Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І . Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

Термінологічний словник

Автономія особистості - відособленість особистості, її здатність до самовизначення своїх позицій. Як загальний принцип людської поведінки автономія особистості була проголошена Мартіном Лютером в його визнанні: «На тому стою і не можу інакше», а теоретично досліджена І. Кантом («Автономна етика»). Автономію особи Кант пов'язував не з свободою особистості від зовнішніх впливів, а з прихильністю особистості до загальнолюдських принципів - категоричним імперативом. Свідомість своєї автономності дозволяє індивіду бути вільним від довільних минущих соціальних встановлень, диктату влади, не втрачати самовладання в умовах соціальної дестабілізації і тоталітарних репресій. Автономія особистості пов'язана з її вищим психічним якістю - духовністю. Автономність особистості - це її свобода від аморальних спонукань, сьогочасної престижності, політичної метушні.

Авторитаризм - догматична вимогливість до поведінки людини, її аргументація з посиланням на авторитетне особа, вимога сліпого виконання запропонованих понад правил, ігнорування об'єктивних підстав міжособистісних відносин.

Авторитаризм як соціально-політичний режим - вихолощення політичних інститутів, що зв'язують державу і суспільство, концентрація влади в руках однієї особи або одного органу. Крайня форма авторитаризму - тоталітаризм - створення жорсткого репресивного режиму життєдіяльності суспільства, безапеляційного командного методу керівництва, обмеження можливостей самореалізації особистості. Тривале перебування людини в умовах тоталітаризму веде до його особистісних деформацій.

Агресія - дія, що завдає фізичну чи психічну травму оточуючим людям, пов'язане з сильними негативними емоціями - гнівом, ненавистю, ворожістю. Розрізняються імпульсивна, афективна, інструментальна, цілеспрямована і експресивна агресія. За ступенем ін-560

Термінологічний словник

тенсівності агресивна поведінка може варіюватися від демонстрації неприязні до словесних образ (вербальна агресія), застосування грубої фізичної сили. Агресивність може наростати за механізмом сумації, накопичення почуттів та за механізмом психічного зараження, перетворення міжособистісної агресії в міжгрупову - массовидное явище. Агресія може проявлятися і у формі неадекватної захисної реакції, бути наслідком афекту, а в разі деви-антного відхилення особи - виступати як системоутворюючий фактор агресивного типу поведінки. Гранично активізована агресивність ускладнює процеси свідомої регуляції, а зрушення в вегетативно-ендокринної системі різко підвищують фізичні можливості індивіда.

У масових соціальних процесах агресія проявляється у формі геноциду, терору, ідеологічних, етнічних зіткнень. Агресія нерідко виникає в результаті стереотипного уявлення образу ворога та домінування у особистості стійких асоціальних якостей - злостивості, жорстокості, емпатії, аутизму, дефектів соціальної ідентифікації. Формування агресивності як характерологічних особливості особистості пов'язані з асоціальною життєвим досвідом, накладенням «слабких місць» індивіда на соціально «слабкі місця» мікросередовища.

Агресивність, спрямована індивідом на самого себе, -

аутоагресія - служить показником патологічних змін особистості.

Адаптація соціальна - пристосування індивіда до умов соціального середовища. Типи соціальної адаптації: 1) активний вплив на середу, 2) пасивне, конформне прийняття ціннісних орієнтації і цілей соціальної групи. Соціальна адаптація пов'язана з прийняттям індивідом різних соціальних ролей, адекватним відображенням себе і своїх соціальних зв'язків. Порушенням соціальної адаптації є асоціальна поведінка, маргінальність, алкоголізм і наркоманія.

Ажитація - стан сильного збудження в конфліктних, аварійних ситуаціях, порушення цілеспрямованості дій, метушливість, зниження здатності до розумової діяльності - аномальне психічний стан.

Акцентуації характеру - слабкі місця характеру індивіда, крайні варіанти норми, які межують з психопатіями: підви-Термінологічний словник 561

шенная вразливість особистості щодо окремих психо-травмуючих факторів, нестійкість настрою, його ситуативна обумовленість, боязкість, тривожність, знижений або завищений рівень домагань, підвищена схильність до самоаналізу і самозвинувачення, ускладненість у встановленні емоційних контактів, знижена інтуїтивність в процесі спілкування, дисфорія (злобно-тужливий настрій), в'язкість мислення, конфліктність, підвищена образливість, схильність до домінування, підвищена потреба у визнанні. Акцентуації характеру діагностуються спеціалізованими методиками.

Амбівалентність почуттів - суперечливість одночасно випробовуваних емоцій до одного і того ж об'єкту.

Амнезія - порушення пам'яті. Ретроградна амнезія - порушення пам'яті на події, що передують захворюванню. Антероградна амнезія -

порушення пам'яті на події, що відбувалися після початку захворювання. Захисна амнезія - витіснення з пам'яті, забування травмуючих подій.

Аморальність - неприйняття моральних засад суспільства, нігілістичне ставлення до моральних норм, духовний розпад особистості і соціальних груп. Крайньою формою аморальності є цинізм - презирливе ставлення до всієї культури суспільства, його двуховним цінностям, знущання над ідеалами, соціальними засадами.

Андрогінія - поєднання в одному індивіді чоловічих і жіночих якостей, здатність у різних ситуаціях проявляти або маскулінні, або фемінінні особливості поведінки.

Аномія - порушення в ціннісно-нормативної системі суспільства, падіння престижу права, низька ступінь впливу соціальних норм на поведінку індивіда, регулятивна дисфункція соціальних норм у силу соціальної дестабілізації суспільства.

Антиципация - здатність індивіда передбачати розвиток подій, всі можливі результати дії, здатність до випереджаючого відображення дійсності.

Апатія - ослабленість спонукань і інтересів, байдужість до подій навколишньої дійсності, емоційна пасивність.

Апперцепція - залежність сприймання предметів і явищ дійсності від минулого досвіду, індивідуальних особливостей і психічного стану особистості. 562

Термінологічний словник

Асертивність - здатність особистості відстоювати свої права, враховуючи права інших людей.

Ассоціанізм - одне з основних напрямів світової психології, що пояснює функціонування психіки за допомогою освіти асоціацій - стійких зв'язків між образами явищ. Вперше принцип асоціації було сформульовано Аристотелем («Образи, що виникають без видимої зовнішньої причини, є продуктом асоціації»). У XIX в. досліджувалося умови утворення асоціацій та їх нейрофізіологічні, умовно-рефлекторні механізми.

Астенія - нервово-психічна слабкість, що виявляється в підвищеній стомлюваності і дратівливості.

Атрибуція - приписування індивіду або соціальної групи безпосередньо невоспрінімаемих особливостей, стереотипне добудовування образу. Атрибуція каузальна - припущення про причини поведінки.

Аутизм - крайня форма психічного відчуження, догляд індивіда від контактів з навколишньою дійсністю, знижена можливість саморегуляції, прихильність до вузького кола ідей і уявлень, егоцентризм, неадекватність емоційних реакцій на поведінку оточуючих людей.

Афект - тимчасова непатологічного дезорієнтація свідомості, його «звуження», викликане раптовим надсильним емоціогенним впливом,

супроводжується інтенсивними імпульсивними діями і функціональними змінами ендокринної системи; конфліктне емоційний стан, викликане гострим протиріччям дійсності особистісним позиціям індивіда. Афект виникає в критичних обставинах при нездатності суб'єкта знайти адекватний вихід з гострої, неординарної ситуації. Аффектоген-ний образ домінує над всією психічною діяльністю індивіда, блокує все не пов'язані з ним процеси і нав'язує «аварійні» способи поведінки (агресія, втеча, заціпеніння), що склалися в процесі біологічної еволюції. Стан афекту формує афективні сліди, які проявляються при подальшому зіткненні індивіда з окремими елементами пройшла аффектогенной ситуації. У юриспруденції

афект (сильне душевне хвилювання) розглядається як обставина, що пом'якшує відповідальність і впливає на кваліфікацію злочину, якщо цей стан було спровоковано неправомірними діями потерпілого. Термінологічний словник 563

Аффективное дію - дія, що направляється і регульоване певним емоційним станом суб'єкта - відвагою, пристрастю, ненавистю, натхненням, мстивістю, любов'ю та ін Поняття афективного дії введено Максом Вебером для отчленения його від поняття «соціальна дія» (целерационального і

ціннісно-раціонального). На відміну від целерационального дії і подібно ціннісно-раціональному дії афективний дія спрямована не на досягнення конкретної мети, а на емоційне самовираження суб'єкта дії, його імпульсивну самореалізацію, задоволення пристрасті або потягу.

Афективні дії прикордонна між свідомим поведінкою і підсвідомими реакціями. Вони характеризуються мінімальної осмисленістю; перехід за цю мінімальну межу викликає дезорганізацію психічної діяльності - стан афекту (див. Афект).

Бар'єр смисловий - нерозуміння людьми один одного через надання одним і тим же явищ різного сенсу.

Бар'єри психологічні - неадекватна пасивність у результаті посилення негативних емоцій щодо певних явищ, виборче гальмування активності в результаті низької самооцінки. Бар'єри в соціальному спілкуванні можливі внаслідок нерозвиненості комунікативних якостей, емпатії та інших негативних особистісних якостей.

Несвідоме - психічні процеси, що здійснюються без свідомого контролю (інстинкти).

Біографічний метод - спосіб дослідження психічних особливостей індивіда за допомогою аналізу його життєвого шляху.

Біотипи людини - типологія людини, здійснювана по НЕЙРОГУМОРАЛЬНИЙ основи, індивідуальним особливостям

симпатико-адреналінової системи (САС). Розрізняються три біотипів: адреналіновий (А-тип), норадреналінового (Н - А-тип) і змішаний. Представники А-типу відрізняються підвищеною тривожністю, підвищеним почуттям відповідальності, незадоволеністю досягнутим, прагненням до граничних навантажень. Представники Н - А-типу характеризуються підвищеною внутрішньою напруженістю, замкнутістю, скритністю, владністю, цілеспрямованістю; невдачі можуть привести цих людей до нервових зривів, серцево-судинним захворюванням. Представники змішаного типу характеризуються підвищеною емоційністю, нестійкістю настрою, підви-564

Термінологічний словник

шенной чутливістю, еміатіей - здатністю до співпереживання. Особливо інтенсивно біотіпіческіе особливості людей виявляються в екстремальних умовах.

Біхевіоризм (від англ. Behaviour-поведінка) - один з основних напрямків американської психології, трактує психіку як сукупність реакцій організму на зовнішні стимули. Напрямок виникло як негативна реакція на інтроспективної психології,

перебільшувати роль самоспостереження в дослідженні психічних явищ. Перша програма біхевіоризму була проголошена в 1913 р. Дж. Уотсоном (1878-1958). Предметом психології біхевіористи вважали не свідомість, а поведінку. З теорії поведінки виключалися всі фактори свідомості. Традиційні поняття про образи, думках, ідеях, почуттях Дж.Уотсон запропонував замінити поняттями про м'язових і секреторних реакціях. Використавши вчення І. П. Павлова, біхевіористи спростили його, вважаючи, що закони набуття досвіду у людини і тварин збігаються. Помилковим було заперечення ними свідомості як регулюючого чинника поведінки, зведення людської поведінки до ситуативного пристосовництва, ігнорування ними надсітуатів-ного, поленезалежних поведінки, забуття нейрофізіологічних механізмів поведінки (мозок людини вони вважали «чорним ящиком»). Соціальна природа людської поведінки ігнорувалася. Однак біхевіористи внесли істотний внесок у розробку математичних методів вивчення поведінки, створили передумову для виникнення кібернетики. Біхевіористи (Торндайк) відкрили ряд закономірностей навчання - формування навичок (закон ефекту, закон вправи, закон готовності та ін.)

Вже в 20-х рр.. XX в. біхевіоризм розпався на ряд напрямків. У 30-х рр.. виник напрямок необихевиоризма (Тол-мен, Халл), яке стало визнавати проміжна ланка між стимулом і реакцією, ввівши поняття «проміжних змінних». Представник сучасного біхевіоризму Б. Скіннер, досліджуючи закономірності зв'язків між стимулом і реакцією, надав істотне значення підкріпленню цих зв'язків. Скіннер висунув концепцію оперантного навчання (з ряду проведених операцій стійкими виявляються ті з них, які отримують підкріплення). Скіннер став ініціатором програмованого навчання. Всі напрямки біхевіоризму засновані на биологизаторской концепції. Термінологічний словник 565

 Віра - повне і беззастережне прийняття людиною будь-яких постулатів і уявлень, які входять в структуру особистості, визначають її вчинки і ставлення до дійсності. Віра, будучи автономним психічним феноменом, не залежить від логічних і емпіричних підстав. Віра концептуализирует свідомість, створюючи цілісний несуперечливий образ світу, прояв підсвідомої зв'язку суб'єкта з об'єктом. Чим простіше і всеосяжність цей зв'язок, тим глибше віра. Релігійна віра пов'язана з пошуком сутності людської духовності, її обумовленості божественною силою. 

 Версія - у слідчій і судовій діяльності обгрунтоване припущення про походження фактів і обставин, що мають значення для справи, їх зв'язку між собою, про механізм злочину і особи 

 злочинця. 

 Взаємодія міжособистісне - особистий контакт двох або багатьох людей, наслідком якого є зміни в їх діяльності, поведінці, поглядах і установках; система взаємообумовлених дій, в якій поведінка кожного з учасників виступає і як стимул, і як реакція на поведінку інших. Міжособистісне взаємодія пов'язана з поділом і кооперацією соціальних функцій, має предмет сполучених зусиль, регламентовано конкретними умовами, подчиненно нормам і правилам інтеракції (соціальної взаємодії). Здійснюється у формі співпраці чи конкуренції, зіткнення протилежно спрямованих інтересів. 

 Виктимность (від лат. Victima - жертва) - провокує поведінку жертви насильницького злочину. 

 Вина - причетність особистісних якостей індивіда до протиправного або аморального діянню; ігнорування особистістю суспільних інтересів, що виступає як підстава для понесення покарання винним. 

 Потяг - підсвідомо виникає нав'язлива спрямованість на певні об'єкти, що задовольняють актуалізовану потребу, що впливає на формування інтересів і мотивів поведінки. В системі фрейдизму виділяється потяг до саморуйнування, смерті, що виявляється в агресивності особистості. Розрізняються також і інші патологічні потягу - садизм, мазохізм, содомія, педерастія, некрофілія та ін 

 Вплив - процес і результат зміни індивідом чи соціальною групою поведінки інших людей, їх позицій, оце-566 

 Термінологічний словник 

 нок і установок. Механізмом спрямованого впливу є переконання і навіювання. Механізм ненаправленного впливу - наслідування і зараження. Вплив може бути прямим і непрямим. 

 Увага - оптимальний стан свідомості, його організованість і спрямованість на деятельностно значимі об'єкти. Увага забезпечує узгодженість різних ланок поведінки, зосередженість на його кінцевої мети, швидкість і точність рішення задачі. (В системі філософсько-психологи-чеського поняття 

 апперцепції увагу розглядалося як виразне усвідомлення сприйманого, його інтеграція в цілісну структуру минулого досвіду.) Розрізняються три види уваги: 1) мимовільне (ненавмисно виникає орієнтовна реакція), 2) довільне (пов'язане з цілеспрямованими вольовими зусиллями) і 3) постпроізвольное (послепроизвольное, коли в результаті зсуву мотиву на мету виконання дії здійснюється без значних вольових зусиль). 

 До характеристик уваги, його властивостей відносяться: вибірковість, обсяг, стійкість, розподіляється і пере-ключаемость. 

 Внутрішня мова - використання мовних значень поза процесом реальної комунікації (в умі) як засобу мислення, оперування поняттями, уявний діалог з іншим. Від зовнішньої мови внутрішня відрізняється згорнутість структури. 

 Сугестивність - суб'єктивна готовність піддатися і підкоритися вселяє впливу, пов'язана з невпевненістю в собі, низькою самооцінкою, сором'язливістю, довірливістю, підвищеним рівнем тривожності. Ситуативні чинники підвищеної сугестивності: екстремальність ситуації, некомпетентність в обговорюваному питанні, груповий тиск, дефіцит часу для прийняття рішення. 

 Навіювання - впровадження у психічну сферу індивіда без його волі, процес впливу на психіку людини в умовах зниження його свідомості, критичності. 

 Воля - самодетерминация активності людини, заснована на усвідомленні значущості планованого результату; реалізується у формі простих і складних вольових дій. Схема простої дії: мета - дія - оцінка результату. Схема складної вольової дії: потреба - можливі цілі - боротьба Термінологічний словник 567 

 мотивів - прийняття рішення - система виконавських дій - їх оцінка і коректування - завершальні дії - підсумкова оцінка кінцевого результату. 

 Уява - психічний процес образного моделювання дійсності, рекомбіноване, гіпотетичне і вірогідне відображення дійсності; реконструкція явищ за їх опису. 

 Спогад - актуалізація раніше сприймався матеріалу, спливання раніше сформованих образів, їх локалізація в часі і просторі. 

 Сприйняття - відображення предметної дійсності при її безпосередньому впливі на рецепторну систему людини, віднесення чуттєвого образу до певної групи явищ (його категоризація). 

 Сприйняття міжособистісне - розуміння, інтерпретація і оцінка людини при його сприйнятті (перше враження про людину), добудовування його образу на основі екстраполяції вихідної чуттєвої інформації під впливом психічного стану сприймає особи. Можливі спотворюють ефекти: ефект статусу, ефект ореолу, ефект первинності та ін Сприйняття людини людиною супроводжується комплексом емоційно-когнітивних процесів - ідентифікацією, рефлексією (розумінням іншого шляхом міркування і відчування за нього), стереотипізацією - поширенням на нього загальноприйнятих штампів - каузальною атрибуцією (тлумаченням причин його поведінки). 

 Час реакції - часовий інтервал між пред'явленням подразника і початком реакції на нього. Час найпростішої рухової реакції на одиночний подразник становить 0,2 с. При вирішенні складних сенсомоторних завдань час реакції значно зростає. 

 Витіснення - вид психологічного захисту, 

 що складається в перекладі в сферу підсвідомості або глибоке гальмування слідів від психотравмуючих впливів. 

 Генералізація умовного рефлексу - явище, що виникає на початку вироблення умовного рефлексу, при якому необхідна реакція викликається багатьма подібними подразниками. 

 Генотип - генетична конституція організму. 

 Гіпноз - стан свідомості, що характеризується його звуженням і гіпердомінірованіем вселеного змісту. 568

 Термінологічний словник 

 Група соціальна - спільність людей, об'єднаних спільними інтересами, цілями і ціннісними орієнтаціями, функціонуючими на основі соціальних норм і в умовах соціально-групового контролю. Види соціальних груп: великі, малі, формальні, неформальні, референтні (значущі), реальні, умовні, згуртовані, дифузні. 

 Групова динаміка - сукупність внутрішньогрупових соціально-психологічних процесів, притаманних різним етапам розвитку групи. До явищ групової динаміки відносяться керівництво та лідерство, прийняття групових рішень, групове нормоформування, формування функціонально-рольової структури групи, згуртування, груповий тиск, конфлікти, груповий соціальний контроль - всі процеси, що впливають на психологію поведінки особистості в групі. Групова інтеграція забезпечує психологічну єдність членів групи, стабілізацію міжособистісних відносин. Групова диференціація забезпечує спеціалізацію і ієрархія-хізацію діяльнісних зв'язків, вичленення групових ролей, формування групових статусів. Один з проявів групової динаміки - групова згуртованість - ступінь прихильності до групи її членів, показниками якої є: взаємні симпатії в міжособистісних відносинах, єдність базових цінностей, привабливість групових цілей, демократичний стиль життєдіяльності групи, соціальний престиж групи. 

 Групова ізоляція - тривале перебування групи в умовах обмеженого простору, в результаті якого виникає емоційна напруженість у міжособистісних відносинах; спілкування порушується в результаті астенізація (ослаблення) нервової системи в силу обмеженості сенсорних впливів, втрачається адекватність сприйняття партнерів по спілкуванню, активізуються імпульсивні поведінкові прояви, виникає явище «психологічного стриптизу» і аутизации (відчуження особистості). 

 Групова нормалізація - соціально-психологічний феномен, що виникає в результаті конструктивної групової дискусії, вироблення спільного групової думки. (Розбіжність думок називається груповий поляризацією.) 

 Групове прийняття рішень - здійснюваний групою вибір однієї з низки можливих альтернатив поведінки. Групові рішення не зводяться до суми індивідуальних рішень, вони мають специфічні особливості, зокрема, при цьому Термінологічний словник 569

 відбувається зрушення до ризику - ризикованість групових 

 рішень може бути вище, ніж рішення кожного члена групи. 

 Группообразование - перетворення дифузної соціальної спільності в соціальну групу певного рівня розвитку. Рівень розвитку групи опосередковується соціальною значимістю її діяльності. Вищий рівень групового розвитку - колектив - група, в якій індивідуальні мотиви діяльності збігаються з базовими соціальними цінностями. Асоціальні асоціації (наприклад, група агресивно налаштованих підлітків) і асоціальні корпорації (наприклад, банда або мафія) не можуть бути зараховані до соціальних груп в силу їх антисоціальної спрямованості. 

 Девиантность - прояв порушене ™ соціальної регуляції поведінки, дефектності психічної саморегуляції. 

 Делінквентна поведінка - проступочное поведінку. 

 Ділова гра - метод пошуку управлінських рішень у проблемних ситуаціях в груповому режимі, що складається в розподілі членів групи за певними ролям та організації їх змагального взаємодії (використовується як засіб активного навчання та рольового розвитку індивіда). 

 Деперсоналізація - зміна самосвідомості індивіда, пов'язане з втратою ним здатності бути особистістю, різке зниження самооцінки поведінки, відмова від особистісної самореалізації. 

 Деталізація показань - тактичний прийом допиту, що складається в спонуканні допитуваного до опису окремих деталей події, об'єкта. Застосовується для перевірки правдивості показань, виявлення протиріч у неправдивих свідченнях, при перевірці помилкового алібі і помилкового впізнання. (Використовується психічна нестійкість 

 вигаданих образів.) 

 Детермінізм - закономірна, необхідна залежність явищ від породжують їх факторів. 

 Діяння - соціально значуща форма прояву активності суб'єкта, за результати якої суб'єкт несе соціальну відповідальність незалежно від його намірів. 

 Діяння злочинне - акт антисоціальної поведінки, що зазіхає на суспільні відносини, що охороняються правом. 

 Діагноз психологічний - виявлення індивідуально-психологічних особливостей 

 особистості, що виражаються в її поведінці; визначення місця і значення отриманих даних в психологічній структурі особистості. 570 

 Термінологічний словник 

 Дидактогенія - негативний психічний стан індивіда, викликане безтактністю вихователя, вчителя або батька. 

 Динамічний стереотип - система стійких умовно-рефлекторних реакцій у відповідь на пусковий подразник, нейрофізіологічна основа навичок і звичок. 

 Дисфорія - негативний емоційний стан дратівливості, озлобленості, готовності до агресивних проявів. 

 Добровільна відмова від вчинення злочину - 

 припинення по своїй волі розпочатих злочинних дій за наявності можливості довести злочин до кінця. 

 Доведення до самогубства - кримінально каране діяння; зазвичай є результатом жорстокого поводження винного з потерпілим, систематичного приниження його гідності, погрози вбивством з особливою жорстокістю і т. п. 

 Дізнання - форма розслідування, що відрізняється від попереднього слідства по суб'єкту і предмета розслідування. 

 Докази судові - фактичні дані (відомості) про обставини, що мають значення для правильного вирішення цивільної або кримінальної справи, отримані і закріплені в матеріалах справи у встановленому законом порядку. 

 Доведення - процес встановлення істини у кримінальній справі за допомогою збору, дослідження, оцінки та використання доказів; має дві сторони - пізнавальну і упевнитися льну. 

 Борг - перетворення соціального вимоги, що відноситься до всіх людей, в особисте завдання індивіда в певній ситуації. 

 Домінанта - панівний осередок збудження в центральній нервовій системі, що надає поведінці певну спрямованість. 

 Допит - застосовується в цивільному й карному процесах слідче і судове дію, яке у отриманні, закріпленні (фіксації) переданих відомостей про обставини, істотних для правильного вирішення справи, здійснюване спеціально уповноваженими на це особами (слідчим, дізнавачем, прокурором, суддею). 

 Допит перехресний - допит учасників судового процесу представником обвинувачення і захисту по одним і тим же обставинам. 

 Допиту тактика - система прийомів, спрямованих на отримання повних і правдивих показань, діагностику і викриття неправдивих свідчень. Термінологічний словник 571 

 Гідність - ставлення людини до самої себе і ставлення до нього суспільства, в якому визнається самоцінність особистості; основа самосвідомості і самоконтролю особистості. 

 Духовність - система вищих нематеріальних цінностей, вища самореалізація людини шляхом присвоєння цих цінностей. 

 Заздрість - прояв мотивації досягнення, при якому будь-чиї переваги у придбанні благ сприймаються суб'єктом з емоційно-негативною оцінкою, інтерпретується як загроза особистому благополуччю, спонукання до блокування чужого успіху, його дискредитації. Заздрість деструктивно впливає на психіку індивіда, спонукає його до агресивних дій. Онтогенетически заздрість формується як результат депривації потреби у визнанні. 

 Завдання - мета діяльності, яка може бути досягнута шляхом перетворення початкових умов. Завдання включає в себе вимогу (мета), умови (відоме) і шукане (невідоме), формулируемое в питанні. Між цими елементами існують стійкі зв'язки і залежність - невідоме визначається через зв'язки у відомому, розрив у ланцюгу 

 визначається шляхом встановлення послідовності відомих елементів, екстраполяції та інтерполяції. 

 Зараження психічне - процес переходу емоційного стану від одного індивіда до іншого на психофізіологічному рівні контакту, фактор спонтанного соціального згуртування. Однак при виході з-під контролю психічне зараження (індукція) призводить до розпаду нормативно-рольової поведінки, виникає деструктивний «ефект натовпу». 

 Захист психологічна - регулятивна система особистісної стабілізації, спрямована на зниження рівня целедостіже-ня в непереборних важких умовах, механізм самозахисту від психотравмуючих впливів (придушення, витіснення, ізоляція, регресія, раціоналізація, конверсія та ін.) 

 Захищеність психологічна - стан психічної стабільності, що виникає в результаті усвідомлення індивідом можливості сталого задоволення його основних потреб (в іншому випадку виникає відчуття психологічної незахищеності), що підкріплюється приналежністю особистості до елітної групи, реальним рівнем домагань, механізмами придушення тривожності. 

 Ідентифікація - впізнання чогось або когось, процес звірення об'єкта з раніше сформованим чином. У со-572 

 Термінологічний словник 

 соціальне психології - самоотнесеніе суб'єкта до певної соціальної групи, соціум (соціальна ідентифікація). 

 Ідентифікація в криміналістиці - встановлення тотожності об'єктів або особистості за сукупністю їх ідентифікаційних ознак. 

 Ингибиция соціальна - погіршення діяльності при сторонніх людях. 

 Індивід - людина як природна істота, носій вроджених своєрідних рис (задатків, потягів, емоційних особливостей), психофізіологічне якість окремої людини. 

 Індивідуально-психологічні особливості терористів - обумовлюють поведінку терористів поряд з політичними, ідеологічними, етнопсихологічних та релігійними передумовами. 

 Загальної психологічної особливістю терористів є їх екстремістська акцентуація, 

 емоційно-конфліктна спрямованість у вирішенні життєвих проблем. Акцентуі-вання особистості терориста проявляється в гіпертрофованому прагненні до самоствердження, гранично завищеному рівні домагань, в домінуванні в його психіці політичних та етнопсихологічних амбіцій, у прийнятті на себе ореолу «мученика за ідею». Для всіх терористів характерна гіпертрофія вузько групових цінностей. Це різко обмежує свободу їх поведінкового вибору, веде до культурологічної ізоляції. Різко загострюється поляризація соціальних цінностей: весь світ категорично підрозділяється на своїх і чужих, гіпертрофується небезпека чужорідного впливу. Формується конфрантаціонная поведінкова установка. Різке зниження толерантності легко переходить в насильницьку спрямованість. Поведінка терориста починає регулюватися не розумними доводами, а емоційно насиченими негативними образами. Обгрунтований поведінковий прогноз підміняється екстремістської установкою до негайного насильницького дії. Проте самі ці дії відрізняються ретельною продуманістю і транзитивність. 

 Поведінка терористів, що спеціалізуються на захопленні заручників, відрізняється полімотівірованность: в їх злочинній поведінці чітко проявляються корисливо зумовлені мотиви, які поєднуються з політичними та іншими вимогами, Термінологічний словник 573

 зі схильністю до ризикованих дій, а іноді і з некро-профільними спрямуваннями. 

 Вузькогруповим фанатизм більшості терористів заснований на їх вірі в свою абсолютну істину, в переконаності свого месіанського призначення. При цьому висуваються та ідеологічні постулати: порятунок нації, чистота релігійних поглядів, святість традицій, харизматичне обожнювання лідерів. Ідейні терористи обростають групою попутників - групою легковнушаемих осіб. 

 Свідомість терористів глибоко міфологізоване. Міфологізовані символи блокують доступ в їх психіку реальних проявів навколишнього світу. Закритість особистості терориста вкрай ускладнює які б то не було переговори з ним. Спроби зруйнувати «глуху оборону» найчастіше призводять до зворотних результатів. 

 Раз у раз стикаючись зі смертельною небезпекою, терорист перестає боятися смерті, легко йде їй назустріч; притупляється інстинкт самозбереження; адреналіновий допінг стає постійною потребою. 

 Невідворотність кримінального покарання у психіці терористів, як правило, повністю блокована, а особистість «ворогів» повністю знецінена. Звідси - особлива жорстокість в їх екстремістських акціях. Основною особливістю їхньої емоційної сфери є асінтонность - емоційна тупість, відсутність якого б то не було співчуття до інших людей. 

 Психіка терориста ригидна і в деяких випадках паранойяльному. Однак психічні аномалії не є основною відмінною особливістю терористів. Рівень їх загальної освіти дещо вище, ніж рівень утворення побутових вбивць. Більшість з них непричетні до алкоголізму. Домінуючий мотив екстремістського поведінки - помста за втрачені цінності - «встановлення справедливості» і торжество своїх переконань. Кілька завищений рівень істеричної самореалізації в момент вчинення ними терористичного акту. У більшості випадків їх злочинну поведінку програмується на установчому рівні, без чіткого усвідомлення мотиву конкретної дії. Керівники злочинних терористичних груп відрізняються високим груповим статусом, авторитарним стилем керівництва. Високо розвинений в цих організаціях груповий центризм і межгрупповая дискримінація. 574

 Термінологічний словник 

 Переважна більшість терористів не визнає своєї провини і не жалкує про вчинений терористичний акт. Вони легко йдуть на контакт з пресою в надії на більш широке поширення своїх ідей. Глибока ненависть до всіх «чужих» не покидає їх і в місцях позбавлення волі, що вкрай ускладнює процес їх ресоціалізації. 

 Сутність терористичних актів полягає в дезорганізації життєдіяльності суспільства, завданні збитків його базовим соціальним цінностям, життєвим інтересам. Своє протистояння існуючому порядку терористи оплачують життям і здоров'ям ні в чому не винних людей. Дезорганізують життєдіяльність суспільства засобами масового залякування. Дестабілізація суспільної життєдіяльності екстремістськими способами - основна спрямованість їх злочинної діяльності. 

 Індивідуальність - своєрідність психіки окремої людини, що виявляється в особливостях його темпераменту, характеру, пізнавальних процесів, потреб і здібностей; задатки індивіда, перетворені в процесі його розвитку в соціальному середовищі. 

 Індивідуальний стиль діяльності - стійка індивідуально-специфічна система способів і прийомів виконання окремих видів діяльності, виборча інтенсивність діяльнісної мотивації. 

 Інженерна психологія - прикладна галузь, що вивчає особливості психічної діяльності людини в умовах його взаємодії з технікою. 

 Інженерна психологія вивчає: 1)

 психофізіологічні характеристики діяльності оператора: закономірності прийому інформації, її зберігання та переробки, прийняття управлінських рішень идр.; 2)

 проблеми проектування системи «людина-машина» з урахуванням «людського фактора» (проектування робочого місця, засобів відображення інформації та органів управління, інженерно-психологічна оцінка системи «людина-машина»); 

 3) проблеми професійного відбору на основі системи психологічних характеристик конкретних операторських професій. 

 Людина, що здійснює трудову діяльність з використанням технічних засобів, що приводить ці кошти в дей-Термінологічний словник 575 

 ствие на основі інформаційної моделі і з використанням органів управління, називається в інженерній психології оператором (пілот, водій, машиніст, оператор пульта управління та ін.) (Див.: Еникеев М. І., Еміне В. Е. Псіхологіческаяекспертіза при розслідуванні авіаційних подій / / Актуальні проблеми розслідування злочинів. М., 1985.) 

 Сукупність психічних і антропометричних властивостей оператора, визначальна ефективність використання технічних систем, називається людським фактором. 

 Оператор в ряді випадків не сприймає безпосередньо-реальних результатів своїх дій. 

 Інформація про стан об'єкта управління передається йому через систему технічних засобів - у оператора формується інформаційна модель об'єкта управління, яка співвідноситься з концептуальною моделлю керованої системи. 

 Основними психічними компонентами 

 діяльності оператора є образи - цілі, оперативні образи, прогнозування перебігу подій і прийняття рішень при відхиленні системи від заданої мети. Зі збільшенням швидкості і складності виробничих процесів підвищуються вимоги до швидкості і точності психічних реакцій оператора, ускладнюється процес прийняття управлінських рішень. Все це призводить до підвищення нервово-психічної напруженості праці оператора. У зв'язку з цим особливого значення набуває надійність оператора - його здатність своєчасно приймати правильні рішення в умовах нервово-психічної напруженості. Напруженість у роботі оператора оцінюється на основі гранично допустимих норм діяльності. 

 Допустима інформаційна навантаження оператора визначається коефіцієнтом завантаженості, періодом зайнятості довжиною інформаційної черзі, часом перебування інформації на обробці, швидкістю її надходження. 

 У системі «людина-машина» розрізняються чотири аспекти людського фактора: біологічний, психофізіологічний, психічний і 

 соціально-психологічний. Кожен з цих факторів складається з ряду компонентів. Із зазначених чотирьох людських чинників системи «людина-машина» біологічний фактор є об'єктом медико-біологічної експертизи, інші три чинника - об'єктом психологічної експертизи. 576 

 Термінологічний словник 

 Інстинкт - сукупність вроджених поведінкових комплексів, що активізуються при впливі ключових подразників. 

 Інсценування злочинів - фальсифікація злочинів, створення хибної дезинформирующей обстановки, нерідко дополняемой помилковими повідомленнями і помилковим демонстративною поведінкою з метою приховування злочинів шляхом направлення розслідування по хибному шляху. (Викривати допомогою встановлення негативних обставин.) 

 Інтелект - стійка структура розумових здібностей. 

 Інтерв'ю психотерапевтичне - метод психотерапевтичної бесіди з метою надання психологічної допомоги, виявлення прихованих мотивів поведінки, встановлення позитивних особистісних відносин, зняття внутрішньоособистісних конфліктів. 

 Інтерес - емоційно насичена спрямованість особистості на об'єкти, пов'язані із задоволенням його потреб. 

 Интериоризация - формування внутрішніх, психічних структур на основі засвоєння структур зовнішньої соціально обумовленої діяльності, формування орієнтовної основи поведінки. 

 Інтуїція - пізнавальне передчуття, пізнавальне осяяння, раптове розсуд істини без розгорнутої системи попередніх міркувань, результат високого узагальнення прийомів пізнавальної діяльності в певному напрямі. 

 Інфантилізм - збереження у дорослого індивіда особливостей дитячої поведінки, знижена самокритичність, підвищена вимогливість до турботи про себе з боку інших осіб, егоцентризм. 

 Інформаційна модель - організована за певним принципом сукупність інформації про об'єкт, наочне спрощення досліджуваного явища. 

 Спокута - зняття провини за скоєні вчинки і злочини шляхом понесення справедливого покарання та подальшої позитивної перебудови поведінки. Свідомість можливості спокути психологічно полегшує індивіду моральне самозміна, відкриває перспективу морального самоісправленія. Термінологічний словник 577 

 Виправна (пенітенціарна) психологія - 

 галузь юридичної психології, що вивчає психологічні особливості виправлення і перевиховання правопорушників; психічні стани, викликані позбавленням волі; методи і принципи ресоціалізації злочинців; структуру формальних і неформальних груп в місцях позбавлення волі, міжособистісні відносини в цих 'групах; проблеми включення особистості в позитивні соціальні зв'язки і її соціальної реадаптації після відбуття покарання. 

 Дослідження в невидимих зонах спектра - використання інфрачервоних, ультрафіолетових і рентгенівських променів, їх більшої проникаючої здатності, ніж видимих променів, для дослідження об'єктів експертизи. 

 Дослідження доказів - встановлення змісту докази, його достовірності та доказової цінності. Це може бути виявлено системою умовиводів слідчого або за допомогою експертного дослідження докази. 

 Істина - доведеність судження, його адекватність дійсності. 

 Катарсис - емоційне потрясіння, пов'язане з каяттям, глибинної особистісної перебудовою. 

 Каузальна схема - стійкі уявлення про причини поведінки людей (можливо акцентування, посилення однієї з причин поведінки, спрощення складних поведінкових явищ, стереотипізація оцінних суджень). 

 Каузометрія - метод дослідження життєвого шляху та психологічного часу особистості; складається з ряду процедур (формування списку значущих подій, причинний аналіз межсобитійних відносин, позначення сфер приналежності подій та ін.) На основі каузометрії розроблена комп'ютерна програма «Біограф», використовувана для діагностики особистісних особливостей. 

 Клімат соціально-психологічний - якість міжособистісних відносин, що впливають на продуктивність спільної діяльності, залежне від рівня групового розвитку. 

 Когнітивна карта - узагальнений образ, схема знакового простору (карта - огляд, карта - шлях, карта - поле дії). 

 Когнітивна психологія - провідний напрям сучасної зарубіжної психології, який виник у 60-х рр.. XX в. як 578

 Термінологічний словник 

 реакція на біхевіоризм з його запереченням психічної організації регуляційних механізмів поведінки. У рамках цього напрямку були виділені структурні составлющіе пізнавальних та виконавчих процесів, була постулірована вирішальна роль знання в організації поведінки. 

 Когнітивний дисонанс - дискомфортний психічний стан, викликаний суперечливими відомостями про один об'єкт. 

 Шкірно-гальванічна реакція - показник електропровідності шкіри, що змінюється при різних психічних станах. 

 Комунікація - смисловий аспект соціальної взаємодії. Комунікативні дії - дії, орієнтовані на смислове їх сприйняття іншими людьми. 

 Комплекс неповноцінності - стійка впевненість індивіда у своїх особистісних дефектах; виникає в силу стійких життєвих невдач, внаслідок недостатньої компенсаторної діяльності. 

 Комплексний підхід до людини - розгляд психіки людини як результату взаємодії природних і культурних чинників у процесі його розвитку. 

 Контакт психологічний - 

 позитивно-емоційне взаємодія суб'єктів, спілкування, що виникає на основі спільних інтересів і цілей діяльності, взаєморозуміння і взаємодовіри. 

 Контент-аналіз - метод виявлення психологічних особливостей тексту (інших носіїв інформації), в якому виділяються смислові одиниці і здійснюється вимір частоти їх повторення. На цій основі робляться висновки про особистісної спрямованості автора повідомлення; приховані тенденції визначаються за допомогою факторного аналізу. 

 Контроль соціальний - соціальне реагування на девиант-ве поведінку індивіда за допомогою системи різних способів впливу з метою його повернення в соціально-нормовану сферу. Соціальний контроль забезпечує стабільність соціальної системи та її розвиток. 

 Конфабуляції - помилкові спогади. 

 Конфлікт - зіткнення протилежно спрямованих інтересів, цілей, бажань і позицій взаємодіючих суб'єктів. Конфлікт починається з інциденту, коли одна зі сторін починає дії, що ущемляють інтереси іншої Термінологічний словник 579

 сторони. Розрізняються міжгрупові, соціальні, етнічні та міждержавні конфлікти. Розвиток конфлікту характеризується наступними стадіями: інцидент - поступове посилення конфлікту за рахунок накопичення досвіду боротьби - зростання кількості проблем - підвищення конфліктної активності учасників - жорсткість протиборства - залучення в конфлікт нових учасників - дезорганізація поведінки учасників конфлікту у випадку, якщо конфлікт деструктивний. Але конфлікт може бути і конструктивним, сприяючим пошуку продуктивного розв'язання проблем. 

 Конформність - зовнішня податливість індивіда груповому тиску при збереженні внутрішньої позиції. 

 Корпорація - організаційна замкнута соціальна спільність з авторитарним керівництвом, що функціонує на основі вузько групових інтересів. 

 Корупція - широке поширення злочинного способу поведінки високопосадовців, що використовують виконання покладених на них державних функцій з метою особистого збагачення та отримання інших особистих переваг. Отримує розвиток в умовах посилення бюрократії і наділення її владними привілеями, виведення її з-під соціального контролю. 

 Непрямий допит (прийом непрямого допиту) - тактичний прийом допиту, що складається в пред'явленні «нейтральній» системи питань, що не викликають охоронно-оборонну реакцію 

 допитуваного, відповіді на які несуть приховану інформацію. 

 Кризи вікові - відносно нетривалі періоди онтогенезу 

 (Індивідуального розвитку), що відрізняються різкими фізіологічними і психічними змінами при переході індивіда з однієї вікової групи в іншу, пов'язані з системними якісними психічними перетвореннями в сфері свідомості, діяльності і соціальних відносин. 

 Криміналістична тактика - система науково обгрунтованих і практично ефективних прийомів організації попереднього та судового слідства, система прийомів ефективної взаємодії слідчого (судді) з різними учасниками судочинства. 

 Криміналістична характеристика злочинів - узагальнення типових ознак і особливостей різних видів пре-580 

 Термінологічний словник 

 ступленій, знання яких визначає ефективні способи їх розслідування, характеризує типи вихідної криміналістично значимої інформації. 

 Кримінальна психологія - психологія злочинця, злочинної групи і злочинного діяння, область юридичної психології, що вивчає психологічні механізми правона-Руша поведінки. 

 Криптографія - тайнопис, система змін в листі, що роблять його незрозумілим для непосвячених осіб; один із засобів таємного спілкування злочинців. 

 Лабільність - швидкість виникнення і припинення нервових процесів. 

 Брехливість - систематичне свідоме спотворення істини, створення неправильних вражень з метою добування певних вигод. 

 Лідер - один з членів групи, за яким нею визнано 

 переважне право приймати рішення в певних ситуаціях. 

 Лідерство - домінування в міжособистісних 

 відносинах. 

 Особистісний сенс - вибіркове ставлення особистості до значущих для неї явищам. Особистісні смисли є похідними від системи ціннісних орієнтації, особистісних установок і потреб особистості. 

 Особистість - індивід як суб'єкт соціальних відносин, система соціально значущих якостей людини, продукт соціалізації. Особистість характеризується активністю (здатністю до над ситуативному поведінці, дії за своїми особистісними принципам ", реалізації своїх позицій), стійкою системою поведінкових мотивів, особистісних смислів, ступенем усвідомленості своїх до різних явищ дійсності, самосвідомістю (Я-концепцією), певним рівнем домагань, прагненням до самореалізації та персоналізації (бути гідно представленою у свідомості інших людей).

 Індивід стає особистістю в процесі освоєння соціальних функцій,. Оволодіння базовими соціальними цінностями. Не менш істотно і відокремлення особистості - її творче самоформірованіе, уникнути мікросоціальної замкнутості. Особистість - суб'єкт моральної діяльності. Моральні вимоги, що стали категоричними імперативами, утворюють надсвідомість особистості. Розпад особистості - її моральна деструкція. Термінологічний словник 581 

 Особистість злочинця - сукупність психічних особливостей індивіда, що зумовили вчинення ним злочину певного виду. 

 Особистий розшук - пошукова діяльність оперативного працівника (детектива) для виявлення винної особи. 

 Брехня - навмисне спотворення дійсності; найчастіше виражається у змісті мовних повідомлень, негайна перевірка яких неможлива або скрутна. При неправдивих повідомленнях індивід усвідомлює їх нестійкість і вдається до гіперкомпенсації. 

 Локус контролю - схильність індивіда приписувати відповідальність за негативні результати своєї діяльності або зовнішнім силам (екстернальний локус контролю), або своїм особистісним особливостям (інтернальний локус контролю). Особи, що володіють інтернальним локусом контролю, більш соціально відповідальні і цілеспрямовані, більш наполегливі у досягненні мети. Особи із зовнішнім локусом контролю менш відповідальні, схильні до затягування реалізації своїх рішень, в більшості випадків конформних і агресивні. 

 Маніпулювання-система засобів 

 ідеологічного та соціально-психічного впливу з метою зміни позицій і поведінки людей всупереч їхнім інтересам. З розвитком засобів масової комунікації можливості маніпулювання різко зростають. Так, реклама по радіо і телебаченню нерідко формує споживчий ажіотаж в інтересах великих фірм і на шкоду певним інтересам масового покупця. Маніпулювання масовою свідомістю і поведінкою - характерна особливість адміністративно-командної системи. Розвиток демократії, гласності сприяє самодіяльності мас, блокує можливість маніпулювання суспільною свідомістю. 

 Маргінальність - крайності соціально значущої поведінки (бродяжництво, жебрацтво, алкоголізм, наркоманія, проституція, хуліганство). 

 Маскулінність і фемінінність - нормовані уявлення про соматичних (тілесних) і психічні особливості чоловіків і жінок. 

 Масовидні явища - одночасно пережиті психічні стани людей на основі збігу установок, емоційних і логічних оцінок, стереотипів і нав'язаних зразків поведінки (поведінка натовпу, масова істерія, паніка, чутки, мода, суспільний настрій і думка). 582 

 Термінологічний словник 

 Медитація - занурення свідомості в предмет, ідею, уявлення, що досягається шляхом граничного зосередження на об'єкті медитації. 

 Межгрупповая дискримінація - занижена оцінка членами групи діяльності інших соціальних груп, що призводять до ворожості в міжгрупових відносинах. 

 Методи дослідження особистості - сукупність способів, прийомів, процедур дослідження психічних якостей особистості. Залежно від домінуючого аспекту дослідження різняться методи дослідження особистості як індивідуальності і як суб'єкта соціальній діяльності. 

 Механізм злочину - 1) сукупність системоутворюючих елементів злочину: предмет посягання, психічна саморегуляція суб'єкта злочину, орієнтовна основа його кримінально спрямованих дій, мотиви, цілі і способи злочинного діяння, особливості використання злочинцем конкретних умов вчинення діяння, коректувальні (поправочні) дії злочинця, його ставлення до досягається проміжними результатами і підсумкового результату діяння, його взаємодію з іншими учасниками злочину, 2) динамічна структура злочинного діяння. З психологічної точки зору всі злочини за механізмом скоєння поділяються на злочини, що здійснюються у формі простого вольової дії (імпульсивно, стереотипно чинені діяння), і злочини, що здійснюються у вигляді складної вольової дії (заздалегідь плановані, багатоетапні злочинні діяння). 

 Механізм следообразования - система компонентів процесу утворення сліду-відображення: следообразующий об'єкт, процес його дії на речовину сліду (слідової контакт), следовоспринимающий об'єкт, зусилля, докладені до об'єктів следообразования, генезис утворення сліду, відображення у ньому загальних і приватних ознак следообразующего об'єкта. Загальні особливості механізму следообразования лежать в основі моделювання следообразующих впливів. 

 Моделювання - загальнонаукових метод дослідження - дослідження будь-яких об'єктів, процесів на моделях - умовних зразках, схемах або фізичних конструкціях, аналогічних досліджуваного об'єкта в будь-яких 

 відносинах. 

 Модель інформаційна - спеціально створювана, подумки представлена структура, що відображає основні еле-Термінологічний словник 583

 ти проблемної ситуації та їх найбільш імовірнісні взаємозв'язки, динамічний результат 

 ймовірносно-інформаційного моделювання, 

 преутворений у міру накопичення нової інформації і використовуваний для її пошуку. 

 Мотив - усвідомлена необхідність вчинення певної дії, фактор саме детермінації поведінки. 

 Мотив поведінки злочинця - система свідомих спонукань до скоєння різних злочинних актів, заснована на загально кримінальної спрямованості особистості злочинця. У складній системі кримінальної мотивації (настановні, емоційно-імпульсивні спонукання) мотив виступає як система спонукань, пов'язана з особистісним обгрунтуванням умислу проведеного злочинного діяння. 

 Мотивація - потреба індивіда досягати успіху та уникнення невдачі, суб'єктивна оцінка ймовірності успіху в певних видах діяльності; спонукання (усвідомлені і неусвідомлені), що викликають активність організму в певному напрямку (харчова, статева, захисна, агресивна й інші різновиди мотивації). 

 Мотивування - раціональне пояснення суб'єктом причин своєї поведінки, обставин, що спонукали його до вибору даної дії. У більшості випадків мотивування поведінки носить виправдувальний характер. 

 Мислення - відображення дійсності в її істотних взаємозв'язках і опосередковуваннях, процес пізнання суті явищ, об'єктивних закономірностей, на основі яких здійснюється прогнозування подій, обгрунтоване планування діяльності. 

 Узагальненість мислення - відображення загальних істотних властивостей однорідної групи явищ. Опосредствованность - використання «знарядь» пізнання: знакових позначень, символів, мовних засобів, логічних операцій (порівняння, узагальнення, абстракції, класифікації, конкретизації). Мислення притаманне людині як родовому суті. Індивідуальні ж особливості мислення виявляються як розум індивіда. 

 Мислення забезпечує повноцінну орієнтацію людини в навколишньому світі, її здатність усвідомлювати фактичну обгрунтованість своїх дій і цілеспрямовано їх організовувати - керувати ними. Система конкретних механізмів мислення проявляється при вирішенні індивідом нестандартних для нього пізнавальних завдань. 584

 Термінологічний словник 

 Стійкі ознаки об'єктів, їх реальні взаємозв'язки первинно виявляються у практичних діях людини. Вони є базою формування більш складних форм розумової діяльності. Формується наочно-образне, а потім і теоретичне мислення (интегративное відображення дійсності як цілісної системи). 

 Пізнавальним підсумком розумової діяльності є судження, умовиводи і поняття, які утворюють особливий клас інтелектуальних явищ - форми мислення, досліджувані спеціальної наукової дисципліною - формальною логікою. 

 У психічної діяльності індивіда можливі розумові акцентуації - домінування емоційно напружених ідей, що впливають на модифікацію всієї особистісної системи індивіда (одержимий вчений, практично цілеспрямована людина). Можливі й психопатологічні прояви - за без-оці (від лат. Obsiao - захопити) - нав'язані сумніви, страхи, травмуючі спогади, нав'язливі потягу та ідеї. 

 Прикордонним інтелектуальним станом може бути тугоподвижность мислення - сповільненість, в'язкість мислення, а також зайве прискорення мислення («стрибка думок»). Психічної аномалією є і звуження обсягу мислення - крайня обмеженість семантичного (понятійного) поля індивідуальної свідомості. 

 Мислення абстрактно-теоретичне - вид мислення, пов'язаний з використанням абстрактних понять і відкриттям загальних закономірностей. 

 Мислення наочно-дієве - вид мислення, при якому рішення розумової задачі здійснюється за допомогою фізичного (предметного) перетворення ситуації; перший щабель розвитку мислення в філо-і онтогенезі. 

 Мислення наочно-образне - вид мислення, пов'язаний з образним поданням ситуації і вироблених в ній змін (здійснення уявного експерименту). 

 Навичка - напівавтоматизований дію, сформований в процесі багаторазових повторень (вправ), що характеризується зняттям поелементної свідомої регуляції. 

 Нав'язливі стану - мимоволі виникають стану нав'язливих уявлень, думок і спонукань, супроводжувані негативним емоційним тоном, - фобії. У здорових людей ці стани виникають при крайньому перевтомі, психічної ослабленности. Термінологічний словник 585 

 Наочно-образна фіксація доказів - 

 фіксація чуттєво сприймаються об'єктів, що мають доказове значення, за допомогою фотографування, кінозйомки, відео-та звукозапису; в цілях адекватності відображення така фіксація повинна відповідати низці психологічно обумовлених вимог. 

 Надсознательное - не піддається свідомому контролю вищий рівень психічної активності людини (натхнення, інтуїтивне рішення складної задачі, високоморальний порив). 

 Напруженість психічна - психічний стан очікування несприятливих для індивіда подій або гостре переживання минулих травмуючих подій, поєднане з почуттям підвищеної тривожності, дискомфорту. Ступінь психічної напруженості залежить від особистісного сенсу психотравмуючого події. 

 Насильницька смерть - смерть від впливу зовнішніх факторів (вбивство, самогубство, нещасний випадок). 

 Неосудність - нездатність особи нести відповідальність за вчинені ним антигромадські діяння в силу хворобливого стану психіки, нездатності віддавати звіт у своїх діях і керувати ними. Для встановлення неосудності достатньо одного із зазначених ознак. 

 Неврози - психогенні нервово-психічні розлади - неврастенія, істерія, невроз нав'язливих станів. 

 Невротизм - стан емоційної нестійкості, тривожності. 

 Негативізм - невмотивоване поведінку суб'єкта, що суперечить загальноприйнятим вимогам, відчуження індивіда від інтересів інших людей, характерна поведінка дітей у період вікових криз. 

 Негативні обставини - ознаки дій, явищ, що суперечать звичайному розвитку подій і свідчать про їх інсценуванні (скло вітрини магазину, розбите зсередини, інсценований підкоп, за яким не можна пронести викрадені громіздкі речі, і т. п.). 

 Негативні сліди - нашарування речовини сліду на следо-сприймаючу поверхню. 

 Звинувачення - 1) зміст обвинувального тези в постанові про притягнення до юридичної відповідальності як обвинуваченого (в обвинувальному висновку, визначенні про віддання до суду, обвинувальному вироку суду), 2) діяль-586 

 Термінологічний словник 

 ність вповноважених органів та осіб по доведенню винності особи, залученого до кримінальної відповідальності; державне обвинувачення в суді підтримують прокурор, громадський обвинувач (представник громадської організації, трудового колективу), приватне звинувачення - потерпілий або його представник (по справах приватного обвинувачення). 

 Обвинувачений - особа, щодо якої винесено постанову про притягнення його як обвинуваченого у кримінальній справі. 

 Образ світу - цілісна система уявлень індивіда про світ. 

 Загальна психологічно орієнтована теорія криміналістики - система концептуальних категорій криміналістики, заснована на психологічних закономірностях механізму злочину, особливості виникнення інформації про злочин і особистості злочинця. 

 Спілкування - соціальна взаємодія людей за допомогою знакових систем. 

 Людина існує і самореалізується в соціумі. Засобом його соціального буття є спілкування. Спілкування людей виникло з потреб їх спільної діяльності - воно обслуговує взаємодію людей, забезпечує їх інформованість і взаємовплив. Всі психічні якості людини, його знання, вміння, навички, свідомість і самосвідомість - результат його діяльного 

 спілкування за умов соціуму. 

 Становлення індивіда як особистості, його психічний і соціальний розвиток визначається колом і змістом його спілкування. 

 Інформаційна сторона спілкування - комунікація. 

 Акти міжособистісної взаємодії в процесі спілкування - інтеракція (інтерактивна взаємодія). У процесі спілкування люди сприймають і оцінюють один одного і інші соціальні об'єкти - соціально-перцептивна сторона спілкування. Такі функції спілкування при безпосередньому контакті людей. 

 Спілкування здійснюється за допомогою знакових систем. 

 Універсальним людським засобом спілкування є мова. Основним повсякденним способом спілкування є діалогічна мова. Успішність діалогу залежить від взаєморозуміння людей, співвіднесеності їх ціннісних позицій і системи понять, наявності потреби в спілкуванні, психологічного контакту. Діалог може бути інформаційним, дискусійним, сповідальним і фактичним (спілкування заради спілкування). Термінологічний словник 587 

 Вербальне спілкування постійно доповнюється невербальними засобами спілкування - 

 паралингвистическими засобами спілкування (система вокалізації - діапазон, тональність і фізична модуляція голоси), кинесики (жести, міміка, пантоміміка), проксемики (просторово-часова організація спілкування). Спілкування може бути міжособистісним і публічним. 

 По спрямованості спілкування розрізняються кооперативне та конкурентне спілкування. Конкурентне, конфліктна взаємодія вимагає максимальної мобілізації інтелектуально-вольових можливостей індивіда. 

 Продуктивність спілкування залежить від адекватності взаімоотраженія спілкуються індивідів, правильної оцінки їх вчинків і використовуваних засобів спілкування, мотивів їх поведінки (каузальна атрибуція), ідентифікації партнера (розуміння її психічного стану, особистісних особливостей, ситуативної спрямованості), рефлексивності (здатність поставити себе на місце партнера) . 

 У процесі спілкування люди враховують очікування один одного і часто перебувають у полоні стереотипних соціальних установок (аттитюдов) - схильні до ефекту ореола (апріорні уявлення про значущість партнера), ефекту первинності (домінування перших вражень про партнера), ефекту новизни (несподівано нова інформація про знайоме партнері). Спілкування пов'язане з психічним зараженням (підсвідомої схильністю домінуючим груповим психічним станам). При тривалих стресогенних впливах можливий ефект «психічного вигорання» і групової дискримінації. 

 Буденна свідомість - сукупність емпіричних знань і уявлень, що домінують у даної соціальної спільності. 

 Обшук - слідча дія, що складається у відшуканні об'єктів, що мають значення для встановлення істини у кримінальній справі (предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом; зброї і знарядь злочину, документів, що мають значення для справи), виявленні розшукуваних осіб і трупів. Проводиться в присутності понятих і в суворій 

 відповідно до встановлених законом вимог. 

 Обмова - показання, ложно викриває кого-небудь у вчиненні злочину. Може бути свідомо помилковим і результатом добросовісної помилки; кримінально карається, якщо завідомо неправдиво. Самообмова може виступати як засіб уникнення покарання за більш тяжкий злочин. 588

 Термінологічний словник 

 Обдарованість - загальні здібності, що забезпечують індивіду можливість високопродуктивної діяльності в певному напрямку (математична, музична, літературна, художня, наукова, спортивна). 

 Самотність - психічний стан індивіда, що у соціально-комунікативної ізоляції, що характеризується тривожністю і депресією. 

 Одорологія - вчення про запахи людини, використовуваних для ідентифікації особи. 

 Очікування соціальні - очікування соціальної спільності належного виконання особистістю соціально-рольових вимог (ролі батьків, вчителя, адміністратора, політичного лідера, депутата парламенту і т. д.). 

 Олігофренопсіхологія - розділ спеціальної психології, що вивчає психічні особливості осіб, страждаючих розумовою відсталістю, і можливості її корекції. 

 Онтогенез - процес розвитку індивідуального організму (філогенез - процес еволюційного розвитку виду). 

 Оперативне спостереження - негласна 

 оперативно-розшукова міра - приховане спостереження за об'єктами, залученими в замишляє або здійснюване злочинне діяння; проводиться візуально і за допомогою спеціальних оперативно-технічних засобів. 

 Оперативне обслуговування - система негласних оперативно-розшукових заходів, забезпечують виявлення криміногенних об'єктів і вживання заходів по їх знешкодженню на громадських і приватних об'єктах (на промислових підприємствах, громадському транспорті, підприємствах торгівлі, місцях масового скупчення людей). 

 Оперативно-розшукова діяльність - система розвідувально-пошукових заходів, виконуваних спеціальними органами за допомогою негласних засобів і методів, спрямована на запобігання та розкриття злочинів; розшуку злочинців, що сховалися (проводиться на основі закону і спеціальних нормативних актів). Здійснюється тільки для отримання орієнтує інформації, не має процесуального характеру (відомості, отримані оперативним шляхом, не мають доказового значення). 

 Оперативно-розшукові заходи - поділяються на голосні (прочісування місцевості, переслідування злочинця по гарячих слідах, поквартальний (подвірний) обхід, опитування очевидців тощо) і негласні (приховані) - оперативне спостереження, оперативне обслуговування, особистий розшук і ін Термінологічний словник 589

 Операція - спосіб виконання дії, обумовлений умовами. Стійкість операцій визначається операциональной установкою індивіда. 

 Розпізнавальний (сігналетіческой) фотозйомка - 

 фотозйомка людей і трупів за спеціальними правилами з метою реєстрації, розшуку та ідентифікації особи. 

 Розпізнавальні ознаки - сукупність відмінних властивостей об'єкта, на підставі яких відбувається його впізнання. 

 Впізнання - віднесення висунутого об'єкта до певного класу чи категорії, зіставлення образу даного об'єкта з образом, що зберігається в пам'яті, - впізнавання. 

 Впізнання, пред'явлення для впізнання - 

 слідча дія, що складається в ідентифікації об'єкта за його уявного образу, сформованому у свідомості проходить у справі особи. 

 Опитувальники особистісні - методологічні засоби вивчення та оцінки окремих властивостей і проявів особистості. Кожна з цих методик складається з стандартизованої анкети, що включає в себе набір пропозицій, з вмістом яких випробуваний може погодитися або не погодитися. Питання формулюються і групуються таким чином, щоб відповіді на них дали можливість виявити і оцінити небудь властивість або стан особистості. Такі групи питань називаються шкалами (шкали тривожності, невротизма, агресивності, щирості і т. п.). Результати опитування статистично обробляються. Найбільш поширені Мінесотський 

 багатопрофільний особистісний опитувальник (MMPI), методики Айзенка, Тейлора, Гілфорда, Кеттелла та ін 

 Організація розслідування - комплекс необхідних заходів на різних етапах розслідування, що забезпечують послідовне досягнення цілей розслідування, управління процесом розслідування, застосування найефективніших засобів розслідування з урахуванням конкретних слідчих ситуацій. 

 Органолептичний спосіб дослідження - 

 чуттєво-суб'єктивне впізнання властивостей предметів і речовин (за запахом, смаком, тактильним відчуттям). 

 Орієнтовна діяльність - система інтелектуальних дій суб'єкта, спрямована на орієнтування в ситуації, її обстеження і планування майбутнього поведінки. 

 Орієнтовна основа дії - сукупність уявлень індивіда про мету, етапи та засоби здійснення дії і критерії його ефективності. 590 

 Термінологічний словник 

 Знаряддя злочину - предмети і речовини, використовувані злочинцем для досягнення злочинних цілей, розрізняє по предмету посягання (знаряддя злому, підпалу, вбивства тощо), функціональним призначенням (зброя, предмети, що спеціально виготовлені для вчинення злочинів, предмети побутового призначення, які використовуються в злочинних цілях), за характером впливу (механічні, термічні, хімічні, вибухової дії, радіоактивні та ін.) 

 Огляд - слідча дія, що проводиться для встановлення на тілі обвинуваченого, підозрюваного, свідка чи потерпілого слідів злочину або наявності особливих прикмет, якщо при цьому не 

 потрібно судово-медичної експертизи. 

 Огляд місця події - невідкладна слідча дія, спрямована на встановлення, дослідження і фіксацію обстановки місця події, слідів злочину і злочинця та інших фактичних даних, що дозволяють зробити висновок про механізм злочину, особистості злочинця, мотиви його злочинної поведінки, часу вчинення злочину та інших обставин, входять у предмет доказування. 

 У психологічному плані основні ланки огляду місця події - виявлення основних інформаційних зон, сигнального значення криміналістично інформативних об'єктів, організація системного спостереження з метою встановлення найбільш вірогідною моделі події злочину. 

 Огляд слідчий - слідча дія, що складається у виявленні, упізнанні і безпосередньому дослідженні об'єктів, їх властивостей, станів і взаємин, що несуть в собі юридично значиму інформацію. 

 Огляд трупа - зовнішній огляд трупа на місці його виявлення; проводиться слідчим за участю судового медика (або замінює його лікаря) у присутності понятих. 

 Особливі прикмети - наочно відмітні особливості об'єкта (особи), придатні для його ідентифікації. 

 Відбір психологічний - визначення психічної придатності кандидатів до професійної або навчальної діяльності з урахуванням результатів психологічного тестування. 

 Відповідальність - відповідність поведінки особистості соціально-нормативним вимогам, її боргу і обов'язків, підпорядкованість поведінки особистості соціальному контролю. Розрізняються зовнішні і внутрішні форми контролю. Відповідь-Термінологічний словник 591 

 ственность - необхідність виконання об'єктивних вимог суспільства до особистості та особистості до суспільства. Вимоги суспільства, прийняті індивідом, стають мотиваційною основою соціально значущої поведінки. В історії людства сформувався потужний моральний механізм співвіднесення по-, ведення індивіда з соціальними вимогами - людська совість. Відповідальність кожної людини визначається історично досягнутим рівнем відповідальної поведінки в даному суспільстві і суб'єктивними можливостями. Чим ширше повноваження і реальні можливості індивіда, тим вище його відповідальність - соціальний обов'язок підпорядковувати свою поведінку певним стандартам. Юридична відповідальність - вид соціальної відповідальності, пов'язаний з можливістю застосування примусової сили держави, зафіксованої в санкції правових норм. 

 Відповідальність кримінальна - правовий наслідок скоєного злочину, що складається в застосуванні до винного державного примусу у формі покарання. Притягнення до кримінальної відповідальності означає порушення кримінальної справи, подальше розслідування і судовий розгляд. 

 Відповідальність юридична - державний примус до виконання правових вимог; 

 правовідносини, кожна зі сторін якого зобов'язана відповідати перед іншою стороною відповідно до санкцій норм закону. Розрізняються чотири види юридичної відповідальності: кримінальна, цивільна, адміністративна та дисциплінарна. 

 Відхиляється (девіантної) поведінка - відступ інді--виду від соціальних требований. Основні різновиди: аморальна поведінка, правопорушення, злочин. 

 Належність доказів - властивість доказів обгрунтовувати чи спростовувати обставини, що підлягають доказуванню у справі. 

 Отчуяеденіе - самопротівопоставленіе індивіда навколишнього його дійсності, деперсоналізація особистості, відкидання індивідом базових соціальних цінностей - одна з основних передумов криміналізації поведінки. 

 Оцінка доказів - виявлення допустимості та відноси-мости доказів, визначення їх значення і можливостей використання для встановлення істини у справі. 

 Очна ставка - у кримінальному процесі одночасний допит двох раніше допитаних осіб з метою усунення маю-592 

 Термінологічний словник 

 щихся протиріч і здобуття нових даних, що дозволяють судити про істинності раніше отриманих свідчень. 

 Відчуття - психічний процес відображення елементарних (фізичних і хімічних) властивостей дійсності, що безпосередньо впливають на органи чуття (сенсорна чутливість). 

 Пам'ять - процес збереження та організації досвіду. У широкому розумінні включає в себе як придбану прижиттєво, так і спадкову інформацію - інформаційний фонд психічної діяльності. 

 Паніка масова - несвідомий жах, що охоплює натовп в екстремальних ситуаціях, масовий страх перед реальною чи уявною небезпекою, наростаючий за механізмом циклічності психічного зараження, блокуючий здатність до раціональної оцінки ситуації, здійснення необхідних вольових дій. Виникає в загрозливій "і малоінформативною ситуації. 

 Пенологія (від лат. Poena - покарання) - наука про покарання. (Термін введений американським юристом Ф. Ліберомв 1838 р.) 

 Персерверации - нав'язливе відтворення будь-яких думок, переживань, намірів або уявлень, симптом гострого перевтоми. 

 Перцепція соціальна - особливості сприйняття, розуміння та оцінки людьми соціальних об'єктів (інших людей, самих себе, соціальних груп і спільнот). 

 Піроманія - імпульсивно виникає патологічне прагнення до підпалів. 

 Планування розслідування - передбачення завдань, напрямів, шляхів і способів розслідування, визначення системи слідчих дій, їх змісту і тактики здійснення, термінів і послідовності різних організаційно-технічних заходів. 

 Плацебо-ефект - зміна у фізіологічному або психічному стані суб'єкта після прийняття плацебо-нейтральної речовини (таблетки), призначеного під виглядом сильнодіючого засобу. 

 Поведінка - властиве живим істотам адаптивне взаємодія з середовищем, опосередкована психічної і рухової активністю. Поведінка людини - заснована на природних передумови, але соціально обумовлена, знайомих під-або понятійно-опосередкована система дій, вчинків, спрямованих на задоволення певних потреб. Вчинок-соціально значущу дію. Термінологічний словник 593

 Поведінка полезалежних - переважна орієнтація індивіда на поточні, ситуативно значущі об'єкти, концептуально неорганізоване поведінку. 

 Поведінка поленезалежних - Переважна орієнтація поводження людини на внутрішні еталони і принципи, ситуативна незалежність. 

 Прикордонні ситуації - особистісно значущі ситуації, що викликають загострення самосвідомості, особистісного самоаналізу (перед великими випробуваннями, у разі каяття). 

 Прикордонні стану - нервово-психічні стани, що знаходяться на межі психічного здоров'я і психопатології (реактивні стани, неврози, психопатії, акцентуації характеру), а також гострі конфліктно-емоційні стани (стрес, афект, фрустрація). 

 Підозрюваний - особа, затримана за підозрою у вчиненні злочину або піддане запобіжний захід до пред'явлення обвинувачення. 

 Підліткові соціально-психологічні проблеми 

 - Проблеми соціально-психологічної адаптації особливої соціально-демографічної групи осіб у віці 12-16 років, що відрізняється психічними особливостями, пов'язаними з періодом статевого розвитку та соціально-адаптивної переорієнтації. 

 Підсвідоме - який не підлягає свідомо-польового контролю вищий рівень психічної активності при вирішенні творчих завдань (інтуїція), спонтанне прийняття моральних рішень. 

 Підсудний - обвинувачений, відданий суду. 

 Позиція - стійка система відносин індивіда до різних, найбільш значущим явищ дійсності. 

 Позиція соціальна - становище індивіда чи групи у системі соціуму, що регламентує стиль їхньої поведінки (соціальний статус). Інше значення - відношення до соціального явища, обумовлене рівнем социализированное ™ особистості. 

 Показання завідомо неправдиве - умисне приховування фактів, явне спотворення істини в процесі допиту, що завдає шкоди правосуддю; кримінально каране діяння (за винятком обвинуваченого). Завідомо неправдиве показання слід відрізняти від помилки, омани або некомпетентності. 

 Показання - один з видів доказів, що складається з усних або письмових повідомлень особи про фактичних даних, на основі яких встановлюються обставини, що мають значення для правильного вирішення цивільного чи уго- 594

 Термінологічний словник 

 ловного справи, отримані в процесі допиту у встановленому законом порядку (особисті доказу). 

 Показання обвинуваченого - повідомлення особи, залученого в якості обвинуваченого, про фактичних даних з приводу пред'явленого обвинувачення та інших відомих йому обставин у справі і наявних у справі доказів, зроблене в процесі допиту у встановленому законом порядку; один із засобів захисту обвинуваченого. 

 Показання потерпілого - повідомлення особою, визнаною потерпілим, відомих йому фактичних даних про обставини, які підлягають встановленню у кримінальній справі, зроблене в процесі допиту у встановленому законом порядку. 

 Показання свідка - повідомлення свідком відомих йому фактичних даних про будь-яких обставин, що підлягають встановленню у справі, зроблене в процесі допиту у встановленому законом порядку. 

 Замах на злочин - умисна дія, безпосередньо спрямоване на вчинення злочинів, але не доведене до кінця з причин, не залежних від волі покушавшегося. До замаху на злочин відноситься також заподіяння об'єкту шкоди менше запланованого (наприклад, поранення замість планованого вбивства). Різниться також негідне замах на злочин - замах з непридатними засобами. 

 Поліграф (лайдетектор, детектор брехні) - багатоканальний осцилограф для одночасного запису різних психосоматичних процесів (психічно стимульованих фізіологічних процесів): особливостей дихання, наповненості і частоти пульсу, електропровідності шкіри, зміни просвіту кровоносних судин, напруги м'язів і ін Прилад реєструє емоційні реакції випробуваного на різні емоціогенние впливу (у тому числі на обставини, пов'язані з вчиненим злочином). 

 Дані поліграфа дозволяють орієнтовно визначити володіння випробуваним певним колом інформації. Ідея використання поліграфа в криміналістиці вперше була висунута в 1926 р. вітчизняним нейропсихологом А. Р. Луріей. Дані поліграфа широко використовуються в американській криміналістиці, однак їм не надається доказове значення. 

 Статеві злочини - суспільно небезпечні діяння, що посягають на здоров'я, гідність і честь особистості, уклад і моральні принципи статевих відносин, статеву свободу та 

 Термінологічний словник 595 

 статеву недоторканність. У їх число входять: згвалтування, спонукання жінки до вступу в статевий зв'язок, розпусні дії відносно неповнолітніх. 

 Користування - одне з правомочностей власника, що складається в його праві споживання речі в залежності від її призначення. 

 Помилування - акт верховної влади, повністю або частково звільняє засудженого від покарання або замінює раніше призначене покарання більш м'яким. Передбачає також зняття судимості з осіб, раніше відбули покарання. На відміну від амністії акти помилування мають індивідуальний характер. 

 Розуміння - осягнення значення і сенсу 

 якого явища. 

 Понятий - запрошує для участі в ряді слідчих дій (огляд, обшук, виїмка, огляд, впізнання тощо) не зацікавлена в справі особа (не менше двох). 

 Поріг відчуття - величина (сила) подразника, що викликає або змінює інтенсивність відчуття (нижній і верхній абсолютні пороги, різницевий поріг). 

 Портретна експертиза - вид експертизи, предмет якої - встановлення тотожності особистості по портретним зображенням. Розрізняються портретні експертизи за фотопортретом і черепу (кістковим останкам), по фотопортретів та рентге-носнімкам, по фотопортретів та кіно-і відеокадрах. 

 Постанова слідчих органів - рішення слідчого або особи, яка проводить дізнання, в процесі попереднього слідства або дізнання. 

 Постанова суду - рішення, прийняте Пленумом Верховного Суду, президіями судів при перегляді вироків, рішень, ухвал і постанов, що вступили в законну силу; всяке рішення, прийняте суддею одноособово; керівні роз'яснення Пленуму Верховного Суду з питань застосування законодавства, що виникають при розгляді судових справ. 

 Вчинок - свідомий акт поведінки, пов'язаний з моральним самовизначенням особистості, реалізація вчинку обумовлена певним внутрішнім планом дії, що включає в себе намір, прогнозування певного очікуваного результату, вибір необхідних засобів виконання. Вчинок може бути транзитивним, що враховує всі умови його реалізації та можливі його наслідки, і нетранзитивну - недостатньо продуманим. Вчинок може бути представлений дією або бездіяльністю, висловленої по-596 

 Термінологічний словник 

 зіціей, проявом ставлення у вигляді жесту, міміки, погляду, мовної інтонації. При оцінці вчинку враховуються його справжні мотиви і 

 ціннісно-нормативна система даного соціуму, його моральний зміст. 

 Потерпілий - громадянин, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. 

 Потреба - джерело людської активності, що виникає в результаті неузгодженості реального стану індивіда і оптимального для нього стану як біологічного істоти, представника людського роду та індивідуальності. 

 Хода - прижиттєво вироблена і закріплена у вигляді динамічного стереотипу система рухових навичок, що виявляється при ходьбі. Використовується як один з функціональних ознак при ідентифікації особи. 

 Почеркознавство судове - галузь криміналістики, що розробляє методи, прийоми і засоби для ідентифікації почерку та вирішення інших почерковедческих завдань, що виникають у кримінальному та цивільному судочинстві. 

 Права людини - сукупність невід'ємних прав, придбаних індивідом від народження, що складається з цивільних, політичних, економічних, соціальних та культурних прав, викладених у Загальній декларації прав 

 людини, прийнятої ООН 10 грудня 1948 

 Право - соціальний інститут реалізації базових цінностей суспільства за допомогою системи 

 загальнообов'язкових норм, що реалізуються примусовою силою держави; інститут врегулювання основних соціальних відносин на основі встановлення єдиного масштабу соціально прийнятного і соціально доцільної поведінки. 

 Право публічне - сукупність галузей права, що забезпечують загальні, сукупні суспільні інтереси на відміну від приватних інтересів індивідуального власника (приватне право). 

 Право приватне - галузі права, що регулюють відносини, пов'язані з приватною власністю і правами особистості, що забезпечують приватні інтереси, автономію та ініціативу приватних власників, їх майнову діяльність і міжособистісні відносини (цивільне, підприємницьке, торгове, комерційне право). 

 Правова психологія - 1) психологія відображення правозна-чімих явищ у свідомості суспільства, окремих соціальних груп та індивідів, інтерналізація (привласнення) особистістю правозначімих цінностей; 2) розділ юридичної психології, що вивчає соціально-психологічні аспекти ефективного Термінологічний словник 597 

 правотворчості, правової соціалізації особистості, формування і функціонування правосвідомості, психологічні умови правоісполнітельного поведінки. 

 Правова держава - тип держави, заснований на розвиненою і ефективно реалізовується правовій системі, на принципі поділу взаємодіючих влади (законодавчої, виконавчої та судової) і дієвому соціальному контролі, що забезпечує верховенство закону в суспільстві. У правовій державі блокуються всі анти правові прояву владних структур. 

 Правове регулювання - форма соціального регулювання відповідно до вимог і дозволениями норм права, заснована на усвідомленні суб'єктами права своїх прав і обов'язків. 

 Правомірність - відповідність соціальних явищ, діяльності суб'єктів права вимогам і дозволениям норм права; втілюється як у поведінці суб'єктів права, так і в різних юридичних актах. 

 Правопорядок - одна з основних форм громадського порядку, заснована на реалізації системи правових норм; стан суспільних відносин, регульованих правом. Правопорядок характеризується реальним рівнем реалізації законності, дотримання громадянами та організаціями юридичних обов'язків, механізмом відновлення порушених суб'єктивних прав, стійкістю юридичних зв'язків і відносин у цьому суспільстві. 

 Правосвідомість (правова свідомість) - сфера суспільного групового та індивідуального свідомості, пов'язана з відображенням право-значущих явищ. Соціально-психологічна сторона правосвідомості проявляється в правозначімих соціальних стереотипах і правовій культурі суспільства. Правосвідомість підпорядковане загальним закономірностям розвитку та функціонування свідомості, виконує пізнавальну, оціночну та регулятивну функцію, є відображенням соціально-економічних відносин даного суспільства, взаємопов'язано з моральним і політичним свідомістю суспільства, залежить від функціонуючого права і сама впливає на правотворчість. 

 Правоздатність - здатність особи мати права і обов'язки, визнана в рівній мірі за всіма громадянами. Ніхто не може бути обмежений у правоздатності, крім випадків, передбачених законом. 

 Правосуддя - діяльність спеціальних державних органів - судів, спрямована на реалізацію законності та правопорядку, захист особистих прав і свобод громадян. 598 

 Термінологічний словник 

 Правота - стан відносини індивіда до об'єктивних обставин, лінія поведінки особистості, відповідна потребам соціуму, узгодженість її намірів і прагнень із соціальними вимогами. 

 Переказ суду - стадія кримінального процесу, на якій суддя (суд) на розпорядчому засіданні перевіряє достатність фактичних даних і юридичних підстав для розгляду справи на судовому засіданні (питання вирішується не пізніше 14 діб з моменту надходження справи до суду). 

 Предмет доказування - сукупність обставин, що підлягають доказуванню по кримінальній справі (конкретизується Кримінально-процесуальним кодексом). 

 Голова суду - особа, яка очолює судовий орган, повсякденно керівне його роботою, що забезпечує всі процесуальні вимоги, що пред'являються до судочинства. 

 Головуючий у судовому засіданні - суддя, який очолює склад суду першої інстанції при розгляді конкретної цивільної або кримінальної справи чи склад колегії суддів, які розглядають справу в касаційному чи наглядовому порядку. 

 Подання - зразки предметів, явищ і подій, що виникають у результаті їх пригадування або уяви. На відміну від образів сприйняття, уявлення несуть у собі ознаки узагальненості і, як правило, фрагментарні. 

 Упередження - установка, що блокує адекватне відображення явищ. 

 Злочини організовані - найбільш небезпечний різновид групових злочинів з використанням в. злочинних цілях соціально-психологічних механізмів поведінкової організованості - коштів соціального контролю, всередині-груповий функціональної 

 диференціації та иерархизации, зрощування з офіційними структурами, забезпечення своєї захищеності з боку корумпованих державних, адміністративних та правоохоронних органів. Поширення організованої злочинності пов'язане з соціально-економічної та політичної дестабілізацією. 

 Злочини проти особи - злочини, що посягають на життя, здоров'я, свободу і гідність особи. 

 Злочини проти громадського порядку, громадської безпеки та здоров'я населення - 

 злочину, що складаються в порушенні встановлених законодавством і іншими нормативними актами правил поведінки, що забезпечують общеТермінологіческій словник ственное спокій, громадську безпеку, здоров'я громадян, нормальні умови їх праці, побуту і відпочинку. 

 Злочини проти політичних та інших прав 

 громадян - 

 злочини, що посягають на права і свободи громадян, гарантовані Конституцією РФ. 

 Злочини проти порядку управління - злочини, що посягають на нормальну діяльність органів державного управління або громадських організацій, порушення правил в'їзду та проживання в прикордонній смузі або прикордонній зоні, порушення іноземцями правил перебування на території Російської Федерації, порушення правил паспортної системи, військового обліку, правил адміністративного нагляду та ін 

 Злочини проти правосуддя - злочини проти нормальної, заснованої на принципі законності діяльності органів правосуддя. Розрізняються злочини, що вчиняються посадовими та іншими особами. 

 Злочинність - історично обумовлене соціальне, соціально-психологічний і 

 кримінально-правове явище, що складається із сукупності злочинів, скоєних у даному суспільстві і в даний період часу. 

 Претензія - вимога кредитора до боржника про сплату боргу, відшкодування збитків, сплату штрафу, усунення недоліків у поставленої продукції, проданої речі, виконаної роботи до передачі справи до суду. Пред'явлення претензії обов'язково до пред'явлення судового позову. 

 Прецедент - поведінка, що розглядається як зразок при аналогічних обставинах. Судовий прецедент - обов'язкове рішення по конкретній справі для судів тієї ж або нижчої інстанції при наявності попередніх рішень по аналогічних справах. 

 Привід - примусове доставлення до правоохоронних органів осіб, добровільно не з'явилися за викликом, за вмотивованою постановою правоохоронного органу, спрямованому для виконання відповідному органу внутрішніх справ; не виробляється в нічний час (від 22 до 6 години за місцевим часом), крім випадків, що не терплять зволікання. 

 Вирок-рішення, винесене судом у результаті судового розгляду кримінальної справи і встановлює винність чи невинність підсудного, міру покарання винному та інші правові наслідки визнання винності чи невинності підсудного. 

 600 

 Термінологічний словник Приготування до злочину - первісна стадія вчинення умисного злочину, що виражається в підшукування або в пристосуванні засобів чи знаряддя злочину або в умисному створенні умов для його вчинення, вироблення плану його здійснення, підшукування та підготовці його учасників, усуненні можливих перешкод і вчиненні інших дій, спрямованих на створення умов для вчинення злочину. 

 Ознака - інформаційний сигнал про властивість об'єкта, фактична база пізнавально-дослідницької діяльності слідчого (ознаки злочину, особистості злочинця ит. П.). 

 Примирення сторін - угода сторін про припинення судового спору на основі взаємних поступок; може бути укладена на всіх стадіях цивільного судового процесу. Можливість примирення сторін з'ясовується суддею в процесі підготовки справи до судового розгляду. 

 Примусове медичне лікування - 1) обов'язкове лікування психічно хворих, неосудних осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння; приміщення в психіатричну лікарню загального або спеціального типу без згоди хворого, 2) обов'язково застосовується поряд з кримінальним покаранням лікування алкоголіків, наркоманів і осіб з венеричними захворюваннями, якщо необхідність такого лікування передбачена вироком суду. 

 Примусові заходи виховного характеру - заходи, що застосовуються замість покарання до неповнолітніх, які вчинили злочини, що не представляють великої суспільної небезпеки. Поділяються на чотири групи: 1) приміщення неповнолітнього в спеціальну виховну установу (спецшколу), 2) майнове вплив; 3) підвищений контроль за поведінкою; 4) моральний вплив. 

 На відміну від кримінального покарання примусові заходи виховного характеру призначаються до виправлення винного особи, настання якого визначається комісією у справах неповнолітніх. 

 Примус - насильницьке вплив на індивіда або групу осіб з метою здійснення ними необхідних дій. 

 Примус до дачі показань - заборонене законом домагання показань що у справі осіб шляхом насильства, погроз та інших незаконних заходів. Є злочином і тягне за собою кримінальну відповідальність. Термінологічний словник 601 

 Ухвалення рішення - структурний, стартовий елемент складної вольової дії, яка формує мета дії на основі перетворення вихідної ймовірнісної інформації, вибір однієї дії з ряду можливих дій, побудова програми дії, визначення способів досягнення результатів дії - побудова концептуальної моделі дії. 

 Причинність-функціональний зв'язок між наслідками і викликали їх факторами. На основі загальної теорії причинності в криміналістиці і судовій психології розроблена приватна теорія, об'єкт якої - механізм злочину, його обумовленість поведінковими особливостями особистості злочинця. 

 Проблема - усвідомлення суб'єктом пізнавального питання, виходячи з аналізу проблемної ситуації, породження пізнавального мотиву, перетворення проблемної ситуації в пізнавальну задачу. 

 Проблемна ситуація - суперечливе співвідношення обставин, що не має однозначного рішення, стартова умова проблемного мислення. Типи проблемних ситуацій вимагають типових рішень. 

 Профессиография - опис системи вимог, 

 пред'являються певною професією до психофізіологічних і психічних якостях індивіда, основа професійної психодіагностики. 

 Психіка - системне відбивної-регуляційних властивість високоорганізованих живих організмів, що забезпечує їх пристосування до навколишнього середовища.

 Психіка людини - суб'єктивне відображення об'єктивної дійсності в ідеальних образах, на основі яких здійснюється регуляція взаємодії людини з середовищем. Ідеальність образу пов'язана з понятійним відображенням. 

 Психічні процеси - сукупність актів психічної діяльності. Кожен психічний процес має загальний об'єкт відображення і єдину відбивної-регуляционную специфіку. Психічні процеси підрозділяються на пізнавальні, вольові та емоційні. 

 Пізнавальні процеси забезпечують 

 орієнтовну основу поведінки, формують його інформаційну базу. Залежно від об'єкта відображення вони поділяються на п'ять видів. 

 1. Сенсорні (від лат. Sensus - почуття) - процеси чуттєвого відображення окремих властивостей дійсності (хімічних і фізичних). Психічний результат цих процесів називається відчуттям. Сенсорні процеси поряд з видовий 602 

 Термінологічний словник 

 специфікою Мають загальні психічні закономірності: вони обмежені нижньою і верхньою порогами чутливості, дифференцировочного (різницевим) порогом, підпорядковані адаптації, сенсибілізації, контрасту і синестезії. 2.

 Перцептивні (від лат. Perceptio - сприйняття) - відображення предметів і явищ в їх цілісному вигляді завдяки усвідомленню їх істотних відмітних ознак. Психічний результат цих процесів називається сприйняттям. Перцептивні процеси поряд з видовий специфікою (особливості зорових, слухових і дотикових процесів) підпорядковані загальним закономірностям: предметності, виборчої спрямованості, цілісності, структурності, апперцепції, константності. 3.

 Інтелектуальні (від лат. Intellectus - розум) - процеси відображення істотних взаємозв'язків і особливостей предметів і явищ; інтелектуальні процеси (мислення) характеризуються опосередкованим і узагальненим відображенням дійсності (шляхом порівняння, абстрагування, аналогії, екстраполяції і інтерполяції); при вирішенні проблемних завдань розрізняються етапи пізнавальної діяльності та розумові дії, операції: порівняння, узагальнення, абстракція, конкретизація, класифікація та систематизація. Залежно від особливостей досягаються формальних результатів розрізняються форми мислення: судження, умовивід, поняття. Розрізняються також види мислення: практичне і теоретичне, емпіричне і наукове, наочно-дієве, наочно-образне і абстрактне, стандартне і нестандартне (творче); взаємодія свідомості і підсвідомості забезпечує інтуїтивне мислення. 

 Стійка структура розумових здібностей індивіда називається інтелектом, який проявляється у вигляді розумової діяльності індивіда, стратегії вирішення проблемних завдань, продуктивності розумової діяльності. На початку XX в. французькі психологи А. Біне і Т. Симон запропонували визначення ступеня розумових здібностей індивіда за допомогою спеціальних тестів, що виявляють базові структури інтелекту, - коефіцієнт інтелектуального розвитку (IQ); вищий рівень інтелекту дорівнює 180 балам, нижчий-130. Мислення в поєднанні з уявою забезпечує високовероятностное моделювання розвитку подій, забезпечує випереджаюче відображення дійсності. 4.

 Уява - генерування нових образів в якості 

 очікуваних результатів діяльності, програм поведінки, а 

 також образів, що виникають на основі опису; образи во-Термінологічний словник 603 

 казу заміщають інформаційні прогалини; уяву забезпечує передбачення 

 (Антиципацію) подій. 5.

 Мнемические (від грец. Тпете - пам'ять) - процеси запе-чатление, збереження, відтворення і забування раніше сприйнятого матеріалу; різняться види пам'яті (образна, логічна, слухова, емоційна), системи пам'яті (сенсорна, короткочасна, оперативна і довготривала) і типи пам'яті (індивідуально-типологічні особливості пам'яті, зумовлені особливостями спрямованості пам'яті, провідною роллю окремих її видів, швидкістю, обсягом і міцністю запам'ятовування); розрізняються також форми пам'яті - довільна і мимовільна з притаманними їм специфічними закономірностями. 

 До регуляційних психічних процесів відносяться вольові та емоційні процеси, які забезпечують свідоме поведінку і спонтанно-імпульсивні поведінкові реакції (див. «Воля» і «Емоції»), 

 Психічна реабілітація - комплекс медико-психологічних засобів, спрямованих на відновлення або корекцію порушених психічних функцій, особистісного статусу травмованого індивіда. 

 Психічне здоров'я - стан психічного благополуччя, що забезпечує адекватну 

 психічну саморегуляцію індивіда (відповідність суб'єктивних психічних образів дійсності, психічних реакцій зовнішніх подразників, їх об'єктивним значенням, адаптованість в міжособистісному взаємодії, здатність до раціонального целепола-Ганію і цілеспрямованим діям, прихильність базовим соціальним цінностям). 

 Психічний стан - тимчасове, поточне своєрідність психічної діяльності індивіда, обумовлене предметом та умовами його діяльності, ставленням до цієї діяльності. Розрізняються мотиваційні, вольові, емоційні стани, а також стани, пов'язані з різним рівнем організованості свідомості (оптимальний рівень свідомості, стан втоми, перевтоми і позамежного гальмування). 

 Психогенетика - область психології, прикордонна з генетикою, що вивчає генезис (походження) психологічних особливостей індивіда, взаємозв'язок генотипу і середовища її формування. 

 Психогении - розлади психіки внаслідок психічних травм (психічні зриви). 604

 Термінологічний словник 

 Психоделічні стану - зміни свідомості, викликані психофармакологічними речовинами, що нерідко призводять до особистісних зрушень, глибоким перебудов моті-ваціонной сфери. 

 Психодіагностика - область психології, розробляє методи і процедури виявлення і вимірювання індивідуально-психологічних особливостей особистості. 

 Психоз - глибоке, патологічне порушення психіки. 

 Психологічний захист - система саморегуляції особистості, спрямована на психічну стабілізацію в умовах психо-травмуючих впливів, що складається з різних захисних механізмів - переоцінки цінностей, витіснення, раціоналізації, конверсії (додання явищу нового сенсу) і ін 

 Психологічна захищеність - стійке емоційно-позитивний стан, засноване на усвідомленні особистістю стабільної можливості задоволення своїх базових потреб. Забезпечується почуттям приналежності до стійкої соціальної групи, особистісними можливостями, реалістичним рівнем домагань. 

 Психологічний час - суб'єктивне визначення часових відносин між особистісно значущими подіями, суб'єктивні особливості оцінки часу. 

 Психологія - наука про загальні закономірності розвитку і функціонування психіки та індивідуально-типологічних особливостях її прояви, наука про загальні закономірності взаємодії людини із середовищем. 

 Психологія допиту і показань - розділ судової психології, що вивчає психічні закономірності та особливості формування, отримання та оцінки, усній доказової інформації у судочинстві. 

 Психологія обшуку - область судової психології, що вивчає психологічні особливості та прийоми ефективного проведення обшуку, типові прийоми і виверти приховування та його розпізнання, прийоми рефлексивного взаємодії між обшукують і обшукуваним. 

 Психологія впізнання - область судової психології, що вивчає психологічні особливості судового впізнання, умови і прийоми пред'явлення людей, їхніх голосів і матеріальних об'єктів з метою ідентифікації; прийоми, що запобігають помилкове впізнання, а також прийоми викриття помилкового впізнання і помилкового неопознанность. 

 Термінологічний словник 605

 Психологія огляду місця події - область судової психології, що вивчає психологічні особливості аналізу умов місця події, вичленування криміналістично інформативних об'єктів (обставин, що вказують на типові особливості розслідуваної злочину), механізм його вчинення та індивідуально-типологічні особливості особистості злочинця. 

 Психологія слідчого і слідчої діяльності - область судової психології, що вивчає психічні особливості пізнавальної, удостоверітельноі та комунікативної сфер діяльності слідчого, його 

 особистісно-професійні-ні особливості, структуру слідчої діяльності (типове версійність моделювання, орієнтацію в кримінально-знакових ситуаціях, використання необхідної системи слідчих дій, оціночно-удостоверітельную діяльність), прийоми ефективного міжособистісного спілкування з учасниками кримінального процесу. 

 Психологія слідчого експерименту - область судової психології, що вивчає психологічні умови адекватного моделювання обставин, що підлягають судово-експери-ментальної перевірки (психомоторні і сенсорно-перцептивні можливості людини, їх модифікацію в різних умовах поведінки). 

 Психолого-тактична операція - система прийомів психічного впливу, що застосовується в процесі розслідування з метою подолання протидії розслідуванню з боку окремих зацікавлених осіб. 

 Психопатії - патологія характеру, що перешкоджає адекватної адаптації індивіда в соціальному середовищі. 

 Психосексуальна орієнтація - спрямованість статевого потягу і особливості його реалізації. Девіантні (отклоняющиеся) психосексуальні орієнтації (сексуальні перверсії) можуть бути обумовлені соматогенні, психогенними і соціогенними факторами. Можливі сексуальні перверсії по об'єкту сексуальної спрямованості (ексгібіціонізм, зоофілія та ін.), за віком об'єкта (педофілія, геронтофилия), за статтю об'єкта (гомосексуалізм) і ін 

 Психосемантика - область психології, що вивчає генезис, структуру і функціонування індивідуальної системи значень, що моделює категориальную структуру індивідуальної свідомості (семантичний простір особистості). 606 

 Термінологічний словник 

 Психосоматика - область медичної психології, що вивчає вплив психічних факторів на виникнення і перебіг соматичних захворювань. 

 Психотерапія групова - використання психотерапевтичних засобів для оптимізації міжособистісних відносин у групі, прийомів релаксації - психологічного розвантаження. 

 Психотропні засоби - хімічні сполуки і природні продукти, що впливають на зміну психіки: заспокійливі (аміназин, седуксен та ін.), що стимулюють активність (кофеїн, фенамін та ін.), що дезорганізують і т. п. 

 Психофізіологія - наука, що вивчає психічні явища в їх єдності з нейрофізіологічними процесами. 

 Розумні потреби - індивідуальні потреби, що мають позитивне соціальне і особистісне значення, раціонально і морально виправдані потреби, соціально санкціоновані види потреб, їх рівні та способи задоволення. 

 Каяття - визнання своєї провини і самоосуждение свого відхиляється, готовність нести заслужене покарання і виправити поведінку в майбутньому, щирий жаль про вчинений проступок або про асоціальних діяннях. Необхідний компонент спокутування провини, передумова виправлення особи злочинця, пробудження у нього почуття сорому і совісті. 

 Розум - функція інтелекту (розуму), що забезпечує пристосування індивіда до типових ситуацій, рішення їм утилітарних завдань, функціонування розуму в межах наявного досвіду і знань. Вихід за межі знань і формування нових понять здійснюється розумом. Розум і розум - поняття, відмежовує різні функції єдиного інтелекту - розумових можливостей індивіда. 

 Раціоналізація - механізм психологічного захисту, що полягає у приховуванні від свідомості суб'єкта справжніх мотивів його поведінки, почуттів і справжніх намірів з метою забезпечення психічного комфорту, захисне самовиправдання своєї поведінки, його мотиваційна самомаскіровка, пов'язана з бажанням зберегти своє ідеальне Я, блокувати переживання сорому і провини; психологічна передумова вчинення девіантної поведінкового акту. 

 Реактивні стани - болючі психічні стан, обумовлені психотравмуючими обставинами (депресією, психогенним ступором, афектами). 

 Термінологічний словник 607 

 Реакція - відповідь організму на вплив зовнішніх і внутрішніх стимулів. 

 Реакція водія - психомоторні реакції водія на сигнали дорожньої обстановки; враховуються при розслідуванні дорожньо-транспортних 

 пригод. 

 Ревнощі - неприязно, вороже ставлення до успіхів іншої особи, переходу його під вплив інших людей. Подружня ревнощі пов'язана з порушенням засад взаємного володіння, порушенням подружньої вірності або з можливим її порушенням. Крайні форми ревнощів, пов'язані з підвищеною підозрілістю і збоями в психічної саморегуляції, - передумова деспотичного девіантної поведінки. 

 Реєстрація криміналістична - система різних видів криміналістичного обліку об'єктів, що є носіями криміналістичної інформації; інформаційна система про злочини, причетних до них осіб і предмети; використовується правоохоронними органами. 

 Регресія поведінки - повернення поведінки на попередні рівні розвитку індивіда; звернення до примітивних способів поведінки, 

 мотиваційно-потребностное, смислові, цільові та операціональні деформації в психічної саморегуляції індивіда. Може виступати як форма психологічної захисту, що виявляється в актуалізації успішних у минулому способів адаптивного реагування; виникає в стресогенних і аффектогенних ситуаціях, блокуючих адекватна поведінка індивіда. 

 Рейтинг - суб'єктивна оцінка явища за заданою 

 шкалою. 

 Реконструкція - відновлення первісного 

 виду, стану, події по окремих його елементів. Розрізняються матеріальна і логічна (уявна) реконструкція. До матеріальної відносяться макетування і натуральна реконструкція. Уявне реконструювання - відтворює уяву за описом, уявлення загальної картини події по окремих деталей, різновид моделювання. 

 Релаксація - зменшення напруги, розслаблення. (Довільний розслаблення може бути викликано прийняттям зручною спокійній пози, розслабленням м'язів, поданням ідилічних картин.) 

 Ремінісценція - більш повне і точне відтворення збереженого у пам'яті матеріалу в порівнянні з його первинним відтворенням. 608 

 Термінологічний словник 

 Рефлексія - самопізнання суб'єктом своїх психічних станів і станів інших людей (міркування за іншого), процес дзеркального багаторазового взаімоотраженія суб'єктів спілкування. 

 Рецепція - трансформація енергії зовнішнього впливу в нервовий процес збудження. 

 Рецидив (у праві) - вид множинностізлочинів. Неодноразове вчинення особою злочинів свідчить про сформувалася у нього стійкої антисоціальної спрямованості, злочинному способі життєдіяльності, звичному характері його суспільно небезпечної поведінки. Різниться загальний і спеціальний рецидив (вчинення після засудження неоднорідного або однорідного злочину). Спеціальний рецидив свідчить про кримінальної спеціалізації індивіда. 

 Ригідність - негнучкість, знижена здатність до зміни раніше сформованої програми, жорсткість, незмінність раніше зайнятої позиції. Розрізняються когнітивна ригідність (трудність перебудови сприйняття і уявлення в змінених умовах), афективна ригідність (відсталість емоційних відгуків) і мотиваційна ригідність. 

 Спорідненість (у праві) - кровний зв'язок між людьми, з якою закон пов'язує виникнення, зміну або припинення прав і обов'язків. Правове значення має як пряме спорідненість (батьки - діти - онуки), так і бічне, при якому родинні зв'язки виникають по загальному предку (брат - сестра, дядько-племінник). 

 Розшук - діяльність слідчого, органу дізнання, адміністрації місць позбавлення волі та інших компетентних органів щодо встановлення місця знаходження обвинувачених, які переховувалися від слідства і суду, засуджених, які ухиляються від виконання вироку або втекли з виправних установ, а також осіб, зниклих без вісті. 

 Роль соціальна - соціальна функція особистості, її відповідність певним інстітуціаналізірованним вимогам, соціальним очікуванням, модель поведінки, об'єктивно задана становищем особистості в суспільстві. Будучи формально-стереотипної, соціальна роль виконується індивідуальним стилем. 

 Самовпевненість злочинна - форма провини, вид злочинної необережності, характеризується тим, що винний передбачав можливість настання суспільно небезпечних, соціально шкідливих наслідків своєї дії 

 або бездіяльності, а легковажно розраховував на їх запобігання. Відрізняється від Термінологічний словник 609

 непрямого умислу (при якому винний свідомо допускає настання соціально шкідливих наслідків) тим, що особа при цьому сподівалося не допустити соціально шкідливих наслідків своєї дії. 

 Самообмова - визнання підслідним своєї провини у вчиненні кримінально караного діяння, яке насправді їм не відбувалося. Розрізняються простий і складний самообмови (визнання тільки своєї провини або визнання провини та інших осіб). 

 Самообмова може виникнути: під впливом зацікавлених осіб; через бажання особи приховати більш тяжкий злочин; під впливом засобів психічного насильства; в силу психічних аномалій особистості допитуваного. Самообмова викривається його невідповідністю сукупності доказів, нездатністю особи деталізувати і уточнювати свої свідчення. 

 Самооцінка - особистісно-базове регуляційних якість, що складається у відображенні (рефлексії) особистістю своїх якостей, можливостей, переваг і недоліків; критичність особистості, її вимогливість до самої себе; основа саморозвитку, формування рівня її домагань. Неадекватна самооцінка, завищення або заниження рівня домагань веде до поведінкових зривів, емоційним 

 перенапряжениям, підвищенню рівня тривожності, міжособистісним і внутрілічност-ним конфліктів, особистісним деформацій. 

 Саморегуляція - доцільне 

 функціонування живих систем. Психічна саморегуляція людини здійснюється в єдності енергетичних, психодинамических і 

 змістовно-смислових компонентів діяльності і має таку структурну організацію: прийняття мети, відповідної виниклої потреби (мотивації); формування психічної моделі сукупності умов діяльності; формування і прийняття програми дій та критеріїв їх успішності; отримання і критичний аналіз результатів виконання дій, їх співвідношення з критеріями їх ефективності; корекція діяльності, досягнення і оцінка підсумкового результату. 

 Самосвідомість - представлення індивіда про свої взаємозв'язках з середовищем, концептуальне самовідображення свого Я, установки щодо самого себе, усвідомлення своєї соціальної значимості і соціальної, відповідальності, особистісний рівень домагань, оцінка своїх можливостей, моделювання свого ідеального Я, прагнення до ідеального поданням себе у свідомості інших людей. 610

 Термінологічний словник 

 Самогубство - гостра різновид девіантної поведінки, яка полягає у добровільній відмові індивіда від життя, власноручне її позбавлення. Підвищення кількості самогубств корелює з розпадом соціальних цінностей, крахом життєвих стратегій, соціальної 

 ізоляцією індивіда, депресією і фрустрацією. 

 Самоуправство - злочин, що складається у самовільному (з порушенням встановленого законом порядку) здійсненні своєї соціально-рольової функції, що заподіює істотної шкоди правам особи або інтересам громадських організацій; відноситься до групи злочинів проти порядку управління. Самоуправство, скоєне посадовою особою з використанням службового становища, розглядається як перевищення влади або службових повноважень. 

 Санкції договірні - передбачені законом та договором заходи майнового впливу, спрямовані на забезпечення належного виконання укладених господарських договорів (відшкодування завданих збитків, сплата неустойки у формі штрафу або пені). 

 Санкції соціальні - оперативні засоби соціального контролю, реакція соціуму на виконання індивідом соціальних вимог у вигляді схвалення або догани (позитивні і негативні санкції); виконують функцію соціальної інтеграції та соціалізації членів суспільства. 

 Свідок - особа, якій можуть бути відомі будь-які обставини, що підлягають встановленню по цивільній або кримінальній справі, що викликається органами розслідування для надання свідчень. За відмову від дачі показань або дачу завідомо неправдивих показань свідок несе кримінальну відповідальність. 

 Свобода соціальна - міра можливості автономного самовизначення особистості (групи), можливість її самореалізації, здатність індивіда самоподчінять свою поведінку розумною, моральної волі; необмеженість можливостей спілкування та самодіяльності. Розрізняються економічна, етнічна, політична, інтелектуальна і релігійна волі. 

 Сімейно-побутова мораль - сукупність норм і правил, що регулюють взаємовідносини людей у сім'ї та сфері вільного спілкування. 

 У цих сферах реальну поведінку людей часто значно відхиляється від приписуваних норм і стандартів. Нормалізація цих форм поведінки залежить від підвищення цінності шлюбу та сім'ї, якості сімейного життя, взаімотерпімості подружжя, справедливого розподілу побутових обов'язків, Термінологічний словник 611 

 психологічної підготовленості до розв'язання сімейних конфліктів. 

 Сензитивность - підвищена чутливість індивіда до зачіпають його подіям, підвищена тривожність, ксенофобія (боязнь нововведень), акцентуація характеру у напрямку комплекс неповноцінності. 

 Сенсибілізація - підвищення сенсорної чутливості в результаті вправ, набуття досвіду, очікування значущого сигналу. Компенсаторна сенсибілізація - підвищення чутливості деяких аналізаторів при пошкодженні інших аналізаторів. 

 Сенсорна депривація - тривалий позбавлення сенсорних вражень, що викликає стан апатії і депресії. 

 Сигнальні системи - перша і друга, сенсорна (чуттєва) і знакова (словесно-понятійна). 

 Сила нервової системи - межа працездатності центральної нервової системи. 

 Ситуаційна експертиза - експертиза, що досліджує механізм злочину за ситуаційним ознаками. 

 Слідчий - посадова особа органів внутрішніх справ, прокуратури, держбезпеки, яке здійснює попереднє слідство. 

 Слідчо-оперативна група - організаційна форма взаємодії слідчого з органами дізнання, експертами, фахівцями. Різновиди: 

 слідчо-оперативна група для виїздів на місце події, для розслідування злочинів по гарячих слідах, для розслідування злочинів різних категорій (вбивств, крадіжок та ін.) 

 Слідчі дії - дії по збиранню і перевірці доказів слідчим, органом дізнання, прокурором, судом у встановленому законом порядку: допит, очна ставка, обшук і виїмка, огляд, огляд, пред'явлення для впізнання людей і предметів, слідчий експеримент, отримання зразків для порівняльного дослідження , призначення експертиз та ін 

 Наслідок - у кримінальному процесі збирання і перевірка необхідних і достатніх доказів для з'ясування обставин, що входять до предмету доказування. Виступає як самостійна стадія кримінального процесу і складова частина судового розгляду в суді першої інстанції (попереднє і судове слідство). 

 Слідство попереднє - стадія кримінального процесу, яка полягає в з'ясуванні слідчим сукупності йдуть-612 

 Термінологічний словник 

 нізацією, що мають істотне значення для правильного вирішення кримінальної справи. Починається з порушення кримінальної справи і закінчується направленням справи прокурору з обвинувальним висновком або припиненням кримінальної справи. 

 Сліди злочину - відображення механізму злочину в матеріальних следонесущая об'єктах і психіці людей, що взаємодіяли з подією злочину. Аналіз слідової ситуації - основна сфера криміналістичного дослідження, що дозволяє ідентифікувати особу злочинця. 

 Сліди злочинця - всі зміни в навколишньому середовищі, що відображають систему дій злочинця в допреступное, злочинному і постпреступное періодах його злочинної поведінки, що вказують на причетність до злочину певної особи. Поведінка людей значною мірою стереотипами пізіровано. Система динамічних стереотипів поведінки злочинця неминуче залишає поведінковий відбиток. 

 Словесний портрет - спосіб опису зовнішності людини з метою його ідентифікації за ознаками зовнішності: спеціально розроблена система термінів словесного портрета, заснована на даних анатомії та антропології. 

 Пом'якшення покарання - призначення судом покарання нижче встановленого законом нижчої межі або застосування покарання більш м'якого виду з урахуванням виняткових обставин справи і особи винного. 

 Збирання доказів - первинний етап процесу доказування, що складається у виявленні доказів (їх відшуканні, виявленні, упізнанні - їх первинній оцінці в якості таких), їх процесуально регламентованої фіксації і вилучення для забезпечення можливості подальшого використання, залучення до справи; здійснюється з дотриманням законності і тільки уповноваженими законом особами. 

 Совість - здатність індивіда до морального самоконтролю, самовисування своїх соціальних обов'язків, до самооцінки і самокорекції свої вчинків на основі знання і прийняття суспільних вимог; усвідомлення індивідом соціального боргу перед самим собою, прояв соціальної сутності людини. Відхиляється поведінка в основі пов'язано з дефектами совісті, які породжуються різними соціальними умовами, дефектами соціалізації, зниженням соціального контролю, ціннісної деформацією особистості. 

 Сумісність міжособистісна - взаєморозташування партнерів по відчуттю і спільній діяльності, засноване на оптимальному поєднанні (подібність і взаємодоповнюючі) Термінологічний словник 613 

 їх психічних якостей, ціннісних орієнтації і способів діяльності, високий рівень взаєморозуміння, взаємоповаги та симпатії. Особливого значення набуває в екстремальних умовах життєдіяльності. 

 Свідомість - вища форма психіки, притаманна людині, що характеризується 

 категоріально-ціннісним відображенням дей 

 ствительности. 

 Приховування злочинів - кримінальна діяльність, спрямована на перешкоджання розслідуванню злочину шляхом приховування, знищення, маскування і фальсифікації слідів злочину і злочинця. 

 Склад злочину - сукупність передбачених законом ознак, що характеризують вчинене діяння як конкретний вид злочину, - необхідна підстава кримінальної відповідальності. Склад злочину утворюють чотири групи ознак, що характеризують об'єкт злочину, його об'єктивну сторону, суб'єкт злочину і суб'єктивну сторону. 

 Співучасть - умисна спільна участь двох або більше осіб у вчиненні злочину; форма скоєння злочину кількома особами, що об'єднали зусилля для досягнення злочинного результату, що підвищує його суспільну небезпеку і розглянута законом як вчинення злочину при обтяжуючих відповідальність обставин. 

 Соціалізація - процес становлення соціальних якостей особистості, інтерналізація (привласнення) нею соціальних цінностей (значень), норм і зразків поведінки, властивих даному суспільству. Здійснюється в процесі цілеспрямованого (навчання і виховання) і стихійного впливу. 

 Соціальна психологія - галузь психології, що вивчає закономірності поведінки і діяльності людей в умовах соціальної взаємодії, психологічні особливості життєдіяльності організованих і неорганізованих соціальних спільнот. 

 Соціально-психологічна компетентність - 

 здатність індивіда взаємодіяти з оточуючими його людьми, вміння орієнтуватися в соціальній обстановці, адекватно відображати психічні особливості та стани інших людей, вибирати оптимальні способи спілкування з ними, здатність до соціальної комунікації. 

 Соціограма - графічне зображення математично оброблених результатів, отриманих за допомогою соціометричного тесту при дослідженні міжособистісних відносин у 614

 Термінологічний словник 

 малій групі (відображення взаємних симпатій і антипатій між різними членами групи). 

 Спеціалізація злочинців - спеціалізація професійних злочинців по виду систематично вчинюваних ними злочинів (крадіжки, розбої, грабежі, вимагання, шахрайство та ін.) 

 Спеціальна психологія - галузь психології, що вивчає людей із відхиленнями в психічним розвитком: психологію сліпих (тіфлопсіхологія), глухих (сурдопсіхологія), розумово відсталих 

 (Олігофренопсіхологія). 

 Спосіб злочину - особливості взаємодії злочинця з середовищем при здійсненні ним злочинної діяльності на етапі її підготовки, вчинення та приховування. 

 Спосіб вчинення злочину - 

 індивідуально-типологічна система прийомів 

 здійснення злочинного діяння, детермінована психофізіологічними і особистісними особливостями злочинця; інформаційна система, використовувана в розкритті та розслідуванні злочинів. 

 Здібності - індивідуально-психологічні можливості особистості в різних видах діяльності. Розрізняються загальні та спеціальні спбсобності, елементарні і складні. Розвиток здібностей базується на природних психофізіологічних особливостях індивіда - його задатках. Задатки багатозначні, можливо їх компенсаторное взаімозамещеніе. 

 Справедливість соціальна - один з основних історично обумовлених соціальних ідеалів, що виражає соціальну захищеність особистості, соціальна рівність прав і можливостей особистості в користуванні соціальними благами; реалізація принципу рівності всіх перед законом, рівної оплати за рівну працю, рівність можливостей загалом і професійній освіті, відсутність національних обмежень і обмежень за ознакою статі, участь всього населення в управлінні суспільством, правова гарантія вільної життєдіяльності особистості; уявлення про належному порядку людського співжиття. ' 

 Терміни процесуальні - встановлений законом час для вчинення певних процесуальних дій. 

 Стадії розвитку злочинної діяльності - етапи формування орієнтовної основи та реалізації злочинної діяльності (системно організовуваного злочинної поведінки) - формування загально кримінальної спрямованості особистості, її 

 узкокрімінальной орієнтації, виникнення мети і мотиву вчинення конкретного злочину, аналіз умов 

 Термінологічний словник 615

 його вчинення, вибір засобів досягнення злочинної мети, вчинення дій щодо її досягнення, оперативна оцінка проміжних результатів, вчинення поправочних дій, досягнення злочинного результату і його суб'єктивна оцінка, вчинення системи дій з приховування злочину. 

 Стереотип соціальний - стійкий спрощений образ соціального об'єкта, тенденція до наділення подібними характеристиками всіх членів однієї соціальної групи, негативні установки щодо чужих груп. 

 Пристрасть - сильне і дуже стійке відчуття прихильності до якого-небудь об'єкту, злиття вольових і емоційних компонентів психічної регуляції, рушійна сила як низинних, так і великих справ. 

 Страх - гостра негативна емоція, що виникає в обстановці загрози біологічному або соціальному благополуччю індивіда; має різні ступені інтенсивності: побоювання, боязнь, переляк, жах (афект). У разі невизначеності джерела небезпеки виникають стан тривоги, уяву неблагополучного розвитку подій, безпредметний страх, що спонукає до підвищеної орієнтуванні в середовищі. Підвищена тривожність дезорганізує психічну діяльність. Страх, що досягає сили афекту (жах, паніка), здатний нав'язати біологічні стереотипи поведінки (заціпеніння, втеча, підвищена агресивність). Багато проявів страху соціально обумовлені (страх осуду, втрати престижу, соціальної ізоляції). Підвищена схильність до страху - явище дезадап-активне. У ряді випадків необхідні придушення страху, прояв самовладання, підпорядкування себе вольовим самонаказів. 

 Стрес - конфліктне емоційний стан, психічне перенапруження в гострій, небезпечної ситуації, спочатку викликає шоковий стан, а потім стан резистентності - максимальної мобілізації зусиль для виходу з цієї ситуації. Різниться стрес фізіологічний і психологічний. Останній підрозділяється на інформаційний (інформаційні перевантаження) і емоційний з трьома різновидами реакцій (імпульсивної, гальмівної та дифузійної). Стрес може бути мобілізуючим (австресс) і демобилизуются (дистрес). 

 Стьщ - емоція, що виникає у соціалізованої особистості в результаті невідповідності її поведінки соціальним нормам, що розділяються самим індивідом, переживається як гостре самозвинувачення. Прагнення до уникнення цього стану - потужний стимул до соціально одобрюваного поведінки. Люди 616 

 Термінологічний словник 

 мають різні пороги сорому - від підвищеної сором'язливості до безсоромності, що зумовлено їх ціннісними орієнтаціями, рівень самоконтролю, ставленням до даного соціального оточення. Сором - фундаментальна соціальна емоція - відчуття, що лежить в основі внутрішнього соціального самоконтролю особистості. 

 Суб'єктивне право - забезпечена законом міра можливої поведінки громадянина або організації, спрямована на досягнення цілей, пов'язаних із задоволенням їхніх інтересів. Включає можливість самостійного вчинення певних дій і вимог певної поведінки (дій або утримання від дій) від іншої особи, оскільки така поведінка зумовлює здійснення суб'єктивного права. Так, власник речі має суб'єктивне право володіти, користуватися і розпоряджатися нею. 

 Судова психологія - галузь юридичної психології, що вивчає прояв і використання особливостей психічної діяльності людини в сфері судочинства. У кримінальному судочинстві підрозділяється на два розділи: психологію попереднього слідства й психологію судового розгляду. У цивільному - на підготовчу частину і розгляд справи по суті. 

 Судове слідство - етап судового розгляду, на якому суд досліджує докази за участю підсудного, його захисника, обвинувача, потерпілого, цивільного позивача і відповідача. 

 Судово-психологічна експертиза - дослідження непатологічних психічних аномалій окремих учасників кримінального процесу, істотних для встановлення істини по справі розслідується. 

 Судовий розгляд - стадія кримінального процесу, яка полягає в розгляді в установленому законом порядку в судовому засіданні кримінальних справ та застосуванні встановлених законом заходів покарання до осіб, винних у вчиненні злочинів, або виправданні невинних. 

 Спільними, встановленими законом умовами судового розгляду є безпосередність, усність, безперервність судового розгляду, керівна роль головуючого в суді, рівність прав учасників судового розгляду, участь прокурора, захисника, громадських обвинувачів і захисників і ін 

 Темперамент - характеристика індивіда з точки зору динаміки протікання його психічної діяльності - швидкості і ін-Термінологічний словник 617 

 тенсівності реакцій, емоційних та енергетичних особливостейповедінки, невротизма, 

 інтровертізма-екстравертізма. 

 Тлумачення закону - діяльність по встановленню змісту норм права, їх сенсу, розкриттю у них волі законодавця. Здійснюється в процесі правотворчості, при реалізації юридичних норм суб'єктами права, в наукової діяльності та викладанні юридичних дисциплін; воно пов'язане з правосвідомістю, направлено на правильне і точне розуміння і застосування закону, виявлення суті його словесної формулювання. 

 У психологічному відношенні тлумачення закону є розумовим процесом особи, що вивчає правову норму, її з'ясування і засвоєння, спрямоване на правильне і однакове її застосування. 

 Натовп - безструктурне, соціально неорганізоване безліч людей, пов'язаних між собою загальною спрямованістю свідомості на один і той же об'єкт і подібним емоційним станом, що поширюється по механізму психічного зараження. Поведінка людей в умовах натовпу відрізняється примітивністю, різким зниженням самоконтролю, зростанням почуття безкарності та вседозволеності, зростанням агресивних спонукань. 

 Трасологія - розділ криміналістики, що вивчає механізми следообразования і розробляє методи, прийоми та науково-технічні засоби 

 виявлення, фіксації, вилучення і дослідження слідів. 

 Тривога - емоційний стан, що виникає в ситуації реальної або передбачуваної небезпеки, в ситуації очікування несприятливого розвитку подій; дифузний, безпредметний страх, часто пов'язаний з невдачами в соціальній взаємодії. 

 Стан тривоги спонукає індивіда до конкретизації джерела небезпеки, активного дослідження тривожної ситуації або до загальної дезорганізації поведінки, фіксації уявно непереборної небезпеки, служить джерелом розвитку неврозів. Тривога послаблюється за допомогою захисних механізмів: витіснення, заміщення, раціоналізації та 

 ін 

 Тривожність - схильність індивіда до переживання стану тривоги; характерна для осіб, які пережили психотравмуючі ющіе впливу, а також для осіб з поведінкою, що відхиляється; суб'єктивне переживання особистісного неблагополуччя. 

 Третейський суд - суд, що обирається самими сторонами для вирішення спору між ними; створюється відповідно до Поклади-618 

 Термінологічний словник 

 ням про третейський суд. Про передачу спору до третейського суду полягає договір у письмовій формі. Передача справи до третейського суду виключає можливість його розгляду органами правосуддя. 

 Треті особи - особи, що захищають свої права та охоронювані законом інтереси в цивільній справі, порушеній за позовом інших осіб. 

 В'язниця - вид виправної установи, в якій відбувають покарання (весь строк або частково) найбільш соціально небезпечні злочинці - засуджені до позбавлення волі у вигляді тюремного ув'язнення особливо небезпечні рецидивісти; особи, які вчинили особливо небезпечні державні злочини або інші тяжкі злочини (засуджені на строк понад п'ять років). 

 Тяжкі злочини - умисні злочини підвищеної суспільної небезпеки - особливо небезпечні державні злочини, розкрадання у великих чи особливо великих розмірах, умисне вбивство та ін 

 Вбивство - злочин, що складається в навмисному або необережному позбавленні життя іншої людини. 

 Від вбивства необхідно відрізняти заподіяння смерті внаслідок умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень. 

 Каліцтво - злочин, що складається у протиправному навмисному або необережному заподіянні шкоди здоров'ю іншої людини, що виразилося в порушенні анатомічної цілісності чи фізіологічних функцій органів і тканин. За ступенем тяжкості тілесні ушкодження поділяються на тяжкі, менш тяжкі і легкі. Ступінь каліцтва визначається судово-медичною експертизою. 

 Впізнавання - впізнання сприйманого об'єкта як відомого по минулому досвіду, звірення готівкового образу поточного сприйняття з відповідними слідами пам'яті. 

 Докази - непрямі докази, які оцінюються поряд з іншими доказами у кримінальній справі. Докази як непрямі докази обгрунтовують проміжні факти подій, які входять у предмет доказування. 

 Докази поведінки - фактичні дані, побічно характеризують поведінку обвинуваченого (підозрюваного) як пов'язане з вчиненням злочину (наприклад, обізнаність обвинуваченого, підозрюваного про такі обставини злочину, які могли бути відомі тільки злочинцеві); вчинки та висловлювання обвинуваченого, підозрюваного, побічно свідчать про їхню причетність до розслідуваного злочину. Термінологічний словник "619 

 Установка - готовність до усталилося стереотипним діям у типових для даної особистості ситуаціях. Розрізняються смислові, операціональні та інші види установок. 

 Фактор раптовості - несподіване пред'явлення протидію слідству особі ключових обвинувальних доказів або об'єктів, що викликають стан следового афекту (предметів, сполучених в минулому досвіді даного індивіда з його афектних станом). Викликаючи конфліктне стан особистості, фактор раптовості може сприяти руйнування захисної домінанти, зміни мотивацій поведінки. Однак психічний вплив чинника раптовості неоднозначно. 

 Фанатизм - заснована на сліпій вірі крайня ступінь прихильності індивіда до певної ідеї, справі, способу думок і практичних дій; супроводжується нетерпимістю до альтернативних проявам, різко зниженою самокритичністю. (В практиці розслідування розглядається як особистісна аномалія і підлягає судово-психологічного дослідження.) 

 Фасилитация соціальна - полегшення вчинення певних дій у присутності інших людей (у тому числі кримінальних дій в умовах злочинної групи). 

 Физиогномика - система уявлень про однозначну зв'язку між зовнішнім виглядом людини та її приналежністю до певного психологічного типу. 

 Форсування темпу допиту - тактичний прийом допиту, що складається в наростаючому скороченні інтервалів між вживаними питаннями, що спонукає допитуваного відчувати дефіцит часу на обдумування відповідей, утрудняє утримання в свідомості помилкових образів і дачу помилкових відповідей. 

 Фоторобот - прилад для виготовлення фотокомпозиційних портретів. 

 Фрустрація - конфліктне емоційний стан, викликане непереборними для даного індивіда труднощами, перешкодами до досягнення мети, катастрофою планів, крахом надій, переживання великої невдачі. Стійкість до фрустраторам, перенесенню труднощів називається толерантністю. 

 Характер - сукупність стійких ціннісно-орієнтацією онних і поведінкових якостей особистості, тип поведінки особистості. 

 Евристика - теорія і практика організації пізнавального пошуку в інформаційно дефіцитних вихідних ситуаціях. 620 

 Термінологічний словник 

 Експресія-г виразність, сила зовнішнього прояву почуттів (у міміці, пантомимике, інтонаціях і жестах). 

 Екстраверсія - інтроверсія - характеристика індивідуально-психологічних особливостей у 

 Залежно від спрямованості особистості або поширювати на світ зовнішніх об'єктів, або на явища власного суб'єктивного світу. 

 Екстремальна психологія - галузь психології, що вивчає психологічні закономірності життя і діяльності людини у вкрай ускладнених умовах (перебування в важкодоступних районах, в космічних польотах, підводних плаваннях, тривалих експедиціях, високогір'ї, підземелля, в умовах тривалої ізоляції та сенсорної дереваціі). При цьому виникають психічні феномени, пов'язані зі зміною інформаційної системи саморегуляції, деформаціями особистісних відносин. Монотонія, обмеженість особистісно значимої інформації підвищує нервово-психічну напруженість індивіда, збільшує фактор ризику в його поведінці, інформаційна виснаженість партнерів по спілкуванню веде до зростання внутрішньогрупових конфліктів. Дослідження в галузі екстремальної психології дозволяють удосконалювати психологічний відбір і психологічну підготовку в незвичайних умовах. 

 Емоції - імпульсивна реакція, що відображає ставлення індивіда до значущості сприйманого їм явища, інтуїтивне визначення зв'язку даного явища з задоволенням або незадоволенням потреб суб'єкта. Емоції пов'язані з вегетативними реакціями, рівнем енергетичного забезпечення різних екстрено-адаптивних («аварійних *) дій. 

 Емоційність - властивість індивіда, що характеризує переважне зміст, якість і динаміку його емоційних станів. Змістовний аспект емоцій визначає коло об'єктів, що мають для індивіда підвищену емоційну значимість. Якісні особливості емоційності 

 свідчать про переважання в життєдіяльності індивіда позитивних чи негативних емоцій. До динамічним особливостям емоційності відносяться особливості їх виникнення, протікання і припинення, їх експресія. За сукупністю емоційних особливостей індивіда встановлюється його емоційний тип. 

 Емпатія - здатність до осягнення емоційного стану іншої людини, емоційна рефлексивність індивіда. Повна відсутність емпатії - 

 емоційна ту- 

 Термінологічний словник 

 621 

 пость - одна з передумов жорстоких насильницьких злочинів. 

 Ефект ореола - загальне оцінне враження про людину в залежності від його соціального статусу в умовах дефіциту інформації про нього, домінування першого враження про людину при подальшому взаємодії з ним. 

 Юридична психологія - прикладна галузь психології, що досліджує прояв і використання загальних психічних механізмів і закономірностей у сфері відносин, регульованих правом. Інтенсивний розвиток юридичної психології почалося наприкінці XIX в. у зв'язку з розвитком експериментальної психології. Спочатку основна увага була спрямована на психологію кримінальної поведінки, особливості формування показань свідків, способи діагностики причетності до злочину, хибності показань, прийоми допиту, спрямовані на подолання протидії допитуваних осіб. У такого роду дослідження включилися відомі юристи та психологи - Г. Гросс, А. Ф. Коні, А. Біне, В. Штерн, К. Юнг, М. Вертгаймер та ін Виникла і ставала все більш гострою проблема психології юридичної діяльності, професійного відбору юристів, судово-психологи-чеський експертизи (Л. Є. Владимиров), необхідність типол-гізація злочинної поведінки (М. Н. Гернет, А. С. Тагер та ін.), психологічного аналізу слідів злочину-следового афекту (А. Р. Лурія). 

 Розвиток юридичної психології в нашій країні було згорнуто на початку 30-х рр.. XX в. І тільки з середини 60-х рр.. почалося її відновлення. У складі НДІ прокуратури було відкрито відділ психології, а в навчальні плани юридичних вузів був включений курс «Загальна та юридична психологія». 

 В даний час юридична психологія стає розгалуженою науково-прикладною дисципліною, що складається з рада розділів. До її складу входить правова, цивільно-правова, кри мінальної, судова та пенітенціарна психологія. Особливий напрямок юридичної психології утворює судово-психоло-гічна експертиза. (Див.: ЕнікеевМ. І. Юридична психологія. М., 2003; Він леї. Структура і система категорій юридичної психології: Дис ... д-рапсіхол. Наук. М., 1996.) 

 Я-концепція - концептуальна система уявлень індивіда про самого себе, образ власного Я, що визначає ставлення індивіда до самого себе і іншим людям, самосвідомість індивіда. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Термінологічний словник"
 1. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    термінологічні уявлення про суспільне життя як якоїсь «грі» і про її правила, навіть у метафоричному розумінні, вельми далекі об'єктивної дійсності і вже зовсім недоречні в правовій сфері. Але, що робити! Як право підчас перехльостує у своїх громадських експансіях, вторгаючись підчас не в свої сфери (наприклад, намагаючись регламентувати творчу діяльність), так і поняття, що йдуть
 2. Метод компаративістики.
    термінологічної поступкою західному християнству, оскільки у М. Мюллера (про це говорить зміст усіх його робіт) не було наміру включати традиційну християнську теологію в науку про релігію. Надалі термін «компаративна теологія» став використовуватися двояким чином. Іноді їм позначають розділ світського релігієзнавства, в рамках якого проводиться порівняльний аналіз теологічних
 3. Список літератури 1.
    термінологічна система педагогіки. - М.: Педагогіка, 1980. 147. Капіца С.П., Курдюмов С.П., Малінецкій Г.Г. Синергетика і прогнози майбутнього. - М., 1997. 148. Каптерев П.Ф. Дидактичні нариси. Теорія освіти / / Вибрані педагогічні твори. - М., 1982. 149. Кармін А.С. Основи культурології: Морфологія культури. - СПб., 1997. 150. Карпов О. В. Психологія прийняття
 4. Професор Московського університету Веніамін Петрович Грибанов (1921 - 1990) (короткий нарис життя і діяльності)
    термінологічному вираженні ст. 1 ГК і є відоме співзвуччя з термінологією названої теорії, по своїй суті, по своїй класовій спрямованості ст. 1 ГК 1922 є повне заперечення дюгізма. Стаття 1 ДК 1922 р. за своїм походженням і за своїм змістом є юридичним вираженням нової економічної політики Комуністичної партії і Радянської держави, що випливає з
 5. Список використаної літератури
    1. Кемпбелл Р. Макконел,, Стенлі Л. Брю - "Економікс", 2т., М.: Республіка, 1992 2. Самуельсон П. - "Економіка", 2т., М.: Справа, 1991 3. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. - "Основи менеджменту", М.: Справа, 1992 4. Короткий Економічний Словник под. ред .. Ю.А.Беліка, М., Видавництво політичної літератури, 1989 5. Пол Хейне - "Економічний спосіб мислення", М.: Справа,
 6. Список використаних джерел
    словник з економіки. Мінськ: Полум'я, 1997 Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент - Спб: Пітер, 1999 Уткін Е.А. Ціни. Ціноутворення - М: ЕКМОС, 1997 Ціни і ціноутворення / під ред. проф. В.Є. Єсипова - Спб: Петер, 1999 Економіка підприємства / / під ред. проф. О.І. Волкова - М: Инфра-М,
 7. 1. Національний характер
    словники визначають характер як індивідуальний склад особистості людини, яка проявляється в особливостях поведінки та ставлення його до навколишнього світу. У словнику В.І. Даля характер - це вдача людини, його моральні властивості та якості, властивості душі і серця. Подібно своєрідності конкретного, індивідуального людини існує і своєрідність народу, нації, яке проявляється при тих чи інших
 8. 49. Систематизація законодавства. Облік нормативних актів. Правовий тезаурус.
    словників, енциклопедій і
 9. 58. Поняття і призначення тлумачення права. Прийоми тлумачення права.
    термінологічному сенсі (епідемія, епізоотія, рецидив і т.д.). Головне - зрозуміти всього слова, який вкладав у нього законодавець. При логічному тлумаченні закони логіки використовуються самостійно, окремо від інших способів. Тут досліджується логічний зв'язок окремих положень закону з правилами логіки. Аналізу піддаються не самі по собі слова, як при граматичному тлумаченні,
 10. Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А., Боровков А.В.. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р., 2003
    словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів. Посібник підготовлено на основі державного освітнього стандарту за фахом 02.11.00 - «Юриспруденція». Для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних
 11. Зміст
    Введення 4 Загальні вимоги, що пред'являються до вивчення курсу «Криміналістика» 7 Тематичний план 9 Плани лекційних занять 14 Методичні рекомендації з підготовки до семінарських, практичних (лабораторним) заняттям 26 Плани семінарських, практичних (лабораторних) занять 27 Методичні рекомендації з написання курсових робіт 79 Тематика курсових робіт з криміналістики 82 Словник найбільш
 12. Тема 4. Вчення про сліди (трасології).
    Заняття 1. (4 години). Сліди людини (АНТРОПОСКОПИЯ). Поняття і завдання трасології. Класифікація слідів і механізму їх утворення. Сліди рук, їх класифікація. Способи виявлення, фіксації і вилучення слідів рук. Сліди ніг людини, їх види та значення. Доріжка слідів ніг та її значення. Сліди зубів і нігтів людини, їх види та значення. Можливості експертного дослідження зазначених об'єктів. Сліди
© 2014-2022  ibib.ltd.ua