Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Система принципів та їх класифікація


Принципи цивільного процесуального права тісно взаємопов'язані між собою і в сукупності становлять систему. Кожний з принципів системи відіграє самостійну роль, характеризує галузь у цілому, окрему стадію чи окремий процесуальний інститут, але між ними існує зв'язок і взаємодія, які визначаються єдністю мети і завдань цивільного судочинства, дія одного принципу обумовлює дію інших. Кожний з принципів не може існувати окремо від принципів системи, а тільки у взаємодії з ними, зміст окремих принципів розкривається з урахуванням змісту інших принципів галузі права.
Кількісний склад системи принципів цивільного процесуального права в нормативному порядку не передбачений і в науці цивільного процесу визначається по-різному8. Це викликало зауваження, за яким кількісний склад системи постійний і не може бути довільно змінений за бажанням того чи іншого автора і що не може бути окремо взятих принципів для стадії чи процесуального інституту9. Розвиток держави і права обумовив зміни в системі принципів у напрямі закріплення повноти їх змісту в нормативному регулюванні, встановлення нових принципів - публічності, охорони особистого і сімейного життя громадянина, неможливості процесуального сумісництва. Тому наука цивільного процесуального права покликана встановити всі принципи системи, розкрити їх зміст, роль і значення у функціонуванні цивільного судочинства, повноту законодавчого їх відтворення і шляхи розвитку. Цивільному процесуальному праву України притаманні й такі принципи як публічність, раціональна процесуальна форма, неможливість процесуального сумісництва. Зміст принципу публічності визначають правила, які надають право і зобов'язують органи прокуратури, державного управління, інші організації та окремих громадян захищати в цивільному судочинстві права інших осіб, державні і громадські інтереси (статті 5, 121 ЦПК). Цей принцип характеризує також встановлене ЦПК активне процесуальне правове становище суду (статті 15, ЗО, 143, 179).
Принцип раціональної процесуальної форми впроваджений у правове регулювання процесуальних дій суду і учасників процесу (їх змісту, умов і порядку виконання) та спрямований на забезпечення швидкості, правильності й ефективності цивільного судочинства. Неможливість процесуального сумісництва як принцип полягає в тому, що кожний суб'єкт по одній справі може бути тільки в одному процесуальному становищі - позивача, свідка тощо.
Для виявлення специфічних властивостей принципів вони класифікуються на групи за різними ознаками:
а) за дією в системі права на загальні, міжгалузеві і галузеві;
б) за формою нормативного закріплення - закріплені Конституцією України і в законодавстві про судочинство;
в) за роллю в регулюванні процесуально-правового становища суб'єктів правовідносин - на принципи, які визначають процесуально-правову діяльність суду, та на принципи, що визначають процесуальну діяльність осіб, які беруть участь у справі, й інших учасників процесу;
г) за предметом регулювання - на принципи організації правосуддя (судоустрою і судочинства) і функціональні - принципи процесуальної діяльності (судочинства); на принципи, які визначають зміст процесуальної діяльності (диспозитивність, об'єктивна істина та ін.), і принципи, що визначають процесуальну форму виконання процесуальних дій (усність, безпосередність, безперервність);
д) за їх значимістю - на фундаментальні (абсолютні - диспозитивність, рівноправність сторін, суддівське керівництво і процесуальний формалізм) і на конструктивні (відносні - всі інші принципи). Класифікацію принципів можна проводити за змішаною основою, наприклад, за дією в системі права і за формою нормативного закріплення або за предметом правового регулювання, але найбільш поширена класифікація принципів - за формою нормативного закріплення.
До принципів цивільного процесуального права, закріплених Конституцією України, належать такі:
здійснення правосуддя виключно судами (ст. 124);
принцип територіальності і спеціалізації побудови системи судів загальної юрисдикції (ст. 125);
участь народу в здійсненні правосуддя через народних засідателів (ст. 124);
виборність і призначуваність суддів (ст. 128);
здійснення правосуддя суддею одноособове і колегією суддів (ч. 2 ст. 129);
незалежність і недоторканність суддів та підкорення їх тільки законові (ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 129);
здійснення правосуддя професійними суддями та, у визначених законом випадках, народними засідателями (ст. 127);
законність (п. 1 ст. 129);
рівність усіх учасників процесу перед законом і судом (п. 2 ст. 129);
змагальність сторін та свобода в наданні ними судові своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості (п. 4 ст. 129);
гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами (п. 7 ст. 129);
державна мова судочинства (ст. 10);
забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом (п. 8 ст. 129);
ухвалення судами рішень іменем України і їх обов'язковість до виконання на всій території України (ч. 5 ст. 124, п. 9 ст. 129);
доступність і гарантованість судового захисту прав і свобод людини та громадянина (ч. З ст. 8, ч. 4 ст. 32, чч. 1,2 ст. 55, ч. 1 ст. 59, п. 6 ст. 129);
участь громадськості для захисту прав громадян (ст. 36);
публічність (ст. З, ч. 2 ст. 19, п. 2 ст. 121);
недоторканність людини (статті 3, 29);
недоторканність житла (ст. 30);
таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31);
охорона особистого і сімейного життя громадянина (ст. 32).
До принципів цивільного процесуального права, закріплених законодавством про судочинство, належать:
диспозитивність,
об'єктивна істина,
процесуальна рівноправність сторін,
раціональна процесуальна форма,
неможливість процесуального сумісництва, усність,
безпосередність,
оперативність (відповідно статті 99, 103; 15, ЗО, 99; 103; 104; 146, 160; 148 ЦПК та ін.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Система принципів та їх класифікація"
 1. Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління
  систему. Управління може бути соціальним, технічним, біологічним. Соціальне управління, як особливий вид управління, являє собою вплив одних людей на інших з метою упорядкування соціальне важливих процесів, забезпечення стійкого розвитку соціальних систем. Воно характеризується такими ознаками,як: - проявляється через спільну діяльність людей, організує їх для такої діяльності у відповідні
 2. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  система адміністративного права 1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права. 12. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 3. Поняття і сутність предмету адміністративного права. 4. Метод адміністративного права. 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства. 6. Роль і значення
 3. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  системі правового регулювання управлінських відносин. Саме виправленню такого становища має сприяти запровадження в законодавстві (викладеного вище у главі 1) нового погляду на суспільне призначення адміністративного права в демократичній, правовій державі. Однак вирішення цього дійсно історичного завдання є досить складною справою. Адже існуючий стан українського адміністративного
 4. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  системи, цю теорію для стислості звичайно називають теорією узгодження воль держав, маючи на увазі, що її положення відносяться і до створення міжнародно-правових норм іншими суб'єктами міжнародного права. До основних положень цієї теорії належать наступні посилання: - процес створення норм міжнародного права є процесом узгодження воль держав. Його результатом є угода щодо конкретного правила
 5. Система криміналістики
  системі чотири розділи: 1. Загальна теорія криміналістики - це її методологічна основа, яка являє собою систему принципів, концепцій, категорій, понять, методів, що відображають предмет криміналістики як ціле. Основні елементи: а) вступ до загальної теорії криміналістики; б) окремі криміналістичні теорії; в) вчення про методи криміналістики; г) вчення про мову криміналістики; ґ) криміналістична
 6. Тема 2. Принципи цивільного процесуального права
  принципів цивільного процесуального права України. 2. Система принципів цивільного процесуального права України та їх класифікація. 3. Конституційно-правові принципи цивільного процесу в Україні. 4. Принципи, що закріплені в законодавстві про судочинство. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Скласти схему принципів цивільного процесуального права України. Розкрити зміст поняття неможливості процесуального
 7. Виклик до суду
  системи і в даному конкретному суді цієї ланки. Позивач - це юридична чи фізична особа, яка звертається до суду за захистом своїх суб'єктивних прав чи охоронюваних законом інтересів, а також особа, в інтересах якої поданий позов. Позов - письмове звернення до суду юридично зацікавленої особи для захисту порушеного або оспорюваного цивільного, сімейного, трудового та ін. права. Предмет
 8. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  принципів можна класифікувати доходи і витрати за такими групами: 1) доходи, зароблені та отримані водночас; витрати, понесені та сплачені водночас; 2) доходи, отримані наперед, але ще не зароблені (дохід майбутніх періодів, або відкладений дохід); витрати сплачені наперед, але ще не понесені (витрати майбутніх періодів, або відкладені витрати); 3) доходи зароблені, але ще не отримані
 9. 4. План рахунків і принципи його побудови
  систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та є обов'язковим для
 10. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  система, яка забезпечує проведення комплексних грошових операцій через системи платежів та розрахунків, поза якими не може функціонувати сучасна економіка. Нині банки набули ознак складної організації з багатоцільовим характером діяльності та високим ризиком її здійснення. Бухгалтерський облік банку можна визначити як систему реєстрування та підбиття підсумків операцій, виконуваних у банківському
© 2014-2022  ibib.ltd.ua