Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Поняття та структура правовідносин


Правовідносини - це врегульовані нормами права суспільні відносини,
учасники яких виступають як носії суб'єктивних прав і юридичних обов'язків,
що забезпечуються державою. Основні ознаки правовідносин: а) вони виникають
на основі норм права; б) характеризуються наявністю сторін, які мають
суб'єктивні права та юридичні обов'язки; в) є видом суспільних відносин
фізичних чи юридичних осіб, організацій і спільностей; г) здійснення
суб'єктивних прав чи додержання юридичних обов'язків у правовідносинах
контролюється і забезпечується державою. Правовідносини мають складну
будову і охоплюють: суб'єктів; об'єкти; зміст правовідносин. Суб'єктами
правовідносин уважають тих учасників, які є носіями суб'єктивних прав і
юридичних обов'язків. Суб'єкти правовідносин можна поділити на: фізичних і
юридичних осіб; державні та громадські організації; різні спільності,
громадянське суспільство. Суб'єкти правовідносин повинні володіти
правосуб'єктністю, тобто здатністю бути носіями прав та обов'язків,
здійснювати їх від свого імені та нести юридичну відповідальність за свої
дії. Правоздатність - здатність суб'єкта бути носієм суб'єктивних прав і
юридичних обов'язків. Дієздатність - здатність суб'єктів своїми діями
набувати і самостійно здійснювати суб'єктивні права і виконувати юридичні
обов'язки. Фізичні особи як суб'єкти правовідносин можуть бути громадянами
України, іноземними громадянами, особами без громадянства, їх також можна
поділити на приватних осіб, посадових осіб і спеціальні суб'єкти.
Юридичними особами визнаються організації, що мають особисте майно, можуть
від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, виконувати
обов'язки та нести юридичну відповідальність за свої дії. Об'єкти
правовідносин - ті реальні соціальні блага, що задовольняють інтереси й
потреби людей і з приводу яких між суб'єктами виникають, змінюються чи
припиняються суб'єктивні права та юридичні обов'язки, їх поділяють на
матеріальні, духовні блага, дії суб'єктів правовідносин, результат їхньої
діяльності. Зміст правовідносин характеризується синтезом фактичного і
юридичного. Юридичний зміст - суб'єктивні права та юридичні обов'язки
суб'єктів правовідносин. Фактичний зміст - сама поведінка суб'єктів, їхня
діяльність, у якій реалізуються суб'єктивні права та юридичні обов'язки
сторін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття та структура правовідносин"
 1. Поняття екологічного права України
  структуру, порядок (черговість) розроблення і прийняття законів, зростає потреба, з одного боку, в створенні Закону про правотворчу діяльність, а з іншого, - вимагає розроблення теоретичних засад розвитку окремих галузей права. На даний момент така доктрина створена тільки щодо розвитку екологічного права України, яку висунув Костицький В.* 1992 р. і назвав концепцією «екологічного дерева». Ця
 2. Поняття екологічного права України
  структуру, порядок (черговість) розроблення і прийняття законів, зростає потреба, з одного боку, в створенні Закону про правотворчу діяльність, а з іншого, - вимагає розроблення теоретичних засад розвитку окремих галузей права. На даний момент така доктрина створена тільки щодо розвитку екологічного права України, яку висунув Костицький В.* 1992 р. і назвав концепцією "екологічного дерева". Ця
 3. Тема 12. Адміністративний процес
  структура адміністративного процесу. Стадії адміністративного процесу. Поняття і види адміністративно-процесуальних норм. Адміністративно-процесуальні відносини. Однією із особливостей адміністративного права є те, що воно, на відміну від інших галузей права (кримінального, цивільного), включає в себе як матеріальні, так і процесуальні адміністративні норми. Тобто, адміністративно-процесуальне
 4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  поняття "державне управління" за змістом є ширшим, ніж поняття "виконавча влада". Таким чином, адміністративне право, за сферою реалізації - це право, передусім, державного управління, власного впливу держави на різноманітні суспільні процеси. Але таке визначення соціальної спрямованості адміністративного права не є повним і точним. Тим більше, що тривалий час в нашій країні у механізмі
 5. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  поняття "компетенції" багато в чому втратило своє справжнє значення. Внаслідок цього в управлінській практиці повноваження в багатьох випадках формулюється розпливчасте, неконкретно, не існує чіткого розподілу завдань, функцій і відповідальності між різними органами і посадовими особами. Окремі органи часто дублюють один одного, що призводить до паралелізму та неузгодженості в роботі. А все
 6. 16. Джерела міжнародного права.
  поняття «правонаступництво держав» як «зміну однієї держави іншим у несенні відповідальності за міжнародні відносини якої-небудь території» (ст. 2). У цій же статті дається визначення понять « держава-попередник», « держава-спадкоємець», «момент правонаступництва держави» і т.д. Треба відзначити, що проблеми правонаступництва часто супроводжуються гострими політичними розбіжностями між
 7. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  поняття зазнає критики. Проте, на думку 1.1. Лукашука, це не заважає його широкому використанню в міжнародній доктрині для позначення двох різноманітних напрямків. У першім випадку мова йде про особливий вид міжнародно-правових норм, що, на відміну від «твердого права», не породжують чітких прав і обов'язків, а дають лише загальну установку, котрій проте суб'єкти зобов'язані слідувати. Для таких
 8. 16. Поняття цивільних процесуальних правовідносин
  структури цивільних процесуальних правовідносин ігнорує їх стадійність: виникнення, розвиток, припинення, її недоліком є те, що особа, не перебуваючи постійно в правовому становищі конкретного суб'єкта процесуальних правовідносин, може виконувати процесуальні дії, визначені законом для такого суб'єкта в наступній стадії розвитку судочинства. Спірним питанням структури цивільних процесуальних
 9. Судові витрати
  поняття, класифікація та функціональне призначення. - Харків, 2003. 18.Юридическая процессуальная форма: теория и практика / Подобщ. ред. п. Е. Недбайло и В. М. Горшенева. - М., 1976. Якимович Ю. К, Структура советского уголовного процесса: система стадий и система производств: основньїе и дополнительньїе производ-ства. - Томск, 1991. Якуб М. Л. Процессуальная форма в советском уголовном
 10. 5. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН. ЙОГО ЧИННІСТЬ У ПРОСТОРІ, У ЧАСІ ТА ЩОДО ОСІБ
  структурних елементів - гіпотези, диспозиції та санкції. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ Нормативно-правові акти Закон України від 18 січня 2001 р. "Про громадянство України" //Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 13. - Ст. 65. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада1996 р. № 9 "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" // Постанови Пленуму
© 2014-2021  ibib.ltd.ua