Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

2. Юридичні факти - діїУ діях проявляється воля суб'єктів - фізичних і юридичних осіб. За ознакою дозволеності законом дії бувають правомірні і неправомірні. Правомірні - це дії, що відповідають вимогам законів, інших правових актів і принципів права. Неправомірні - це дії, що порушують приписи законів, інших правових актів і принципів права. До числа неправомірних дій, що породжують цивільні правовідносини, можна віднести:
заподіяння шкоди (збитків) (так звані делікти);
порушення договірних зобов'язань;
безпідставне збагачення - придбання або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав;
зловживання правом (див.
§ 3 гл. 11);
дії, вчинені у вигляді угод, визнаних недійсними, дії, що порушують виключні права авторів творів науки, літератури, мистецтва і патентовласників, та ін
Правомірні дії, в свою чергу, підрозділяються на юридичні акти і юридичні вчинки.
Юридичні акти - правомірні дії суб'єктів, що мають на меті виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин.
Основним видом цивільно-правових юридичних актів є угоди - вольові дії юридичної або фізичної особи, спрямовані на досягнення певного правового результату. Так, здійснюючи операцію купівлі-продажу, суб'єкт прагне набути право власності на гроші або річ. Угоди найбільш яскраво і повно виражають властиві цивільному праву принципи, способи і методи регулювання суспільних відносин. Тому саме їм присвячено абсолютна більшість норм цивільного законодавства. (Загальних положень про угоди присвячений
§ 2 цієї глави підручника.)
Поряд з цивільно-правовими актами цивільні правовідносини можуть породжуватися адміністративними актами державних органів та органів місцевого самоврядування, передбаченими законом та іншими правовими актами в якості підстави виникнення цивільних правовідносин. Такі акти є за своєю природою ненормативними і безпосередньо спрямовані на виникнення цивільних прав та обов'язків у конкретного суб'єкта - адресата акта.
В історії нашої держави при існуванні державної централізовано регульованої економіки на формування змісту цивільних правовідносин, опосередкованих економічні процеси, великий вплив надавали планові акти з розподілу товарів і продукції, щодо визначення обсягу, характеру, кількості та змісту послуг і т. п., є різновидом адміністративних актів.
В умовах ринкової економіки в якості підстав виникнення цивільних прав та обов'язків виступають якісно інші адміністративні акти. Так, одним з основних засобів упорядкування ринкових відносин є ліцензування окремих видів підприємницької діяльності. Видача державним органом або органом місцевого самоврядування якомусь суб'єкту права ліцензії означає надання йому права здійснювати, не виходячи за межі ліцензії, певну діяльність (наприклад, надання платних юридичних, банківських послуг і т. д.) або вчиняти певні угоди (наприклад, зовнішньоекономічні з вивезення стратегічно важливої сировини, валютні операції, пов'язані з рухом капіталу, і т. д.).
Іншим різновидом адміністративних актів, що породжують цивільні права та обов'язки, є акти, подібні винесенню органами державної влади або місцевого самоврядування рішень про вилучення земельних ділянок, які не використовуються відповідно до їх призначення, а також подібні реквізиції майна, при якій у випадках стихійних лих, аварій, епідемій, епізоотії та за інших обставин, які мають надзвичайний характер, майно в інтересах суспільства возмездно вилучається у власника за рішенням державного органу.
Надзвичайно важливу роль в процесі виникнення, зміни або припинення цивільних правовідносин відіграють такі адміністративні акти, як державна реєстрація юридичних дій і подій.
Особливим видом юридичних актів є судові рішення, що встановлюють цивільні права та обов'язки. Як приклад можна навести рішення про визнання права власності на самочинне будова за умови, що земельна ділянка у встановленому порядку буде надано забудовникові; про примусове укладення договору на умовах, визначених у судовому рішенні, і їм подобние1.
Юридичні вчинки - правомірні дії суб'єктів, з якими закон пов'язує певні юридичні наслідки незалежно від того, чи була у суб'єктів мета досягнення того чи іншого правового результату. Наприклад, до числа таких юридичних фактів відносяться знахідка втраченої речі, виявлення скарбу. Ці дії, якщо навіть суб'єкти не припускали цього, за певних умов породжують у них право власності на знайдену річ, виявлений скарб. Безсумнівно, що до юридичних вчинків відноситься і створення творів літератури, науки і мистецтва. Авторське право на ці результати інтелектуальної діяльності виникає в силу самого факту їх створення. Автор може навіть і не знати про комплекс прав, які виникають у нього, але він стає їх власником за наявності самого факту створення твору.
1 Оцінюючи судові рішення як самостійні юридичні факти, слід мати на увазі, що в юридичній науці, в першу чергу в цивільно-процесуальному, має місце позиція, згідно з якою судове рішення не може розглядатися в якості самостійного юридичного факту, що породжує цивільні правовідносини. Див: Красавчиков О. А. Юридичні факти в радянському цивільному праві. М, 1958. С. 129-143.
В силу зазначеного не можна віднести до юридичних вчинків створення винаходу, корисної моделі та промислового зразка, так як права на винахід, корисну модель і промисловий зразок можуть виникнути при визнанні зазначених технічних рішень такими патентним відомством і видачі патентів на винахід, промисловий зразок та свідоцтва на корисну модель.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Юридичні факти - дії "
 1. 13. Правові норми - ознаки, структура - гіпотеза, диспозиція, санкція, види
  юридичною мовою. Точність, визначеність змісту забезпечує однаковість тлумачення і реалізації правових норм. Загальний характер - норми являють собою абстрактні моделі правомірної поведінки. Вони регулюють не окремі випадкові ситуації, а стандартні, масові, типові соціальні взаємодії. Державно-вольовий характер - норми права встановлюються уповноваженими
 2. 5. Підставою виникнення, зміни та припинення адміністративних пр-ний служить юридичний факт.
  Факти ділять-ся на події і дії. Дії є результатом активного волевиявлення суб'єктів. Дії - правомірні і неправомірні. Правомірні - відпо-вують вимогам адміністративно-правових норм (видання наказу про призначення на державну посаду), неправомірні (делікти) - не відповідають їм (адміністративні та дисциплінарні проступки). Події (стихійні
 3. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  юридичних і моральних законів заради боротьби «з проклятим світом». Революціонер заради досягнення народного щастя може використовувати всякі кошти, включаючи обман, грабіж, вбивство і т. п. С. Нечаєв вимагав сліпого послуху керівнику. Для підтримки дисципліни він використовував залякування, шантаж, насильство. Методи дій С. Нечаєва викликали протест у членів «Народної розправи» . І ось,
 4. Предмет доказування
  юридичних фактів, від встановлення яких залежить вирішення справи по суті, називається предметом доказування. До предмета доказування в першу чергу відносяться факти підстави позову , зазначені позивачем в якості підстави позовних вимог. До предмета доказування відносяться також факти підстави заперечень проти позову, зазначені відповідачем. У тих випадках, коли процес ускладнюється вступом
 5. Підстави звільнення від доказування
  юридичне значення для вирішення спору в пізніше виниклому арбітражному процесі. Дані факти заборонено оскаржувати і спростовувати в даному процесі З метою заміни раніше зроблених висновків на протилежні. Норми АПК РФ (ст. 69) регламентують три правила преюдиции: Обставини, встановлені набрав законну силу судовим актом арбітражного суду з раніше розглянутій справі, не
 6. 12. ВИЗНАЧЕННЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ, ЙОГО ЗМІСТ, ВИКОНАННЯ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОСКАРЖЕННЯ
  факти в механізмі реалізації норм цивільного процесуального права. Єкатеринбург, 1992. С. 99-108; Цит. по: Арбітражний процес: Підручник / За ред. В. Яркова. М., 1999. С. 186. 9 Див: Арбітражний процес: Підручник для вузів / Под ред. М.К Треушнікова. М., 1997. С. 80-82. 10 Див: Комісарів К.І. Повноваження суду другої інстанції в радянському цивільному процесі. М., 1961. 11 Комісарів К.І. Указ.
 7. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ АПЕЛЯЦІЇ. ПРАВО АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ, ТЕРМІН ПОДАЧІ, ФОРМА І ЗМІСТ апеляційну скаргу. ВІДГУК НА апеляційну скаргу
  юридичну, так і фактичну сторони справи в тому обсязі, що і суд першої інстанції; апеляція може бути допущена тільки один раз у кожній справі. Необхідно відзначити, що повноваження апеляційного суду при перегляді справи обмежені межами апеляційної скарги і предметом рішення суду першої інстанції. Нові вимоги, що не були предметом рішення суду першої інстанції, не можуть бути
 8. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. виключної компетенції. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  юридичне значення, вказує на наявність цього факту на території Російської Федерації; суперечка виникла з відносин, пов'язаних з державною реєстрацією імен та інших об'єктів і наданням послуг у міжнародній асоціації мереж «Інтернет» на території Російської Федерації; 10) в інших випадках за наявності тісного зв'язку спірного правовідносини З територією Російської Федерації. Арбітражні
 9. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
  юридичної допомоги нужденним у ній громадянам. Дане початок прямо випливає із змісту ст. 48 Конституції РФ, встановлюю-щей право громадян на отримання кваліфікованої юридичної допомоги. Мова йде про створення правових, фінансових та організаційних передумов для доступності юридичної допомоги всім нужденним в ній громадянам. Органом, забезпе-чує доступність юридичної допомоги в
 10. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  юридичний факт цивільного права) тягне за собою втрату права на позов в матеріально-правовому сенсі. Як зазначено у п. 2 ст. 199 ГК, закінчення строку позовної давності, про застосування якого заявлено стороною у спорі, є підставою до винесення рішення судом про відмову в позові. Таким чином, право на позов в матеріально-правовому сенсі - це само спірне суб'єктивне право, яке може бути
© 2014-2022  ibib.ltd.ua