Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку і вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін .. Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Соціалізація як конструювання

Практично у всіх визначеннях і підходах до соціалізації так чи інакше містяться вказівки на активну роль самої людини в даному процесі. Активність суб'єкта проявляється у багатьох сферах: у виборчому ставлення до можливого ролевому репертуару і в способах дозволу рольових конфліктів; у виборі тієї чи іншої стратегії «совладающего_поведе-ня» у важких життєвих ситуаціях і в способах самопрезентації; в прихильності певній системі цінностей і в особливостях самокатегорізаціі . Однак, як справедливо зауважує І. С. Кон, досить довго вказівки на другу, активну, сторону процесу соціалізації залишалися лише побажаннями і практично не втілювалися в реальній практиці досліджень. У підсумку фактори, що детермінують характер і поведінку особистості, і психічні механізми, за допомогою яких індивід засвоює різні впливи і соціальні норми, аналізувалися більш глибоко, ніж власна творча активність, самосвідомість і процеси самоздійснення особистості.

Інтерес до суб'єктивної реальності особистості - до смисловим утворенням, компонентам рефлексивного «Я», процесам побудови образу соціального світу і себе в ньому - активізувався у зв'язку зі стрімким розвитком в останнє двадцятиріччя когнітівістской орієнтації, що відкрила в дослідженнях особистості нові перспективи через аналіз процесів соціальної категоризації і самокатегорізаціі.

Одночасно в соціологічному аналізі проблеми взаємини особистості і суспільства починає домінувати інтерпретативна парадигма, основним пафосом якої також є подання про активну роль індивіда в ході соціалізації: так, з цієї точки зору суб'єкт соціальної дії не може бути жорстко детермінований соціальними нормами чинності здатності до їх смислової інтерпретації. Сучасні прихильники даної точки зору стверджують роль людини як творця свого соціального світу і відповідно не розглядають невідповідність індивіда вимогам суспільства як недолік, що вимагає примусового пристосування, а вважають подібне неузгодженість основним джерелом соціальної динаміки.

На сьогоднішній день проблема конструювання людиною соціального світу є самостійним об'єктом аналізу, складаючи предметний зміст психології соціального пізнання. Під конструюванням при цьому розуміється, як зазначає jГ. М. Андрєєва, приведення в систему інформації про світ, організація цієї інформації в зв'язкові структури з метою осягнення її сенсу. Результатом даного процесу стає створення людиною образу соціального світу, частиною якого є уявлення про самого себе як його частини - соціальна ідентичність. Саме цей образ стає для людини створеної соціальною реальністю.

Таким чином, для конструкціоністского підходу до соціалізації важливі наступні два положення: -

реальність соціального миру і реальність внутрішнього світу особистості суть реальності постійно пізнаються, осмислюється й інтерпретовані, і в цьому сенсі - створені; -

здатність людини до функціонально-смислової інтерпретації дійсності пов'язана з двома особливостями його уявлень про світ: імпліцитної представленості в них «поля культури» (нам не потрібні спеціальні дії з ідентифікації об'єктів , якщо ми знаємо їх культурну функцію) і інтенціональності (ми завжди здатні уявити собі об'єкти світу по-іншому, не такими, які вони є насправді).

Подібний підхід дозволив остаточно подолати традиції «жорсткого» детермінізму у вирішенні проблеми індивіда та суспільства, що проявилося, зокрема, в активному введенні в аналіз соціалізації категорії можливого - як при розгляді соціальної поведінки, так і при виділенні структурних складових «Я-концепції» (наприклад, можливої соціальної ідентичності). 13.5.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Соціалізація як конструювання "
 1. Правова соціалізація її педагогічні компоненти
  соціалізації виступає правова соціалізація, суть якої полягає в засвоєнні особистістю правових цінностей, перетворенні їх на норми свого життя і поведінки, в особисті якості та особливості психології. «Для того щоб жити в праві, - писав російський правознавець А.С. Алексєєв, - необхідно, насамперед, щоб право жило в нас »102. Вихована людина не той, хто поводиться виховано, а той, хто
 2. 7.5. Педагогіка правової соціалізації та культури
  соціалізації та
 3. Глава 3 Соціалізація і життєвий цікл___
  Глава 3 Соціалізація і життєвий
 4. Програмні тези
  соціалізація, її сутність і функції. Основні фактори і межі політичної соціалізації. Агенти і етапи політичної соціалізації.
 5. § 3. Які є механізми соціалізації особистості?
  Соціалізація ». Соціалізація - це процес, за допомогою якого людиною засвоюються основні елементи культури, символи, смисли, цінності, норми. У ході соціалізації відбувається формування соціальних якостей, властивостей, умінь, завдяки яким людина з Танова активним учасником соціального життя. Інакше кажучи, соціалізація - це процес становлення соціального «Я», при якому охоплюються
 6. 17. Соціологія права. Правова соціалізація. Громадська думка про право.
  Соціалізації спирається на продуману систему прилучення особистості до права. Формування правової культури особистості, її правової активності забезпечується всім комплексом інститутів соціалізації: від сім'ї і школи, до політичних партій і гос-ва. Правова соціалізація являє собою засвоєння новим поколінням принципів, норм, установок, цінностей права, що забезпечують самоконтроль особистості
 7. Соціалізація особистості. Механізми та агенти соціалізації
  соціалізації. Соціалізацію можна визначити як процес засвоєння індивідом зразків поведінки, соціальних норм і цінностей, необхідних для його успішного функціонування в даному суспільстві. Таким чином, в процесі соціалізації людина набуває якості, необхідні для виконання ним соціальних ролей. Процес соціалізації є двостороннім: з одного боку, це
 8. 60-70-і рр.. ХХ в. Концепція соціалізації - "Професійна людина".
  Стратегія - професіоналізація, спеціалізація функцій управління персоналом. Основні принципи - робота в групах, ослаблення дій ієрархічної структури. Кооперативний стиль керівництва. До основних функцій, що з'явилися в попередні періоди додалися: розвиток персоналу, перепідготовка, ротація, оцінка, формування
 9. ? 1. Соціалізація як центральна проблема концепцій соціального навчання
  соціалізації ... 97 § 2. Еволюція теорії соціального навчання Перше покоління (30-60-і рр.. XX в.) - Н. Міллер, Д. Доллард, Р. Сірс, Б. Уайтінг, Б. Скіннер (цих дослідників відносять і до біхевіоризму, і до теорій соціального навчення). Друге покоління (60-70-і рр..) - А. Бандура, Р. Уолтерс, С. Біжу, Дж. Гевірц та ін Третє покоління (з 70 р. XX в.) - В. Хартуп, Е. Маккобі, Дж.
 10. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
  Соціалізації молодого
 11. 9.3 Инкультурация
  соціалізація »дуже близькі за своїм змістом. Однак не слід їх ототожнювати. Соціалізація позначає передачу соціального досвіду від одного покоління до іншого. Можна сказати, що соціалізація - це навчання людини життя. Незалежно від того, в якій людина живе країні, він зобов'язаний мати елементарні уявлення про соціальну структуру суспільства, способи заробляння грошей,
 12. Лоу С.. Філософський Тренінг. Пер.сангл. А.Л.Нікіфорова - М.: ACT: ACT МОСКВА: ЗБЕРІГАЧ, 2007. - 352, [2] с. - (Philosophy)., 2007

© 2014-2021  ibib.ltd.ua