Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Система норм про прокурорський нагляд


становить нормативні основи побудови й діяльності прокурорського нагляду, куди можуть бути віднесені розпорядження, накази й інструкції Генерального прокурора України. В їх обов'язковості відтворюється неподільність прокурорського нагляду й полягає їх нормативний характер.
До нормативних основ прокурорського нагляду слід віднести й всі норми законів, за додержанням яких здійснюється прокурорський нагляд, оскільки вони визначають межі правових вимог прокуратури.
Практика законодавчого регулювання організації і діяльності прокуратури свідчить про доцільність дальшої централізації законодавства про прокуратуру і зведення всіх норм про прокурорський нагляд по можливості в один акт - новий Закон України про прокуратуру, що буде повністю відповідати Конституції України.
Системний зв'язок різних сторін державного і суспільного життя, органічна взаємодія суспільства і людини визначають необхідність правового регулювання поведінки людей, здійснення соціального контролю за їх діяльністю і управління нею.1
У відповідності з функціями механізм держави складають крім органів державної влади (представницькі органи), органів державного управління (виконавчо-розпорядчі органи) органи правосуддя і органи прокурорського нагляду.2
В юридичній науці загальноприйнято, що прокурорський нагляд являє собою одну із форм самостійної діяльності,3 закріплених у Конституції України. Лише деякі автори до самостійних
' Див. Лукашева Є.А. Правосвідомість і законність. М., 1973, с.9.
2 Див. Долежан В. В. Проблеми правового регулювання організації діяльності прокуратури в сучасних умовах. М, 1970, с.183.
3 Див. Березовська С.Г. Прокурорський нагляд в державному управлінні. М., 1954; Петров Г.1. Предмет радянського адміністративного права. Рад. держава і право, 1970, № 7; Петров Г.І. Актуальні проблеми соціального управління Л., 1967, с. 162-163; Теорія держави і права. М., 1962; КерімовДА. Законодавча діяльність
73
форм державної діяльності відносять не здійснення прокурорського нагляду, а «наглядову» чи «контрольно-наглядову» діяльність.1 Однак з цим не можна погодитись, оскільки Конституція України передбачає функціонування органів прокуратури як самостійної державної системи.2
Отже прокурорський нагляд в Україні - це передбачена Конституцією України діяльність щодо здійснення нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-роз-шукову діяльність, дізнання, досудове слідство, а також за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Цьому призначенню прокурорського нагляду відповідають особливості його устрою і діяльності3, які відтворюють зв'язок між законністю і структурою органів її забезпечення.
У літературі нема єдиної думки щодо здійснення органами прокуратури вищого нагляду за додержанням законів. Перш за есе в Декларації про державний суверенітет України вказано, що прокуратура України здійснює вищий нагляд за додержанням законів на території України. Таку ж позицію відстоює і науково обґрунтовує професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук Михайленко О.Р.4
Крім того, в різні часи ряд авторів, зокрема Лебедин-ський В.Г., Коленов Ю.А., Тадевосян B.C., Мемкумов В.Г., Спиридонов Б.М., вважали, що правильне і точне визначення
держави. М., 1955; Мелкумов В.Г. Прокуратура і проблеми загального нагляду. Душанбе, 1970, с.32; Новіков С.Г., Рагінський М.Ю. Прокуратура в системі державного апарату. «Правознавство», 1974, № 3, с.43-48.
'Див. Лазарев Б.М. Деякі питання державного управління в умовах загальнонародної держави. «Рад. держава і право», 1963, № 12; Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. М., 1968.
2Див. Вернідубов І. В. Новації у повноваженнях прокурора під час здійснення кримінального судочинства. Право України, № 1, 1997, с. 58-60.
3Див. Березовська С. Г. Норми прокурорського нагляду і їх місце в системі радянського права. Питання прокурорського нагляду. М., 1972, с.27-28.
4Див. Михайленко О.Р. Про межі прокурорського нагляду щодо забезпечення законності. М., 1989, с. 18-20.
74

поняття «вищий нагляд» має не тільки теоретичне, але й практичне значення, що здійснюється в повному обсязі всією прокурорською системою.
Суттєво важлива така ознака вищого прокурорського нагляду, якою є його об'єкт. Поняття об'єкта прокурорського нагляду пов'язане з визначенням правових меж владних повноважень і претензій прокурорських органів, з соціальним і правовим статусом громадянина і основними ознаками прокурорської системи держави.
Між тим, в теорії прокурорського нагляду далеко не однозначно трактується це поняття. Одні автори як об'єкт прокурорського нагляду називають органи держави, громадські організації, посадових осіб і громадян.1
Необхідно підкреслити єдність об'єкта прокурорського нагляду. Специфіка забезпечення законності в різних сферах громадського життя і державної діяльності, природно, обумовлює виділення рядового об'єкта нагляду.2
Інші вважають, що об'єктом прокурорського нагляду є точне виконання законів в діяльності державних органів, громадських організацій, посадових осіб і громадян.
Ми вважаємо, що ці погляди є більш правильними, оскільки вони відповідають вимогам Конституції, Закону України про прокуратуру та іншим нормативним актам.
У прямій залежності від визначення об'єкта нагляду перебуває і вирішення питання про межі прокурорського нагляду. Якщо визнати об'єктом нагляду органи, організації, посадових осіб і громадян, то прокурорський нагляд втрачає чіткі межі. «Якщо ж об'єкт нагляду - точне виконання законів в діяльності, то цим зразу ж встановлюються межі роботи прокурора».3
Об'єктом прокурорського нагляду є точне дотримання законів громадянами, посадовими особами, громадськими організаціями,
'Див. Березовська С.Г. Прокурорський нагляд в державному управлінні. М., 1973, с.52-53; Мелкумов В.Г. Прокуратура і проблеми загального нагляду. М., 1973, с.99, 106, 109.
2Див. Давиденко Л.М. Мета, завдання і функції прокуратура. Харків, 1992, с. 14-15.
Михайленко О.Р. Про межі прокурорського нагляду щодо забезпечення законності. М., 1989, с.26.
3Див. Спиридонов Б.М. Прокурорський нагляд - вищий нагляд за точним виконанням законів. М., 1973.
75
державними органами, тобто законність їх діяльності.1 Самі ж вони виступають не в якості об'єктів односторонніх владних претензій державних органів, а як наділені законом правами і обов'язками суб'єкти правовідносин, що активно і суттєво впливають на діяльність органів влади, в тому числі на наглядові заходи прокуратури.2
Питання про різні органи як об'єкти нагляду може привести до неправильного розуміння ролі прокуратури в нашій державі. Виходить, що прокуратура начебто стоїть над всіма іншими органами держави, чого в дійсності нема.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Система норм про прокурорський нагляд"
 1. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  системі права України. 2. Поняття, риси і завдання адміністративного права. 3. Предмет адміністративного права та його переосмислення в умо вах правової реформи. 4. Метод адміністративного права та його розвиток у контексті реформи адміністративного права. 5. Система адміністративного права. Підгалузі та правові інститу ти адміністративного права. 6. Джерела адіністративного права України та їхня
 2. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  системи органів виконавчої влади, так і судовим шляхом. Глава 2. Збагачення змісту предмету адміністративного права У вітчизняному правознавстві традиційно вважалося, що адміністративне право є самостійною галуззю права, за допомогою якої держава регулює однорідні суспільні відносини в сфері державного 246 управління, яке організує, спрямовує у визначене законодавством русло суспільні
 3. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  системі правового регулювання управлінських відносин. Саме виправленню такого становища має сприяти запровадження в законодавстві (викладеного вище у главі 1) нового погляду на суспільне призначення адміністративного права в демократичній, правовій державі. Однак вирішення цього дійсно історичного завдання є досить складною справою. Адже існуючий стан українського адміністративного
 4. § 8. Структура правової культури суспільства
  система та ін.), трудового, сімейного, цивільного, підприємницького права, ро- 475 зуміння єдності прав і обов'язків, відповідальне ставлення до здійснення того й іншого. Громадянин у загальному вигляді повинен знати норми, що передбачають і регулюють юридичну відповідальність і загальний порядок притягнення до неї, вік, з якого настає юридична, передусім кримінально-правова відповідальність,
 5. § 7. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання
  системою норм процесуального права; 6) при розгляді справ використовує досягнення юридичної техніки (наприклад, при розгляді кримінальних справ широко застосовується криміналістика). Основні правові форми діяльності держави: - правотворча; - правозастосовна; - правоохоронна; - установча; - контрольно-наглядова. Правотворча діяльність - це правова форма діяльності держави, спрямована на
 6. §1. Роль і місце прокуратури в державному механізмі
  систему. Рекет контролює діяльність суб'єктів бізнесу. За такої ситуації правоохоронні, інші державні органи в окремих випадках проявляють терпимість до грубих порушень громадського порядку та інших фактів беззаконня. Все це загострює соціальну напругу, наносить моральну й матеріальну шкоду суспільству, спричиняє недовіру значної частини населення чинності закону. На стан законності та
 7. Директорія. Відновлення Прокураторі! (грудень 1918 - березень 1921)
  систему управління 10 травня 1925 року були внесені зміни до Конституції УРСР 1919 року. Прокурор республіки став іменуватися Генеральним прокурором республіки. Державна прокуратура як і раніше перебувала у складі Нарком'юсту УРСР. Народний комісар юстиції одночасно обіймав посаду Генерального прокурора республіки і входив до складу Ради народних комісарів УРСР. Повноваження Прокуратури УРСР були
 8. §1. Теоретичне визначення функцій прокуратури
  системі державних органів, її завдань, функцій і повноважень. При цьому слід виходити з єдиної концепції прокурорського нагляду.1 На думку автора, прокуратура - це підзвітна Президентові і Верховній Раді, незалежна від будь-яких місцевих органів централізована державно-правова система, очолювана Генеральним прокурором України. Вона створена для здійснення нагляду у випадках, визначених законом.
 9. ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНУ, ДОДЕРЖАННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН.
  системі державних органів влади. Спробою вирішення цієї проблеми і була основна мета конференції, в якій взяли участь відомі вчені-право-знавці, народні депутати, практичні працівники органів державної виконавчої влади, суду та прокуратури.' Кожний учасник конференції зміг викласти свої погляди щодо можливих шляхів удосконалення діяльності та розвитку прокуратури. Плюралізм думок дозволив повніше
 10. §2. Основні риси прокурорської системи
  системи і основні її характеристики. У теорії система визначається як цілісна функціональна множинність взаємопов'язаних і взаємодіючих структурних елементів, як сукупність органів, пов'язаних загальною функцією, взаємодія яких породжує нові (інтегративні системи), якість яких не присутня компонентам, що її утворюють».1 Причому кожна система не є простою сумою своїх частин.2 Всі ці положення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua