Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

63. Пред'явлення позову. Відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу.


Право на пред'явлення позову може бути здійснене тільки у порядку, встановленому законом. Складовими порядку с:
дотримання правил про підсудність;
дієздатність позивача;
дотримання належної форми позовної заяви.
Право на пред'явлення позову може бути реалізоване шляхом звернення до сулу, до повноважень якої о віднесено її розгляд та вирішення. У разі порушення вимоги про підсудність, суд повертає заяву та вказус, до якого суду слід звернутися позивачеві. Ця норма не обмежує права позивача, оскільки останній може звернутися до суду за належністю, де буде порушено цивільну справу і, відповідно, його права будуть захищені. Однак це положення цивільного процесуального закону може утруднити можливість отримання судового захисту, осо&-ливо в останні дні позовної давності чи іншого с і року на звернення до суду.
Позивач має володіти повним обсягом цивільної процесуальної дієздатності (ст. 29 ЦПК). Якщо заява подана недієздатною особою, суд повертає її заявникові, а якщо недієздатність виявилася в ході розгляду справи - залишає таку заяву без розгляду. Це не перешкоджає зверненню до суду через законного представника такої особи чи іншу уповноважену особу.
Питання про прийняття заяви та відкриття провадження у справі вирішується суддею одноособово не пізніше десяти днів з дня надходження заяви до суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків, про що постановляється ухвала. Значення дії суду щодо відкриття провадження у справи надзвичайно важливе, оскільки саме з цього моменту настають матеріально-правові наслідки, шо випливають із порушення цивільної справи. Ухвала про відкриття провадження у справі, як правило, не може бути об'єктом апеляційного оскарження, за винятком випадку, коли провадження у справі відкрито з порушенням правил про підсудність.
На стадії відкриття провадження у справі суд може постановити ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі, про повернення заяви чи залишення її без руху. При порушенні цивільної справи можуть також вчинятися дії щодо забезпечення позову, вирішуватися пиіання про об'єднання чи роз'єднання позовів.
Відмова у відкритті провадження у справі - це закріплене в ухвалі волевиявлення суду, яке полягає у відмові прийняти позовну заяву та порушити цивільний процес у справі на підставах, визначених законом. Суд відмовляє у відкритті провадження, якщо:
заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства;
с такс, що набрало законної сили, рішення чи ухвала суду про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди сторін у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;
у провадженні цього чи іншого суду с справа за спором між тими самими сторонами, про топ самий предмет і з тих самих підстав;
є рішення третейського сулу, прийняте в межах його ком петенції, щодо спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з і six самих підстав, за винятком випадків, коли суд відмовив у видачі виконавчого листа на примусо ве посованая рішений третейського суду або скасував рішення третейського суду і розгляд енранн в тому ж тре тейському суді виявився неможливим;
після смерті фізичної особи, а також у зв'язку з припинен ням юридичної особи, які < однією п сторін у справі, спір ні правовідносини не допускають правонасгуішицтва.
Постановления такої ухвали унеможливлю* повторне звернення до суду у цій самій справі (ст. 122 ЦПК), однак вона може бути оскаржена в апеляційному порядку.
Повернення позовної заяви - це закріплене в ухвалі волевиявлення суду щодо відмови прийняти позовну заяву з підстав, визначених законом, яке не перешкоджас повторному зверненню до суду за умови усунення тих перешкод, що стаючи підставою для повернення заяви.
Суд повертає заяву позивачеві, якщо:
позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позову;
заяву подано недієздатною особою;
заяву від імені позивача подано особою, яка не мас повно важень на ведення справи;
справа не підсудна цьому суду;
подано заяву про розірвання шлюбу під час вагітності дру жини або до досягнення дитиною одного року без дотри мання вимог, встановлених СК (ст. 121 ЦПК).
Відповідно до ст. 219 ЦПК ухвала про повернення позовної заяви може бути об'єктом апеляційного оскарження
Залишення заяви без руху - призупинення вчинення процесуальних дій щодо відкриття провадження у справі для надання позивачеві чи іншому заявникові можливості усунути недоліки у позовній заяві щодо змісту, форми чи порядку надання у строк, встановлений судом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "63. Пред'явлення позову. Відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу."
