Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 8. Психологія масової комунікації

Соціальне спілкування, організовано здійснюване в масштабах всього суспільства, називається масовою комунікацією.

Масова комунікація орієнтується на масові соціальні запити, особливості соціальної системи даного суспільства. При цьому враховуються соціальні почуття масової аудиторії, її цивільний, політичний і культурно-історичний досвід, національні особливості.

Кожна соціальна система формує свою ціннісно-нормативну структуру - ідеологію, орієнтовну основу життєдіяльності даного суспільства. У цивілізованого суспільства пріоритетні загальногуманітарному цінності - соціальна справедливість, демократизм, права людини. За допомогою раз-

268 Глава 8. Психологія соціальної взаємодії особистості

особистих засобів масової комунікації (преса, радіо, телебачення, засоби мистецтва) ідеологи суспільства формують певне ставлення суспільних верств, великих соціальних груп до суспільно значущих явищ.

Назрілі соціальні проблеми усвідомлюються громадськістю шляхом зіставлення і боротьби думок, поглядів і політичних позицій. Крім інформативної функції комунікативні акти мають експресивні (емоційно збудливі) і соціально-контактні (фатические) функції.

Стрімко зростаючий обсяг масової інформації став основною відмінною особливістю сучасного суспільства. Інформаційний вибух в сучасному суспільстві значною мірою визначає психологічний тип сучасної людини.

Телебачення, преса, радіо, комп'ютерні системи забезпечили глобалізацію повсякденного спілкування, інтеграцію планетарної духовного життя. Розвиток засобів масової комунікації розширило можливості культурного обміну, поширення досягнень культури.

Поряд з цим сучасні засоби масової комунікації викликали до життя соціально-психологічний феномен масової культури. Масова культура, розрахована на масове споживання, придбала в ряді випадків риси культурного сурогату, зміст якого спрощує і примитивизирует людські відносини, проповідує культ зовнішнього успіху, знецінюючи високу культуру.

Засоби масової комунікації стали засобами формування особливого психологічного феномена - ідеологічного, культурного, правового, політичного та іншого простору. Суспільна свідомість в цих умовах стає більш диференційованим і структур іровать.

Сучасні засоби масової інформації викликали до життя і феномен політичного видовища-зробили зримо доступною політичне життя суспільства і окремих політичних сил. Люди стали свідками політичних подій, активними носіями політичних симпатій і антипатій. Політичні діячі отримали нові можливості для своєї пропаганди і політичної

мобілізації.

З'явилася можливість здійснення акцій з прихованим політичним ефектом, здійснення

широкомасштабних політичних ігор. Однак поряд з цим зростає і можли-§ 8. Психологія масової комунікації 269

ність соціального контролю над політичними процесами. Демократизація суспільства ставить все більше заслонів безконтрольним політичних акцій.

Засоби масової інформації виступають як регулятори масових форм поведінки. Вони формують сукупність ідей і уявлень, почуттів і настроїв, що відображають різні сторони життя суспільства. Широко висвітлюються різні сфери виробництва, економіки, політики, споживання, спілкування, мистецтва, спорту, судової хроніки і дозвілля. При цьому враховуються міра інформованості мас і їх пізнавальних можливостей, рівень потреб та інтересів, сукупність ціннісних орієнтації і установок.

Психологія масової комунікації як галузь соціальної психології досліджує вплив об'єктивних і суб'єктивних факторів на ефективність масового спілкування, формування, закріплення і зміна масових установок, виникнення і

функціонування суспільного настрою і громадської думки, способи спонукання людей до певних дій, закономірності засвоєння і переробки інформації, її прийняття або неприйняття.

Засоби масової комунікації в демократичних суспільствах так чи інакше дистанціюються від державної влади. Політичні ж діячі прагнуть наблизитися до них, і деякі з них хочуть наблизитися так близько, щоб прибрати ці кошти до рук.

Влада завжди виявляє тенденцію управляти новинами. Допуски на брифінг отримує, як правило, обмежений за певним принципом кількість кореспондентів. Вигідна верхам інформація отримує

переважне поширення.

Всілякі політичні шоу (коли президент «випадково» стикається з певним кореспондентом або групою трудящих) міцно увійшли в арсенал традиційних прийомів апелювання до народу.

Велика армія фахівців з реклами трудиться над тим, як піднести масам предмети духовного і матеріального ширвжитку.

Специфіка діяльності органів масової комунікації полягає в тому, що вони, як правило, не є джерелом, а ретранслятором інформації. Широка ж аудиторія схильна ототожнювати ретранслятора з джерелом. (Споконвічне прагнення стратити вершника, який приніс погану звістку.) Цим широко 270

Глава 8. Психологія соціальної взаємодії особистості

користуються і владні структури - вони намагаються перекласти провину за невирішеність багатьох гострих проблем на засоби масової комунікації - преса, радіо,

телебачення.

Не виключаються й прийоми непрямого натиску на «занадто волелюбних». Для цього використовуються різні прийоми - перевірки, «засекречування», обговорення різних проектів законів про друк, загрози редакціям і студіям про припинення фінансування, стеження за журналістами, що публікують гострокритичний матеріали, позбавлення доступу неугодних журналістів до неофіційних джерел інформації, можливості висвітлювати закордонні поїздки політичних лідерів і т. п.

Роль журналістів, працівників радіо і телебачення особливо, велика в період соціальної реформації: відбираючи певні факти, забезпечуючи їх своїми коментарями, вони значною мірою виступають організаторами суспільної свідомості і суспільного настрою.

Багато з них самі стають неформальними лідерами суспільства, утворюють комунікаційну еліту. Їхні обличчя та імена стають знайомими широким масам. Вони користуються особливим дружелюбністю провідних політиків. Самі ж вони значною мірою визначають політику органу, який вони.

Керівники органів масової комунікації, як правило, прагнуть піти від ультраліберального крайнощів. Розбіжності в позиціях цих органів зменшуються в міру їх наближення до вищих ешелонів влади. Однак гостра внутрішньополітична боротьба, яка відображається пресою, радіо і телебаченням, об'єктивно сприяє широкої інформованості населення.

Основною функцією засобів масової комунікації є соціонорматівная регуляція життєдіяльності суспільства. Однак суспільство володіє і спеціальним державно-регламентованим інститутом

соционормативной регуляції - інститутом права, системою правового регулювання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 8. Психологія масової комунікації "
 1. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  психологію, естетику, політологію, соціальну сінеретіку і т.д. До суспільних наук відноситься і юридична наука - область людської діяльності, що вивчає державу і право як самостійні, але органічно взаємопов'язані між собою важливі сфери життя суспільства. Крім того, є й третя група явищ і процесів, яка також позначається поняттям «закон». Це ті закони, які
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  психології тощо У попередніх розділах про походження дер-жави, права - вже зазначалося, що чим більше часовий діапазон теоретичного осмислення по-політико-правової дійсності, тим глибше проникає юридична думка в суть цієї дійсності. Одне теоретичне знання дає діапазон в 80 років, інше в 300 років, і вже зовсім марними і поверхневими виявляються спроби осмислити
 3. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
  психологічні, організаційні процеси при цьому виникають. Тому реалізацію права можна визначити як таке соціальне поведінка суб'єктів права, і якому втілюються розпорядження правових норм, як форму практичної діяльності по здійсненню прав, виконання обов'язків. Виділяються чотири такі форми діяльності з реалізації права: дотримання, виконання, використання,
 4. ГЛОСАРІЙ
  психологічної реакції населення на (економічні) новації за допомогою анкети. Анкетування працівників - письмовий заочний опитування працівників з метою вивчення їх думки і оцінок тих чи інших сторін дійсності, мотивів їхньої поведінки. Анкетування працівників застосовується при вивченні: причин і мотивів плинності; ступеня задоволеності працею; рівня домагань працівника; ефективності
 5. § 1. Розвиток науки і культури в першій половині ХХ в.
  Психології і психіатрії. Розвивалася тенденція перетворення науки в безпосередню продуктивну силу. Наукова система організації праці призвела до застосування конвеєра. Розвиток механіки дозволило налагодити виробництво обчислювальних машин. У 1924 р. з'явилася знаменита фірма IBM. Стали активно використовуватися телеграф, телефон, радіо. У 20-ті роки кінематограф пройшов шлях від німого до
 6. 9.3. Державна політика в перспективі народовладдя
  психологічного розколу між світом надії і пеклом безнадійності. Саме тому вони готові підтримати будь-які програми «безбідного життя», навіть якщо ті пропонуються явними популістами і демагогами. Іншими словами, об'єктивні чинники, передусім необхідність постійно застосовувати «дарвіністскіе методи» виживання, є причиною того, що декласовані елементи відрізняються непостійністю
 7. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  психологічні аспекти значущості самоосвіти саме в педагогічній професії. Психологи стверджують, що деякі особливості професійної діяльності можуть бути причиною деструкційних змін особистості вчителя. Однією зі специфічних рис традиційної діяльності вчителя є її надмірна монологичность. Учитель для учня - одне з основних джерел інформації,
 8. 1 .4. Ревізіоністські геополітичні західні теорії
  психологію, яка виключає досягнення політичних цілей протиборчих ідеологій військовим шляхом. У зв'язку з випробуванням США атомної бомби є інший важливий аспект, пов'язаний з розвитком процесу «холодної війни» - відношенням правлячих кіл США до переозброєння переможеної Німеччини. У США в особі Рузвельта було глибоке занепокоєння з приводу можливого відродження німецького військового
 9. 2.1. Лімологія: традиційні підходи та методи географічних досліджень державних кордонів
  психології Від характеру сусідства двох країн, морфології, природних особливостей, походження, «віку» і умов виникнення, співвідношення державного кордону з мическими рубежами (зокрема етнічними) залежить прикордонна ситуація, що складається на кожній конкретній ділянці. Вельми повну модель можливих прикордонних ситуацій на кордонах гіпотетичної країни розробив відомий
 10. 4.3. Стійкість і мінливість адміністративно-територіального поділу: протиріччя між стабільністю адміністративних кордонів і динамізмом суспільного розвитку
  психологія NIMBY - «not in ту backyard '» («тільки не на моєму подвір'ї!"). Людей все чаші хвилює, що робиться в їх кварталі (neighborhood), а до міста в цілому з його складними проблемами, бідними та бездомними, автомобільними пробками і неадекватною інфраструктурою їм мало справи. ж сприяють зрушення в технологіях надання традиційних муніципальних послуг, їх передача приватному сектору. Інший
 11. 2. ЦЕЙ НОВИЙ ДРЕВНІЙ СВІТ
  психології "ХХ століття. Суть цих міркувань в загальному і цілому така: благе в своїй основі світоустрій вимагає від людини природної поведінки, слідування належному (не порушуючи при цьому норм закону і правил суспільної моралі), вважаючи, що з суми правильних і розумних в кожному конкретному випадку дій може виникати лише загальний позитивний результат. Істина реалізує себе в достатній
 12. IV. Історія російська - через призму постмодерну.
  Психологічно, ніж міф Перший, але все ж таки більш інфантильним і менш філософськи обгрунтованим. У всякому разі, при всій його ейфоричності, міф Перший вельми серйозний у відношенні структурних і змістовних параметрів історії всемiрной, включаючи і параметр свободи, - параметр духовно і психологічно насущний, але по суті чужий міфологем другого і третього порядків. 3. Міф
 13. Від автора
    психологи називають сублімацією. Іншими словами? про трансформацію агресивності, про додання їй такої спрямованості, завдяки якій вона послужить справі творення і звільнення людини. Що стосується поняття насильство, то з ним ми пов'язуємо уявлення про суто руйнівною, ворожої людині силі. Намагаючись командувати і повелівати, зазіхаючи на присвоєння цінностей і благ, йому не
 14. Проблема структури аттитюда і вимір аттитюда
    психологічний конструкт », в якому оціночна навантаження інформації є переважніше, ніж її когнітивний компонент. Це основне припущення не тільки структурних особливостей аттитюда, а й специфіки його функціонування та зміни. Широко відома методика вимірювання Атті-тюда, яка названа "шкалою Терстоуна». В академічному дослідженні «Сучасна психологія» вказується,
 15. Проблема зміни аттитюда і психологія переконливого комунікативного впливу
    психології, що стало найбільш вагомим звинуваченням в захопленні позитивізмом. Хоча результатом багаторічних і надзвичайно дорого досліджень в політиці та бізнесі може бути взятий девіз з Девіда Майерса: «Мінливі людські установки зазвичай не в змозі викликати сильного зміни в поведінці» (Майерс, 1999. С.162). Почавши в роки війни, група Ховланд зробила основні відкриття в цій
 16. Від серйозного до ліричного - один крок, або Роздуми непарадного під'їзду про освітній галузі "Суспільствознавство
    психологічної середовищем і зустрічної активністю суб'єкта освітньої діяльності (всередину себе, до інших, Абсолюту), що прагне до повноти свого буття "за образом і подобою". Можна з упевненістю стверджувати, що в гімназії давно існує особлива соціально-культурна виховує середовище. І на наступному етапі роботи особливо важливо формувати зустрічну активність суб'єкта освітньої
 17. 1.3. ФРАНЦУЗЬКИЙ структуралізму і «НОВА ФІЛОСОФІЯ»
    психологією панів; вона дозволяє йому щоразу розглядати іншу людину як об'єкт, одночасно описуючи його і засуджуючи »44. Р. Барт попереджає, що всі ми, потенційно, Домініс, тобто не вбивці, а обвинувачені, позбавлені мови; навіть гірше того - заздалегідь принижені й засуджені обволакивающим нас мовою обвинувачів 45. Подання про мову як інструменті влади було запозичене
© 2014-2021  ibib.ltd.ua