Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 7. Психологічні механізми саморегуляції великих соціальних груп

Велика соціальна група - кількісно необмежена соціальна спільність, що має стійкі базові цінності , норми поведінки і соціально-регулятивні механізми (партії, етнічні групи, виробничо-галузеві та громадські організації).

Великі групи структурно і функціонально організовані. Їх не слід змішувати з масовими спільнотами (молодь, жінки, чоловіки, підлітки, професійні спільності).

Соціально-психологічні регулятори

життєдіяльності великих груп - групове свідомість, громадську думку, настрій, звичаї і традиції.

Суспільна свідомість - система духовно опосередкованих, соціально-ціннісних відносин людей до світу і самим собі, що виникають у процесі життєдіяльності соціуму. Суспільна свідомість відображає суспільне буття, визначається ним, впливає на нього.

Суспільна свідомість утворюється сукупністю його форм - науки, соционормативной сфери (мораль, ідеологія, право, політика), мистецтва і релігії.

За способом освоєння дійсності розрізняються наукове і буденне суспільну свідомість.

Різновид суспільної свідомості - масову свідомість. Воно завжди вже суспільної свідомості, за його межами залишаються спеціалізовані форми духовного освоєння дійсності (наукові, етичні та естетичні концепції).

Масова свідомість має особливості, властиві самій масі, - аморфність, недостатню структурованість, невизначеність складу його носіїв, різнорідність цього складу; масову свідомість - ситуативна похідне від суспільної свідомості.

Масова свідомість формується в процесі міжособистісного і міжгрупового спілкування з приводу сприймається актуальною соціально-політичної інформації і проявляється як загальний знаменник індивідуальних свідомостей. Змістом масової свідомості є загальнозначуще конкретне явище життя суспільства, захоплююче всіх членів суспільства. Масова свідомість формується в основному засобами масової комунікації. Суб'єкт масової свідомості може розширюватися або скорочуватися під впливом агітації і пропаганди, мовних засобів впливу.

Масове виробництво можливо прогресивним і реакційним, критичним і конформистским.

Масова свідомість відображає інтереси мас, обумовлені їх життєвим рівнем, а також рівень їхньої політичної активності .

266 Глава 8. Психологія соціальної взаємодії особистості

Масова свідомість характеризується фрагментарністю, суперечливістю, підвищеної динамічністю і стереотипністю. Його зміст визначається загальнодоступними цінностями. Взаємодіючи з масовою культурою, воно формує масові поведінкові стереотипи. Масовому свідомості відповідають громадську думку і суспільний настрій, що виступають в якості безпосередніх регуляторів масових форм поведінки.

Громадська думка - стан масової свідомості, викликане ставленням різних соціальних верств суспільства до певних подій. Зміст громадської думки обумовлено загостренням інтересу до актуальних дискусійним проблемам.

За структурою громадська думка може бути моністічно (від грец. monos - один) і плюралістичним (множинним). Виникаючи в різних сферах суспільної свідомості (в науці , ідеології, повсякденній свідомості), воно може бути адекватним і неадекватним реальності, містити реальні і ілюзорні уявлення.

Адекватність громадської думки залежить від розвиненості в суспільстві демократичних свобод, його політичної культури. У демократичних суспільствах громадська думка - постійно діючий фактор соціального управління, забезпечення його прогресивного розвитку. При цьому спеціалізовані органи регулярно виявляють громадську думку, всіляко сприяючи його вільному вираженню (референдуми, вибіркові опитування, пілотажні зондаж).

Громадське настрій - емоційна характеристика стану суспільної психології, що впливає на імпульсивна поведінка мас; певний стан почуттів і умів у великих соціальних групах, передумова соціально-політичних зрушень.

Стійка форма нормативної регуляції, заснована на минулому досвіді етносу, - звичаї.

Звичаї виступають і як норми поведінки, і як форма соціального контролю, вони виконують функцію освячення (сакралізації) сформованих суспільних відносин. Звичаї передують державно-правової регуляції. Але й досі вони залишаються однією з основних форм соціальної регуляції у побутовій сфері, громадянської обрядовості.

Елементи соціального і культурного досвіду, що передаються з покоління в покоління в різних соціальних групах, § 8. Психологія масової комунікації 267

називаються традиціями. Традиції можуть бути соціально-позитивними і відсталими, реакційними.

У кожній великій групі формуються групове свідомість (партійне, класове, національне), система групових ідеалів, ціннісних орієнтації, емоційних переваг. Окремі

стереотипізовані елементи цієї свідомості переходять в сферу групового підсвідомості (класове чуття).

Вони суттєво впливають на формування відповідного соціального типу особистості.

Серед різноманіття великих соціальних груп дві з них є суб'єктами історичного процесу - етнічні групи і класи.

Етнічна група, або етнос (від грец. ethnos - плем'я, народ), - історично сформувалася на певній території стійка соціальна спільність, що володіє стабільними особливостями культури, мови, психічного складу, поведінкових особливостей, свідомістю своєї єдності і відмінності від інших подібних утворень. У процесі історичного розвитку етноси можуть втратити єдність території, але зберігають мову, норми поведінки, звичаї, звички, культуру. Етнічні групи відрізняються культурної цілісністю, володіють етнічною самосвідомістю, основа якого - представлення про спільність походження всіх представників даного етносу, про спільне історичному досвіді предків.

На вищій стадії розвитку багато етноси утворюють стійку соціально-економічну цілісність - націю .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 7. Психологічні механізми саморегуляції великих соціальних груп"
 1. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  психологічні ознаки. Можна вказати на наступні. Влада монарха сприймається як щось божественне , а монарх - як людина, осяяний божою благодаттю, наділений владою від бога. Монархія заснована і тримається на патріархальному свідомості, поданні, що «кожен за себе, один цар - за всіх», визнання нерівності людей, їх ранжування за майновим станом, званню , місцю в
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  психологічні характеристики «центру» в інших регіонах можна спостерігати й у деяких інших народів, і в інших державах. Але повернемося до російської державності. В XVII столітті монархічна держава - Росія - стає важливою реальністю державно-правового світоустрою людства. І на географічних картах цей процес також отримує відображення - відтепер там значиться
 3. ГЛОСАРІЙ
  психологічної реакції населення на (економічні) новації за допомогою анкети. Анкетування працівників - письмовий заочний опитування працівників з метою вивчення їх думки і оцінок тих чи інших сторін дійсності, мотивів їхньої поведінки. Анкетування працівників застосовується при вивченні: причин і мотивів плинності ; ступеня задоволеності працею; рівня домагань працівника; ефективності
 4. 3.1.3. Соціально-психологічні аспекти діяльності служби зайнятості
  психологічних особливостей особистості безробітних. І тут служба зайнятості повинна вибудовувати свою політику, тобто так звану пасивну політику, яка фактично означає виплату допомоги безробітним і надання послуг з підбору робочого місця. Постановка на облік у центрі зайнятості та отримання статусу безробітного означає для індивіда не тільки набуття певних прав і
 5. Основи проведення постекстремальной педагогічної роботи
  психологічної нормалізації; 6) індивідуалізації; 7) спеціальної роботи з пораненими і лікуючого в стаціонарі; 8) роботи з сім'ями; 9) виховання і навчання на екстремальний досвід ; 10) активізації самоврядування відновленням сил і готовності. Постекстремальная робота проводиться з усіма возвратившимися з виконання екстремальних завдань - і зміцнілими, і
 6. Управлінсько-педагогічні принципи
  психологічно неписьменних дій особового складу завжди мають причини, пов'язані з недоліками внутрішнього контуру управління. Група технологічно-управлінських педагогічних принципів розкриває основні методичні напрями педагогічної роботи в ході управління правоохоронним органом. 1. Принцип особистій приблизно керівника - пріоритетний методичний принцип
 7. § 3. Психологічні особливості злочинців-професіоналів
  психологічним поняттям професійність, розуміється як стійке, постійне заняття, здійснюване добре відпрацьованими, Стереотипізовані способами. Професіоналізм має соціально відпрацьовані механізми відтворення. Коли злодійство, наприклад, стає професією, з ним відбувається те ж, що і з усякою професією - виникає розподіл праці, професія стає способом
 8. Механізм (психологічна структура) злочинного діяння
  психологічно обгрунтоване, концептуальне визначення сутності способу вчинення злочину. При визначенні способу вчинення злочинів недостатньо Перерахування окремих його гарматних компонентів (наприклад, "проникнення в сховище відбулося" способом "підбору ключів", "вбивство сталося" способом "застосування холодної зброї" і т. п.). Спосіб - система прийомів дії,
 9. Система психологічних, генетичних і соціальних факторів детермінації кримінальної поведінки
  психологічних особливостей, ціннісних орієнтації, системи асоціальних і антисоціальних стереотипів, що утворюють тип злочинної поведінки . Соціальні та біологічні фактори стають детермінантами кримінальної поведінки не самі по собі, а інтегруючись в особистісно-психологічних якостях злочинця. 2. Кримінальна поведінка відрізняється від соціально-позитивної поведінки як
 10. § 5. Характер
  психологічного захисту, знецінюючи поточні події, що не вписуються в їх ціннісну систему, зберігаючи базові цінності, але не прагнучи активно змінити зовнішні обставини. Це тип усунутого від повсякденної боротьби мудрого споглядальника. 3. Конфліктний тип зі зниженою адаптацією - відрізняється конфліктністю між емоційними спонуканнями і зі соціальними обов'язками,
 11. § 3. Види емоцій
  психологічного захисту. Вихід із стресового стану пов'язаний з адаптаційними можливостями конкретного індивіда, розвиненістю його аварійно-захисних механізмів, його здатністю до виживання у вкрай важких обставинах. Це залежить від досвіду перебування людини у критичних ситуаціях, а також від його вроджених якостей - сили нервової системи. У подоланні стресу виявляються два
 12. Термінологічний словник
  психологічні - неадекватна пасивність у результаті посилення негативних емоцій щодо певних явищ, виборче гальмування активності в результаті низької самооцінки. Бар'єри в соціальному спілкуванні можливі внаслідок нерозвиненості комунікативних якостей, емпатії та інших негативних особистісних якостей. Несвідоме - психічні процеси, що здійснюються без
© 2014-2022  ibib.ltd.ua