Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ЗАКОНИ ВИХОВАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Дитина як об'єкт наукового пізнання єдиний і цілісний . Науки, що вивчають його, прагнуть до комплексного пізнання. Але предмет дослідження у кожної науки свій, особливий, специфічний. Анатомія і фізіологія вивчають закономірності дитячого організму і протікання фізіологічних процесів. Педіатрія - особливості та закономірності стану дитячого організму в період його захворювання. Вікова та педагогічна психологія - закономірності становлення і розвитку психічних функцій у дитини на різних вікових етапах і під впливом цілеспрямованого впливу.

Педагогіка є складною суспільною наукою, яка об'єднує, інтегрує, синтезує в собі дані всіх природних і суспільних наук про дитину, про закони розвитку виховних суспільних відносин, що впливають на соціальне становлення підростаючого покоління. Вона є вищий етап розвитку наук про дитину, про формування його особистості в системі суспільних відносин, в процесі виховання. Предметом педагогіки є об'єктивні закони конкретно-історичного процесу виховання, органічно пов'язані з законами розвитку суспільних відносин, а також реальна громадська виховна практика формування підростаючих поколінь, особливості й умови організації педагогічного процесу. Педагогіка вивчає прояв, характер, виховує. дію тих суспільних відносин, які формуються, організовуються між старшим і підростаючим поколіннями. Ці відносини відображають у собі відносини і суперечності всього суспільства.

Педагогіка як наука спрямовує свої зусилля на вирішення основної суперечності. Його суть полягає в тому, що старше покоління, на основі пізнаних законів виховання як суспільного явища, прагне до створення максимально ефективної, абсолютно завершеною організації цілісного педагогічного процесу, до формування в ньому сучасної, цілісної людської особистості. Але громадське життя і виховання як її органічна частина не стоїть на місці. На кожному новому етапі розвитку вона висуває все більш складні вимоги до зростаючого людині і педагогічному процесу. Канонізуючи застаріваючу педагогічну систему, зміст виховання, освіти, навчання, їх форми і методи, педагогіка вступає в протиріччя з життям. Шлях вирішення цього основного педагогічного протиріччя полягає в тому, щоб, зберігаючи все цінне, неминуще в педагогічному процесі, розглядати його як рухому і мінливу в своїй істоті систему. Необхідно бачити всі педагогічні явища і, перш за все зміст, форми і методи навчання та виховання, в дви-. жении, розвитку, відмирання і зародженні. Зняття протиріччя забезпечується своєчасним вдосконаленням педагогічного процесу, всієї системи соціального виховання. Прикладом наукового виявлення, розкриття і подолання основного педагогічного протиріччя, перебудови системи навчання і виховання з урахуванням нових вимог суспільного життя є здійснення реформи вищої, середньої загальноосвітньої і професійної школи.

Важливою умовою дозволу основного педагогічного протиріччя є також організація та здійснення поступового, усвідомленого дитиною переходу від виховання до самовиховання. Завдання педагогічної діяльності дорослих в тому, щоб сформувати особистість як соціально активного суб'єкта, здатну до аналізу, оцінці подій, вибору морального вчинку, відповідальності, творчої самодіяльності. Виробленням в дитині нездоланного прагнення до самовиховання, самоосвіти, самонавчання, самовдосконалення, самоконтролю, самовладання, самопереконання, самопокарання та самопоощреніе педагогічний процес закладає в особистість надійний духовний «механізм» саморегулювання, неухильного дотримання переконанням і втілення в життя ідеалів. Забезпечення дітям можливості внутрішнього самоврядування знімає необхідність в абсолютній педагогічної організації дитячого життя і систематичних зовнішніх впливів.

Педагогіка як наука вивчає виховання,-складне суспільне явище, що вбирає в себе багатошарові й різноманітні відносини. Можна виокремити три шари суспільних відносин, в яких діють закони виховання. Ці шари взаємно проникають один в одного,. Співвідносяться, соподчінять, а закони в них проявляються у вигляді стійких тенденцій і в більш-менш виражених залежностях одних відносин від інших.

Перший шар відносин безпосередньо пов'язаний з економічним базисом. Тут в процесі суспільного виробничої взаємодії і відносин власності виникають і діють найбільш загальні і важливі тенденції, що визначають характер вимог до людини, його освіти та виховання. Само виховання у виробничих відносинах виступає як механізм здійснення природної зміни поколінь, підготовки та розвитку людських продуктивних сил.

Закон виховання на цьому рівні можна визначити як прояв стійких тенденцій - вимог, що роблять істотний, визначальний вплив на характер і перебіг педагогічних процесів.

Другий шар відносин проявляється у сфері ідеології, у формі суспільної свідомості, в політичних, наукових, етичних, правових, естетичних, релігійних поглядах та переконаннях людей. В системі ідеологічних відносин породжуються закономірності виховного процесу, за допомогою яких встановлюються принципи організації життя; відбору змісту виховання і навчання; спрямованості відносин між дорослими і дітьми; етичні, естетичні, політичні ідеали. Педагогічний принцип є теоретичне вираження вимог законів виховання, характеру суспільних відносин та ідеології.

Нарешті, третій шар відносин існує і діє в лич-ностно-психологічній сфері. У системі цих відносин встановлюється безпосередній контакт між дорослими і дітьми, дітей між собою. Тут вирішується доля авторитету вихователя, симпатій і антипатій, во'пітиваемості і опору вихованню, організованості, цілеспрямованості або безперспективності дитячого життя. В особистісних відносинах діють і проявляються не тільки об'єктивні закономірності, але і суб'єктивно встановлені принципи, правила поведінки і суспільної взаємодії. Їх виховна ефективність залежить від особистості педагога, його морально-вольових якостей і майстерності. Педагогічне правило є окремий випадок педагогічного принципу, застосованого з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей учасників виховного процесу.

Диференційований підхід до кожного шару відносин, діючих у ньому законів, принципів і правил дозволяє педагогічній науці на основі пізнання об'єктивних законів розробляти об'єктивно-суб'єктивні закономірності педагогічного процесу, обгрунтовувати принципи, правила і рекомендації організації педагогічних відносин з дітьми.

Принципи та закономірності педагогічного процесу, а також принципи і правила педагогічного мистецтва будуть розглянуті в розділах, присвячених організації та утримання навчально-виховного процесу. У цьому параграфі дається обгрунтування об'єктивним законам виховання, які діють в суспільних відносинах першого (основного) шару і є частиною предмета педагогіки. ,

Основним законом виховання як суспільного явища, на який спирається і з якого виходить педагогічна наука, є закон обов'язкового присвоєння підростаючим поколінням соціального досвіду старших поколінь як необхідної умови входження у суспільне життя, здійснення наступності між поколіннями, життєзабезпечення суспільства, окремого індивіда і розвитку сутнісних сил кожної особистості. Цей об'єктивний, вічний закон незмінно і своєрідно проявляється в різних конкретно-історичних умовах. Він може бути не усвідомлений людьми або зрозумілий частково, проявлятися вузько, односторонньо, діяти стихійно - залежно від конкретно-історичних умов, інтересів і потреб тих чи інших соціальних груп у суспільстві. Основний закон завжди орієнтує суспільне виховання на підготовку людських продуктивних сил і здійснення життєдіяльності в системі конкретних виробничих відносин. У результаті його вимог в суспільстві виникають і діють власне педагогічний процес, різні різновиди шкіл. Діти вводяться в систему соціальних відносин, залежностей і привласнюють пріуготовленіе їм у цій системі досвід. В умовах демократизації та гуманізації, на основі дії основного закону, суспільство одночасно вирішує проблему підготовки продуктивних сил і всебічного розвитку, виховання людської особистості.

З основним законом органічно пов'язаний закон обов'язкової відповідності змісту, форм, методів навчання і виховання вимогам розвитку продуктивних сил суспільства. Багатовікова історія педагогіки переконливо показує, що у зв'язку з потребами суспільного розвитку старші покоління завжди включали у зміст освіти дітей "перш за все ті знання, вміння та навички, які забезпечують в спадкоємності поколінь головне-підтримку життя, виробництво матеріальних благ. Нехтування вимогами цього закону, наприклад виключення загальнотрудові підготовки із загальноосвітньої системи, може призвести до стримування розвитку виробництва. Вимогами цього закону обумовлюється і всебічний розвиток особистості в силу необхідності прояви нею, в першу чергу в праці, інтелекту і творчості.

Об'єктивним законом виховання є також обумовленість змісту, форм і методів виховання, навчання характером виробничих відносин і відповідної їм надбудовою.

Цей закон проявляється насамперед у тому, що організація та утримання педагогічного процесу в суспільстві визначаються інтересами панівних, напрямних політику і ідеологію соціальних шарів.

Об'єктивним законом виховання є виникнення неминучих виховних наслідків у результаті взаємодії дітей зі світом, в життєвих ситуаціях, подіях, конфліктах, процесах. Цей закон знайшов своє вираження у вимозі педагогіки з'єднання виховання і навчання з продуктивною працею, з життям суспільства. У таких радянських педагогів, як А.С. Макаренко, І.Ф. Козлов, цей закон висловлювався у формулі «паралельного педагогічного дії». Кожне явище, стверджували вони, крім свого безпосереднього життєвого значення має значення виховне. Закон вимагає свідомого, педагогічно продуктивного трансформування суспільних відносин у відносини виховно спрямовані. Педагогічне узагальнення передових форм життя, поведінки, відносин і організація на цій основі різноманітних форм дитячого життя сприяють розвитку педагогічної науки. У свою чергу педагогічні; відносини, реалізовані в дитячому середовищі, виховують хлопців у дусі високої моральності, у міру. становлення дітей дорослими людьми впливають на вдосконалення суспільних відносин в цілому.

Об'єктивний процес формування сутності людини як сукупності всіх суспільних відносин для педагогіки може бути осмислений в якості закону формування сутності дитячої особистості в результаті її активного самовиявлення і самоствердження в діяльності, відносинах, спілкуванні. Цей педагогічний закон знайшов підтвердження в психології, що встановила провідну роль діяльності, особливо педагогічно організованою, у становленні психічних процесів, властивостей і якостей дитячої особистості (С. Л. Рубінштейн, А.Н. Леонтьєв, А.В. Запорожець). В.педагогіке найбільш чітке розкриття «механізму» виховання дано І.Ф. Козловим: «... яка діяльність дитини,-писав він, - таке й рух залучених в цю діяльність його природних сил і здібностей, їх вправа, а яке рух цих сил, таке їх розвиток, їх зміну, а отже, такий і результат цього розвитку - виховання певних людських якостей, певний тип особистості, його своєрідність »3.

Ще один об'єктивний закон виховання можна сформулювати як закон гармонійного розвитку сутнісних сил дитини, її інтелектуальної, фізичної, емоційно-вольової сфер, з урахуванням вікових особливостей і можливостей. Вимоги цього закону лежать в основі реалізації ідеї всебічного розвитку особистості. Гармонійний розвиток особистості, її сутнісних сил здійснюється в першу чергу за рахунок природної потреби виробництва і суспільного життя в людях з високорозвиненим інтелектом, багатою емоційно-вольовою сферою, фізичним, дієво-практичним розвитком і природною потребою у творчості.

Вічність і необхідність виховання як суспільного явища проявляються у вічності і необхідності його об'єктивних законів. Їх дія здійснюється і буде своєрідно здійснюватися в будь-яких цивілізаціях і конкретно-історичних умовах. Ці закони діють в суспільстві через суспільну та індивідуальну свідомість людей, з їх участю, але неминуче і незалежно від ступеня і глибини їх свідомості в якості об'єктивної необхідності окремими людьми або суспільством в цілому.

Той чи інший об'єктивний закон поступово усвідомлюється як все більш очевидна потреба або тенденція розвитку суспільного життя. Наприклад, люди не відразу усвідомлюють наростаючі вимоги закону «обов'язкової відповідності», але розвивається виробництво, нові технології наштовхують на природну думку, що загальноосвітня і професійна підготовка підростаючого покоління повинна включати в себе і знання про дії найбільш поширених машин, про нові технології виробництва, і комп'ютерну грамотність.

 Педагогічна наука зосереджує увагу на пізнанні об'єктивних законів виховання як суспільного явища, на організації навчально-виховного процесу відповідно до їх вимог. Розвиток педагогіки, все більш глибоке проникнення в істоту закону створює можливість своєчасного усунення протиріч між вимогами суспільного життя, виробництва та організацією освіти, навчання, виховання молоді, вимогою гармонійного розвитку дітей та організацією педагогічного процесу. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ЗАКОНИ ВИХОВАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ "
 1. 2.2. Група, колектив у педагогіці
    Поряд з проблемою формування особистості педагогіка вивчає діяльність спеціальних і педагогічних установ, а також вплив на людей внеучрежденческіх умов і факторів, вплив яких є досить сильним. Вивченням впливу навколишнього середовища займається спеціальна галузь педагогічної науки, що отримала назву соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона
 2. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 3. Керівник
    Таким чином, будь-яка діяльність об'єктивно, незалежно від чиєїсь волі чи бажань, зіштовхує фахівців з педагогічними факторами, які ставлять їх у певні умови вирішення професійних завдань педагогічними засобами і методами. Ефективність діяльності будь-якої організація залежить насамперед від персоналу, його професіоналізму, освіченості, вихованості і розвиненості.
 4. Категоріально-понятійний апарат
    Кожна область наукового знання поряд із загальними категоріями і поняттями має і свої, за якими стоїть досліджувана і описувана нею специфічна феноменологія. Це має місце і в юридичній педагогіці. Її категорії та поняття відрізняються своєрідністю, бо відображають своєрідність явищ юридико-педагогічної реальності. Категоріально-понятійний апарат має методологічне та теоретичне
 5. Система педагогічних наук
    Ядром в системі галузей педагогічної науки є загальна педагогіка, що вивчає загальні закономірності освіти, виховання, навчання, розвитку особистості, педагогічної діяльності (табл. 1.1). До її складу входять загальні основи теорії виховання, дидактики, методологія і методика виховання і навчання, самоформірованія, школоведеніе (вузоведеніе). Ці складові є родовими. Видовими
 6. 1.1. Предмет, основні категорії та завдання педагогіки Предмет педагогічної науки
    Педагогіку зазвичай визначають як науку про виховання підростаючих поколінь і дорослих людей - цілеспрямовану, спеціально організовану і безперервно проведену діяльність, що відповідає суспільним потребностям3. При цьому виховання розуміється в широкому сенсі, що включає багато елементів впливу на особистість з метою її формування та розвитку. Можна зустріти і більш розгорнуте визначення
 7.  13.3. Правове виховання в основних педагогічних системах суспільства
    13.3. Правове виховання в основних педагогічних системах
 8. Методи та методика дослідження
    У своїй основі методи і методика досліджень (вивчення конкретної педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження.
 9. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
    Н.В. Бордовская, А.А. Реан. Педагогіка. Сім'я розглядається як модель і форми базового життєвого тренінгу особистості. Соціалізація в сім'ї відбувається в результаті цілеспрямованого процесу виховання, а також за механізмом соціального навчання. Виділено кілька моделей взаємодії батьків з дітьми: авторитетна, владна, поблажлива. Зазначено причини психологічних
 10. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    1. Обгрунтуйте місце і значення человеческо-поведінкової підсистеми управління організацією, а також педагогічних чинників в ній. 2. Що таке педагогічна функція управління і які її цілі та завдання? 3. Перерахуйте педагогічні принципи управління і дайте їм коротку характеристику. 4. Дайте характеристику організаційно-педагогічним факторам і тій роботі,
 11. Об'єкт, предмет і цілі юридичної педагогіки
    Пізнанням юридико-педагогічної дійсності покликана займатися юридична педагогіка. Її теоретичною базою виступає загальна педагогіка - багата на конструктивні ідеї і що володіє величезним досвідом наука. Разом з тим юридична педагогіка не звичайна (загальна) педагогіка з прикладами з юридичної практики, що не педагогіка для юристів. Юридична педагогіка - це особлива область
 12. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    1. Які відмінні риси діяльності співробітників ФСБ і їхні вимоги до освіченості, вихованості, розвиненості та практичного професіоналізму? 2. У чому полягають особливості об'єктів діяльності співробітників ФСБ і що вимагають вони від співробітників? 3. Охарактеризуйте специфіку особливих умов і небезпек діяльності співробітників ФСБ та їх підготовки для дій у них. 4.
 13. Закономірний характер виховання і система його особливих принципів
    Педагогічні принципи виховання - спеціальна система основних, вихідних вимог до побудови його системи, головні рекомендаційні положення, реалізація яких забезпечує досягнення мети і вирішення завдань виховання. Вони - узагальнений висновок-урок з досвіду виховання, результатів наукових досліджень і засновані на розумінні як загальних, так і специфічних закономірностей виховання в умовах
 14. Педагогіка і практика
    Умовами, що забезпечують функціонування педагогіки та педагогічної практики, виступають правові (державні нормативні документи, що регулюють діяльність педагогічних установ і організацій); економічні (власність на землю, нерухомість, технічне обладнання, фінансування тощо); кадрові (постійний і змінний склад); мережу науково-педагогічних
 15. 1. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА
    Н.В. Бордовская, А.А. Реан. Педагогіка. Наводиться чотири визначення педагогіки як науки. Під предметом педагогіки розуміється педагогічний процес. Підкреслюється багатозначність поняття педагогіки: 1. Сфера людської діяльності, пов'язана з передачею життєвого досвіду. 2. Наука про сутність, закономірності, принципи, методи і форми навчання і виховання людини. 3. Власне
 16. Основні напрямки досліджень юридичної педагогіки
    Многокомпонентность предмета юридичної педагогіки і різноманітність навіть основних її завдань визначають структуру її наукового знання, основних напрямків її дослідження, приватних теорій і практичних рекомендацій (рис. 7.2). Всі вони взаємопов'язані, один одного доповнюють і зміцнюють. Рівень исследованности і розвитку різних напрямків не однаковий. Добре розвинена виправна (пенітенціарна)
 17. Цілі і завдання професійно-педагогічної підготовки юристів
    Інтенсифікація педагогічного процесу в системі юридичних освітніх установ передбачає підвищення якості та ефек-тивності підготовки кваліфікованих фахівців початкової, середньої та вищої професійної освіти. У загальній сукупності професійної освіти студентів, курсантів і слухачів певне місце займає їх професійно-педагогічна
 18. Педагогічний контроль
    Управління педагогічним процесом передбачає контроль за його ходом і результатами. Основними завданнями контролю є: перевірка оптимальності процесу, його компонентів, наповненості навчальними, які виховують і розвивають впливами, їх узгодженості, відповідності результатів, якості дій його учасників і надання допомоги. Разом з тим це не суто адміністративний контроль, а
© 2014-2021  ibib.ltd.ua