Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

3. Рішення про направлення заяви або повідомлення за належністю


Підставою до прийняття рішення про направлення заяви або повідомлення за належністю є достатні дані, що вказують на нена-лежність цих джерел інформації за тими чи іншими ознаками органам, до яких вони надійшли.
Поняття "належність заяв і повідомлень про злочини" багато в чому є схожим з кримінально-процесуальними поняттями "підслідність" і "підсудність". Воно має два значення: 1) невід'ємна особливість, властивість1 заяви (повідомлення); 2) те, що належить кому-, чому-небудь2. У першому значенні головну роль у визначенні належності заяви відіграє якість інформації, що міститься в ній. У другому - межі компетенції, установленої кримінально-процесуальним законом для державних органів і посадових осіб, що ведуть кримінальний процес. Ці два аспекти не можуть існувати ізольовано і тільки у взаємозв'язку визначають його зміст.
Рішення про направлення заяви за належністю приймають у строки, передбачені ч. 4 ст. 97 КПК (до 3 або до 10 днів). Рішення про направлення заяви або повідомлення про злочин за належністю оформлюють супровідним листом на ім'я начальника державного органу, якому є належним те чи інше джерело інформації. У відповідному державному органі направлене йому джерело інформації про злочин реєструють, перевіряють і вирішують в ті самі строки в загальному порядку.
Кількісні показники діяльності з прийняття рішень за заявами та повідомленнями про злочини можна продемонструвати на прикладі діяльності органів міліції, до яких надходить переважна їх більшість. У 2004 р. працівниками міліції прийнято рішень про порушення кримінальної справи за 503,1 тис. (19% від загальної кількості - 2,6 млн) заяв і повідомлень, ще за 1,4 млн (53%) відмовлено в порушенні справи, 332 тис. (кожна восьма) - не підтвердилися, передано за належністю 423 тис. (16%)'.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2:
Стадія порушення кримінальної справи має притаманні тількидля неї завдання, коло учасників, процесуальні засоби діяльності,етапи та рішення.
Стадія має пройти етапи: прийняття джерел інформації прозлочини, реєстрацію їх, перевірку та вирішення. Перевірка джерелінформації про злочини згідно з законом не є обов'язковим етапом,однак практика свідчить, що рішення про порушення кримінальної справи та про відмову в цьому не приймають без перевірки заяв(повідомлень).
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Стадія порушення кримінальної справи є першою й обов'язковою стадією кримінального процесу.
Функціональним призначенням цієї стадії є недопущення докримінального процесу неправдивої, недостовірної інформації.
3. Порушення кримінальної справи є правовою підставою допровадження досудового розслідування.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Нормативно-правові акти
Закон України від 1 жовтня 1996 р. "Про застосування амністії вУкраїні" // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 48. -Ст. 263.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності КонституціїУкраїни (конституційності) положень частини третьої ст. 120, частинишостої ст. 234, частини третьої ст. 236 Кримінально-процесуального кодексуУкраїни (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора)від 30 січня 2003 р. (справа № 1-12/2003) // Офіційний вісник України. -2003. - № 6. - Ст. 245.
1 Див.: Ожегов С. Н. Словарь русского язьїка. - М., 1991. - С. 593.
2 Див.: Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Малий толковьій словарь русскогоязьїка. - М., 1990. - С. 439.
' Див.: Стан правопорядку в Україні. Результати діяльності органів внутрішніх справ за 2004 рік, основні проблеми, прогноз: Аналітичні матеріали. - К., 2005. - С. 7.
Положення про порядок здійснення помилування, затв. Указом Президента України від 12 квітня 2000 р. № 588/2000 // Офіційний вісникУкраїни. - 2000. - № 15. - Ст. 610.
Наказ МВС України від 4 жовтня 2003 р. № 1155 "Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення іподії та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділахвнутрішніх справ України" // Офіційний вісник України. - 2004. - № 9. -Ст. 551.
Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органахі підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини,що вчинені або готуються, затв. наказом МВС України від 14 квітня2004 р. № 400 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 19. - Ст. 1366.
Інструкція з організації діяльності органів досудового слідства в системі МВС України та взаємодії їх з іншими структурними підрозділамиорганів внутрішніх справ України у розкритті та розслідуванні злочинів,затв. наказом МВС України від 25 грудня 2003 р. № 1600.
Порядок надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратуріУкраїни узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можутьбути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуваннямтероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання, затв. наказомДержавного департаменту фінансового моніторингу, Генеральної прокуратури України від 20 серпня 2003 р. № 98/40 // Офіційний вісникУкраїни. - 2003. - № 36. - Ст. 1957.
Ухвала колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 18 вересня 2003 р.) // Вісник Верховного СудуУкраїни. - 2003. - № 6.
Наукові та навчально-методичні джерела
1. Белозеров Ю. Н. Возбуждение уголовного дела. - М., 1976.
Зеяенецкий В. С. Прокурорский надзор за исполнением органамидознания и досудебного следствия законов при приеме, регистрации, про-верке и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях. - Харьков,2004.
Зеяенецкий В. С. Возбуждение уголовного дела. - Харьков, 1998.
Зеленецкий В. С. Уголовно-правовне проблеми возбуждения уголовного дела: Монография. - Харьков, 2001.
Зелененький В. С, Лобойко Л. М. Проект Закону України "Про порядок прийняття, реєстрації, перевірки та вирішення заяв, повідомленьта іншої інформації про злочини" // Питання боротьби зі злочинністю. -Вип. 3. - Харків, 1999.
Землянська В. Вивчення досвіду Польщі у сфері медіації // ПравоУкраїни. - 2004. - № 3.
Кузнецов Н. П. Доказьівание в стадии возбуждения уголовного дела. -Воронеж, 1988.
Ліпінський В. В., Лобойко Л. М., Макаренко Є. І., Тертишник В. М.,Шиян А. Г. Дізнання в органах внутрішніх справ. - Дніпропетровськ,2003.
Лобойко Л. М. Мета, мотиви і способи ініціації кримінального процесу // Науковий вісник Юрид. акад. МВС України. - 2004. - № 2.
168
Лобойко Л. М. Підстави до ухвалення рішення про відмову в порушенні кримінальної справи // Науковий вісник Юрид. академії МВСУкраїни. - 2002. - № 3.
Лобойко Л. М. Поняття, правила і значення реєстрації джерел інформації про злочини // Наук, вісник Юрид. академії МВС України. -2002. - № 1.
Лобойко Л. М. Прийняття міліцією рішень за заявами і повідомленнями про злочини. - Дніпропетровськ, 2003.
Лукьянчиков Е. Д., Письменний Д. П. Разрешение органами внут-ренних дел заявлений и сообщений о преступлениях несовершеннолет-них. - К., 1987.
Михайленко А. Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголов-ном процессе. - Саратов, 1975.
Письменний Д. П. Законность и обоснованность отказа в возбужде-нии уголовного дела // Радянське право. - 1978. - № 10.
Савонюк Р. Заявник у кримінальному процесі // Право України. -2004. - № 9.
Шило О., Капліна О. Оскарження до суду постанови слідчого тапрокурора про порушення кримінальної справи щодо певної особи: актуальні проблеми // Право України. - 2003. - № 11.
Яшин В. Н., Победкин А. В. Возбуждение уголовного дела: Теория,практика, перспективи. - М., 2002.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Рішення про направлення заяви або повідомлення за належністю"
 1. Передумовою для порушення кримінальної справи:
  рішення про заборону такій особі виїжджати за межі України до закінчення попереднього розслідування чи судового розгляду - мотивована постанова (ст.98-1 КПК). Заява або повідомлення про злочин повинні бути розглянуті протягом 3 діб з дня їх надходження, протягом цього строку прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов'язані прийняти рішення про порушення чи відмову в порушенні кримінальної
 2. Заява або повідомлення про злочин
  рішення про порушення чи відмову в порушенні кримінальної справи або направлення заяви за належністю (ч.2 ст.97 КПК) Якщо питання про порушення кримінальної справи не може бути вирішено на підставі даних заяви, перевіряються документи, беруться пояснення у відповідних осіб (ч.4 ст.97), звертаються до відповідних організацій (ч.1 ст.66), при необхідністю органи дізнання можуть здійснювати
 3. Тема 14.Стадії провадження в справах про адміністративні проступки
  рішення у > { справі. --'; Перегляд постанови у справі про адміністративний проступок. Виконання постанови. Провадження у справах про адміністративні проступки проходить декілька стадій, які органічно пов'язані одна з одною. Слід мати на увазі, що стадія являє собою відносно самостійну частину провадження, яка, поряд із загальними завданнями провадження, має притаманні тільки їй власні
 4. 16. Джерела міжнародного права.
  рішення і доктрини, найбільш, кваліфікованих фахівців із публічного права різних націй у якості допоміжного засобу для визначення правових норм. Всі ці джерела міжнародного права в залежності від їхньої обов'язковості розділяють на основні і допоміжні. До основних джерел міжнародного права відносять міжнародний договір і звичай, що, у силу їхньої значимості, поширеності й інтенсивного
 5. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  рішень, прийнятих у період 1965-1979 років Радою Безпеки і Генеральної Асамблеєю ООН щодо расистського режиму в Південній Родезії. Слід мати на увазі, що участь у багатосторонніх договорах держав і урядів, що взаємно не визнають один одного - повсякденне явище. Але для того щоб договори могли запроваджуватися в життя, сторони повинні визнавати одна одну, принаймні, у тому обсязі, що необхідний
 6. 87. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.
  рішення регулюється ст. 1277 ЦК та ст.ст. 274-278 ЦПК. Право на зверненні маг орган місцевого самоврядування, який претендує па передачу відумерлої спадщини у комунальну власність. Заява подається до суду через рік після відкриття спадщини за місцем її підкрій і я, яким визнається згідно зі ст. 1221 ЦК останнє місце прожинання спадкодавця. Якщо воно невідоме, то - місцезнаходження нерухомого
 7. 93. Повноваження суду апеляційної інстанції. Ухвали та рішення суду апеляційної інстанції.
  рішення (ухвали) суду першої інстанції, що не набрало законної сили та с предметом перевірки за апеляційною скаргою За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд маг право (ст. 307 ЦПК): відхилити апеляційну скаріу і залишити рішення без змін; скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог; змінити рішення:
 8. Процесуальний порядок забезпечення безпеки учасників кримінального процесу.
  рішення про застосування або відмову в застосуванні заходів безпеки. Відповідно до свого рішення вони приймають мотивовану постанову чи ухвалу і передають її для виконання органу, на який покладено здійснення заходів безпеки. Ця постанова чи ухвала є обов'язковими для виконання зазначеними органами. Орган, якому доручено застосовувати заходи безпеки, встановлює перелік необхідних заходів і
 9. 2. Рішення про відмову в порушенні кримінальної справи
  рішення є достатні дані, які вказують на наявність обставин, зазначених в ч. 1 ст. 6 КПК. Кримінальну справу згідно з цією нормою не може бути порушено: за відсутністю події злочину; за відсутністю в діянні складу злочину; внаслідок акту амністії, якщо він усуває застосування покарання за вчинене діяння, а також у зв'язку з помилуванням окремихосіб; щодо особи, яка не досягла на час вчинення
 10. 2.4. Етапи стадії
  рішень у порядку виключного провадження має різні за змістом етапи залежно від того, які обставини є підставою для перегляду. Якщо підставою є нововиявлені обставини, то стадія має такі етапи: І. Досудовий етап (порушення питання про перегляд судового рішення). Зміст цього етапу становлять такі процесуальні дії: прийняття районним (міським) прокурором заяв заінтересованих осіб, підприємств,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua