права. В кримінально-процесуальному праві вони лише по-особливому виявляють свою дію.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Ознаки принципів кримінально-процесуального права:"
 1. Тема 12. Адміністративний процес
  ознаки юридичного процесу, адміністративний процес характеризується рядом особливостей: а) це владна, цілеспрямована діяльність суб'єктів державної ви конавчої влади; б) владна діяльність суб'єктів державної виконавчої влади спря мована на вирішення у відповідності до закону конкретних справ, підвідомчих цим органам; в) владна діяльність органів виконавчої влади повно, детально, чітко
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  ознаками поділяється на загальне і спеціальне. Порядок розгляду загальних скарг регулюється Законом України "Про звернення громадян". Порядок провадження щодо спеціальних скарг регулюється у відомчих нормативних актах органів виконавчої влади зі спеціальною компетенцією (міністерства оборони, міністерства внутрішніх справ та ін.). У цих відомчих актах мають конкретизуватися загальні положення
 3. § 1. Криміналістична профілактика злочинів
  ознаки і способи їх підготовки, вчинення і приховування. Успішна профілактична діяльність слідчого залежить від ефективності провадження слідчих дій, до яких насамперед належать допит, огляд і призначення судових експертиз, а також тактичні операції, серед яких слід виділити такі, як виявлення обставин, що сприяли вчиненню злочину, що має виражену профілактичну спрямованість. У випадках, коли
 4. Значення принципів кримінально-процесуального права
  ознаки. В процесуальній літературі залежно від певних ознак принципи кримінально-процесуального права поділяють на кілька груп. За юридичною силою джерела, в якому їх закріплено: - конституційні - в Конституції України (головним чином урозділі 2 та в ст. 129); - спеціальні (інші) - в інших законах, передусім у КПК.Поділ принципів процесу на конституційні та спеціальні зовсім не означає, що одні
 5. Тема 2. Принципи цивільного процесуального права
  ознаками. За змістом та сферою поширення на загальноправові (демократизм, гуманність, законність); міжгалузеві (здійснення правосуддя виключно судом, рівність усіх громадян перед законом і судом, незалежність суддів і підкорення їх тільки закону, національна мова судочинства, гласність, об'єктивна істина). Це принципи цивільного процесуального, кримінального процесуального права та деяких інших
 6. Тема 9. Адміністративно-правовий примус
  ознаки адміністративно-правового примусу. Співвідношення адміністративно-правового примусу і примусу, передбаченого нормами адміністративного права. Види адміністративно-правового примусу: заходи адміністративного попередження, заходи адміністративного припинення, заходи адміністративного стягнення. Адміністративно-правовий примус є одним із видів державно-правового примусу. Він
 7. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  ознаки суб'єкта адміністративного права. Фактори, що впливають на коло суб'єктів адміністративного права. 2. Адміністративно-правовий статус громадян України. 3. Адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без громадян ства, біженців. 4. Адміністративно-правовий статус органів державної виконав чої влади: Кабінету Міністрів України, міністерств, відомств, інших центральних органів зі
 8. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  ознаки, як публічність, організаційна спрямованість, визначеність в законі меж діяльності. Обидва види управління різняться лише за суб'єктами та характером джерел їх регулювання. В той же час вони торкаються інтересів громадян, направлені на забезпечення реалізації та захист їхніх прав і свобод, створення умов для виконання ними своїх обов'язків. Викладене дає підстави оновити наукове
 9. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  ознаками: І. За змістом і місцем в системі міжнародного права: цілі - розуміються як цілі, що реалізуються в рамках нормативної системи міжнародного права. Головною соціально-політичною метою міжнародної нормативної системи є підтримка існуючої системи міжнародних відносин; принципи - під ними розуміють загальні, імперативні принципи міжнародного права, що встановлюють основи міжнародного
 10. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  ознаками денонсації є: - суворо визначений порядок, закріплений у договорі; - своєчасне, встановлене договором попередження; - хронологічні рамки (термін), у межах яких одна зі сторін може заявити попередження; - вказівка на термін після зробленого попередження, коли договір припинить свою дію. Міжнародному праву відомо анулювання міжнародного договору. Анулюванням називається оголошення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua