Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 10. Підвідомчість цивільних справ судуПЛАН 1. Поняття і види підвідомчості цивільних справ. 2. Загальні правила визначення підвідомчості. 3. Підвідомчість позовних справ суду. 4. Підвідомчість справ, що виникають з адміністративно-правових відносин. 5. Підвідомчість справ окремого провадження. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Назвати всі відомі категорії справ, що підвідомчі загальним судам.
Охарактеризувати (розкрити зміст) підвідомчість:
- виключну; - альтернативну; - умовну; - підвідомчість пов'язаних між собою справ;
Назвати всі відомі винятки із загальних правил підвідомчості суду позовних заяв.
Визначити, чи підвідомчі зазначені справи суду:
- спір з приводу межі земельної ділянки між двома односельчанами; - скарга на неправильність запису в книзі актів громадянського стану; - скарга на рішення Центральної виборчої комісії; - справа про розірвання шлюбу та поділ спільного сумісного майна подружжя, яке має двох неповнолітніх дітей; - справа про розірвання шлюбу та поділ спільного сумісного майна подружжя, яке не має неповнолітніх дітей; - справа про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей; - спір з приводу неналежного виконання зобов'язань за договором поставки між ТОВ та АТ; - спір про встановлення факту наявності родинних стосунків між громадянами О. і К.; - спір з приводу поширення неправдивих відомостей між редакцією газети «Вісті» та страховою компанією «Ліга»; - спір з приводу поширення неправдивих відомостей між редакцією газети «Вісті» та громадянином В. Задача 1 Директор фабрики своїм наказом позбавив робітника премії, яка виплачувалася за підсумками роботи за рік. Робітник звернувся до юридичного відділу заводу за роз'ясненнями порядку захисту свого трудового права щодо заробітної плати і позбавлення премії. Яку відповідь він повинен одержати від юрисконсульта? Задача 2 Вовчина одержала цінну бандероль. Відкривши її, жінка виявила, що всі вміщені в ній речі промокли і стали непридатними для користування. Вона звернулася до юридичної консультації з проханням сприяти в захисті порушеного права і стягненні з поштового відділення вартості бандеролі. Яку відповідь повинен надати юрисконсульт? Нормативно-правові акти та література Конституція України. - Ст. ст. 8, 55, 124. Цивільний процесуальний кодекс України. - Гл. 2, 15. Постанови пленуму Верховного суду України: «Про підготовку справ до судового розгляду» від 5 березня 1977 р. (з наступними змінами); «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р. № 9; «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» від 31 березня 1995 р.; «Про внесення змін та доповнень до постанови пленуму Верховного суду України від 28 вересня 1990 р. "Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій"» від 25 грудня 1996 р.; «Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина» від 30 травня 1997 р.; «Про практику розгляду судами справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних, посадових і службових осіб у сфері управлінської діяльності, які порушують права та свободи громадян» від 3 грудня 1997 р. Про підвідомчість цивільних справ загальним судам та господарських спорів арбітражним судам: Лист Верховного суду України від 14 липня 1995 р. та Вищого арбітражного суду України від 20 липня 1995 р. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 1997. Палиюк В. П., Шаталюк С. Д. О некоторых вопросах подведомственности гражданских дел судам и арбитражным судам по новому законодательству Украины. - Николаев, 1993. - Ч. 1. Бабій Л. Чи варто звертатись до третейського суду? Переваги перед арбітражною та судовою процедурами. // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1998. - № 3. Ткаченко В. Роль третейских судов в общей системе судебных органов Украины // Юрид. практика. - 1996. - № 17-18.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 10. Підвідомчість цивільних справ суду"
 1. Виклик до суду
  - це пропозиція з'явитися в суд. Для осіб, які беруть участь у справі, як правило, явка необов'язкова, а для свідків, перекладачів та експертів - обов'язкова. Виконавче провадження - сукупність дій органів державного виконання і державних виконавців, спрямованих на примусове виконання рішень суду та інших органів, які підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи - письмові, оформлені
 2. ВСТУП
  Цивільне процесуальне право України є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, що опановують студенти юридичного факультету Київського національного економічного університету. Мета вивчення дисципліни полягає в усвідомленні майбутніми фахівцями значення норм права, які регулюють різноманітні форми захисту суб'єктивних та об'єктивних прав, їх дійсного характеру та відмінності від інших норм
 3. Тема 10. Підвідомчість цивільних справ
  Кожен державний орган повинен виконувати певні функції. Захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів будь-якої особи здійснюється рядом державних органів, а це вимагає чіткого визначення їх компетенції, що, у свою чергу, забезпечує законність і об'єктивність розгляду справ. Судова підвідомчість визначає коло цивільних справ, які розглядаються в суді. Питання такої підвідомчості
 4. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
  Захист порушеного або оспорюваного права чи інтересу здійснюється у певній процесуальній формі. Звернення до суду юридично зацікавленої особи для захисту порушеного суб'єктивного цивільного, сімейного, трудового та ін. права називається позовом. Він є засобом початку позовного провадження і передбачає стан спору, тобто невиконання однією особою вимог іншої або оспорювання однією особою прав
 5. Тема 11. Підсудність цивільних справ
  ПЛАН 1. Поняття і види підсудності цивільних справ. 2. Наслідки порушення правил про підсудність. 3. Зміна підсудності у цивільному процесі України. 4. Порядок передачі справ з одного суду в інший у межах України. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Розкрити зміст підсудності - родової; - територіальної; - альтернативної; - договірної; - виключної. Визначити, якій судовій ланці підсудні справи: - спір
 6. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
  Поняття, сутність національної безпеки. Правові засади управління національною безпекою. Система органів управління національною безпекою та їх повноваження. Державна безпека як складова національної безпеки. Організаційно-правові *- '-' засади діяльності служби безпеки України та їх повноваження. ..; Охорона державного кордону. - Завдання внутрішніх військ у забезпеченні національної
 7. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  Глава 6. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади - стратегічна - орієнтація розвитку і реформування ад- г міністративного законодавства Той факт, що виконавча влада, у порівнянні із законодавчою та судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого
 8. Питання про предмет регулювання цивільного процесуального права
  в науці цивільного процесу вирішується неоднозначно. Положення, що таким предметом є тільки процесуальні дії суду і учасників процесу, не відповідає цивільному процесуальному законодавству, численні норми якого визначають процесуальні права і обов'язки таких осіб (статті 99, 103, 107, 108,121,122 ЦПК). Не відповідає ЦПК включення до предмета цивільного процесуального права тільки цивільних
 9. Підстави і передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин
  Незважаючи на велике практичне значення цих питань в теорії цивільних процесуальних правовідносин вони залишаються найменш розробленими. Частково розглядаються тільки процесуальні передумови виникнення правовідносин, до яких належать норми права, процесуальна правоздатність, юридичні факти. Додатково називаються ще матеріальні правовідносини і підвідомчість справи судові6. Зазначені обставини,
 10. § 5. Господарські суди, третейські суди та міжнародні арбітражі. Порядок виконання судових рішень
  Захист прав та законних інтересів може реалізовуватись кількома способами, тобто кожна особа має право вільно вибирати не- заборонений законом засіб захисту прав і свобод. З одного боку, це активні безпосередні дії самих суб'єктів господарювання (так званий самозахист), а також залучення органів, які будуть сприяти в такому захисті. При цьому потрібно зазначити, що крім державних органів у
© 2014-2022  ibib.ltd.ua