Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 6. Психологія судової діяльності адвоката

Судовий захист - конституційне право громадянина. С

допомогою захисника обвинувачений (підсудний) отримує можливість більш повно використовувати належні йому процесуальні права, активно брати участь у дослідженні зібраних у справі матеріалів, оскаржувати і спростовувати пред'явлене обвинувачення, доводити меншу ступінь своєї юридичної відповідальності. Адвокат не може погоджуватися з обвинуваченням-в цьому випадку він перетворюється на обвинувача.

Моральним, правовим і психологічним підвалиною захисту є презумпція невинності підзахисного.

Стратегічна позиція кваліфікованого адвоката визначається слабкими місцями звинувачення, розривами в системі доказів. Тактика ж захисту іноді коректується і процесуальними порушеннями як на попередньому слідстві, так і в суді.

Формуючись протягом попереднього слідства і судового розгляду, позиція захисту концентровано викладається в мові адвоката. При цьому захисник не пов'язаний ні з характером раніше заданих питань, ні з заявленими клопотаннями, ні з загальним емоційно-психологічним настроєм судової аудиторії. Адвокат не повинен пристосовуватися до очікуваного рішенням суду. Свою позицію він не погоджує ні з ким, окрім свого підзахисного, відстоюючи його законні інтереси. І звичайно, позиція адвоката не повинна суперечити закону - юридичній і моральному.

У чому ж полягає законний інтерес підсудного? У тому, щоб у ході судочинства були всебічно і повно досліджені всі сприятливі для нього обставини, щоб йому була забезпечена повна можливість оскаржувати звинувачення, представляючи докази і доводи свою повну невинність або пом'якшують його відповідальність. Адвокат покликаний з'ясувати

все, що може послужити на користь його підзахисного.

Його обов'язок - надати всіляку юридичну допомогу підзахисному. Суду ж потрібні обгрунтовані доводи адвоката

492 Глава 17. Психологія судової діяльності у кримінальних справах

на користь обстоюваної їм позиції. Аргументація своїх тез - основа діяльності адвоката.

Однак діяльність адвоката не зводиться тільки до логічних побудов. Його завдання - привнести в судовий розгляд дух морального мислення, створити атмосферу милосердя при обговоренні гостроконфліктних ситуацій, чітко відмежувати прояв злої волі від випадкового проступку, показати суду справжні причини досліджуваного події, можливе збіг важких обставин, що призвели до тимчасового зниження псіхорегуляціонних можливостей його підзахисного.

Особливий коло проблем виникає у зв'язку з етикою поведінки адвоката. Підзахисний довіряє адвокату потаємні сторони свого життя, і адвокат покликаний точно визначити допустиму міру оприлюднення інтимних сторін його життя.

Здійснюючи процесуальні функції, захисник спрямовує свою діяльність на охорону прав підзахисного. Однак діяльність захисника служить інтересам не тільки підзахисного, а й правосуддя. Для реалізації цілей кримінального судочинства у рівній мірі необхідні висококваліфіковане звинувачення і настільки ж висококваліфікована захист. Досягнення істини в судочинстві можливе лише при збалансованості цих двох його механізмів.

Захисник, надаючи підзахисному юридичну допомогу, служить зміцненню законності, не допускає свавілля в судочинстві, запобігає можливість судової помилки. Захисник дисциплінує поведінку підсудного, допомагаючи йому виконувати юридично грамотні дії.

Законодавством передбачено дві форми вступу захисника в судовий розгляд кримінальної справи - за угодою і призначенням. При угоді захисник запрошується підсудним (або його законними представниками, а також іншими особами за дорученням або за згодою підсудного). Підсудний має право вибору і заміни захисника. Якщо ж захисник не запрошений, суд зобов'язаний забезпечити участь захисника у розгляді справи. Невиконання цієї вимоги тягне скасування вироку.

Захисник не заміняє підсудного - він займає самостійне процесуальне становище. Він не пов'язаний повністю з волею і позицією підзахисного, самостійно визначає напрямок і тактику захисту і виступає на суді від свого § 6. Психологія судової діяльності адвоката 493

імені. Однак захисник і підзахисний узгоджують свої позиції. У психологічному плані між ними виникають довірчі відносини, відносини позиційної солідарності. (Подібного роду відносини не можуть виникнути тільки при помилковому самообмові підсудного.)

Захисник піддає пред'явлене обвіненіе'скрупулез-ному критичному аналізу, допомагає підсудному зайняти найбільш правильну позицію. Підсудний може відмовитися від свого захисника навіть в процесі судових дебатів. Адвокат же не має права відмовитися від підзахисного.

Захист більш за все потрібна там, де вона ускладнена. У будь-якій справі можуть бути знайдені підстави для захисту. Навіть при безспірності провини підсудного можна діяти в напрямку забезпечення відповідності покарання тяжкості вчиненого і особи винного. Але захисник може захищати тільки законні інтереси підсудного, а сам захист здійснюється в рамках, передбачених законом.

Основной етап діяльності захисника-мова в суді. Грунтуючись на матеріалах судового слідства, захисник аналізує зібрані докази, систематизує ті з них, які можуть спростувати звинувачення, пред'явлене його підзахисному, або пом'якшити його відповідальність.

Характеризуючи особистість підзахисного, захисник робить екскурси в проблеми поведінки людини в суспільстві, зачіпає нюанси міжособистісних відносин в напружених, стресових ситуаціях. Це вимагає значної общепсихологической і

соціально-психологічної підготовленості, глибокої орієнтації в психології поведінки особистості.

Адвокат широко використовує можливості тлумачення кримінального закону: будь-який сумнів при тлумаченні закону має розглядатися на користь обвинуваченого; закони, що пом'якшують відповідальність, допускають розширювальне тлумачення; закони, які посилюють відповідальність (наприклад, кваліфіковані склади), підлягають обмеженому тлумаченню.

Адвокат покликаний забезпечити повноту захисту. Він повинен розкрити всі психологічні обставини вчиненого діяння, які можуть викликати поблажливість.

У ряді випадків поведінка обвинуваченого виступає в єдиній системі «обвинувачений-потерпілий». Аналіз істоти справи в цих випадках неможливий без характеристики потерпілого. Поведінка потерпілого може бути віктимна, тобто прово-

494 Глава 17. Психологія судової діяльності у кримінальних справах

пірующім злочин. При цьому необхідний кваліфікований аналіз мотивів, цілей і операціональних особливостей поведінки потерпілого, ознак його неправомірної поведінки, а також ознак, що характеризують взаємини

потерпілого і обвинуваченого (відносини спорідненості, опіки, службової, матеріальній або іншій залежності) .

Неприпустимі невиправдане перенесення центру ваги в системі «обвинувачений-потерпілий» на потерпілого, безпідставна дискредитація особистості потерпілого, втручання в його особисте життя.

Протидіючи доводам обвинувачення, захисник використовує контрдоказательства. І чим аргументувати і переконливіше мова прокурора, тим більший професіоналізм вимагається від захисника. Виступаючи по груповому справі, адвокат узгодить свою промову з іншими захисниками.

Мова адвоката на суді складається з наступних частин:

1) вступ; 2)

аналіз фактичних обставин справи; 3)

аналіз особистісних особливостей підзахисного; 4)

аналіз мотивів вчинення діяння підзахисним; 5)

висновок.

У вступі адвокат ставить завдання - оволодіти увагою аудиторії. Тому вступ має бути коротким, але викликає підвищену увагу слухачів. Воно має бути довірчим, що запрошує до міркування, критичному аналізу того, що вже говорилося.

Адвокат виступає в суді після прокурора.

Під враженням його мови і останнього слова підсудного суд виходить до нарадчої кімнати. Однак виступ після прокурора містить і певні труднощі: аудиторія вже отримала деяку установку, у неї виникло певний психічний стан, сформувалася оцінна позиція. Мова захисника повинна бути настільки переконливою, аргументованою і емоційно воздействующей, щоб подолати склався психологічний бар'єр. Захисник повинен бути сміливим і рішучим, здатним йти наперекір очікуванням судової аудиторії.

Захисна промова адвоката містить ті ж структурні елементи, що і мова прокурора. Але її побудова буває іншим. Часто мова адвоката з самого початку присвячується психологічної характеристиці підзахисного, складним поведінковим обсто-

§ 6. Психологія судової діяльності адвоката 495

ятельств, в яких він опинився в силу важкого збігу життєвих обставин.

Дуже ретельно захисник аналізує особливості особистості підзахисного, акцентуації його характеру, підвищену реактивність на окремі емоціогенние для нього ситуації, невдало склалися умови життєдіяльності.

Центральне місце в характеристиці особистості підзахисного займають аналіз його мотіваціонноі сфери, з'ясування справжнього сенсу дій даної людини - до чого він прагнув, чим керувався.

Тільки розгорнута психологічна характеристика особистості дозволяє судити про її винуватість і ступеня відповідальності за скоєне. Завдання захисника - розкрити глибинні пласти людської психіки. Кваліфікація захисника пов'язана з його людинознавчих можливостями.

У короткому укладенні захисник підводить підсумок всьому сказаному, формулює остаточні висновки, висловлює ставлення до питань, які скоро постануть перед суддями в їх нарадчій кімнаті. Він звертається до суду з проханням про виправдання підсудного, якщо його вина не встановлена належним чином, або про призначення йому мінімального терміну покарання, передбаченого відповідною статтею Кримінального кодексу, або про застосування до нього умовного засудження.

Адвокат залишається зі своїм підзахисним і після оголошення вироку, допомагаючи йому при проходженні справи в касаційній інстанції.

Адвокат як представник потерпілого є самостійним і рівноправним учасником судового розгляду: він має право заявляти відводи, клопотання, висловлювати свою думку про клопотання, заявлених іншими учасниками судового

розгляду, пред'являти докази і брати участь в їх дослідженні на судовому слідстві. У визначених законом випадках він може брати участь і в судових дебатах.

Адвокат потерпілого не замінює його і виступає від свого імені. Позиція адвоката може відрізнятися від позиції потерпілого. Позиція адвоката повинна відповідати закону і матеріалам кримінальної справи.

Виступаючи після прокурора, представник потерпілого доповнює його мова, призводить небудь нові факти і дає характеристику потерпілому. Його мова повинна викликати повагу 496

Глава 17. Психологія судової діяльності у кримінальних справах

ня до потерпілого, співчуття до нього, усвідомлення необхідності відновлення його законних прав та інтересів. Важливо підкреслити, що потерпілий прагне не до помсти, а до торжества справедливості.

Кожна епоха формує свій імідж юриста. У діяльності адвоката особливо виразно проявляються «болючі питання» його часу - адвокат досліджує поведінку підзахисного на тлі соціальних колізій свого часу. Коні, Спасо-вич, Плевако, Урусов у своїх блискучих захисних промовах виступали глашатаями нового правового світогляду, стверджували права і гідність людини у важких умовах чиновницького всевладдя. Беручи участь у політичних процесах, вони незмінно проявляли свою громадянську позицію, формували громадську правосвідомість, мужньо відстоювали права і гідність особи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Психологія судової діяльності адвоката "
 1. § 7. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
  психологічне ставлення суб'єкта до злочину. Л. 1970. С. 51-53. щих на мотоциклах з великою швидкістю по вулицях з інтенсивним рухом, враховуються службами ДАІ та міліції, що організують дозвілля підлітків і безпечні для оточуючих гонки на спеціальному полігоні під керівництвом фахівців-автогонщиків). Для правильної кваліфікації злочину велике значення має класифікація мотивів.
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    психології тощо У попередніх розділах про походження дер-жави, права - вже зазначалося, що чим більше часовий діапазон теоретичного осмислення по-політико-правової дійсності, тим глибше проникає юридична думка в суть цієї дійсності. Одне теоретичне знання дає діапазон в 80 років, інше в 300 років, і вже зовсім марними і поверхневими виявляються спроби осмислити
 3. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    психологічний та соціологічний аналіз права, проведений Л. Петражицким, і навіть положення типового договору на оренду земельної ділянки, що укладається з переселенцем, розроблені за участі П. Столипіна, втратили своє значення? Звичайно, ні. Вважаю, що взагалі прийшов час саме в рамках вітчизняної теорії права розглянути правовий розвиток російського суспільства як історично
 4. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
    психологією. Теорія права в цій області багато в чому використовує сучасні напрацювання саме психології, особливо соціальної психології. Сучасний науковий рівень знання послідовно пов'язує мотиви поведінки з інтересами, визначаючи останні як об'єктивні чи суб'єктивні потреби і життєдіяльності суб'єктів права. Розрізняють особисті, громадські, державні, національні й інші
 5. 1.2. Примирення в зарубіжному законодавстві і міжнародне приватне право
    психології), 3) заслуговувати довіри; 4) укласти договір страхування відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок виконуваної ним професійної діяльності; 5) подати відомості про наявність приміщення для здійснення посередницької діяльності. У тому випадку, якщо посередник не задовольняє названим вимогам, не підвищує свою кваліфікацію або повторно порушує свої обов'язки після
 6. 1.3. Особи, які здійснюють примирення (примиритель, посередник, медіатор)
    психологічного компонента примирення, коли "третя сторона намагається створити атмосферу довіри і співпраці, сприяючи переговорам". Тобто "conciliator", як і "mediator", полегшує перебіг переговорів між сторонами, сприяє їх умиротворення і 183 допомагає шукати точки дотику в позиціях сторін, але на відміну від другого перший не може пропонувати власного варіанту
 7. СПІСОКВІКОРІСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1.
    психологія: Підручник. - 2-е вид. - М., 1988. 3. Анікіна Н., Бедь В. Облік судом психологічних особливостей неповнолітнього підсудного - цивільного відповідача в радянському кримінальному процесі / / II Всесоюз. конф. по експер. психології. - Львів, 1988. 4. Антонян Ю.М., Еникеев М.І., Еміне В.Є. Психологія злочинця і розслідування злочину. - М., 1996. 5. Антонян Ю. М. Жорстокість
 8. 16.1. Педагогіка і судочинство З історії педагогіки судового
    психологічного аналізу, що приводиться в художніх творах багатьма російськими письменниками. У творах Ф.М. Достоєвського, Л.Н. Толстого, A.M. Горького, А.П. Чехова, Л.Н. Андрєєва розкривався не тільки внутрішній світ і психічні переживання осіб, які вчинили злочин, а й ті зміни в особистості, які виникають і породжуються процесом судочинства. Художні
 9. Навченість учасників судочинства
    психологію допитуваних осіб, а й уміти легко вступати в контакт з незнайомими особами, розташувати до себе людину. Аналізуючи правовиховної, правообучающій аспекти праці слідчого і прокурора, можна виділити два різних класи ситуацій і відповідні їм два типи взаємодії, в рамках яких здійснюється педагогічне спілкування. По-перше, це міжособистісна взаємодія в діаді
 10. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    психологія для слідчих. - М., 2001. Сергеич П. Мистецтво промови на суді. - М., 1988. Столяренко A.M. Психологічні прийоми в роботі юриста: Прак-тич. посібник. - М., 2000. Хайдуков Н.П. Тадстіко-психологічні впливу слідчого на що у справі осіб. - Саратов, 1984. Енциклопедія юридичної психології / За заг. ред. проф. А.М. Столяренко. - М.,
 11. Глава 16. Злочини проти життя і здоров'я
    психології називають сильні, швидко виникають і бурхливо протікають короткочасні емоційні стани - афекти відчаю, люті, жаху і т.д. У стані афекту відбувається деяке зниження здатності особи усвідомлювати скоєне їм і керувати своїми вчинками. Однак при цьому здатність особи контролювати свої дії не втрачається повністю (воно є осудним), а лише
 12. § 3. Становлення і розвиток правової системи в Російській Федерації
    психологією, які воліють праву інші, більш зрозумілі і добре знайомі йому форми регуляції суспільних відносин: моральні, патріархально-сімейні, традиційно-побутові, релігійні і т.п. Правова свідомість виникає в индивидуализирующую культурі, коли людина починає усвідомлювати себе, свою унікальність, свою власну сутність. Особисте самосвідомість, особисту гідність -
 13. Психологія діяльності адвоката. Мова адвоката
    психологічним підвалиною захисту є презумпція невинності підзахисного. Стратегічна позиція кваліфікованого адвоката визначається "слабкими місцями" звинувачення, розривами в системі доказів. Тактика ж захисту іноді коректується і процесуальними порушеннями як на попередньому слідстві, так і в суді. Формуючись протягом попереднього слідства і судового
 14. Психологія судової промови в цивільному процесі
    психологічні. Всі ці вимоги мають істотне значення стосовно до судової промови. Як доказательственная, судова мова повинна відрізнятися суворої логічністю, відповідністю вимогам формальної логіки, достатності та несуперечності. Неприпустимо змішання понять, їх багатозначне тлумачення. Значний порок судової промови - надмірність, велеречивість. Культура мови
 15. Психологічні аспекти діяльності адвоката
    психологія адвоката, що визначається цими
 16. Система (структура) юридичної психології
    психологія має власну систему категорій (тезаурус), відповідну логіці включеності людини в сферу правового регулювання. Вона складається з п'яти розділів, кожен з яких має відповідну подструктуру. 1. Правова психологія: право як фактор соціальної регуляції поведінки, психологічні аспекти ефективного правотворчості, правова соціалізація особистості, особливості
© 2014-2021  ibib.ltd.ua