Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
А.В. Мазуров. Правознавство. Короткий курс лекцій. МОСКВА.ЮРАЙТ, 2003 - перейти до змісту підручника

14.3. Припинення трудового договору

Трудовий договір припиняється з таких підстав.

- Угода сторін (роботодавця і працівника). Трудовий договір за згодою сторін може бути розірваний у будь-який час.

8

199

- Закінчення строку трудового договору. Про розірвання строкового трудового договору працівник повинен бути попереджений роботодавцем (за його дорученням) у письмовій формі не менш ніж за три дні до звільнення. Звичайно, працівник і сам повинен знати про закінчення терміну укладеного ним трудового договору. Однак якщо трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не зажадала їх припинення, дія трудового договору продовжується.

Стаття 79 ТК встановлює такі випадки розірвання строкового трудового договору:

^ укладеного на час виконання певної роботи - по завершенні цієї роботи;

^ укладеного на час виконання обов'язків відсутнього працівника - з виходом цього працівника на роботу;

^ укладеного на час виконання сезонних робіт - після закінчення певного сезону.

- З ініціативи працівника (за власним бажанням). Відповідно до ст. 80 ТК працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця в письмовій формі за два тижні. За угодою між працівником і роботодавцем трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення. У випадках, коли заява працівника про звільнення за власним бажанням зумовлена неможливістю продовження ним роботи (зарахування в навчальний заклад, вихід на пенсію та інші випадки), а також у випадках порушення роботодавцем положень правових актів про працю (наприклад, затримки виплати зарплати) роботодавець зобов'язаний розірвати трудовий договір у строк, зазначений у заяві працівника.

До закінчення терміну попередження про звільнення працівник має право в будь-який час відкликати свою заяву. Звільнення в цьому випадку не проводиться, якщо на його місце не запрошений у письмовій формі інший працівник, якому відповідно до закону не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. Якщо після закінчення строку попередження про звільнення трудовий договір не був розірваний і працівник не наполягає на звільненні, то дія трудового договору продовжується.

Після закінчення строку попередження про звільнення працівник має право припинити роботу. В останній день роботи роботодавець зобов'язаний видати працівникові трудову книжку та інші пов'язані з роботою документи за письмовою заявою працівника, провести з ним остаточний розрахунок. Відповідно до ст. 62 ТК за письмовою заявою працівника роботодавець зобов'язаний не пізніше трьох днів з дня подання цієї заяви видати працівникові копії документів, пов'язаних з роботою (копії наказу про прийом на роботу, наказів про переклади на іншу роботу, наказу про звільнення з роботи; виписки з трудової книжки ; довідки про заробітну плату, періоді роботи у даного роботодавця та інше). Копії документів, пов'язаних з роботою, повинні бути завірені належним чином і надаватися працівникові безоплатно.

У випадку, якщо в день звільнення працівника видати трудову книжку неможливо в зв'язку з відсутністю працівника або його відмовою від отримання трудової книжки на руки, роботодавець направляє працівнику повідомлення про необхідність з'явитися за трудовою книжкою або дати згоду на відправлення її поштою. З дня направлення повідомлення роботодавець звільняється від відповідальності за затримку видачі трудової книжки.

- З ініціативи роботодавця. Трудовий договір може бути розірваний роботодавцем у випадках:

S ліквідації організації (у тому числі філії, представництва або іншого відокремленого структурного підрозділу організації, розташованого в іншій місцевості) або припинення діяльності роботодавця - фізичної особи;

^ скорочення чисельності або штату працівників організації (якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу);

^ невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я відповідно до медичного висновку або недостатньої кваліфікації, підтвердженої результатами атестації (в обох випадках - якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу);

S зміни власника майна організації (щодо керівника організації, його заступників та головного бухгалтера);

^ неодноразового невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків, якщо він має дисциплінарне стягнення;

^ одноразового грубого порушення працівником трудових обов'язків, що виразилося в:

а) прогул (відсутність на робочому місці без поважних причин більше чотирьох годин підряд протягом робочого дня);

8

201

б) появі на роботі в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння;

в) розголошенні охоронюваної законом таємниці (державної, комерційної, службової та іншої), що стала відомою працівникові у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків;

г) вчиненні за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного), розтрати, умисного знищення або пошкодження майна, встановлених набрав законної сили вироком суду або постановою органу, уповноваженого на застосування адміністративних стягнень;

д) порушенні працівником вимог з охорони праці, якщо це порушення спричинило тяжкі наслідки (нещасний випадок на виробництві, аварія, катастрофа) або свідомо створювало реальну загрозу настання таких наслідків;

^ вчинення винних дій працівником, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підставу для втрати довіри до нього з боку роботодавця;

^ вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи;

S прийняття необгрунтованого рішення керівником організації (філії, представництва), його заступниками і головним бухгалтером, що спричинило за собою порушення збереження майна, неправомірне його використання або інший збиток майну організації;

^ одноразового грубого порушення керівником організації (філії, представництва), його заступниками своїх трудових обов'язків;

^ подання працівником роботодавцю підроблених документів або свідомо неправдивих відомостей при укладанні трудового договору;

^ припинення допуску до державної таємниці, якщо виконувана робота вимагає допуску до державної таємниці;

^ передбачених трудовим договором з керівником організації, членами колегіального виконавчого органу організації;

^ в інших випадках, встановлених законами.

Не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця (за винятком випадку ліквідації організації або припинення діяльності роботодавця - фізичної особи) в період його тимчасової непрацездатності та в період перебування у відпустці (ст. 81 ТК).

- Переклад працівника на його прохання або за його згодою на роботу до іншого роботодавця або перехід на виборну роботу (посаду). Дані обставини об'єктивно перешкоджають збереженню дії трудового договору.

- Відмова працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною власника майна організації, зміною підвідомчості (підпорядкованості) організації або її реорганізацією. Це є правом працівника, а не його обов'язком. При зміні власника майна організації новий власник не пізніше трьох місяців з дня виникнення у нього права власності має право розірвати трудовий договір лише з керівником організації, його заступниками і головним бухгалтером, які зобов'язані підкоритися цьому рішенню. При зміні підвідомчості (підпорядкованості) організації, а одно при її реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) трудові відносини за згодою працівника продовжуються (ст. 75 ТК).

- Відмова працівника від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов трудового договору. Якщо працівник не згоден зі зміною організаційних або технологічних умов праці, то роботодавець зобов'язаний у письмовій формі запропонувати йому іншу наявну в організації роботу, відповідну його кваліфікації і стану здоров'я, а за відсутності такої роботи - вакантну нижчу посаду або нижчеоплачувану роботу, яку працівник може виконувати з урахуванням його кваліфікації та стану здоров'я. При відсутності зазначеної роботи, а також у разі відмови працівника від запропонованої роботи трудовий договір припиняється.

Якщо зміна організаційних або технологічних умов праці можуть спричинити масове звільнення працівників, роботодавець має право вводити режим неповного робочого часу на строк до шести місяців (поняття «масовість звільнення» ТК не визначає). Якщо працівник відмовляється від продовження роботи на умовах відповідних режимів робочого часу, то трудовий договір розривається у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників.

- Відмова працівника від переведення на іншу роботу внаслідок стану здоров'я відповідно до медичного висновку. Працівника, що потребує відповідно до медичного висновку у наданні іншої роботи, роботодавець зобов'язаний

202

8

за його згодою перевести на іншу наявну роботу, не протипоказану йому за станом здоров'я. При відмові працівника від переведення або відсутності в організації відповідної роботи трудовий договір припиняється.

- Відмова працівника від переведення у зв'язку з переміщенням роботодавця в іншу місцевість. Переклад на постійну роботу в іншу організацію або в іншу місцевість разом з організацією допускається тільки з письмової згоди працівника. При незгоді працівника трудовий договір припиняється. Що слід розуміти під «іншою місцевістю», ТК не визначає.

Чи не є переведенням на іншу постійну роботу і не потребує згоди працівника переміщення його в тій же організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ цієї організації в тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті , якщо це не тягне за собою зміни трудової функції і зміни істотних умов трудового договору (ст. 72 ТК).

- Обставини, не залежні від волі сторін. Стаття 83 ТК до таких обставин відносить:

^ заклик працівника на військову службу або направлення його на її заміняє альтернативну цивільну службу;

S відновлення працівника, який раніше виконував цю роботу , за рішенням державної інспекції праці або суду (якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу);

S необрання на посаду;

^ засудження працівника до покарання, виключає продовження колишньої роботи, згідно з вироком суду, що набрав законної сили;

^ визнання працівника повністю непрацездатним відповідно до медичного висновку;

^ смерть працівника або роботодавця - фізичної особи, а також визнання судом працівника або роботодавця - фізичної особи померлою або безвісно відсутнім;

^ наступ надзвичайних обставин, що перешкоджають продовженню трудових відносин (військові дії, катастрофа, стихійне лихо, велика аварія, епідемія та інші надзвичайні обставини), якщо ця обставина визнано рішенням Уряду або органу державної влади відповідного суб'єкта РФ.

- Порушення встановлених законом правил укладення трудового договору. Таке порушення має виключати можливість продовження роботи. Стаття 84 ТК до них відносить:

^ укладення трудового договору в порушення суду про позбавлення конкретної особи права займати певні посади або займатися певною діяльністю;

^ укладення трудового договору на виконання роботи, противопоказанной цій особі за станом здоров'я відповідно до медичного висновку;

S відсутність відповідного документа про освіту, якщо виконання роботи вимагає спеціальних знань у відповідності з федеральним законом або іншим нормативним правовим актом;

 ^ Інші випадки, передбачені федеральним законом. 

 Припинення трудового договору у всіх зазначених випадках проводиться, якщо неможливо перевести працівника з його письмової згоди на іншу наявну в роботодавця роботу. 

 Трудовий договір може бути припинений і на інших підставах, передбачених законами. У всіх випадках днем звільнення працівника є останній день його роботи. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "14.3. Припинення трудового договору"
 1. У чому виявляються єдність і диференціація трудового права?
    припинення трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової чи національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру за 14 нятій, місця проживання не допускається. Рівні права, відповідно до Закону ИО власністю, мають і
 2. Що розуміється під трудовим договором і яке його зміст?
    припинення трудового договору. Трудовий договір є центральним інститутом трудового права, і його визначення дається законодавцем безпосередньо в тексті закону. Відповідно 78 з ч. 1 ст. 21 КЗпП України трудовий договір З це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник
 3. У якому порядку здійснюється прийом на роботу?
    припинення трудового договору, залежно від походження, соціального чи майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання, не допускається. 82 Трудовий договір може бути укладений як в усній, так і в
 4. Що слід розуміти під необгрунтованою відмовою в прийомі на роботу?
    припинення трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови,, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається. Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять. № 111 МОП 1958 року народження,
 5. Що слід розуміти під сумісництвом?
    припинення трудового договору за сумісництвом. На практиці виникає (питання про те, чи може розглядатися додаткова робота як сумісництво, якщо воно виконується не за трудовим договором, а за цивільно-правовими угодами, наприклад за договором підряду, доручення тощо На це питання слід дати негативну відповідь. І не тільки тому, що це прямо передбачено
 6. Що слід розуміти під переведенням на іншу роботу?
    трудовим договором. При укладенні трудового договору його сторонами визначається трудова функція і місце роботи, які відносяться до основних умов трудового договору і не можуть змінюватися в односторонньому порядку. Зміна трудової функції (спеціальності, кваліфікації, посади) або місця роботи є перекладом. Переклад на іншу роботу це надання працівникові роботи, що не
 7. За яких підстав може бути припинений трудовий договір?
    припинення трудових відносин з ініціативи предпрінімателяи трудові відносини з працівниками не припиняються, якщо немає законних підстав для такого припинення, пов'язаних зі здібностями чи поведінкою працівника або викликаних виробничою потребою підприємства, установи чи служби. Під припиненням трудового договору слід розуміти акт припинення трудових правовідносин
 8. Який загальний порядок припинення трудового договору з ініціативи власника?
    припинення трудових відносин з ініціативи предпрінімателяи незаконним вважається розірвання трудового договору у зв'язку з членством у профспілковій організації, наміром стати представником трудящих (виконанням нині або в минулому функцій / представника трудящих); подачею скарги на підприємця у разі порушення законодавства; расою, кольором шкіри , сімейним станом,
 9. Який порядок припинення трудового договору за угодою сторін?
    припинення договору, укладеного на невизначений термін. Припинення трудового договору по даній підставі правомірно при дотриманні таких умов: 1) сторони не мають претензій один до одного; 2) сторони не зобов'язані виконувати будь-які додаткові дії, 3) досягнуто домовленості про дату і підставу припинення відносин. Відмінність даного підстави припинення трудового договору від
 10. У яких випадках закінчення строку є підставою розірвання трудового договору (п. 2 ст. 36 КЗпП України)?
    припинення трудових правоот 118 ношений, якщо трудовий договір був укладений на певний строк, або якщо трудовий договір був заклю-; чен на час виконання певної роботи. У цій підставі припиняються також і трудові договори сезонних, робітників після закінчення сезону і тимчасових працівників по закінченні тимчасової роботи. Сам факт закінчення терміну, закінчення обумовленої роботи НЕ
© 2014-2022  ibib.ltd.ua