Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення


Основу ціни як економічної категорії становить вартість товару, величина якої визначається суспільно необхідними затратами праці. Як зазначав відомий український економіст М.І.Ту-ган-Барановський, «ціна вільно виробленого товару визначається тими видатками на його виробництво, які дають змогу виробити товару стільки, скільки його потребує ринок»1. Разом з тим ціна є вираженням узгодженого продавцем і покупцем грошового або іншого майнового еквівалента, який покупець згоден заплатити за переданий йому товар (роботи, послуги).
Суб'єктивістські та волюнтаристські уявлення щодо ціноутворення, які мали місце в нашій країні, коли ігнорувалися вимоги об'єктивних економічних законів (передусім закону вартості та закону розподілу за працею), зумовили те, що ціни лише фіксували рівень витрат того чи іншого виробництва, що склався. У багатьох випадках цей рівень був досить далеким від суспільно необхідних витрат. Відірвані від об'єктивної вартісної бази, ціни, таким чином, перестали відповідати суспільно необхідним затратам праці і по суті перетворилися на планово-обліковий вимірювач. Цілком зрозуміло, що така система цін не могла застосовуватися в умовах реформування економіки, фундаментальним моментом якого у сфері ціноутворення є найбільш повне відображення в нових цінах суспільно необхідних затрат праці.
За такої умови ціна щонайкраще виконує властиві їй функції в період побудови ринкових відносин, а саме:

функцію обліку і виміру затрат суспільної праці. Вико нуючи її, ціна виступає одним з найважливіших показників народногосподарського виробництва, є орієнтиром для прий няття господарських рішень;
функцію пропорційності та рівноваги в господарстві. Саме через ціну здійснюється зв'язок між виробництвом і спожи ванням, пропозицією і попитом. В умовах пропорційного роз поділу засобів виробництва і праці між галузями рівновага на ринку підтримується за допомогою цін, що відповідають су спільно необхідним затратам;
стимулюючу функцію. В народному господарстві ціни можуть сприяти або перешкоджати збільшенню виробництва і споживання тих або інших товарів. Так, занижені ціни, які не забезпечують нормальну рентабельність або завдають збитків, не зацікавлюють підприємства у нарощуванні обсягів вироб ництва. Разом з тим завищені ціни, які дають змогу отримати надмірний прибуток, створюють для підприємства незаслу- жені економічні привілеї і водночас можуть викликати розши рення виробництва, що не відповідає суспільним потребам;
розподільчу функцію, пов'язану з можливістю відхилен ня ціни від вартості. Так, встановлення високих цін на певну продукцію (товар) дає змогу державі перерозподіляти кошти шляхом встановлення дотацій на інші товари (послуги)1.
Ринкові перетворення в економіці спрямовані на кардинальну перебудову не лише існуючої системи цін і методології їх встановлення, а й організації самого процесу ціноутворення. Підвищення відповідальності господарюючих суб'єктів за результати своєї господарської діяльності, з одного боку, і необхідність реорганізації в діяльності органів ціноутворення та контролю за цінами, - з іншого, визначили лінію на демократизацію політики ціноутворення.
Політика ціноутворення є складовою загальної економічної та соціальної політики України і спрямована на забезпечення:
рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності, економічної самостійності підприємств, орга нізацій та адміністративно-територіальних регіонів держави;
збалансованого ринку засобів виробництва, товарів і послуг;
протидії монопольним тенденціям виробників продукції, товарів та послуг;
-
1 Туган-Барановський М. І. Політична економія: Курс популярний. - К.: Наук, думка, 1994. - С ПО.
- 478 -
1 Див.: Политическая экономия: Учебник для вузов // В. А. Медведев, Л. И. Абалкин, О. И. Ожерельев и др. - М: Политиздат, 1990. - С. 556-557.
- 479 -
об'єктивних співвідношень у цінах на промислову та сільськогосподарську продукцію, що забезпечує еквівалентність обміну;
розширення сфери застосування вільних цін;
підвищення якості продукції;
соціальних гарантій насамперед для низькооплачуваних та малозабезпечених громадян, включаючи систему компенса ційних виплат у зв'язку зі зростанням цін і тарифів;
створення необхідних економічних гарантій для виробників;
орієнтації цін внутрішнього ринку на рівень цін світово го ринку.
Відповідно до ст. 7 Закону «Про економічну самостійність Української РСР»1 політика ціноутворення на території України належить до її компетенції і визначається її законодавством. Головну роль у цьому законодавстві відіграє Закон України від 3 грудня 1990 р. «Про ціни і ціноутворення», який визначає основні принципи встановлення та застосування цін і тарифів та організацію контролю за їх дотриманням на території України. Закон поширюється на всі підприємства та організації незалежно від форм власності, підпорядкованості й методів організації праці та виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення"
 1. § 1. Поняття економічної конкуренції. Законодавство про захист економічної конкуренції
  поняттям, що виражає сутність ринкових відносин у сучасному суспільстві, є поняття конкуренції (сoncurrentia). Конкуренція - це найважливіша ланка всієї системи ринкового господарства. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити суперників. Під економічною конкуренцією розуміється змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним
 2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  поняття й види. Господарські правовідносини: поняття й види. Методи правового регулювання господарських правовідносин. Господарсько-правові норми. Поняття, ознаки та особливості господарського законо-давства. Нормативні акти господарського законодавства: поняття й види. Система господарського законодавства. Колізії в господарському законодавстві. Господарське законодавство й господарське право,
 3. § 5. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю
  функції покладаються Урядом. Вони здійснюють контроль у взаємодії з профспілками споживачів та іншими громадськими організаціями (Закон від 3 грудня 1990 року "Про ціни і ціноутворення"). Додержання антимонопольно-конкурентного законодавства контролюється Антимонопольним комітетом України - центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення
 4. Приватизація
  функції: - розробляють пропозиції по приватизації підприємств, які перебувають у загальнодержавній власності, по формуванню державних програм приватизації підприємств у регіоні і подають їх Фонду; - організують роботу, спрямовану на виконання Державної програми приватизації майна, контролюють її реалізацію; - змінюють у процесі приватизації організаційно-право ві форми підприємств, що
 5. § 3. Система господарського законодавства
  поняття, види, умови створення і діяльності господарських товариств, тобто підпри- - 78 - ємств, які утворюються і діють на договірних умовах шляхом об'єднання майна і підприємницької діяльності їх учасників. Закон України від 17 липня 1997 р. «Про сільськогосподарську кооперацію»1 враховує особливості правового становища кооперативів у сільському господарстві та їх об'єднань. Ще один приклад
 6. § 1. Поняття та види цінних паперів
  поняття якого містить Закон України від 28 грудня 1994 р. (в редакції від 22 травня 1997 р.) «Про оподаткування прибутку підприємств». Дериватив - стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати або продати цінні папери, мате- - 230 - - 231 - ріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Стандартна (типова) форма
 7. ЗМІСТ
  поняття і види 72 § 3. Система господарського законодавства 76 - 585 - РОЗДІЛ II Суб'єкти господарських правовідносин ГЛАВА 5. Суб'єкти господарського права. Суб'єкти господарювання , 84 § 1. Поняття та види суб'єктів господарського права 84 § 2. Утворення суб'єктів господарювання, їх державна реєстрація 86 § 3. Припинення діяльності суб'єкта господарювання 100 ГЛАВА 6. Правове становище
 8. Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
  функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно, також інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється банком. Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт
 9. 1. Формування цінової політики
  ціни, виходячи з кон'юнктури ринку, що склалася. З точки зору активності та ініціативи підприємства з питань ціноутворення прийнято розрізняти активну та пасивну стратегії ціноутворення. Активну стратегію цін здійснюють підприємства, які більш або менш автономно встановлюють ціни на свою продукцію (товари), орієнтуючись на ринкові умови реалізації. Пасивна стратегія цін характеризується
© 2014-2022  ibib.ltd.ua