Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Поняття та джерела цивільного права


Цивільне право - одна з провідних галузей національного права України,
Цивільне право України, як будь-яка інша галузь права, характеризується
предметом і методом правового регулювання. Предмет правового регулювання
цивільного права складають правові відносини, що регулюються цивільно-
правовими нормами. Це, зокрема, такі групи відносин: Майновими відносинами
є правові відносини, що пов'язані з належністю, набуттям, володінням,
користуванням і розпорядженням майном. Особисті немайнові відносини
індивідуалізують особу, оскільки виникають завдяки здійсненню нею її
особистих прав і свобод (наприклад, право особи на життя, здоров'я, честь,
гідність, ім'я та авторство) Цивільно-правовий метод характеризується
такими ознаками: юридичною рівністю сторін; диспозитивністю сторін, на
підставі чого сторонам надається право визначати їхні взаємовідносини на
власний розсуд вирішення майнових спорів через загальний суд, арбітражний
чи третейський суд" наявністю майнової відповідальності сторін. цивільне
право являє собою сукупність норм права, які регулюють майнові та особисті
немайнові відносини, що складаються в суспільстві між фізичними і
юридичними особами та іншими соціальними утвореннями на засадах юридичної
рівності сторін. Система цивільного права України визначає розміщення його
складових у певній системі, обумовленій взаємозв'язком її елементів -
юридичних норм та інститутів. Нові ринкові відносини потребують
радикального оновлення правової бази, в тому числі й цивільного
законодавства. Нині систему цивільного законодавства складають законодавчі
та інші нормативні акти, що містять цивільно-правові норми. Основні засади
цивільно-правового регулювання товарно-грошових відносин визначаються
Конституцією України. Зокрема, вперше в Основному Законі нашої держави
закріплено право приватної власності: "Кожен має право володіти,
користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї творчої,
інтелектуальної діяльності. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть
користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно
до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
Право приватної власності є непорушним". Законодавчі акти України мають
деталізувати й розвивати конституційні положення. Зокрема, на регулювання й
розвиток цивільно-правових відносин спрямовані: Закон України "Про
власність" "Про підприємництво" "Про цінні папери і фондову біржу" Серед
інших нормативних актів, які містять цивільно-правові норми, є укази
Президента України постанови й розпорядження Уряду України а також
положення, інструкції, накази та інші відомчі нормативні акти, які
стосуються майнових та особистих немайнових відносин, що приймаються
міністерствами й відомствами України. Центральне місце в системі цивільного
законодавства належить Цивільному кодексу України, Цивільний кодекс України
є однією з форм кодифікації цивільного законодавства і являє собою єдиний
законодавчий акт, у якому систематизовано цивільно-правові норми. Він
складається з Загальної та Особливої частин. Загальна частина криє в собі
таке: основні положення; особи (громадяни та юридичні особи); угоди;
представництво й довіреність; позовна давність. Особлива частина охоплює
такі інститути: право власності зобов'язальне право авторське право; право
на відкриття; право на винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак
для товарів і послуг, раціоналізаторську пропозицію; спадкове право;
правоздатність іноземних громадян та осіб без громадянства, а також
застосування цивільних законів іноземних держав і міжнародних договорів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття та джерела цивільного права"
 1. Поняття екологічного права України
  джерелами та нормативів ви-кидів забруднюючих речовин пересувними джерелами, визначаються нормативи утво-рення забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд і об'єктів, нормативи використання атмосферного повітря для виробничих потреб. Ряд наукомістких проблем вченим та практикам довелося вирішувати при підготовці
 2. Поняття екологічного права України
  джерелами та нормативів викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами, визначаються нормативи утворення забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд і об'єктів, нормативи використання атмосферного повітря для виробничих потреб. Ряд наукомістких проблем вченим та практикам довелося вирішувати при підготовці
 3. Тема 12. Адміністративний процес
  джерелах. Серед них є такі, що передбачають тільки адміністративно-процесуальні норми: Положення про складання і введення Переліку підприємців, що займають монопольне становище на ринку (затв. розпор. АКУ від 10.03.1994 р.), Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакант- 51 них посад державних службовців (затв.пост КМУ від 4.10.1995 р.), Правила в'їзду іноземців в Україну, їх
 4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  поняття "державне управління" за змістом є ширшим, ніж поняття "виконавча влада". Таким чином, адміністративне право, за сферою реалізації - це право, передусім, державного управління, власного впливу держави на різноманітні суспільні процеси. Але таке визначення соціальної спрямованості адміністративного права не є повним і точним. Тим більше, що тривалий час в нашій країні у механізмі
 5. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  поняття "компетенції" багато в чому втратило своє справжнє значення. Внаслідок цього в управлінській практиці повноваження в багатьох випадках формулюється розпливчасте, неконкретно, не існує чіткого розподілу завдань, функцій і відповідальності між різними органами і посадовими особами. Окремі органи часто дублюють один одного, що призводить до паралелізму та неузгодженості в роботі. А все
 6. 46. Міжнародно-правові питання громадянства
  поняття практично рівнозначні, хоча в період колоніалізму вони мали неоднакове правове значення Питання громадянства регулюються насамперед законодавством держав. Ці закони можуть бути писаними й неписаними. В Україні найбільш важливими законодавчими актами в цій області є Конституція й Закон «Про громадянство України» 1991 р. з наступними змінами Ряд питань, пов'язаних з інститутом громадянства,
 7. 68-69. Поняття і підстави міжнародно-правової відповідальності
  джерел юридичних основ відповідальності є більш широким, ніж коло джерел міжнародного права. Юридичними підставами відповідальності є: - міжнародний договір; - міжнародний порядок; - рішення міжнародних судів і арбітражів; - резолюції міжнародних організацій (наприклад, статті 24 і 25 Статуту ООН установлюють юридичну відповідальність для всіх держав-членів ООН рішень Ради Безпеки ООН); -
 8. № 121. Поняття та види джерел цивільного права України, їх характеристика.
  джерелами цивільного законодавства є: Конституція України від 28 червня 1996 р. (ст.ст. 13, 14, 21, 22, 26, 32, 33, 41, 42, 47, 54, 55, 56); нормативно-правові акти, прийняті Верховною Радою України (Цивільний кодекс УРСР від 18 липня 1963 р., Закон УРСР "Про власність" від 7 лютого 1991 р., Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р., Закон України "Про підприємства в Україні" від 27
 9. 47. Поняття і види судових доказів.
  джерела, безпосередні) формуються під безпосереднім впливом факіж, які підлягають встановленню, надходять від безпосереднього носія інформації. Похідні (опосередковані, копії) лише відтворюють (копіюють) дані, одержані від інших джерел, тобто формуються під впливом опосередкованих джерел. Значення такої класифікації полягає в тому, що вона розкриває процес формування доказів і цим самим сприяє
 10. 98. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб'єкти права оскарження, форма та зміст заяви.
  джерел і їх неправдивість, за загальним правилом, мас бути підтверджена вироком суду у кримінальній справі, який набрав законної сили. Однак на практиці г непоодинокі випадки, коли щодо особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, провадження у кримінальній справі не закінчується постановлениям вироку, зокрема у разі закриття провадження у кримінальній справі у зв'язку з т. зв.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua