Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

20 Порядок створення суб'єкта господарювання.


Згідно ч. 1 ст. 56 ГК суб'єкт господарювання може бути утворений:
а) за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу (загальний порядок). Уповноважені органи, які можуть бути засновниками підприємств, визначає власник.
Засновники реалізують засновницькі права шляхом:
обрання організаційної форми суб'єкта господарювання; визначення цілей і предмета його діяльності;
прийняття рішення про його створення; затвердження в установленому порядку статуту;
передачі безоплатно на баланс суб'єкта господарювання основних фондів та обігових коштів;
формування органів управління, визначення у статуті меж їхніх повноважень тощо.
б) у випадках, спеціально передбачених законодавством, -за рішенням інших органів, організацій і громадян (спеціальнип порядок). Так, в окремих випадках (наприклад, щодо підприємств будівельного комплексу) функції і по вноваження щодо утворення державних унітарних піді приємств Кабінет Міністрів України делегує господарсь ким об'єднанням: корпораціям, концернам тощо.
Ст. 56 ГК визначає також способи утворення суб'єкта господарювання:
- шляхом заснування нового суб'єкта господарювання;
- шляхом реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб'єкта господарювання;
- шляхом примусового поділу (виділення) діючого суб'єкта господарювання за розпорядженням антимонопольних органів відповідно до антимонопольно-конкурен-тного законодавства.
ЗУ ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 р.
Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору такі документи:
-заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи.
-копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
-два примірники установчих документів.
-документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи (ч. 1 ст. 24 Закону). Відповідно до ст. 10 Закону реєстраційний збір за проведення державної реєстрації справляється у такому розмірі:
10 НМДГ -за проведення державної реєстрації юридичної особи;
2 НМДГ - за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Для проведення державної реєстрації фізична особа повинна подати особисто державному реєстратору за місцем проживання такі документи:
-заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;
-копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
-документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця.
Строк державної реєстрації фізичної особи - підприємця не повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "20 Порядок створення суб'єкта господарювання."
 1. Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольної діяльності та недопущення недобросовісної конкуренцією
  порядок розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України, затв. наказом АКУ від 19.04.1994 р. (зі змінами і доповненнями) (див.
 2. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  порядок або підозрюються у вчиненні дрібного розкрадання. На процес оновлення методу адміністративного права впливають і зміни, що відбуваються в сучасних умовах у змісті державного управління, зокрема у зв'язку з більш широким використанням нових методів управлінського впливу. На противагу пе- 251 реважаючому застосуванню в минулому владно-розпорядчих (так званих "адміністративних") методів
 3. 15. Підприємство як суб'єкт господарського права.
  створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації суб'єктів підприємництва окремих організаційних форм визначається цим ГКта іншими законами. Згідно з ч. 1 ст. 62 ГК підприємство - це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядуван ня, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб
 4. 16.Правове становище казенного та комунальних унітарних підприємств.
  створення казенного підприємства визначаються обсяг і характер основної діяльності підприємства, а також орган, до сфери управління якого входить підприємство, що створюється. Реорганізація і ліквідація казенного підприємства проводяться відповідно до вимог ГК за рішенням органу, до компетенції якого належить створення даного підприємства. Майно казенного підприємства закріплюється за ним на
 5. 17.Припинення діяльності суб'єкта господарювання.
  створенні суб'єкта господарювання - юридичної особи, які не можна усунути; - провадження суб'єктом господарювання діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом; - невідповідності мінімального розміру статутного фонду суб'єкта господарювання - юридичної особи вимогам закону; - неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій,
 6. 21. Державна реєстрація суб'єкта господарювання.
  порядок проведення державної реєстрації суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) включає, зокрема: перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці; перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;
 7. 26.Правове становище приватних, фермерських, орендних підприємств.
  створенням та діяльністю фермерських господарств, регулюються ГК, а також Законом України від 19 червня 2003 р. «Про фермерське господарство», іншими законами. Закон «Про фермерське господарство» (з його прийнят-ям втратив чинність ЗУ від 20 грудня 1991 р. «Прселянське (фермерське) господарство») визначає правові, економічні та соціальні засади створення та діяльності фермерських господарств як
 8. МІНІМАЛЬНІ РОЗМІРИ СТАТУТНИХ ФОНДІВ ДЕЯКИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  порядок прийняття ними рішень, склад і порядок використання майна, визначати інші умови господарювання у затверджених власником (уповноваженим ним органом) установчих документах господарської організації, а також здійснювати безпосередньо або через уповноважені ним органи в межах, установлених законом, інші управлінські повноваження щодо заснованої організації та припиняти її діяльність
 9. 5. Порядок утворення і припинення діяльності суб'єкта господарювання.
  порядок прийняття ними рішень; 5) порядок формування майна; 6) механізм розподілу прибутків та збитків; 7) умови реорганізації та ліквідації. У засновницькому договорі учасники: зобов'язуються утворити суб'єкт господарювання; визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення та умови передачі йому свого майна; порядок розподілу прибутків і збитків; управління діяльністю суб'єкта
 10. 5. Правове становище виробничого кооперативу.
  порядок їх формування та використання; затверджують правила внутрішнього розпорядку кооперативного підприємства, річний звіт і баланс кооперативу, порядок формування і розподілу доходу кооперативу, рішення правління (голови) кооперативу про прийняття нових членів; вирішують питання про входження кооперативного підприємства до об'єднань підприємств (кооперативів), участь кооперативу у заснуванні
© 2014-2021  ibib.ltd.ua