Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГромадянське право Росії → 
« Попередня Наступна »
ГРИБАНОВ В.П. . ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ / Вид. 2-е, стереотип. - М.: "Статут",. - 411 с. (Класика російської цивілістики)., 2001 - перейти до змісту підручника

IV. Види і розмір цивільно-правової відповідальності

Цивільно-правова відповідальність при всій різноманітності суспільних відносин, регульованих нормами радянського цивільного права, однорідна, оскільки спирається на єдині принципи правового регулювання. Такими загальними принципами, з яких виходять норми радянського цивільного права при регулюванні відповідальності за порушення цивільних прав та обов'язків, є: принцип найсуворішого дотримання законності при застосуванні заходів цивільно-право-вої відповідальності, майновий характер цивільно-правової відповідальності, повнота цивільно-правової відповідальності та принцип вини, яка є найважливішою умовою цивільно-правової відповідальності, за тими винятками, які були розглянуті в попередньому розділі.

Незважаючи на це єдність, слід розрізняти окремі види цивільно-правової відповідальності. Розмежування видів цивільно-правової відповідальності можна провести за різними ознаками. Так, за підставами виникнення відповідальності розрізняють відповідальність договірну і внедоговорную. У тих випадках, коли на стороні боржника за зобов'язанням виступають декілька осіб, відповідальність цих осіб може бути частковою, солідарною або субсидіарної. У тих випадках, коли настання шкоди або збитків стало результатом не тільки поведінки порушника цивільних прав, а й винної поведінки самого потерпілого, говорять про так званої змішаної відповідальності. Нарешті, особливий характер відповідальності встановлений законом на випадок прострочення у виконанні зобов'язання.

Різної буде і цивільно-правова відповідальність залежно від характеру тих суспільних відносин, які регулюються тим чи іншим інститутом цивільного права. Наприклад, відповідальність за невиконання зобов'язань з поставки продукції відмінна від відповідальності за невиконання договору підряду на капітальне будівництво, від відповідальності за транспортним договорами. Відповідальність за договорами між соціалістичними організаціями відмінна від відповідальності за договорами, що укладаються громадянами. Різна і відповідальність за порушення, допущені в рамках одного і того ж договору. Наприклад, відповідальність за недопоставку продукції інша, ніж, скажімо, відповідальність за поставку недоброякісної або некомплектної продукції і т. п.

Оскільки в даній роботі розглянути всі приватні випадки відповідальності не представляється можливим, ми розглянемо лише види цивільно-правової відповідальності, зазначені вище.

1. Договірна та позадоговірна відповідальність. Як з точки зору цивільного законодавства, так і з точки зору практики його застосування важливе значення має розмежування договірної та позадоговірної відповідальності. Важливість такого розмежування неодноразово підкреслювалася вищими судовими та арбітражними органами. Так, Пленум Верховного суду СРСР у постанові від 23 жовтня 1963 <Про судову практику за позовами про відшкодування шкоди> зазначав: <Правила ст. ст. 88 - 95 Основ цивільного законодавства не поширюються на випадки відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок невиконання зобов'язання, прийнятого на себе відповідачем за договором або виник у нього з інших підстав, передбачених законом. У цих випадках відповідальність за шкоду повинна визначатися або відповідно до умов договору, укладеного між сторонами (ст. ст. 36 - 38 Основ), або ж за правилами того закону, який регулює дане правовідносини>.

Різниця договірної та позадоговірної відповідальності важливо тому, що при порушенні договірних і позадоговірних зобов'язань ми маємо справу з різними підставами відповідальності, з різним розміром і формами відповідальності.

Позадоговірна відповідальність виникає безпосередньо із закону. При заподіянні шкоди закон прямо передбачає обов'язок заподіювача відшкодувати шкоду в повному обсязі. Відповідальність носить тут імперативний характер, і угоди сторін на цей рахунок не потрібно. Навпаки, договірна відповідальність багато в чому залежить від угоди сторін, що уклали договір.

Договірна відповідальність також, як правило, визначається цивільним законодавством, що регулює той чи інший вид договірних відносин. Однак сторони вправі не тільки включити в договір такі права і обов'язки, які законом не передбачені, але і встановити за їх порушення відповідні санкції. При цьому відносно соціалістичних організацій існує правило про те, що вони при укладенні договору мають право передбачити в договорі санкції лише за порушення тих прав і обов'язків, за невиконання або неналежне виконання яких чинне законодавство не передбачає відповідальності. Разом з тим постановою Ради Міністрів СРСР від 17 жовтня 1967 <Про матеріальну відповідальність підприємств і організацій за невиконання завдань і зобов'язань> передбачено, що сторони за взаємною згодою має право підвищити розміри санкцій за порушення умов договору, встановлені чинним законодавством, за винятком пені за прострочення платежу (п. 30). Але, з іншого боку, ч. 5 ст. 36 Основ цивільного законодавства передбачає, що угоди між соціалістичними організаціями про обмеження їх відповідальності, якщо розмір її встановлено законом, не допускається.

Різні і форми договірної та позадоговірної відповідальності. Позадоговірна відповідальність, зокрема відповідальність за заподіяння шкоди, завжди полягає лише у відшкодуванні заподіяної шкоди, тоді як договірна відповідальність включає в себе як відповідальність у формі відшкодування збитків, так і відповідальність у формі стягнення з правопорушника неустойки (пені, штрафу). У зв'язку з цим при вирішенні питань, пов'язаних з договірною відповідальністю, особливого значення набуває питання про співвідношення цих форм відповідальності, тобто співвідношення неустойки (пені, штрафу) зі збитками.

Вирішення цього питання практично важливо тому, що між цими формами відповідальності є істотні відмінності. Якщо неустойка (пені, штраф) завжди точно і заздалегідь визначена законом або договором, то збитки визначаються лише згодом, коли виявляться всі наслідки порушення зобов'язання боржником. З цієї причини для стягнення неустойки встановлено скорочений строк позовної давності, тоді як збитки, як правило, стягуються у межах загального строку давності, який більш тривалий, ніж термін для стягнення неустойки. Так, термін давності для стягнення неустойки встановлений у шість місяців, тоді як загальний строк позовної давності становить: для відносин з участю громадян - три роки, а для відносин між соціалістичними організаціями - один рік. Нарешті, якщо для стягнення збитків суд або арбітраж зобов'язаний з'ясувати наявність всіх умов відповідальності, то для стягнення неустойки не потрібно ні встановлення розміру заподіяних збитків, ні з'ясування причинного зв'язку між правопорушенням і збитками.

Все це нерідко призводить до того, що позови про стягнення неустойки (пені, штрафу) і позови про стягнення причинних збитків пред'являються в суді і арбітражі в різний час. У зв'язку з цим важливо знати, як слід стягувати неустойку: понад збитки, зарахувати її в рахунок збитків або іншим чином.

Чинне цивільне законодавство вирішує це питання таким чином: <Якщо за невиконання або неналежне виконання зобов'язання встановлена неустойка (штраф, пеня), - йдеться в ст. 36 Основ цивільного законодавства, - то збитки відшкодовуються в частині, не покритій неустойкою (штрафом, пенею)>.

При цьому, однак, передбачається що законом або договором можуть бути передбачені й інші способи стягнення неустойки (штра-фа, пені). Зокрема, стягнення тільки неустойки, але не збитків; стягнення неустойки понад збитки або стягнення або неустойки, або збитків. Наприклад, Положеннями про поставки продукції встановлено, що за відмову або ухилення від укладення договору винна сторона сплачує іншій стороні штраф у розмірі 50 руб. за кожний день прострочення, але не більше 500 руб. Стягнення збитків при цьому не передбачено. Або, наприклад, за поставку недоброякісної або некомплектної продукції передбачається стягнення неустойки понад збитки.

Нарешті, відмінність договірної і позадоговірної відповідальності полягає також у тому, що тут по-різному вирішується питання про розмір відшкодування шкоди або збитків. При договірної відповідальності йдеться про відшкодування збитків, при внедоговорной, зокрема, при заподіянні шкоди, - про відшкодування шкоди.

При цьому практика виходить з того, що поняття збитків і поняття шкоди - різні речі. Збитки у відповідності зі ст. 36 Основ включають витрати, понесені кредитором, вартість втраченого або пошкодженого майна, а також неодержані кредитором доходи. Якщо перші два моменти складають ніби позитивний збиток у майні, то останнє - так звану <упущену вигоду>. Відшкодування ж шкоди полягає лише у відшкодуванні потерпілому позитивного шкоди, але не <упущеної вигоди>. Чим пояснити таке розходження?

Справа в тому, що договірні відносини як природний наслідок випливають з відносин товарообміну. Цивільно-правовий договір є форма товарно-грошових відносин. А так як товарно-грошовий ведення господарства припускає господарський розрахунок, рентабельність, прибуток і т. п., то зрозуміло, що невиконання або неналежне виконання зобов'язань тягне за собою порушення госпрозрахунку, зниження рентабельності, прибутку. Стягнення у цьому випадку так званої упущеної вигоди є природним наслідком, що випливають з характеру відносин, що виникли між сторонами.

Інша справа при заподіянні шкоди. Незалежно від того, при-Чинен чи шкоду злочином або правопорушенням цивільно-пра-вового характеру, відносини цього виду не випливають як природний наслідок з товарно-грошового характеру відносин. І хоча в даному випадку, так само як і при визначенні збитків, відшкодування визначається в грошовій формі, ні злочин, ні цивільне правопорушення цього типу ні в якій ступені не породжені саме товарним характером виробництва та обігу. Тут діють зовсім інші причини. Тому практика при відшкодуванні шкоди справедливо виходить із принципу відшкодування тільки позитивного збитку.

2. Часткова, солідарна і субсидіарна відповідальність. У житті досить часто виникають випадки, коли на стороні боржника за зобов'язанням виявляються трохи осіб. При невиконанні або неналежному виконанні ними своїх обов'язків перед кредитором або у випадку спільного заподіяння шкоди вони несуть перед кредитором і спільну відповідальність. Залежно від конкретних обставин така спільна відповідальність декількох осіб може бути частковою, солідарною або субсидіарної.

При частковій відповідальності кожен з содолжников зобов'язаний нести відповідальність в тій частці, яка згідно з законом або договором падає на нього. Частки ці можуть бути рівними або нерівними, але вони завжди визначені. У тих випадках, коли з договору або додаткової угоди між боржникам не випливає, що частки їх не рівні, вони зобов'язані нести відповідальність в рівних частках.

Так, часткова відповідальність настає в разі невиконання учасниками спільної часткової власності своїх обов'язків перед третіми особами, наприклад, зі сплати власниками житлового будови податків, зборів, інших платежів або витрат по утриманню і збереженню (ст. 118 ГК РРФСР). Або, наприклад, Положеннями про поставки продукції передбачено, що як покупець, так і постачальник продукції вправі залучати до часткової участі в договорі інші підприємства та організації. У цьому випадку <пайовики> беруть безпосередню участь у розробці всіх умов договору і несуть відповідальність за невиконання зобов'язання кожен у межах своєї частки.

У тих випадках, коли із закону або договору не випливає іншого, передбачається, що спів боржників несуть часткову відповідальність. Проте у ряді випадків відповідальність може бути і солідарною. Сутність солідарної відповідальності дуже близька до приказці: <один за всіх і всі за одного>. Стаття 181, ч. 1 ЦК РРФСР визначає, що при солідарного обов'язку боржників кредитор має право вимагати виконання як від усіх боржників разом, так і від кожного з них окремо, причому як повністю, так і частини боргу. Аналогічний цього і принцип солідарної відповідальності. При невиконанні або неналежному виконанні солідарного зобов'язання кредитор має право пред'явити позов до всіх боржників або до одного з них повністю або в частині. Якщо кредитор не отримав повного задоволення від одного содолжников, він має право пред'явити позов до іншого боржника. При цьому всі солідарні боржники залишаються зобов'язаними перед кредитором до тих пір, поки зобов'язання не буде погашено повністю.

 У тому випадку, коли солідарний боржник, до якого кредитором був пред'явлений позов, повністю виконав свій обов'язок перед кредитором, наприклад, повністю відшкодував завдані йому збитки, інші боржники звільняються від відповідальності. При цьому боржник, повністю виконав обов'язок, має право вимагати з інших спів боржників відшкодування йому сплаченої суми кожним в рівних частках (якщо інше не обумовлено законом або договором) за вирахуванням частки, яка падає на нього самого. Інакше кажучи, він як би займає місце кредитора перед іншими співборжників з тим, однак, відмінністю, що інші боржники несуть перед ним відповідальність у частковому відношенні. 

 У яких випадках настає солідарна відповідальність? Згідно ст. 180 ГК солідарне зобов'язання має місце у випадках, коли це передбачено договором або встановлено законом, зокрема, при неподільності предмета зобов'язання. У ряді випадків закон прямо передбачає солідарну відповідальність. 

 Наприклад, якщо будь-яка особа поручилася перед кредитором за те, що боржник належним чином виконає своє зобов'язання, то в разі невиконання зобов'язання боржником боржник і його поручитель несуть перед кредитором солідарну відповідальність. У тому випадку, якщо таких поручителів було кілька, вони також відповідають перед кредитором солідарно. Однак у цих випадках солідарна відповідальність має місце лише тоді, коли договором поруки не передбачено інше (ст. 204 ЦК). 

 Один з випадків солідарної відповідальності відомий радянському житловому законодавству. Згідно ст. 301 ГК всі повнолітні члени сім'ї наймача несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із договору житлового найму. 

 Солідарну відповідальність несуть також особи, які спільно заподіяли шкоду (ст. 455 ЦК). Це правило має дуже важливе значення особливо у випадках, коли шкода заподіяна злочинними діями кількох осіб. Як зазначено в п. 4 постанови Пленуму Верховного суду СРСР від 28 травня 1954 <Про судову практику щодо стягнення матеріальної шкоди, заподіяної злочином>, солідарна відповідальність покладається на всіх осіб, які заподіяли шкоду спільними діями. Однак у тих випадках, коли кілька осіб засуджені по одній справі, але за різні злочини (наприклад, одні - за розкрадання державного майна, інші - за халатність або некорисливих зловживання), солідарно повинні нести відповідальність лише ті особи, які спільно брали участь у розкраданні, а також особи, умисно сприяли вчиненню злочину. 

 Крім пайовий та солідарної відповідальності цивільному законодавству відома також і відповідальність субсидіарну. Субсидіарна відповідальність - це додаткова відповідальність, коли поряд з боржником, у якого недостатньо коштів, на які може бути звернено стягнення, відповідальність несуть інші особи. Субсидіарна відповідальність має місце лише у випадках, передбачених законом. 

 Чинне цивільне законодавство знає лише один випадок субсидіарної відповідальності - це відповідальність батьків або піклувальників за шкоду, заподіяну неповнолітніми дітьми у віці від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років. Неповнолітні діти віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років у принципі визнаються особами деліктоздатної, тобто здатними самостійно і на загальних підставах відповідати за заподіяну ними шкоду. Однак не завжди вони володіють майном або заробітком, на яке може бути звернено стягнення у відшкодування заподіяної шкоди. Тому ст. 451 ЦК передбачає, що у разі, коли у неповнолітнього цього віку немає майна або заробітку, достатнього для відшкодування шкоди, шкода має бути у відповідній частині відшкодована його батьками або піклувальниками. Однак батьки або піклувальники несуть таку субсидіарну відповідальність лише у випадку, якщо не доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини. При цьому під виною батьків або піклувальників, так само як і у випадку відповідальності батьків за шкоду, заподіяну дітьми у віці до п'ятнадцяти років, розуміється як вина у нагляді за дітьми, так і вина у вихованні дітей. 

 3. Розмір цивільно-правової відповідальності.

 Радянське цивільне законодавство виходить з принципу повноти цивільно-правової відповідальності. Це означає, що особа, яка завдала шкоди або збитки, зобов'язана відшкодувати їх у повному обсязі. Стаття 88 Основ прямо передбачає, що шкода підлягає відшкодуванню <в повному обсязі>. Однак з цього загального правила закон встановлює ряд винятків як у бік збільшення розміру цивільно-правової відповідальності, так і в бік її зниження. 

 Збільшення розміру відповідальності може мати місце в силу закону, договору або за рішенням органів арбітражу, що розглядають спори між соціалістичними (крім колгоспів) організаціями. 

 Наприклад, Положеннями про поставки продукції передбачається, що за прострочення поставки або за недопоставку обладнання для пускових будівництв, а також за недопоставку продукції в райони Крайньої Півночі і в інші райони дострокового завезення або підприємствам з сезонним характером виробництва в період заготівлі, переробки або виготовлення ними швидкопсувної продукції, встановлена законом неустойка за недопоставку стягується в полуторному розмірі. Або, наприклад, тими ж положеннями передбачено стягнення санкцій за поставку недоброякісної продукції таким чином, що і неустойка, і збитки стягуються повністю. 

 Підвищення розміру відповідальності може мати місце і в силу договору між сторонами. При цьому в даний час право підвищити розмір відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язання надано не тільки громадянам, але і соціалістичним організаціям. Єдина умова, яку при цьому закон обумовлює, полягає в тому, що таке підвищення розміру відповідальності повинно мати місце лише за взаємною згодою сторін. 

 Нарешті, підвищення розміру цивільно-правової відповідальності може мати місце і за рішенням органів арбітражу, які у випадках злісного невиконання або неналежного виконання зобов'язання вправі підвищити розмір стягуються з винної сторони санкцій із зверненням 50% цих санкцій у дохід державного бюджету. 

 Трохи інакше вирішується питання про зниження розміру відповідальності. Зниження розміру відповідальності за угодою сторін можливо лише у випадках, коли учасниками цивільно-правових відносин є громадяни. Що ж до соціалістичних організацій, то у відносинах між ними зниження розміру відповідальності за їх угодою не допускається, коли розмір відповідальності точно визначений законом. 

 Однак цивільному законодавству відомо значне число випадків, коли таке зниження відповідальності або прямо передбачено законом, або право на зниження розміру відповідальності надано суду чи арбітражу. 

 Обмеження розміру відповідальності в силу закону, як правило, пов'язано з тим, що закон в деяких випадках, встановлюючи таку форму відповідальності, як відшкодування збитків, обмежує розмір які підлягають стягненню збитків лише так званим позитивним збитком, не допускаючи стягнення неодержаних кредитором доходів, які він міг б отримати при сумлінному виконанні зобов'язання боржником. 

 Наприклад, ст. 371 ЦК РРФСР передбачає, що за невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором підряду на капітальне будівництво несправна сторона зобов'язана відшкодувати іншій стороні збитки, <виразилися у зроблених іншою стороною витратах, у втраті або пошкодженні її майна>. Або, наприклад, ст. 383 ЦК встановлює, що порушення транспортної організацією договору перевезення, що виразилося у втраті, псуванні або пошкодженні майна під час перевезення, тягне за собою відповідальність перевізника: а) у разі втрати або нестачі вантажу або багажу - в розмірі вартості втраченого чи відсутнього вантажу або багажу; б) у разі пошкодження вантажу або багажу - в розмірі суми, на яку знизилась його вартість тощо Ми бачимо тут зниження розміру відповідальності в силу закону, який не допускає в ряді випадків стягнення з несправної сторони неотриманих іншою стороною доходів, які вона могла б отримати, якби зобов'язання було виконано належним чином. 

 У ряді випадків закон надає право суду чи арбітражу при розгляді спору знизити розмір стягуються з порушника санкцій, якщо для цього є певні підстави. Такими підставами можуть бути врахування інтересів сторін, зокрема, врахування їх матеріального становища, вина самого потерпілого та ін 

 Так, згідно зі ст. 190 ЦК, якщо підлягає стягненню з боржника неустойка (штраф, пеня) надмірно велика порівняно з збитками, то суд має право зменшити неустойку. При цьому до уваги повинні бути прийняті ступінь виконання зобов'язання боржником, майновий стан громадян, що беруть участь у зобов'язанні; не тільки майновий, але і всякий інший інтерес кредитора, що заслуговує поваги з боку суспільства. Аналогічне право надане законом також арбітражу та третейського суду, що розглядає спори соціалістичних організацій. 

 Зменшення розміру відповідальності громадян за основою обліку їх матеріального становища допускається не тільки у випадку стягнення неустойки (штрафу, пені), а й при відшкодуванні громадянином завданих їм збитків іншій особі. Стаття 458 ЦК, ч. 2 встановлює, що суд має право зменшити розмір відшкодування шкоди, заподіяної громадянином, залежно від його матеріального становища. 

 Нарешті, підставою для зменшення розміру відповідальності порушника цивільних прав та обов'язків може бути також винна поведінка самого потерпілого, який відомим чином сприяв збільшенню або заподіянню шкоди. Загальний принцип на цей рахунок встановлений ч. 2 ст. 37 Основ цивільного законодавства, яка говорить: <Якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язання сталося з вини обох сторін, суд, арбітраж або третейський суд відповідно зменшує розмір відповідальності боржника>. 

 Оскільки в даному випадку мова йде про невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язання, можна зробити висновок, що це правило відноситься до випадків невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що виникли з договору, з адміністративно-планових актів, з односторонніх угод. Такий висновок підтверджується також і тим, що, наприклад, відносно зобов'язань з відшкодування заподіяної шкоди ст. 93 Основ передбачені дещо інші правила. У ній говориться, що <якщо груба необережність самого потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини потерпілого (а при вині заподіювача шкоди - і залежно від ступеня його вини) розмір відшкодування має бути зменшений або у відшкодуванні шкоди повинно бути відмовлено>. 

 Різниця між цими двома законодавчими рішеннями полягає в тому, що, по-перше, договірна відповідальність передбачає врахування вини як боржника, так і кредитора в будь-якій формі, тоді як при позадоговірної відповідальності враховується тільки груба необережність самого потерпілого; і, по-друге, якщо ч. 2 ст. 36 Основ говорить лише про зниження розміру відповідальності, то при заподіянні шкоди ст. 93 Основ допускає не тільки зниження відповідальності, а й звільнення заподіювача шкоди від відповідальності взагалі. 

 У літературі нерідко такий випадок називають змішаною відповідальністю або змішаної виною. Обидва ці терміни невдалі. Вони лише означають, що за наявності вини обох сторін збитки розподіляються між ними відповідно до ступеня вини кожної з них. Але так як критерій провини - критерій суб'єктивний і точному визначенню не завжди піддається, то розмір збитку, який падає на ту чи іншу сторону, визначається виходячи з конкретних обставин справи. На практиці облік вини потерпілого найчастіше має місце у випадках заподіяння шкоди робітникові або службовцеві на підприємстві, коли вина підприємства полягає в неприйнятті якихось заходів з техніки безпеки, а вина потерпілого - у недотриманні ним правил техніки безпеки, щодо яких він був належним чином проінструктований. Застосування названого принципу останнім часом набуло достатньо широкого поширення і в практиці розгляду спорів між соціалістичними організаціями при порушенні договірних зобов'язань. 

 Друкується за: 

 В. П. Грибанов, доктор юридичних наук. Відповідальність за порушення цивільних прав і обов'язків: Посібник для слухачів. М.: Знание, 1973. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "IV. Види і розмір цивільно-правової відповідальності"
 1. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ АПЕЛЯЦІЇ. ПРАВО АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ, ТЕРМІН ПОДАЧІ, ФОРМА І ЗМІСТ апеляційну скаргу. ВІДГУК НА апеляційну скаргу
    розмірі або право на отримання пільги по сплаті державного мита, або клопотання про надання відстрочки, розстрочки її сплати або про зменшення розміру державного мита; документ, що підтверджує направлення або вручення іншим особам, бере участі у справі, копій апеляційної скарги та документів, які у них відсутні ; довіреність або інший документ, що підтверджують повноваження
 2. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
    види прирівняних до НД військ. Пункт 2 визначає, що «громадяни проходять військову службу за призовом, а також в добровільному порядку (за контрактом)». Розділ V цього закону визначає порядок вступу громадян на військову службу за контрактом. Вказується, що контракт укладається громадянами з МО РФ письмово за типовою формою, у порядку, передбаченому «Положенням про порядок проходження військової
 3. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
    види (форми) договорів, що встановлюють різні рівні правовідносин (залежно від значущості в системі категорії суб'єкта), певні законодавчо. Офіцери повинні мати право підписувати один з наступних видів контрактів (дод. 2). Контракт Ф-1 про проходження служби на офіцерських посадах, віднесених до I-ої категорії. Цей вид контракту підписують: курсанти військових училищ при
 4. § 3. Система кримінального права
    види покарань, судимість і т. д. Інститути складаються з окремих норм (статей кримінального закону), що містять не тільки гіпотезу, диспозицію і санкцію, а й у певних випадках різні види складів злочинів (частини статей кримінального закону): простий, привілейований, кваліфікований і особливо кваліфікований. Кримінально-правова система реалізує себе за допомогою механізму, що включає
 5. § 5. Структура кримінально-правової норми
    види покарань мають в альтернативній санкції мінімальні та / або максимальні межі, вона стає комбінованою (альтернативної та відносно-визначеній). Абсолютно-невизначена санкція не містить вказівки ні на вигляд, ні на розмір покарання. У чинному КК даний вид відсутній, але багато міжнародні договори, присвячені боротьбі із злочинами, мають такі
 6. § 6. Конкуренція (колізія) кримінально-правових норм
    види, караність). М., 1988. 6. Красиков Ю. А., Алакаев Л. М. Лекції 2-3. Поняття злочину. Множинність злочинів / / Кримінальне право. Загальна частина. Особлива частина: Курс лекції / Под ред. А. Н. Ігнатова, Ю. А. Красикова. М "
 7. § 10. Конфіскація майна
    види за характером і обсягом. Повна конфіскація передбачала вилучення у злочинця всього майна, часткова - предметів, які безпосередньо ставилися до учиненому злочину або були засобом його учинения або результатом. Ці ж види і основне значення конфіскації майна збережені в чинному кримінальному законодавстві Росії. Згідно рт. 52 КК конфіскація майна є
 8. 22. Види юридичних осіб.
    розмір яких визначається установчими документами. Учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями даного виду 'товариства в межах їх вкладів (ст.ст. 50-64). Товариство з додатковою відповідальністю - це товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду,
 9. 101. Поняття і види зобов'язань.
    розмір щомісячних платежів в рахунок компенсації втраченого потерпілим заробітку, але кінцева сума, як і розмір додаткової компенсації витрат на лікування заздалегідь визначити неможливо. 8) З точки зору визначеності предмета виконання можна виділити зобов'язання з конкретним предметом виконання, альтернативні і факультативні (у цьому випадку доводиться відступити від принципу дихотомії
 10. 106. Договір як підстава виконання зобов'язань.
    розмір забезпечення заставою таких вимог. Відносини застави регулюються Законом України "Про заставу", іншими актами
 11. 110. Неустойка, застава, завдаток як способи забезпечення зобов'язань.
    розмір встановлюється угодою; - у договорі визначаються неустойка та її розмір. Угода про неустойку повинна бути укладена в письмовій формі, недотримання якої тягне недійсність угоди. Умовами стягнення неустойки є невиконання зобов'язання і вина боржника незалежно від наявності збитків у кредитора. Однак якщо збитки є, то залежно від співвідношення права на
 12. 80. Санкції за недобросовісну конкуренцію
    види правопорушень, що визнаються недобросовісною конкуренцією. Однією з них є вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання (ст. 25 Закону). Вона застосовується у разі встановлення факту неправомірного використання чужих позначень, рекламних матеріалів та упаковки, передбаченого ст. 4 Закону, або факту копіювання виробів,
 13. Н. Судові спори
    види відшкодування, зазначені у другому реченні цитованої статті, практично ніколи не застосовуються в справах про порушення комерційної таємниці. Особливу складність у судових процесах про порушення комерційної таємниці становить та обставина, що саме по собі розгляд витоку інформації може призвести до розкриття її секретності. Угодою ТРІПС передбачаються положення про охорону
 14. 3. Засоби захисту права авторства
    види використання творів та об'єктів суміжних прав. Разом з тим орієнтація на мінімальні ставки була б явно несправедливою мірою по відношенню до потерпілих. Стягнення ж винагороди за максимальними ставками, що практикувалося в колишні роки, зараз неможливо. По-друге, якщо упущена вигода зводилася б до невиплаченої гонорару, ця міра відповідальності ставала б явно
 15. Про. Кримінально-правові заходи охорони товарних знаків
    види покарання повинні включати позбавлення волі та / або грошові штрафи, розмір яких повинен бути настільки значний, щоб утримувати інших від подібних дій, і сумірний строгості покарань, передбачених за злочини відповідної тяжкості. У потрібних випадках повинні використовуватися такі заходи, як арешт, вилучення і знищення фальсифікованих товарів і будь-яких матеріалів і
 16. § 6. Державні і муніципальні підприємства
    види діяльності, вони повинні займатися тільки такими видами господарювання, які визначені їм власником в статуті. Однак це не означає, що унітарні підприємства обмежені в здійсненні різних угод. Якщо інше спеціально не встановлено власником у статуті, вони мають право здійснювати всякі угоди, необхідні їм для досягнення цілей, передбачених у статуті. Так, державне
 17. § 1. Цивільна правоздатність держави і державних (муніципальних) утворень
    види договорів (договір комерційної концесії тощо), мати своє ім'я, йому недоступні. Однак це тільки кількісні відмінності. Але є й відмінності якісні. Держава бере участь у цивільному обороті не в своїх приватних інтересах, а з метою найбільш ефективного відправлення публічної влади. Ці цілі зумовлюють і сутність правоздатності держави. Вона не може бути спільною, бо
 18. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
    види імунітету означають, що держава без його згоди непідсудна судам іншої держави, що стосовно майна держави без її згоди не можуть бути зроблені примусові заходи щодо забезпечення позову і що, нарешті, навіть винесене проти держави судове рішення не може бути без його згоди примусово виконано . До числа особливих різновидів відносять і імунітет
© 2014-2022  ibib.ltd.ua