Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Травкін А.А., Карабанова К.І. . Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ІНШИХ ПУБЛІЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН І ВІД ВИРОБНИЦТВА В ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЯХ СПРАВ


Позовна виробництво - врегульована нормами процесуального права діяльність суду з розгляду і вирішення спорів про суб'єктивне право чи охоронюваний законом інтерес, що виникають із цивільних та інших правовідносин.
Спори, що виникають з правовідносин, врегульованих різними галузями права, різноманітні. Спільним для цих справ є процесуальне рівноправність суб'єктів спору - сторін в арбітражному процесі.
Позовна виробництво спрямоване на вирішення суперечок з приводу порушення або оспорювання суб'єктивних цивільних прав. Як уже згадувалося, процесуальним засобом захисту прав і охоронюваних законом інтересів громадян і організацій є позов. Справи позовного провадження порушуються шляхом подачі до суду позовної заяви.
Сутність позовного провадження полягає в тому, що суд перевіряє наявність або відсутність суб'єктивного права, через невизначеність, оспорювання або порушення якого виникла суперечка, і дозволяє його.
Юридична природа справ, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин інша. Вона полягає в тому, що при їх розгляді суд вирішує спір про право, що виник між громадянином чи організацією З одного боку та державним органом - З іншого. Оскаржуючи до суду правовий акт, винесений органом або його посадовою особою, наділеним владними повноваженнями, громадянин або організація заявляють про незгоду З діями державного органу (посадової особи) і вимагають визнати їх незаконними. У свою чергу державному органу надається можливість довести суду законність своїх дій і неправомірність вимог заявника.
Наявність спору про право є спільною рисою, що характеризує як справи, що виникають їх адміністративних та інших публічних правовідносин, так і справи позовного провадження. Однак між ними є й деякі відмінності, які полягають насамперед у характері спору. У позовних справах спір виникає з цивільних і однотипних З ними правовідносин, суб'єкти яких юридично рівні між собою. Навпаки, для учасників адміністративних, податкових, бюджетних, митних, валютних та інших публічних правовідносин характерні відносини влади і підпорядкування. Однак це нерівність існує виключно в матеріально-правових відносинах. У разі ж виникнення спору про право і заявник, і орган (особа), чиї дії оскаржуються в процесі, стають повністю рівноправними.
Виділення в АПК адміністративного судочинства обумовлено тим, що відносини між органами влади та юридичними особами та індивідуальними підприємцями мають певну специфіку, що вимагає особливої процедури їх дозволу. Ця процедура повинна забезпечити «вирівнювання» в положенні сторін через процесуальні гарантії, які включають в себе деякі вилучення і винятки із загальних правил позовного провадження.
При розгляді справи в порядку адміністративного судочинства арбітражний суд виконує дві функції:
захисту прав і законних інтересів осіб, які здійснюють підприємницьку та іншу економічну діяльність в суперечці З органом, наділеним владними повноваженнями по відношенню до цих осіб;
судового контролю за діями державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів і посадових осіб, в процесі реалізації правомочностей яких зачіпається сфера підприємницької та іншої еко-номічного діяльності.
До категорії справ, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин, ст. 29 АПК відносить:
1) справи про оскарження нормативних правових актів;
2) справи про оскарження ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб;
справи про адміністративні правопорушення;
справи про стягнення обов'язкових платежів і санкцій.
Загальною ознакою, що об'єднує всі ці справи, є наявність «публічного» спору про право, особливість якого - юридична нерівність сторін спору, що знаходяться між собою у відносинах влади і підпорядкування.
Особливе виробництво - спеціальний процесуальний порядок розгляду справ, який застосовується стосовно певного кола справ, спільною рисою яких є відсутність в них матеріально-правового спору між зацікавленими особами.
Для окремого провадження характерно:
у заявника немає яких-небудь претензій до інших осіб, тому в процесі немає сторін (ні позивача, ні відповідача);
справи окремого провадження порушуються заявою, зміст якого визначається спеціальними нормами;
суд зобов'язаний з'ясувати коло осіб, зацікавлених в результаті справи, і вжити заходів для притягнення їх до участі в процесі;
справи окремого провадження розглядаються арбітражним судом за загальними правилами позовного провадження, з особливостями, встановленими АПК. Не застосовуються, зокрема, такі інститути, які виключаються самим характером особливого виробництва (мирову угоду, зустрічний позов і т. д.);
якщо при розгляді справи в порядку окремого провадження з'ясується, що виник спір про право, суд виносить ухвалу про залишення заяви без розгляду, в якому роз'яснює заявникові та іншим зацікавленим особам їх право вирішити суперечку в порядку позовного провадження.
Арбітражні суди розглядають у порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення для виникнення, зміни та припинення прав організацій та громадян у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності (ст. 30 АПК).
До справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, ст. 218 АПК відносить справи про встановлення:
факту володіння і користування юридичною особою або індивідуальним підприємцем нерухомим иму-суспільством як своїм власним;
факту державної реєстрації юридичної особи або індивідуального підприємця в певний час і в певному місці;
факту належності правовстановлюючого документа, чинного у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, юридичній особі або індивідуальному підприємцю, якщо найменування юридичної особи, ім'я, по батькові або прізвище індивідуального підприємця, зазначені в документі, не збігаються з найменуванням юридичної особи за її установчого документу, ім'ям, по батькові або прізвищем індивідуального підприємця за її паспортом або свідоцтвом про народження;
інших фактів, що породжують юридичні наслідки у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності.
Крім вищеназваних категорій справ, розділ IV АПК виділяє і деякі інші, зокрема, справи про неспроможність (банкрутство) - гол. 28 АПК.
Для цієї категорії справ характерно:
загальні правила судочинства для даної категорії справ діють остільки, оскільки спеціальними за-конамі не встановлено інші правила (маються на увазі насамперед закон «Про неспроможність (банкрутство)» і закон «Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій»);
у справах про банкрутство бере участь більш широке коло осіб порівняно із справами позовного провадження: боржник, конкурсні кредитори, уповноважені органи, які пред'являють вимоги по обов'язкових платежах, а також органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, особа, що надала забезпечення для проведення фінансового оздоровлення;
тільки в даній категорії справ бере участь особливий суб'єкт - арбітражний керуючий.
Справи, що розглядаються в порядку спрощеного виробництва - ще одна категорія справ, що виділяються в гол. 29 АПК РФ. Для неї характерно:
справи розглядаються судом за загальними правилами позовного провадження в рамках судового засідання, але без участі сторін, в процесі розгляду справи досліджуються лише письмові матеріали, строк розгляду справи менший, ніж за загальними правилами позовного виробництва;
справа може бути розглянута в рамках даної процедури тільки За згодою відповідача;
справа може бути розглянута, якщо вимоги позивача носять безперечний характер, визнаються відповідачем або позов заявлено на незначну суму.
У порядку спрощеного виробництва можуть бути розглянуті справи:
про майнові вимоги, заснованих на документах, що підтверджують заборгованість з оплати за спожиті електричну енергію, газ, воду, за опалення , послуги зв'язку, по орендній платі та інших витрат, пов'язаних з експлуатацією приміщень, що використовуються з метою здійснення підприємницької та іншої економічної діяльності;
за позовами, заснованим на представлених позивачем документах, що встановлюють майнові зобов'язання відповідь-чика , які відповідачем визнаються, але не виконуються;
за позовами юридичних осіб на суму до двохсот встановлених федеральним законом мінімальних розмірів оплати праці, за позовами індивідуальних підприємців на суму до двадцяти встановлених федеральним законом мінімальних розмірів оплати праці;
за іншими вимогами за наявності умов, перед-бачених АПК.
Розділ IV АПК виділяє ще дві категорії справ:
справи про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів;
справи про визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів та іноземних арбітражних рішень.
У цих двох категорій справ є спільне: примусове виконання судових актів, прийнятих арбітражними судами РФ, проводиться на підставі видаваного арбітражним судом виконавчого листа. Для того, щоб було примусово виконано рішення третейського суду РФ і рішення іноземного суду, дані рішення повинні бути визнані арбітражним судом РФ і АПК детально регламентує цю
процедуру.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ "
 1. ЗМІСТ
  сутність позовного провадження. відмінність його від провадження у справах, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин і від провадження в окремих категоріях справ 172 2. Порядок пред'явлення позову до арбітражного суду, форма і зміст позовної заяви, документи, що додаються до позовної заяви. Відгук на позовну заяву 177 Залишення позовної заяви без руху.
 2. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 3. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 4. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  поняття змагальності не використовувалося. Вперше як принцип змагальність отримала законодавче закріплення в Арбітражному процесуальному кодексі Російської Федерації 1995 (далі - АПК РФ 1995 року), в статті 7 якого фактично була відтворена формулювання статті 123 Конституції Російської Федерації: «... судочинство в арбітражному суді здійснюється на основі
 5. Поняття позову
    поняття позову традиційно є одним з найбільш спірних питань в процесуальній науці. Найбільш загальне визначення позову, вбирає в себе різні підходи, полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача відповідача про захист його права або законного інтересу, звернене через арбітражний суд першої інстанції. Позов виступає як процесуального засобу захисту інтересів позивача,
 6. Письмові докази.
    поняття «документи». Офіційний характер даними письмовим доказам надає та обставина, що вони виходять від державних органів, підприємств, організацій, установ, посадових або спеціально уповноважених осіб у зв'язку з реалізацією ними своєї компетенції. Для офіційних документів характерна наявність певної форми, порядку їх видання, складання, видачі, необхідних
 7. 1. Поняття судових витрат, держмито, ціна позову
    позовних заяв по спорах, що виникають при укладенні, зміні або розірванні договорів, і по спорам про визнання угод недійсними з позовних заяв про визнання недійсними (повністю або частково ненормативних актів державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів з інших позовних заяв немайнового характеру, в тому числі із заяв про визнання
 8. 2. Арбітражна угода
    поняття письмової форми арбітражної угоди. Згідно п. 2 ст. 8 арбітражна угода укладається у письмовій формі. Угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона міститься в документі, підписаному сторонами, або укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням інших засобів електрозв'язку, що забезпечують фіксацію такої угоди,
 9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
    поняття і види. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки. Участь прокурора в арбітражному процесі. Особливості участі в арбітражному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів. Поняття судового представництва, види представи-тва, повноваження представника (у тому числі оформлення). Поняття позову, його елементи і види. Процесуальні засоби
 10. Явище організованої злочинності.
    поняття організованої злочинної групи, а саме "Організована злочинна група - структурно оформлена група у складі трьох або більше осіб Існуюча в перебігу певного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів визнаних такими відповідно до цієї конвенції, з тим щоб отримати прямо або
© 2014-2022  ibib.ltd.ua