Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

15.2. Система платного природокористування в Білорусі та її ефективність

Центральною ланкою економічного механізму природокористування на сучасному етапі є система платності, об'єднуюча платежі за природні ресурси, викиди (скиди) забруднюючих речовин, розміщення відходів, а також штрафи та компенсаційні виплати з відшкодування збитків. Будучи важливим інструментом державного регулювання, така система повинна економічно стимулювати природоохоронну діяльність підприємств і забезпечувати формування централізованих (місцевих, республіканських) джерел фінансування охорони і відтворення природних ресурсів. Крім стимулюючої та фіскальної функцій екологічні платежі дозволяють вирішити наступні завдання:

? забезпечити облік природного фактора в складі виробничих витрат і результатів, у доходах і витратах підприєм

217

тий і регіонів, де знаходяться і (або) використовуються ресурси природи;

? узгодити інтереси підприємств сфери природокористування та споживачів природних ресурсів між собою, а також з інтересами народного господарства в цілому;

? забезпечити вилучення диференціальних доходів рентного походження та нівелювання впливу випадкового фактора на результати виробничої діяльності підприємства;

? відобразити специфіку процесу природокористування при організації взаємовідносин підприємств з керуючими ланками, кредитно-фінансовою системою, державним і місцевим бюджетами;

? компенсувати збиток власникові природних ресурсів при вилученні останніх зі сфери традиційного використання або погіршенні їх якості;

? хоча б частково відшкодувати збиток реципієнтам від забруднення і виснаження навколишнього середовища.

Принципово нова система платності природокористування, орієнтована на формування ринкових відносин в економіці, стала складатися в нашій республіці з початку 90-х років. Постановою Ради Міністрів БРСР з 1 липня 1990 вперше були введені платежі за викиди забруднюючих речовин у повітряний басейн і їх скиди зі стічними водами у водні джерела, а 23 грудня 1991 платність природокористування в Білорусі була закріплена законодавчо прийняттям Закону "Про податок за користування природними ресурсами (екологічний податок) ". З цього часу все природокористування-зователя, незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності, стали обкладатися екологічним податком, який складається з платежів за користування природними ресурсами та викиди (скиди) забруднюючих речовин у навколишнє середовище. Ставки податку та ліміти видобутих природних ресурсів та допустимих викидів у навколишнє середовище визначалися відповідно до затверджених нормативів. Так, були встановлені ставки податку за фактичний обсяг видобутку калійної і кам'яної солі, будівельного і формувального піску, песча-но-гравійної суміші, глини, доломіту, торфу, сапропелів, будівельного і облицювального каменю, води з поверхневих і підземних джерел, мінеральних вод, а також ставки податку за викиди (скиди) забруднюючих речовин в атмосферне повітря та водні джерела.

Внесення суми податку за природокористування в межах встановлених лімітів відносяться на витрати виробництва, тобто включаються до собівартості продукції, а понад встановлені ліміти - вилучаються з прибутку, що залишається в рас

218

поряжение природокористувачів. До 1995 р. за перевищення встановлених обсягів видобутку природних ресурсів екологічний податок стягувався в 3-кратному розмірі, а за викиди забруднюючих речовин понад встановлені ліміти - у 5-кратному. Суми податку за використання природних ресурсів та викиди забруднюючих речовин повністю зараховувалися до доходів місцевих бюджетів, за винятком податку за видобуток нафти, калійної і кухонної солі, 50% якого підлягали зарахуванню в доход державного бюджету.

Дещо раніше Законом Республіки Білорусь "Про платежі за землю" (прийнятий 18 грудня 1991) були встановлені ставки платежів за землі сільськогосподарського призначення (залежно від кадастрової оцінки), землі населених пунктів (залежно від категорії населеного пункту) і середні ставки земельного податку по адміністративних районах. З урахуванням інфляційних процесів ставки екологічного та земельного податків неодноразово переглядалися.

Подальший розвиток системи платності природокористування було визначено законами Республіки Білорусь від 26 листопада 1992 р. "Про охорону навколишнього середовища", від 25 листопада 1993 р. "Про відходи виробництва і споживання", від 1 грудня 1994 м. і 23 лютого 1996 р. "Про внесення змін і доповнень до Закону Республіки Білорусь" Про податок за користування природними ресурсами (екологічний податок) ", постановами Ради Міністрів і Кабінету Міністрів Республіки Білорусь про затвердження нових ставок екологічного податку та лімітів добування природних ресурсів .

Відповідно до Закону "Про відходи виробництва і споживання" передбачені платежі за розміщення відходів у санкціонованих місцях (полігонах або територіях підприємств - юридичних осіб) з диференціацією залежно від токсичності відходів, а також промислових радіоактивних відходів на спеціальних полігонах. За розміщення всіх видів відходів у санкціонованих місцях понад допустимі норми встановлено штрафні санкції у 5-кратному розмірі від нормативу; за самовільне розміщення відходів у несанкціонованих місцях або з порушенням санітарних норм і екологічних вимог, а також за спалювання їх з метою приховування передбачений штраф в 10-кратному розмірі. З урахуванням інфляції ставки платежів індексувалися.

Законом "Про охорону навколишнього середовища" (1992) регламентовано створення позабюджетних фондів охорони природи, одним з основних джерел формування яких стали платежі за забруднення навколишнього середовища. З цього часу платежі за викиди (скиди) забруднюючих речовин, а також за розміщення твердих відходів стали надходити не в місцеві бюджети, звідки

219

вони витрачалися найчастіше безадресно, а у позабюджетні фонди охорони природи (10% - до республіканського, 30% - в обласні, 60% - в районні та міські фонди), кошти яких йдуть тільки на цілі оздоровлення навколишнього середовища, будівництво очисних споруд, впровадження екологічно чистих технологій, наукові дослідження в галузі екології, розвиток екологічного виховання та освіти та інші потреби, пов'язані з охороною навколишнього середовища.

Законом "Про внесення змін і доповнень до Закону Республіки Білорусь" Про податок за користування природними ресурсами (екологічний податок) "від 1 грудня 1994 р. були посилені ставки податку за понадлімітне природокористування. З початку 1995 р. за перевищення встановлених обсягів видобутку природних ресурсів податок стягується в 10-кратному розмірі, а за викиди (скиди) забруднюючих речовин понад встановлені ліміти - в 15-кратному. Оскільки в цьому випадку податок вилучається з прибутку підприємств, таке посилення повинно послужити стимулом до дотримання природоохоронних норм, зниження природоемкости виробництва.

Встановлений механізм вилучення екологічного податку викликав критику багатьох вчених і фахівців-практиків, оскільки включення суми податку в собівартість і ціну продукції означає перекладання плати за викиди в навколишнє середовище з забруднювача на плечі споживача його продукції. Таким чином порушується основний принцип платного природокористування - "забруднювач платить", який реалізується в республіці тільки у випадку наднормативного забруднення навколишнього середовища, коли екологічний податок вилучається з прибутку підприємства.

Проте в даному випадку законодавці реалістично підійшли до економічних можливостей природокористувачів, для яких додатковий податок, не компенсований в цінах продукції, з'явився б тягарем, що робить їх збитковими. Загроза ж виплат з прибутку утримує природокористувачів від перевищення допустимих норм забруднення навколишнього середовища і ресурсоспоживання.

Аналіз склалася в останнє п'ятиріччя в Білорусі системи платності природокористування показує, що її функціонування принесло певні позитивні результати. Більшість екологічних платежів - плата за викиди (скиди) забруднень у навколишнє середовище, платежі за розміщення відходів, штрафи за порушення природоохоронного законодавства, компенсаційні виплати з відшкодування шкоди (за винятком платежів за природні ресурси, земельний податок та лісової дохід, що зараховуються до місцевих бюджетів), - складали основне джерело формування

220

позабюджетних природоохоронних фондів усіх рівнів. Надходження екологічних платежів у позабюджетні фонди сприяло деякої активізації природоохоронної діяльності в республіці. За рахунок цих коштів здійснювались заходи з будівництва, капітального ремонту та реконструкції природоохоронних об'єктів, відновлення режиму деяких річок, різні проектно-вишукувальні та науково-дослідні роботи в галузі охорони природи та раціонального використання природних ресурсів. З 1998 р. цільових фондів охорони природи стали бюджетними, але їхні кошти раніше витрачаються тільки на природоохоронні потреби.

Проте в цілому значення податків за використання природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища в умовах економічної кризи, падіння виробництва, високої інфляції, нестабільність курсу національної валюти переоцінювати не можна з кількох причин.

По-перше, перегляд ставок платежів не відповідав темпам інфляції. Зіставлення динаміки трансформації ставок екологічного податку з темпами зростання споживчих цін показало істотне (іноді на порядок) відставання індексації ставок податку від темпів інфляції. Так, в 1993 р. ставки податку були збільшені в 10 разів при зростанні цін на товари і послуги в середньому в 12,9 рази, в 1994 р. ціни зросли в 23,2 рази, а ставки податку - всього в 1,2 рази , в 1995 р. - відповідно в 6,9 і 8,1 рази, і тільки з 1996 р. намітилося зближення індексації ставок податку з темпами загального зростання індексу цін (відповідно 1,2 і 1,5 рази) (табл. 15.2, 15.3). З січня 1999 року ставки податку були проіндексовані відповідно до річної інфляцією і збільшені в 2,85 рази, але протягом всього 1998 діяли єдині нормативи податку, встановлені на 1 січня 1998 р. Для підвищення ефективності екологічного податку необхідна більш гнучка система перегляду ставок, поквартальну їх індексація відповідно до темпів інфляції, а не 1-2 рази на рік, як це відбувається досі.

Другий недолік діючої системи платності природокористування - її слабке стимулюючий вплив на господарюючих суб'єктів у силу невисоких ставок екологічного податку. За даними Мінприроди Республіки Білорусь, екологічний податок в середньому по республіці становить 1-1,5% собівартості продукції підприємств, до того ж компенсується в цінах. Основний принцип платного природокористування - "забруднювач платить" - може реалізуватися тут лише у разі наднормативного забруднення навколишнього середовища, коли екологічний податок виплачується з прибутку. Однак цьому перешкоджає склалася практика встановлення лімітів негативних впливів на навколишнє середовище, які

221

завищені щодо реально існуючих обсягів забруднень. Більше того, незважаючи на те, що обсяги скидів у поверхневі водойми становили в останні роки 80-90%, а викиди в атмосферне повітря 54-70% від встановлених лімітів, перегляд їх на майбутній рік завжди відбувався у бік збільшення допустимих обсягів забруднень.

Таблиця 15 лютого

Трансформація ставок податку за викиди (скиди) забруднюючих речовин у навколишнє середовище в межах встановлених лімітів та зростання

споживчих цін *

I. Атмосферне повітря Початок року Постанови Ради Міністрів і Кабінету Міністрів Республіки Білорусь Ставки податку залежно від класу небезпеки забруднюючих речовин, тис. р.. / Т Зростання ставок податку за рік, раз I II III IV 1993 від 26.03.93 р. № 181440 13 , 2 4,4 2,2 20 1994 від 31.12.93 р. № 881 8800 264 88 44 1,2 1995 від 25.11 94 р. № 201 10 500 320 106 53 6,9 1996 від 3.01.96 р. № 5 73 920 2216 736 368 1,2 1997 від 31.

12.96 р. № 869 88700 2660 880440 1,3 1998 від 29.12.97 р. № 1736 116200 3480 1150 570 2,8 1999 від 25.01.99 р. № 113325360 9740 3220 1600 П. Водні ресурси Початок року Постанови Ради Міністрів і Кабінету Міністрів Республіки Білорусь Ставки податку за скидання стічних вод у водойми за категоріями якості, р. / м3 Зростання ставок податку за рік, раз Неочищені Недостатньо очищені Нормативно очищені Нормативно чисті 1993 від 26.03 .93 р. № 181 88 13,2-66,0 4,4 4,4 10 1994 від 31.12.93 р. № 881 880 130-660 45 45 1,2 1995 від 25.11.94 р. № 201 1060 160 -800 55 55 6,9 1996 від 3.01.96 р. № 5 7400 1080-5520 380 380 1,2 1997 від 31.12.96 р. № 869 8800 1290 -6620 450 450 1,3 1998 від 31.12.97 р. № 1736 11 500 1690-8670! 590 590 2,8 1999 від 25.01.99 р. № 113 32 200 4730 -24276! 1650 1650 222

 Закінчення табл. 15.2 

 III. Зростання споживчих цін, раз 1993 1994 1995 1996 1997 1998 12,9 23,2 8,1 1,5 1,6 2,8 * Розраховано за даними Мінприроди та Мінекономіки Республіки Білорусь. 

 Таблиця 153 

 Зіставлення річних темпів зростання ставок податку за видобуток корисних копалин і споживчих цін, раз * 1994 1995 1996 1997 Споживчі ціни 23,2 8,1 1,5 1,6 Нафта 1,2 6,8 1,3 1,3 - 

 Сіль калійна 1,2 7,0 0,99 1,1 Сіль кухонна 1,2 1,9 1,3 1Д Пісок формувальний 1,2 7,0 1,3 1,3 Доломіт 1.2 7,2 1,3 1.3 Камінь будівельний 1,2 6,9 1,3 1,3 Камінь облицювальний 1,2 7,0 1,3 1,3 Торф (вологість 40%) 1,2 7,0 1,3 1Д Сапропелі 1,2 3,5 1,3 1,1 Крейда для цементу 1,2 6,9 1,3 1,3 Морений дуб - 5,3 1,3 1,3 Янтар - 6,8 1,3 1,3 Золото - 6,4 1,3 1,3 Грунт для зведення земляних споруд 1,3 1,3 * Розраховано за даними Мінприроди та Мінекономіки Республіки Білорусь 

 Слід зазначити, що відносно невисокі ставки екологічного податку сьогодні і включення його в собівартість продукції - це компроміс, виправданий в період дуже складного соціально-економічного становища в країні, адже подорожчання виробництва за рахунок природоохоронних витрат сприятиме зростанню інфляції. Як показує досвід світового економічного розвитку, платність природокористування реально стимулює природоохоронну діяльність в умовах еволюційного розвитку економіки, стабільного її стану. Тільки в цьому випадку підвищення платежів змушує 

 223 

 виробників або платити за весь збиток, нанесений природі, або встановлювати більш досконале очисне обладнання, або впроваджувати нові екологічні технологічні процеси. Найбільш же екологоємних виробництва розоряються і припиняють своє існування, поступаючись місцем новим виробництвам, оснащеним прогресивними ресурсозберігаючими технологіями. Так, різке підвищення цін на нафту в 70-і роки стало однією з основних причин прогресивних змін відтворювальної структури господарства на Заході, зокрема, значного зниження енергоємності економіки. 

 В умовах переходу до ринкових відносин введення платності природокористування розглядається як одна з форм відшкодування екологічних витрат суспільства. Однак прийняті в республіці платежі за забруднення навколишнього середовища, звичайно, не дозволяють заповнити збитки від цього забруднення, оскільки при визначенні ставок платежів розробники орієнтувалися радше на фінансові можливості виробників, ніж на реальну компенсацію збитку. Але ж і в індустріально розвинених країнах, які мають куди більшими засобами для оздоровлення навколишнього середовища, витрати на природоохоронну діяльність не покривають всіх сум збитку. Так, згідно перспективної програмі природокористування, розробленої у ФРН, щорічні витрати на охорону природи і її відновлення складають 100 млрд марок при оцінці річного збитку 180-200 млрд марок, в США такі витрати в 4-5 разів нижче суми завданої шкоди, а в Росії - в 12-14 разів. 

 В цілому формування системи платності природокористування знаходиться в Білорусі в початковій стадії, і дієвість її залежить багато в чому від зовнішніх умов: грошової стабілізації, темпів демонополізації економіки, розвитку ринкових відносин і вдосконалення відповідно з ними ціноутворення в галузях природокористування. Поки ж платежі за природокористування виконують, в основному, перераспределительную і акумулюючі (фіскальну) функції. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "15.2. Система платного природокористування в Білорусі та її ефективність"
 1. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
    1. Предмет, методологія та завдання курсу «Основи екології та економіка природокористування». 2. Основи загальної екології, найважливіші поняття, закони і принципи екології. 3. Характеристика біосфери та її структурних одиниць. 4. Поняття екологічного фактора, типи організації живої речовини, екосистема і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки
 2. Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002

 3. СПИСОК аналізований ЛІТЕРАТУРИ
    1. Арустамов Е.А. Природокористування. Москва: Видавничий Дім «Дашков і К», 2001; 2. Гірусов Е.В., Бобильов С.Н, Новосьолов А.Л, Чепурних Н.В. Закон і право. Москва: Видавнича об'єднання «ЮНИТИ», 1998; 3. Пильнева Т.К. Природокористування: Навчальний посібник. Москва: Финстатинформ, 1997; 4. Трушина Т.П. Екологічні основи природокористування. Ростов-на-Дону: Видавництво «Фенікс»,
 4. ВИСНОВОК
    При побудові суспільства сталого розвитку важливу роль будуть грати не тільки «силові» (економічні та правові) важелі, але й морально-етичні норми, які спонукають населення до екологічно доцільному поведінки, то є і відповідальному відношенню до навколишнього середовища. В основі економічних важелів раціонального природокористування лежать платність природокористування та
 5. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
    Якщо розглядати всю сукупність впливу господарства на географічну середу, в тому числі освоєння її ресурсів, охорону і перетворення природи, ми будемо говорити про надзвичайно складне і багатогранне явище в житті суспільства, яке називається природокористуванням. У процесі виробництва природокористування може бути раціональним і нераціональним. У першому випадку воно забезпечує
 6. 13.1. Управління природокористуванням: сутність, методи, функції
    Управління природокористуванням - це діяльність держави щодо організації раціонального використання та відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, а також щодо забезпечення режиму законності в еколого-економічних відносинах. 173 Механізм управління природокористуванням об'єднує методи, функції та організаційні структури (органи управління). Методи
 7. 12.1. Формування системи еколого-економічного прогнозування і планування
    Важливе місце в господарському механізмі природокористування відводиться прогнозування та планування природоохоронної діяльності та раціонального використання природних ресурсів, або еколого-економічного прогнозування та планування. Одна з істотних особливостей розробки плану-прогнозу природокористування полягає в тому, що об'єктом планування є не тільки
 8. Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. Основи екології та економіка природокористування: Практикум / Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. - Мн.: БГЕУ. - 105 с., 2003

 9. 12.2. Документи еколого-економічного прогнозування і планування, що розробляються за періодами часу
    На верхньому рівні еколого-економічне прогнозування і планування здійснюється в рамках системи державного соціально-економічного планування, яка виглядає наступним чином. На 15-літній період розробляється Національна стратегія сталого розвитку. На її основі складаються Основні напрями соціально-економічного розвитку на 10-річний період. Програма
 10. Варламова А.Я., Агарков Є.В. . Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
    Дане навчально-методичний посібник для студентів представляє коротку характеристику змісту розділів, тем, питань в пропонованій навчальній літературі різних авторів з педагогіки, природокористування та концепції сучасного
 11. Питання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
    Предмет і завдання курсу «Природокористування». 2. Сутність категорій природокористування. 3. Поняття про раціональному природокористуванні. 4. Принципи раціонального природокористування. 5. Поняття про охорону навколишнього Середовища. 6. Біосфера, як область взаємодії суспільства природи. 7. Поняття «ноосфера» та її специфіка. 8. Поняття екосистеми. Класифікація екосистем за ступенем
 12. В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004
    Встановлено взаємозв'язок економічних та екологічних проблем, визначено показники ефективності природокористування і охорони навколишнього середовища з урахуванням факторів стану компонентів природи та екологічного мислення людини. Наведено методологія визначення капітальних вкладень в природоохоронні заходи, методологія експлуатаційних витрат средозащіт-ного призначення, основні
 13. 14 1.4. Функції і завдання еколого-економічних досліджень і навчального курсу "Основи екології та економіка природокористування"
    У перехідний період соціально-економічного розвитку виникає серйозна небезпека погіршення екологічної ситуації внаслідок руйнування стабільних господарських зв'язків, використання низькоякісних і некондиційних видів палива, фінансових труднощів суб'єктів господарювання, що обмежують можливості природоохоронної діяльності, недостатності бюджетного фінансування екологічної
 14. 14.4. Основи екологічного нормування
    Одним з найбільш ефективних засобів раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища є екологічне нормування. З його допомогою регулюється допустиме навантаження на екологічні системи і встановлюються межі впливу господарської діяльності на середовище проживання. Екологічне нормування являє собою процес встановлення показників гранично допустимого
 15.  Розділ Охорона природи і раціональне природокористування
    Розділ Охорона природи і раціональне
 16. 1996-1999 роки
    (Міністри закордонних справ Є.Примаков і І. Іванов) - час спроб сформувати відмінний від Заходу зовнішньополітичний курс і власне міжнародне особа, прагнення хоча б частково відновити імідж великої держави, інтенсифікації інтеграційних процесів в СНД (№ № 1 - Союзна держава Росії та
 17. ЛІТЕРАТУРА
    1. Акімов Т.А., Хаскин В.В. Основи екорозвитку. - М.: Изд-во Рос. екон. акад., 1994 - 273 с. 2. Андріанов В. Д. Росія: економічний та інвестиційний потенціал. - М., 1999 - 278 с. 3. Трабзон В.Є., Кремер А.І. Методичні питання економіки енергоресурсів. - М.: Вища школа, 1990 - 190 с. 4. Арбузов В.В. Охорона природи та ресурсозбереження в будівництві. - Пенза, ПДАБтаА, 1994
© 2014-2022  ibib.ltd.ua