 1. 57. Поняття і загальна характеристика позовного провадження.
  позов, а також процесуальним порядком його реалізації. Право на позов є похідним поняттям від заіимьного права на судовий захист, закріпленого та і-арантованого ст. 55 Конституції України. Суть позову може бути визначена правильно лише з урахуванням його матеріально-правової і процесуально-правової складових, які співвідносяться між собою як названі галузі права, нормами яких ці складові позову
 2. 25. Поняття сторін в цивільному процесі. Процесуальні права та обов'язки сторін.
  позовного провадження, без яких неможливий сам процес. Поняття сторін у цивільному процесі має безпосередній зв'язок з матеріальними правовідносинами. Ними є переважно його суб'єкти: покупець і продавець, кредитор і боржник, подружжя (розірвання шлюбу, поділ спільно нажитого майна, визначення місця проживання дітей тощо) - внаслідок порушення невизнання чи оспорювання їх суб'єктивного права чи
 3. Підстави і передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин
  позовної заяви (встановлених законом форми і змісту) в справах позовного провадження; заяви і скарги у справах з адміністративно-правових відносин і окремого провадження (ст. 5 ЦПК). Цивільні процесуальні правовідносини виникають з приводу необхідності захисту порушеного або оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу в справах позовного провадження і у справах з адміністративно-правових
 4. 2.1. Завдання стадії
  позовне було заявлено під час розслідування справи; про список осіб, які підлягають виклику в судове засідання,та витребування додаткових доказів (за наявності підстав вважати,що в стадії судового розгляду відповідно до ст. 299 КПК досліджуватимуть лише деякі докази або не досліджуватимуть взагалі, суддявправі викликати в судове засідання лише тих осіб чи витребуватилише ті докази, про допит чи
 5. 2.4. Етапи стадії
  позову. Кінцевих рішень цей етап стадії попереднього розгляду справи суддею не має, бо діяльність судці, хоч і регламентована нормами права, але все ж таки має суто організаційний характер. Таким є порядок діяльності в стадії попереднього розгляду справ публічного і приватно-публічного обвинувачення. Діяльність у справах приватного обвинувачення має певні особливості, пов'язані з тим, що досудове
 6. Тема 4. Сторони в цивільному процесі
  пред'явлений одночасно кількома позивачами або до кількох відповідачів. Це називається процесуальною співучастю. Процесуальну співучасть розрізняють за формами: активна - кілька позивачів пред'являють позов до одного відповідача; пасивна - один позивач пред'являє позов до кількох відповідачів; змішана - декілька позивачів пред'являють позов до декількох відповідачів. За ступенем
 7. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
  пред'явлення. При відмові через відсутність активної підстави можливість повторного пред'явлення позову виключається. Зміст позову - це вказана у позовній заяві форма захисту, тобто те, що позивач просить від суду: присудження відповідача до здійснення певних дій (передача майна). Питання про наявність змісту як самостійного елементу позову - спірне. Але позов без зазначення процесуальних
 8. Виклик до суду
  пред'явленому позову. Підвідомчість - визначення кола цивільних справ, які підлягають розгляду в суді. Підстава позову - обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги. Підсудність - сукупність цивільних справ, які підлягають розгляду і вирішенню по суті в даній конкретній ланці судової системи і в даному конкретному суді цієї ланки. Позивач - це юридична чи фізична особа, яка звертається
 9. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  відкриття для підписання протягом певного терміну. Так, у Віденській конвенції про право міжнародних договорів (стаття 8) говориться, що * дійсна конвенція відкрита для підписання... до ЗО листопада 1969 року у Федеральному міністерстві закордонних справ Австрійської Республіки, а після цієї дати і до ЗО квітня 1970 року - у центральних установах Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку». У
 10. 13. Принцип диспозитивності.
  позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від позову. Відповідач має право визнати позов повністю або частково. Сторони можуть закінчити справу мировою угодою на будь-якій стадії процесу, вимагати виконання рішення, ухвали, постанови суду. Отже, принцип диспозитивності характеризується такими положеннями: 1) хто хоче здійснити свої права, повинен сам потурбуватися про
© 2014-2022  ibib.ltd.ua