Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 5. Психологія спілкування і міжособистісних відносин

Спілкування - соціальна взаємодія між людьми за допомогою знакових систем з метою трансляції (передачі) соціального досвіду, культурної спадщини та організації спільної діяльності.

«Людина - це вузол зв'язку», - писав Сент-Екзюпері. Розкіш спілкування одухотворяє життєдіяльність людини, забезпечує його входження в соціум. У соціальному спілкуванні відбувається психічний розвиток і самореалізація індивіда. Усі психічні якості людини і формуються, і проявляються в його спілкуванні з іншими людьми. Ефективне спілкування пов'язане з відповідними вміннями та навичками, з культурою спілкування.

Розрізняються зміст, функції та засоби спілкування.

Зміст спілкування многопредметно, його цілі пов'язані з його функціями.

Можна виділити чотири основні функції спілкування: 1)

інформаційно-комунікативну (прийом та передача інформації); 2)

регулятивно- комунікативну (інтерактивну: організація взаємодії людей в їх спільній діяльності); 3)

перцептивно-ефективну (сприйняття людей як соціальних об'єктів, вплив на їх емоційну сферу); 4)

афективно-експресивну (емоційне самовираження людини).

У процесі спілкування поряд з промовою використовуються і вневер-бальні засоби спілкування - міміка, жести і пантоміміка (пози).

Міміка пов'язана з поширенням інтенсивного збуджувального процесу з мовного центру на рухову зону кори головного мозку - звідси її мимовільний характер. Міміка поділяється на: 256 Глава 8. Психологія соціальної взаємодії особистості -

агресивно-наступальну - гнів, злість, жорстокість і

др.; -

активно-оборонну - відраза, презирство, ненависть та ін; -

пасивно-оборонну - покірність, приниженість і ін; -

орієнтовно-дослідницької спрямованості; -

наслідувальну; -

задоволення-невдоволення; -

маскувальну - приховування істини, двозначність, нечесність ІТ. п.

Різниться також техніка спілкування - встановлення психічних контактів, використання різних прийомів психічного впливу на партнера по спілкуванню, вибір засобів спілкування залежно від форми спілкування.

Форми спілкування можна розділити на ділове, професійне, побутове, приватне і публічне.

Розглянемо спілкування як комунікативну діяльність і засіб реалізації міжособистісних відносин.

Комунікація - смислова сторона спілкування. Дії, орієнтовані на їх смислове сприйняття іншими людьми, називаються комунікативними.

В комунікативних актах реалізуються інформативні, фатические (контактні) та управлінські завдання спілкування. Обмінюючись інформацією, люди впливають один на одного.

У процесі спілкування вони прагнуть встановити психічний контакт, з'ясувати позиції один одного, сформувати ставлення до аналізованої ситуації. Комунікатор (особа, яка передає повідомлення) може дотримуватися однієї з трьох позицій: відкритої, відстороненої або закритою, тобто приховувати свою точку зору. Сприйняття інформації залежить від її «накладання» нареціпіента або аудиторію, від їх мотиваційного стану та інформаційної підготовленості.

Для розуміння інформації (її включення в систему наявних зв'язків, понять і уявлень) необхідно, щоб спілкуються сторони використовували єдину систему значень. Перешкодами для спілкування є психологічні, соціальні та культурні бар'єри, неадекватне відображення ситуації спілкування.

Міжособистісні відносини - суб'єктивно пережиті взаємозв'язки та взаємовплив людей. Психологія міжособистісної взаємодії

визначається соціальними позиціями § 5. Психологія спілкування і міжособистісних відносин 257

спілкуються, системою їх змістоутворення, здатністю до соціально-психологічної рефлексії. Міжособистісне взаємодія обумовлена

психологічними механізмами соціальної перцепції і каузальної атрибуції.

Соціальна перцепція - соціальна обумовленість сприйняття соціальних об'єктів - людей, етнічних груп і т. д. При цьому здійснюється так звана каузальна атрибуція-суб'єктивне пояснення причин і мотивів поведінки інших людей, суб'єктивна інтерпретація їх особистісних якостей.

Існують стійкі установки людей стосовно один одного - аттітюди. Сприйманий соціальний об'єкт включається у смислову систему наявних у даної людини зв'язків. При схожості або взаємності окремих якостей в які спілкуються

людей виникають позитивні установки; при неприйнятних якостях, психологічної несумісності -

негативні установки.

Впливаючи на партнера по спілкуванню, люди, як правило, прагнуть створити враження, сприятливе для досягнення своїх цілей, роблять стереотипні умовиводи щодо поведінки і зовнішнього вигляду партнера по спілкуванню.

Зовнішній вигляд людини інтерпретується як комплекс численних інформаційних сигналів про його національної та соціальної приналежності, психічних якостях, рівні культури і т. п. Сприймаючи один одного, люди роблять висновки про характер і психічному стані партнера, його комунікативних та діяльнісних якостях.

Якщо перше враження про людину сприятливо, то виникає тенденція позитивної оцінки і всіх його наступних вчинків {ефект позитивного ореолу).

Якщо ж перше враження негативне, пов'язане з неприємними проявами в поведінці особистості, то в оцінці її подальшої поведінки переважатиме, як правило, негативна тенденція (ефект негативного ореолу).

Оцінки поведінки інших людей часто не тільки поспішні, упереджені, а й алогічні. Ті чи інші причини поведінки 'перебільшуються або зменшуються. Оцінки та самооцінки чоловіків і жінок не ідентичні.

Чоловіки, як правило, характеризують себе та інших у категоріях якостей, жінки - в категоріях станів. Свої особливості жінки схильні пояснювати ситуативними фактора-

258 Глава 8. Психологія соціальної взаємодії особистості

ми. Трохи інакше інтерпретують чоловіки і жінки навіть мімічні емоційні прояви.

Чим многомернее особистісна структура індіввда, тим більш пластичні його відносини з дійсністю, тим менш він схильний до полярних оцінками. Обмежені індивіди примітиву-зіруют соціальні об'єкти.

Різні оціночні критерії актуалізуються в умовах співробітництва та протиборства. В умовах конфлікту домінує спрямованість на виявлення слабких місць противника.

Разностатусность становище суб'єктів спілкування також визначає характер їх взаємних оцінок. Начальник цінує підлеглого за одні якості, а підлеглий начальника -

за інші, причому зовнішні ознаки керівника оцінюються особливо ретельно. Особливо виділяються ознаки, що свідчать про ті якості керівника, які значимі для підлеглого.

У кожній більш-менш типовою ситуації люди очікують один від одного певних поведінкових проявів. Виправдання цих очікувань викликає задоволення, невиправдання - почуття досади, розчарування і неприязні. Люди люблять підтвердження своїх високовероятностних прогнозів. Виникає явище атракції - емоційної насиченості міжособистісних відносин. У кожної людини існує своя мотиваційна система. Індивід ранжує навколишнє соціальне середовище по різних підставах.

Більшість людей поводяться у відповідності зі своїми поведінковими установками. Заздалегідь плануючи

певний результат спілкування, вони своєю поведінкою його і провокують. Людина образливий зазвичай веде себе так, як ніби його вже образили, а людина агресивний не пропустить жодного приводу, щоб не «дати відсіч».

На передній план люди висувають ті свої якості, які найбільше цінують в собі. Нерідко вони виряджаються і в чужі «поведінкові шкури», наслідуючи незаперечним авторитетам. Нерідко запускаються і пробні кулі - поведінкові прийоми, що провокують бажану поведінку партнера.

Багато із зовнішніх поведінкових проявів людини умовні, вони зрозумілі лише у випадку, якщо відомі код використовуваного етикету, культурно-етнічні норми даної спільності. Але інформаційно закритий тип людини з непроникним обличчям зазвичай справляє неприємне враження.

§ 5. Психологія спілкування і міжособистісних відносин 259

Кожна особистість схильна визнавати свої особливості нормою, а особливості інших людей - відхиленням від

норми. Тим часом зовнішні сторони поведінки нерідко лише маскують справжні мотиви і цілі поведінки. Тільки спеціальні методи діагностики (контент-аналіз, факторний аналіз, особистісні тести, метод групової оцінки особистості та ін.) дозволяють виявити об'єктивну сутність суб'єктивних поведінкових проявів.

Зрозуміти іншої людини можна, лише аналізуючи його поведінку в різних умовах, коли скидаються ситуативні маски. Краще розуміють один одного люди, що мають загальну ціннісну орієнтацію. Але тільки духовна спільність - основа довговічного єднання.

Пізнаючи іншої людини в процесі спілкування, індивід визначає можливу стратегію його поведінки і прагне до адекватного побудови власної поведінкової стратегії. При цьому враховується і те, як дана стратегія буде оцінюватися партнером по спілкуванню, - виникає явище соціал'нойрефлексіі.

Нерідко ефективність спілкування різко знижується через нерозуміння мотивів поведінки партнерів, а ще частіше - через неправильну інтерпретацію цих мотивів. Виникають взаємні претензії і образи, висловлюються несправедливі оцінки. Приписувані характеристики (атрибуції) часто залежать від раніше сформованих установок.

Поряд з цим в процесі спілкування люди прагнуть до утвердження своїх достоїнств, до «поглаживанию» - за висловом Е.

Берна1.

Людина повинна рефлексувати його сприйняття іншою людиною, чуйно реагувати на підтекст спілкування, розпізнавати справжні спонукання партнерів по спілкуванню.

Міжособистісна взаємодія починається з встановлення психічного контакту. Контакти можуть бути приватними і суспільно значущими, публічними (якщо вони задовольняють інтереси певної групи або суспільства в цілому), безпосередніми (особисті зустрічі) і опосередкованими (через різні засоби комунікацій). Безпосередній контакт, живе спілкування є найважливішим фактором нормального психічного функціонування особистості. 260

Глава 8. Психологія соціальної взаємодії особистості

При взаємодії людей використовуються різні способи і засоби психічного впливу. У процесі межперсонального взаємодії люди впливають на інтелектуальну і емоційно-вольову сфери один одного, на все поводження в цілому. У багатьох випадках основним завданням спілкування є спонукання партнера до певних дій.

Ефективність психічного впливу залежить від його смислового змісту, а також від обстановки впливу, підготовленості, схильності людей до спілкування. Психічний вплив може бути навмисним або ненавмисним, але воно неминуче здійснюється в будь-якому акті спілкування.

Інформація, що отримується особистістю, оцінюється, співвідноситься з наявною системою знань, уявлень і потреб і перетворюється на орієнтовну основу поведінки. Отримуючи інформацію, людина визначає поле можливостей її застосування. Передбачаючи різні ситуації, він формує можливі цілі свого майбутнього поведінки.

У спілкуванні люди формують один у одного певні позиції, ставлення до різних сторін дійсності.

Для успішного спілкування необхідні певні стимули, якими можуть бути проблемна ситуація, вихід з якої можливий при спільних зусиллях, наявність спільних актуалізованих інтересів.

У спілкуванні індивід моделює тактику своєї поведінки і аналізує поведінку партнера. Спілкування краще починати з того, що об'єднує партнерів, відклавши з'ясування розбіжностей на кінець бесіди. Ключ до розуміння поведінки партнера полягає в розкритті його справжніх спонукань.

Усвідомлене вплив на партнера по спілкуванню здійснюється цілеспрямованим переконанням. Переконання - відбір фактів і узагальнень відповідно до визначеної завданням психічного впливу, вплив на розум партнера. Об'єктивна основа переконання - істинність постулатів, а психологічна передумова - мотиваційна схильність партнера до сприйняття відповідної інформації.

 Умова ефективного переконання - високий моральний та інтелектуальний авторитет впливаючого особи. При цьому в процес переконання неминуче включаються і механізми навіювання (нейролінгвістичне програмування). 

 Різновид неаргументованого соціальної взаємодії - наслідування (проходження прикладу, зразком). Подра-§ 6. Напружений і конфліктне психічне взаємодія 261

 жание - один із засобів соціального навчання, оволодіння соціальним досвідом. 

 Наслідування може бути зовнішнім і внутрішньо вмотивованим, осмисленим. На зовнішньому наслідуванні засновані такі соціально-психологічні явища, як звичаї і мода. 

 Однією з поширених форм схильності людей груповому психічному впливу є конформність - уподібнення потрібним соціальним стандартам, поступка особистості соціальному тиску. Якщо наслідування - відтворення тих зразків поведінки, які відповідають установкам особистості, то конформність - підпорядкування навіть тим вимогам групи, які суперечать установкам і позиціям даної особистості. Конформні індивіди - особи, які відчувають підвищене вплив з боку інших осіб і групових вимог. 

 Дифузне, підсвідоме психічне 

 взаємодія людей - психічне зараження: процес передачі підвищеного емоційного стану від одного індивіда до іншого в психічно напруженій обстановці, циркулярно наростаюче масове емоційно збуджений стан. Масове психічне зараження веде до розпаду соціально-нормативної організації поведінки особистості, різкого зниження соціальної відповідальності, домінуванню соціально-дифузного поведінки. 

 Одностороннє інтенсивне психічний вплив однієї особистості на іншу або групу людей з метою формування бажаних уявлень, почуттів і установок є навіюванням (суггестией). Навіювання - емоційно-підсвідоме формування в інших осіб відповідних психічних станів і установок. 

 Дієвість навіювання різко підвищується в психічно напружених тривожних ситуаціях. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 5. Психологія спілкування і міжособистісних відносин"
 1. Глава 2.8. Огляд професійної придатності
    психологи розробляють спеціальні тести, спрямовані на оцінку рівня їх розвитку, а також здібностей і складу розуму, необхідних працівникові для результативного виконання завдань на місці. У спеціальній літературі для характеристики людини як особистості та індивіда використовується більше 400 термінів. У психології праці особистісні властивості групуються по різних підставах, вичленяються і
 2. ГЛОСАРІЙ
    психологічної реакції населення на (економічні) новації за допомогою анкети. Анкетування працівників - письмовий заочний опитування працівників з метою вивчення їх думки і оцінок тих чи інших сторін дійсності, мотивів їхньої поведінки. Анкетування працівників застосовується при вивченні: причин і мотивів плинності; ступеня задоволеності працею; рівня домагань працівника; ефективності
 3. 3.1.3. Соціально-психологічні аспекти діяльності служби зайнятості
    психологічних особливостей особистості безробітних. І тут служба зайнятості повинна вибудовувати свою політику, тобто так звану пасивну політику, яка фактично означає виплату допомоги безробітним і надання послуг з підбору робочого місця. Постановка на облік у центрі зайнятості та отримання статусу безробітного означає для індивіда не тільки набуття певних прав і
 4. Від автора
    психологи називають сублімацією. Іншими словами? про трансформацію агресивності, про додання їй такої спрямованості, завдяки якій вона послужить справі творення і звільнення людини. Що стосується поняття насильство, то з ним ми пов'язуємо уявлення про суто руйнівною, ворожої людині силі. Намагаючись командувати і повелівати, зазіхаючи на присвоєння цінностей і благ, йому не
 5. Від серйозного до ліричного - один крок, або Роздуми непарадного під'їзду про освітній галузі "Суспільствознавство
    психологічної середовищем і зустрічної активністю суб'єкта освітньої діяльності (всередину себе, до інших, Абсолюту), що прагне до повноти свого буття "за образом і подобою". Можна з упевненістю стверджувати, що в гімназії давно існує особлива соціально-культурна виховує середовище. І на наступному етапі роботи особливо важливо формувати зустрічну активність суб'єкта освітньої
 6. 1.1. ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА
    психологічному, ні в педагогічному повних і коротких словниках тлумачення термінів «компетентність» і «компетенція» виявлено не було. Це свідчить про те, компетентність спеціаліста тільки зараз набуває актуальності в дослідженні проблем в сучасному психолого-педагогічному контексті. Питання професійної компетентності фахівця привертають увагу сучасних зарубіжних
 7. 2.2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕНЕРОВ
    психології. Помітно активізувався інтерес студентів до психолого-педагогічним знанням, до придбання умінь професійно-педагогічного характеру, намітилася тенденція до прояву мотиву досягнення. Мотив афіліації з кожним заняттям набував реальну силу у все більшої кількості студентів. Цьому сприяли дискусійні обговорення доповідей, коли студенти мали можливість
 8. 1.1. Ноопсіхологіческій підхід до процесу розвитку особистості в сучасному глобальному співтоваристві
    психології та соціології (А. Адлер, Р. Бенедикт, Е. Дюркгейм, Л. Леві-Брюль, М. Мід, Т. Парсонс, Ж. Піаже, К. Роджерс, П. Сорокін, К. Хорні, З. Фрейд, Л. Фрімен, Е. Фромм, Е. Еріксон, К. Янг та ін.), і у вітчизняній науці (К.А. Абульханова-Славська, В.С. Агєєв, М.І. Бобнева, Л.С. Виготський , В.П. Зінченко, М.К. Мамардашвілі, В.Н. Мясищев, В.А. Ядов та ін.), оскільки людина з самого моменту
 9. 1.2. Психологічна сутність полісуб'єктний взаємодії в соціумі
    психології можна виділити кілька теоретичних напрямів, що вивчають особливості поведінки людини в соціальному середовищі: теорії міжособистісної взаємодії (Г. Блумер, Г. Гарфінкель, Ч. Кулі, Г. Мід, Д. Хоуманс та ін.); дослідження соціальної взаємозалежності в групах (К . Коффка, К. Левін, М. Дойч, Д. Джонсон та ін.); концепції інтелектуального розвитку (Л.С. Виготський, Ж. Піаже, Cantor,
 10. 1.3. Гуманістично-орієнтований діалог як основна форма співпраці рівнозначні і рівноцінних суб'єктів
    психологічних досліджень міжособистісної взаємодії як процесу обміну інформацією, прийнятої у вітчизняній науці в 70-ті роки під впливом інформаційно-кібернетичного підходу до аналізу різних проблем (Г.М. Андрєєва, А. А. Леонтьєв та ін.), М.С. Каган запропонував формулу: "Спілкування - це процес вироблення нової інформації, спільної для людей, що спілкуються і дає їм спільність (або підвищувальної
 11. 1.4. Психологічний механізм включення суб'єкта в процес гуманістично - орієнтованого міжособистісної взаємодії
    психологічних мотивів, в прихованому вигляді ув'язнених у оповіданні. Присутність в тексті множин контекстів обумовлює багаторівневість і багатоплановість опису, наявність у ньому різноманітних пластів. Кожен контекст задає свої точки відліку, кожна позиція спирається на кілька найбільш споріднених їй контекстів. В результаті текст як соціокультурне явище являє собою
 12. 2.1. Різноманіття форм педагогічної взаємодії в сучасній соціально-освітньому середовищі
    психолого-педагогічній науці в декількох взаємопов'язаних планах: як освітня система, як освітній процес, як освітня діяльність, як індивідуальний чи колективний (сукупний) результат цього процесу і як освітнє середовище (Б.С. Гершунский, І.А. Зимова, Е. І. Казакова, А.В. Петровський, В.А. Ясвин та ін.) Як соціокультурний феномен освіта є
 13. 2.3. Духовно-психологічний потенціал особистості вчителя, орієнтованого на діалог з іншими учасниками освітнього процесу
    психологічні можливості особистості складаються в кінцевому підсумку з її інтелектуального, емоційного і вольового потенціалів. Вони, в свою чергу, передбачають наявність у суб'єкта розвиненої свідомості і самосвідомості, здатності критичного сприйняття поведінки оточуючих і власної поведінки, здатності до прийняття обгрунтованого, соціально відповідального рішення та його реалізації і т.д.
 14. 3.3. Комунікативно-поведінкові установки вчителя як показник професійно-особистісної готовності до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі
    психологічні можливості у сфері спілкування. Сучасне простір соціально-педагогічної взаємодії - це не сума слухачів, це спільність суб'єктів, де кожен володіє певним рівнем освіченості (визначальною індивідуальні та особистісні переваги); інформованості (тобто обізнаності про поточний момент); персоніфікованості (що виражається в прагненні проявити своє
 15. 4.1. Вплив успішності міжособистісного взаємодії початківця вчителя з іншими учасниками освітнього процесу на його соціально-психологічну адаптацію до педагогічної професії
    психологічної готовності вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі має безпосереднє відношення до процесу соціально-професійної адаптації молодих фахівців до умов педагогічної діяльності, здійснюваної в різноманітних ситуаціях міжособистісного спілкування з учасниками освітнього процесу. У психологічній
 16. 4.4. Кооперативно-структурована діяльність в роботі студентів-майбутніх вчителів з науковими психологічними текстами і її розвиваючі ефекти
    психологічний спектр, в якому є принаймні чотири аспекти: - інформаційний (раціональний) - пов'язаний з процесом прийому і передачі інформації; - регулятивно-поведінковий (вольовий) - загострює увагу на взаємній регуляції дій і поведінки суб'єктів; - афективно-емпатійних (емоційний) - описує міжособистісну взаємодію як процес обміну і
 17. Список літератури 1.
    психологію. - Брест: БГПІ ім. А.С. Пушкіна, 1993. 3. Абульханова-Славська К.А. Стратегія життя. - М., 1991. 4. Абульханова-Славська К.А. Соціальне мислення особистості: проблеми і стратегії дослідження / / Психологічний журнал. 1994. Т. 14. № 4. 5. Аверін В.А. Психологія особистості: Навчальний посібник. - СПб.: Вид-во Михайлова В.А., 1999. 6. Авер'янов О.М. Системне пізнання світу:
 18. ДОДАТОК № 4
    психологічними текстами А. Процедура експерименту 1-й етап дослідження. Мета - виявлення здібностей студентів до самостійного індивідуальному проектуванню педагогічної ситуації полісуб'єктний взаємодії з іншими учасниками соціально-освітнього процесу Інструкція Шановний колего! Уявіть собі ситуацію, що в школі, куди Ви прийдете працювати
© 2014-2021  ibib.ltd.ua