Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Судові витрати


- це всі витрати, що їх було зроблено у зв'язку з провадженням у кримінальній справі.
Провадження у кримінальній справі потребує значних матеріальних витрат. Більшу частину з них (утримання органів, що ведуть процес; тримання осіб під вартою та ін.) держава бере на себе. Іншу частину витрат відшкодовують особи, щодо яких постановлено обвинувальний вирок.
Згідно зі ст. 91 до судових витрат належать:
- суми, що видані або мають бути видані свідкам, потерпілим, експертам, спеціалістам, перекладачам і понятим;
- суми, витрачені на зберігання, пересилання і дослідження речових доказів;
- інші витрати, що їх зробили органи дізнання, досудового слідства і суд при провадженні у певній справі (наприклад, витрати, пов'язані з відшкодуванням вартості предметів чи речовин, зіпсованих під час провадження слідчого експерименту чи експертизи).
Підстави і процесуальний порядок відшкодування витрат окремим суб'єктам кримінального процесу регламентовано статтями 92-93-1 КПК.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 3:
1. До вивчення кримінального процесу є два підходи. Згідно з першим кримінальний процес розглядають як сукупність правовідносин, з другим - як діяльність із застосування норм права. В теорії та практиці переважає другий підхід.
2. Кримінальний процес як діяльність складається із таких елементів: мета, завдання, функції, суб'єкти (учасники), засоби, спосіб, структура (стадії), форма і гарантії.
3. В Україні кримінальний процес може бути сполучений із цивільним процесом.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
1. Належне опанування сутності кримінального процесу можливе тільки за умови вивчення положень підручників, монографій, навчальних посібників, наукових статей.
Історичних форм кримінального процесу у "чистому вигляді" не існує. Всі вони є тією чи іншою мірою змішаними.
Підхід до вивчення кримінального процесу як діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду із правозастосування є найбільш ефективним.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Наукові та навчально-методичні джерела
Аденін Ю., Гурджі Ю. Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі // Право України. - 2003. - № 4.
Божьев В. її. Уголовно-процессуальньїе правоотношения. - М., 1975.
Варфоломеева Т. В. Защита в уголовном судопроизводстве. - К.,1998.
Зєйкан Я. її. Захист у кримінальній справі: Наук.-практ. посіб. - К.,2002.
Лобойко Л. М. Співвідношення стадій логічної і функціональноїпослідовності в кримінальному процесі // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 2.
Лобойко Л. М. Стадії кримінального процесу. - Дніпропетровськ,2004.
Лобойко Л. М., Черненко А. 17. Поняття кримінально-процесуальноїдії // Вісник Луганської акад. внутр. справ МВС імені 10-річчя незалежності України. - 2004. - № 2. - С. 266-278.
Лупинская її. А. Решения в уголовном судопроизводстве. - М.,1976.
Мизулина Е. Уголовньїй процесе: Концепция самоограничения го-сударства. - Тарту, 1991.
Михайленко О. Р. Строки та інші часові параметри в кримінальному процесі України. - К., 2000.
Никоненко М. Я. Поняття, види і зміст кримінально-процесуальних гарантій // Науковий вісник Нац. акад. М-ва внутр. справ. - К.,2001. - Вип. 1.
Орлов М. Кримінально-процесуальні гарантії відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином // Право України. - 2004. - № 5.
Сірий М. Тенденції розвитку кримінального процесу України //Адвокатура. - 2004. - № 1.
Смирнов А. В. Модели уголовного процесса. - СПб., 2000.
Теория юридического процесса / В. М. Горшенев, В. Г. Крупин,Ю. Я. Мельников, И. М. Погребноп и др.\ Под общ. ред. В. М. Горшенева. -Харьков, 1985.
Тертишник В. М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людинив кримінальному процесі: Монографія. - Дніпропетровськ, 2002.
17.Фомін С. Б. Строки у кримінальному судочинстві: поняття, класифікація та функціональне призначення. - Харків, 2003.
18.Юридическая процессуальная форма: теория и практика / Подобщ. ред. п. Е. Недбайло и В. М. Горшенева. - М., 1976.
Якимович Ю. К, Структура советского уголовного процесса: система стадий и система производств: основньїе и дополнительньїе производ-ства. - Томск, 1991.
Якуб М. Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве. - М" 1981.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Судові витрати"
 1. 37. Поняття, значення, форма та зміст обвинувального висновку.
  судові витрати в справі за час досудового слідства з посиланням на відповідні аркуші справи. У списку осіб, які підлягають виклику в судове засідання, з метою нерозголошення відомостей про осіб, щодо яких у порядку, передбаченому статтями 52-1 та 52-3 цього Кодексу, застосовані заходи безпеки, замість їх справжніх прізвища, ім'я і по батькові зазначається псевдонім, а замість адреси - назва
 2. 40. Розподіл судових витрат між сторонами.
  судові витрати. Якщо позов задо-волено частково, судові виграш присуджуються позивачеві пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а відповідачеві пропорційно до неї частини позовних вимог, у задоволенні якої позивачеві підмовлено. У випадку, якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від оплати судових витрат, з другої сторони сія-гуються судові витрати на користь осіб, що
 3. 54. Забезпечення доказів.
  судові витрати, а також збитки, заподіяні у зв'язку із забезпеченням доказів. Заява про забезпечення доказів розглядається протягом п'яти днів судом, який розглядає справу, а якщо позов ще не пред'явлено, - місцевим загальним судом, у межах територіальної підсудності якого можуть бутн вчинені процесуальні ли щодо забезпечення доказів, з повідомленням сторін та інших осіб, які беруть участь у
 4. 79. Загальні правила розгляду та вирішення справ окремого провадження.
  судові витрати, понесені сторонами при розгляді справи порядком окремого провадження, не відшкодовуються. При зверненні до суду необхідно подати документи про сплату судового збору1 та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, крім випадків, встановлених ст. 81 ЦПК. В основу порядку розгляду та вирішення справ окремого провадження покладені загальні правила цивільною
 5. 83. Розгляд судом справ про усиновлення.
  витрати покладаються на заявника (заявників). З моменту набрання рішенням законної сили у загальному порядку усиновлення вважається таким, що відбулося. Однак законом встановлено, що до цього моменту воно може бути скасоване судом, який ного ухвалив згідно зі ст. 255 ЦПК. Це допускається у разі: відкликання батьками дитини своєї згоди на усиновлення. У такому разі суд поновлює розгляд справи і
 6. Відповідач
  судові витрати; їх правосуб'єктність допускає процесуальне правонаступництво. Процесуально-правове становище сторін визначається принципом рівноправності. Для забезпечення виконання процесуальних функцій сторони наділяються численними цивільно-процесуальними правами, які можуть бути класифіковані на такі групи: 1. Права, які характеризують повноваження на порушення провадження в справі - права на
 7. 23. Процесуальна співучасть
  судові витрати, а також досягається запобігання винесенню судом суперечливих рішень. В юридичній літературі до співучасників-позивачів (з посиланням на ч. З ст. 104 ЦПК) відносять також суб'єктів захисту прав інших осіб і цих осіб2. Цією нормою встановлено, що особа, в інтересах якої розпочато справу за заявою прокурора, органу державного управління, профспілки, державного підприємства, установи,
 8. 25. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги
  судові витрати і запобігти постановленню судом протилежних за змістом рішень. Третя особа із самостійними вимогами вступає в справу за своєю ініціативою шляхом пред'явлення позову, але до кого він може бути пред'явлений, у процесуальній літературі з приводу цього були висловлені дві протилежні точки зору: до обох сторін; до однієї або до двох сторін1. Стаття 107 ЦПК вирішує дане питання за
 9. 2. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ФОРМА ТА ЗМІСТ ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ
  судові стадії; 2) обвинувальний висновок визначає межі судового розглядусправи. Тому він має відповідати таким вимогам: бути об'єктивним (спиратися в ньому треба тільки на перевірені докази); визначеним (однозначним), а не альтернативним щодо кваліфікації злочину; юридично обгрунтованим, з посиланням на норми кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права; - в обвинувальному
 10. ВСТУП
  судові витрати, докази і доказування, підвідомчість і підсудність, провадження в судах першої, апеляційної і касаційної інстанцій, окремого провадження та виконання судових рішень тощо. У процесі вивчення курсу студенти мають оволодіти навичками самостійної практичної роботи з цивільними процесуальними нормами, засвоїти суть цивільних процесуальних правових категорій, зміст цивільних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua