Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право Україна / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

Рішення третейського суду


Вже зазначалося , що сторони, які уклали третейська угода, приймають на себе обов'язок добровільно виконувати рішення третейського суду. Саме тому сторони і третейський суд повинні докладати всіх зусиль до того, щоб рішення третейського суду було юридично здійсненно (ст. 31 Закону).
Після дослідження обставин справи третейський суд більшістю голосів третейських суддів, які входять до складу третейського суду, приймає рішення.
Рішення оголошується у засіданні третейського суду. Третейський суд вправі оголосити лише резолютивну частину рішення. У цьому випадку, якщо сторони не погодили строк для направлення рішення, мотивоване рішення має бути направлене сторонам у строк, що не перевищує 15 днів з дня оголошення резолютивної частини рішення. Якщо визнає необхідним, третейський суд вправі відкласти ухвалення рішення і викликати сторони на додаткове засідання.
За клопотанням сторін третейський суд приймає рішення про затвердження мирової угоди, якщо світове со-ошення не суперечить законам і іншим нормативним правовим актам і не порушує прав і законних інтересів інших осіб. Зміст мирової угоди викладається в рішенні третейського суду.
Рішення третейського суду вважається прийнятим в місці третейського розгляду і в день, коли вона підписана третейськими суддями, що входять до складу третейського суду. Рішення третейського суду викладається у письмовій формі і підписується третейськими суддями, що входять до складу третейського суду, в тому числі третейським суддею, який має окрему думку (ст.33 ФЗ). Окрема думка третейського судді додається до рішення третейського суду. Якщо третейський розгляд здійснювалося колегіально, то рішення може бути підписана більшістю третейських суддів, які входять до складу третейського суду, за умови зазначення поважної причини відсутності підписів інших третейських суддів.
У рішенні третейського суду згідно п. 2 ст. 33 повинні бути зазначені:
дата прийняття рішення;
місце третейського розгляду;
склад третейського суду і порядок його формування;
найменування та місця знаходження організацій, що є сторонами третейського розгляду; прізвища, імена, по батькові, дати і місця народження, місця проживання та місця роботи громадян - підприємців та громадян, які є сторонами третейського розгляду;
обгрунтування компетенції третейського суду;
вимоги позивача і заперечення відповідача, клопотання сторін;
обставини справи, встановлені третейським судом, докази, на яких грунтуються висновки третейського суду про ці обставини, закони та інші нормативні правові акти, якими керувався третейський суд при прийнятті рішення.
Резолютивна частина рішення повинна містити висновки третейського суду про задоволення чи відмову в задоволенні кожного заявленого позовної вимоги. У резолютивній частині вказуються сума витрат, пов'язаних з вирішенням спору в третейському суді, розподіл зазначених витрат між сторонами, а при необхідності - строк і порядок виконання прийнятого рішення. Після прийняття рішення кожній стороні повинен бути вручений або спрямований примірник рішення.
Якщо сторони не домовилися про інше, то будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, може протягом 10 днів після отримання рішення третейського суду звернутися в той же третейського суду із заявою про прийняття додаткового рішення в щодо вимог, які були заявлені під час третейського розгляду, але не знайшли відображення у рішенні. Зазначена заява має бути протягом 10 днів після його отримання розглянуто складом третейського суду, який вирішував спір.
За результатами розгляду заяви приймається додаткове рішення, яке є складовою частиною рішення третейського суду, або ухвала про відмову у задоволенні заяви про прийняття додаткового рішення.
Якщо угода сторін не встановлює інше, то будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, може протягом 10 днів після отримання рішення третейського суду звернутися в той же третейського суду із заявою про роз'яснення рішення. Заява про роз'яснення рішення має бути розглянуто протягом 10 днів після його отримання складом третейського суду, який вирішував спір.
Третейський суд вправі роз'яснити прийняте ним рішення, не змінюючи його змісту.
За результатами розгляду заяви виноситься ухвала про роз'яснення рішення, яка є складовою частиною рішення третейського суду, або ухвала про відмову у роз'ясненні рішення.
Третейський суд має право за заявою будь-якої з сторін або за своєю ініціативою виправити допущені описки, помилки, арифметичні помилки.
Про виправлення описок, помилок, арифметичних помилок третейський суд виносить ухвалу, яка є складовою частиною рішення.
З питань, що не зачіпають суті спору, третейський суд виносить ухвалу.
Третейський суд виносить ухвалу про припинення третейського розгляду у випадках, якщо:
позивач відмовляється від своєї вимоги, якщо тільки відповідач не заявить заперечення проти припинення третейського розгляду у зв'язку З наявністю у нього законного інтересу у вирішенні спору по суті;
сторони досягли угоди про припинення третейського розгляду;
третейський суд виніс ухвалу про відсутність у третейського суду компетенції розглядати переданий на його дозвіл спір;
третейський суд прийняв рішення про затвердження письмового мирової угоди;
організація, що є стороною третейського розгляду, ліквідовано;
громадянин - підприємець або громадянин, який є стороною третейського розгляду, помер або оголошений померлим або визнаний безвісно відсутнім;
є що вступило в законну силу, прийняте по спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих ж підставах рішення суду загальної юрисдикції, арбітражного суду або третейського суду.
Рішення третейського суду для вирішення конкретного спору у місячний строк після його прийняття надсилається разом з матеріалами у справі для зберігання до компетентного суду.
Якщо правилами постійно діючого третейського суду не визначено інший термін, то розглянуте у постійно діючому третейському суді справа зберігається в даному третейському суді протягом п'яти років З дати прийняття по ньому рішення.
Якщо в третейській угоді не передбачено, що рішення третейського суду є остаточним, то рішення третейського суду може бути оскаржене бере участь у справі стороною шляхом подачі заяви про скасування рішення до компетентного суду протягом трьох місяців з дня отримання стороною, що подала заяву, рішення третейського суду.
Рішення третейського судаможет бути скасовано компетентним судом лише у випадках, якщо:
1) сторона, яка подала заяву про скасування рішення тре-Тейское суду, надасть докази того, що :
третейська угода є недійсною з підстав, передбачених законом;
рішення третейського суду винесено щодо спору, не передбаченому третейською угодою або не під-падаючому під її умови, або містить постанови з питань, що виходять за межі третейської угоди. Якщо постанови третейського суду з питань, які охоплюються третейським угодою, можуть бути відокремлені від постанов з питань, що не охоплюються такою угодою, то може бути скасована тільки та частина рішення третейського суду, яка містить постанови з питань, що не охоплюються третейським угодою;
склад третейського суду або третейський розгляд не відповідали положенням закону;
сторона, проти якої прийнято рішення третейського суду, не була належним чином повідомлена про обрання (призначення) третейських суддів або про час і місце засідання третейського суду чи з інших причин не могла уявити третейському суду свої пояснення;
2) компетентний суд встановить, що:
суперечка, розглянутий третейським судом, у відповідності з федеральним законом не може бути предметом третейського розгляду;
рішення третейського суду порушує основоположні принципи російського права.
У разі скасування рішення третейського суду компетентним судом будь-яка із сторін має право відповідно до третейської угоди звернутися до третейського суду. Однак у випадку, якщо рішення третейського суду скасовано повністю або частково внаслідок недійсності третейської угоди або тому, що рішення прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою або не підпадає під її умови, або містить постанови з питань, що не охоплюються третейським угодою, відповідний спір подальшого розгляду у третейському суді не підлягає.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рішення третейського суду "
 1. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
  рішенням арбітражних судів як окремої системи юрисдикційних органів, то інститут підсудності в арбітражному процесі дозволяє розподілити справи, підвідомчі арбітражним судам, між різними ланками арбітражно-судової системи. Залежно від того, який критерій кладеться в основу такого розподілу: рівень арбітражного суду в системі або місце (територія) розгляду справи -
 2. 4. Забезпечувальні заходи. ЗУСТРІЧНИЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. СКАСУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ
  рішення третейського суду. Забезпечувальними заходами можуть бути: накладення арешту на грошові кошти або інше майно, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або інших осіб; заборона відповідачу та іншим особам вчиняти певні дії, що стосуються предмета спору; покладання на відповідача обов'язку вчинити певні дії з метою запобігання псування, погіршення стану
 3. 1. Поняття судових витрат, державне мито, ціна позову
  рішення третейського суду - п'ятикратний розмір мінімального розміру оплати праці; 9) З апеляційних та касаційних скарг на рішен-ня і постанови арбітражного суду, а також на визна- лення про припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду, про накладення судових штрафів, про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішень третейського суду та про відмову в
 4. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
  вирішенню спорів про суб'єктивне право чи охоронюваний законом інтерес, що виникають із цивільних та інших правовідносин. Спори, що виникають з правовідносин, врегульованих різними галузями права, різноманітні. Спільним для цих справ є процесуальне рівноправність суб'єктів спору - сторін в арбітражному процесі. Позовна виробництво спрямоване на вирішення спорів з приводу порушення або
 5. 6. СВІТОВЕ УГОДУ
  рішення самими сторонами за участю посередника. Інститут посередництва в Російській Федерації недостатньо розроблений в теорії і рідко застосовується на практиці, хоча має ряд переваг перед іншими примирливими процедурами. До переваг посередництва відносять: можливість участі третьої особи, що полегшує досягнення угоди між сторонами; його універсальний характер -
 6. 9. ПРИПИНЕННЯ ВИРОБНИЦТВА У СПРАВІ
  рішення іноземного суду; мається прийняте по спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих же підстав рішення третейського суду, за винятком випадків, якщо арбітражний суд відмовив у видачі виконавчого листа на примусове ис-конання рішення третейського суду; 4) позивач відмовився від позову і відмову прийнято арбітражним судом; організація, що є стороною у справі, ліквідовано;
 7. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ АПЕЛЯЦІЇ. ПРАВО АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ, ТЕРМІН ПОДАЧІ, ФОРМА І ЗМІСТ апеляційну скаргу. ВІДГУК НА апеляційну скаргу
  рішення суду першої інстанції у всьому або в відомої частини неправильним, про новий розгляді та перерішення справи судом вищої інстанції. Отже, метою апеляції є перерішення, тобто вторинне розгляд справи по суті в цілому або в частині. Характерними ознаками апеляції можуть виступати наступні: апеляція приноситься на рішення суду, що не вступивши-шиї законної сили;
 8. 1. ІСТОРІЯ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ В РОСІЇ
    вирішення спорів за посередництва третейського суду, як суду авторитету третьої особи. Більш того, в практиці третейських судів Стародавньої Русі можна знайти чимало спільного з принципами римського права. Найдавнішим історичним пам'ятником інституту третейського суду на Русі є Договірна грамота великого князя Дмитра Івановича Донського з князем Серпуховским Володимиром Андрійовичем Хоробрим від 1362
 9. Порядок розгляду справи в третейському суді
    рішення третейським судом, якщо сторонами не погоджено інший строк для пред'явлення зустрічного позову. Позивач має право подати заперечення проти зустрічного позову в порядку і строки, які передбачені правилами третейського розгляду. Якщо сторони не домовилися про інше, то відповідач має право відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації зажадати заліку зустрічної
 10. Виконання рішення третейського суду
    рішенні. Якщо в рішенні третейського суду строк не встановлений, то воно підлягає негайному виконанню. Якщо рішення третейського суду не виконано добровільно у встановлений строк, то воно підлягає примусовому виконанню. Примусове виконання рішення третейського суду здійснюється за правилами виконавчого провадження, чинним на момент виконання рішення третейського суду, на основі
© 2014-2022  ibib.ltd.ua