Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

84. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.


Чинне цивільне процесуальне законодавство відносить до юрисдикції суду справи про встановлення фактів, від яких залежить виникнення, зміна або припинення суб'єктивних прав іромадян. Проте не завжди той чи інший факт, що мас юридичне значення, може бути підтверджений відповідним документом у зв'язку з його втратою, знищенням архівів тощо. Тому закон передбачає судовий порядок встановлення фактів, що мають юридичне значення за таких умов:
а) факти, що піл.іяіаюіь встановленню, повинні мати юридич не значення, тобто від них мають залежати виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав грома дян;
б) чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення;
в) у заявника немає іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення.
г) встановлення факту не пов'язується з наступним вирішен ням спору про право.
За правилами про підсудність справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, розглядаються судами за місцем проживання заявника (ст. 257 ЦПК).
Заявниками у іаких справах можуть буї и фізичні особи, які заінтересовані у встановленні певних фалів, оскільки від цього залежить можливість реалізації їхніх еуб'скіивинх прав.
Ст. 256 ЦПК містить перелік фактів, які можуть буїи встановлені в судовому порядку, а саме:
родинних відносин між фізичними особами.
перебування фізичної особи на утриманні;
каліцтва, якщо це потрібно ,%чя призначення пенсії або одер жаним допомоги по загальнообов'язковому державному со ціальному страхуванню;
реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення;
проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу,
належності правовстановлюючих документів особі, прізви ще, ім'я, по батькові, місце і час народження якої, що за значені в документі, по збії^ються з ім'ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначе ним у свідоцтві про народження або в паспорті;
народження особи в певний час у разі неможливості реєст рації органом державної реєстрації актів цивільною етану факту народження.
смерті особи в псиний час у разі неможливості регсіраші органом державної реєстрації актів цивільного стану факіу смерті.
Цей перелік не f вичерпним. Суд за визначених законом умов може встановлювати й інші факти, зокрема: визнаная і а реєстрацію батьківства, володіння будинком на праві власності, прийняття спадщини тощо.
Не розглядаються в судовому порядку заяви про встановлення належності до ветеранів чи інвалідів війни, проходження військової служби, перебування па фронті, у парій кінських загонах, одержаних поранень і контузій при виконанні обов'язків військової служби, про встановлення причин і ступеня втрати працездатності, групи інвалідності та часу її настання, про закінчення навчального закладу і здобуття відповідної осипи, одержання урядових нагород тощо.
Не встановлююіься судом факт належності особі документів, що посвідчують особу громадянина (паспорта, військового квитка тощо). Поряд з тим, суди мають право розглядати справи про встановлення факти належності громадянам довідок про поранення, перебування в госпіталях у зв'язку з пораненням, повідомлень військкомаїів іа інших органів війсь кового управління про загибель або іііикіієння без вісти певних осіб у зв'язку з обе танинами носиною часу, також заповітів, страхових свідоцтв, полісів, ощадних книжок, трудової книжки та іншою документа про трудовий стаж, оскільки вони не належать до документів, які посвідчують особу.
Заява про встановлення факті, то мають юридичне значення, повинна відповідані вимогам, встановленим ст. 119 ЦПК щодо змісту і форми позовної заяви, а також спеціальним вимогам, які передбачені для ни і категорії справ. Важливе значення мас вимога про обов'язкове зазначення > заяві мети встановлення юридичною факту, оскільки вона дає можливість зробити висновок, чи дійсно цей факт є юридичним і чи гагне ній правові наслідки. В заяві необхідно також вказати причини неможливості одержання або відновлення документі, що посвідчують цей факт, іа вказані докази його існування, "і урахуванням зазначеної в заяві мети, суд визначне коло осіб, які можуть бути залучені до участі у справі.
Рішення суду у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, складається за загальними вимогами щодо судових рішень, однак його особливістю f те, що в резолютивній частині, крім висновку про задоволення заяви, суд чітко ви-іначаї, який факт встановлено та мету його встановлення. Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах реєстрації акіів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не замінює документів, що видають зазначені органи, а г лише підставою для їх одержання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "84. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення."
 1. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  розгляду скарг посадовими особами цих органів; - запровадити адміністративно-правовий захист прав і свобод громадян України; - визначити особливий адміністративно-правовий статус окре мих категорій фізичних осіб (переселенців, осіб, які попросили при тулку в Україні, осіб, які займаються бродяжництвом та інших) шляхом прийняття спеціальних законів. Глава 8. Розвиток законодавства про органи
 2. 78. Окреме провадження: загальна характеристика.
  розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих нелшішових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. Справи окремого провадження, що становлять цивільну юрисдикцію суду, слід поділити на три групи. По-перше, це справи,
 3. 93. Повноваження суду апеляційної інстанції. Ухвали та рішення суду апеляційної інстанції.
  розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд маг право (ст. 307 ЦПК): відхилити апеляційну скаріу і залишити рішення без змін; скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог; змінити рішення: скасувати рішення суду першої інстанції і закрити прова дження у справі або залишити заяву без розгляду; повністю або частково
 4. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
  розгляду і вирішення справ по стадіях процесу (розділи 3-6 ЦПК України). Цивільне процесуальне право як частина системи права має певний зв'язок з іншими галузями, зумовлений тим, що суспільні відносини, пов'язані із захистом прав та інтересів, регулюються тією чи іншою мірою нормами різних галузей права; крім того - природний зв'язок із галузями матеріального права (сімейне, трудове, земельне
 5. Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі
  розглядає, об'єктивну істину. Це досягається шляхом доказування. Доказування - це діяльність суду і осіб, які беруть участь у справі, по збиранню, дослідженню та оцінці доказів, яка спрямована на встановлення дійсних прав та обов'язків учасників спірного правовідношення. Факти, які повинен встановити суд, перш за все є фактами юридичними, тобто такими, з якими суд пов'язує виникнення, зміну або
 6. Тема 20. Окреме провадження
  розглядається визначене законом коло справ, загальною рисою яких є відсутність у них спору про право і метою - встановлення юридичного факту або стану особи. У порядку окремого провадження суд розглядає і вирішує такі справи (ст. 254 ЦПК): 1) про визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним; 2) про визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим; 21) про
 7. Тема 20. Окреме провадження
  розглядаються в порядку окремого провадження. 3. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження. 4. Особливості розгляду судом справ окремого провадження. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Визначити особливості окремого провадження та його відмінності від позовного. Назвати всі відомі (можливі) приклади справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Записати перелік осіб, за заявою
 8. Виклик до суду
  розгляду - закінчення провадження у справі без постановлення судового рішення за наявності точно встановлених у законі обставин, які свідчать про недодержання умов реалізації права на звернення до суду за захистом і можливість застосування яких не втрачена й при повторній неявці сторін. Підстави залишення заяви без розгляду визначені ст. 229 ЦПК. Заінтересовані особи - це особи, взаємовідносини
 9. 4. Нотаріальний процес і його стадії. (Місце нотаріату в системі правоохоронних органів)
  розглядає справи у відкритих судових засіданнях, нотаріуси повинні зберігати таємницю вчинюваних нотаріальних дій. Це збільшує довіру до нотаріусів, попереджає виникнення сімейних конфліктів та інших небажаних результатів. Посада нотаріуса дійсно є публічною, що визначається доступністю нотаріальної діяльності, слід зауважити, що сам зміст нотаріальної діяльності позбавлений характеру
 10. 2. Метод і система цивільного процесуального права.
  розгляду і вирішення справ за видами провадження та стадіями цивільного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua