Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

19.2. Особливості визначення соціальної ефективності природоохоронних заходів

Враховуючи, що природоохоронні витрати спрямовані на запобігання не лише економічного, але й соціального збитку від забруднення навколишнього середовища, можна розрахувати

286 соціальну, а потім і сукупну соціально-економічну ефективність екологічних витрат.

Соціальна ефективність - це, по суті, економічна ефективність природоохоронних витрат на запобігання втрат чистої продукції внаслідок захворюваності, зниження виплат з фонду соціального страхування, скорочення витрат суспільства на лікування трудящих з причин забруднення навколишнього середовища і т. д. Іншими словами, соціальна ефективність - це та частина економічної ефективності, яка відображає результативність витрат, пов'язаних з екологічною нормалізацією умов життєдіяльності людини.

Показник соціальної ефективності Ес визначається, як і загальна економічна ефективність, відношенням річного ефекту (в даному випадку - соціального) до сукупних екологічним витратам:

Ес = --- . (19.8)

С + Ен К

Соціальний ефект охорони природи проявляється в зниженні захворюваності населення, поліпшенні умов праці та відпочинку. Він безпосередньо не має вартісної форми, разом з тим поліпшення здоров'я населення супроводжується цілою низкою економічних результатів: економією витрат на соціальне страхування та лікування хворих, ліквідацією втрат продукції за дні хвороби і через зниження продуктивності праці і т.п. Таким чином, у загальному вигляді соціальний ефект можна визначити через економічні показники:

Е = ЕЧ п + Ес с + Еа л + Еп т, (19.9)

де ЕЧ п - ефект від запобігання втрат чистої продукції внаслідок захворюваності трудящих через забруднення середовища; Есс - ефект від скорочення виплат з фонду соціального страхування (за лікарняними листками) в результаті тих же причин; Е3 л - ефект від скорочення витрат на лікування трудящих в результаті тих же причин; Еп т - ефект від підвищення продуктивності праці внаслідок нормалізації екологічної обстановки.

Розрахунки складових соціального ефекту природоохоронних заходів здійснюються таким чином.

Ефект від запобігання втрат чистої продукції внаслідок захворюваності через забруднення середовища:

ЕЧП = Б Пч (Р! - Р2), (19.10)

де Б - кількість хворих; Пч - чиста продукція на один людино-день роботи; Р2іР] - кількість людино-днів роботи на одного працівника до і після проведення природоохоронного заходу відповідно.

287

Ефект від скорочення виплат з фонду соціального страхування визначається за формулою

Ес.с = Б - Вп (Рх - Р2), (19.11)

де Вп - середній розмір допомоги (оплата лікарняного) на одного хворого.

Ефект від скорочення витрат держави на лікування трудящих розраховується наступним чином:

Е3.л = Ба? Так - За + Бс - Дс-30, (19.12)

де Ба, Бс - число хворих, які лікувалися відповідно амбулаторно і в стаціонарах від захворювань, викликаних забрудненням середовища; Так, Дс - середня кількість днів лікування одного хворого в поліклініці і стаціонарі; За, Зс - середні витрати на лікування одного хворого відповідно в поліклініці і стаціонарі.

Можна визначити також ефект Еп т від зростання продуктивності праці внаслідок нормалізації екологічної обстановки. Він розраховується по приросту чистої продукції в галузях матеріального виробництва (формула 19.4), а в невиробничій сфері - за скороченням витрат на обслуговування.

Розрахунок соціального ефекту природоохоронних заходів представляє відомі складності: на стан здоров'я, крім забруднювачів середовища проживання, впливають і інші фактори, тому важко виділити "вклад" забруднення в погіршення здоров'я населення. Однак, за експертними оцінками, кожен зайнятий у суспільному виробництві хворіє в середньому 10 днів на рік з причин, пов'язаних з неблагополучною екологічною обстановкою.

Соціальні ефекти і показники соціальної ефективності використовуються в якості додаткових до показників економічного ефекту та ефективності і служать для визначення фактичного рівня і нормативів укрупнених показників витрат, необхідних для досягнення встановленої величини зниження шкідливих викидів і підтримки заданого стану природного середовища.

Ефективність природоохоронної діяльності товариства слід розглядати як складову частину ефективності суспільного виробництва. Практика показує, що висока економічна ефективність виробництва з позицій підприємства не завжди є такою з позицій суспільства, якщо вона досягається ціною марнотратного використання природних ресурсів і забруднення природи. На жаль, що діяв у нашій державі господарський механізм не створив зацікавленості підприємств в природоохоронній діяльності. Як свідчить вітчизняний і закордонний досвід, сучасні інвестиції в охорону природи і раціональне природокористування

288

виявляються в кілька разів менше тих витрат, які несе суспільство при відшкодуванні завданих збитків (якщо він взагалі може бути заповнений). Капітальні вкладення на ці цілі, за деякими оцінками, окупаються в 1,3 рази швидше, ніж в цілому по народному господарству. І найбільш кардинальним шляхом вирішення екологічних проблем є використання ресурсозберігаючих маловідходних і безвідходних технологій.

В економічно розвинених країнах впровадження таких технологій має тенденцію до постійного зростання, оскільки термін окупності витрат на них складає всього від одного до п'яти років і вони забезпечують найбільший вихід кінцевого продукту на одиницю сировини. Отже, ці витрати не тільки соціально виправдані, але й економічно ефективні. У нас же підприємства економічно недостатньо зацікавлені в їх застосуванні. Існуюча система планування та фінансування поки сприяє тому, що підприємствам вигідніше будувати дорогі очисні споруди за рахунок державних капітальних вкладень, а не дбати про екологічно чистих технологіях, що вимагають значних власних коштів. Застосування ж сучасних технологій створює передумови для зниження природоохоронних витрат в 3-4 рази, так як установка очисного обладнання обходиться дорожче.

Таким чином, проблема підвищення ефективності природоохоронних витрат тісно пов'язана з удосконаленням господарського механізму природокористування в цілому.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 19.2. Особливості визначення соціальної ефективності природоохоронних заходів "
 1. 19.1. Економічна ефективність природоохоронних витрат: сутність, показники, методика визначення
  особливостей їх експлуатації та охорони. На жаль, поки такі нормативи не розроблені. Проте наявні оцінки свідчать про високу економічну ефективність витрат на охорону природи (табл. 19.1). Таблиця 19.1 Ефективність капітальних вкладень в водоохоронне будівництво * Забруднювачі довкілля Запобігання шкоди, млн р.. Капітальні
 2. В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004
  визначено показники ефективності природокористування і охорони навколишнього середовища з урахуванням факторів стану компонентів природи та екологічного мислення людини. Наведено методологія визначення капітальних вкладень в природоохоронні заходи, методологія експлуатаційних витрат средозащіт-ного призначення, основні принципи визначення плати за користування водою, землею і за
 3. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  соціальної ефективності екологічних витрат і соціального ефекту средозащітних заходів. Складові соціального ефекту і методика їх розрахунку. 41. Стратегія сталого людського розвитку та екологічна політика перехідного періоду. 42. Глобальні екологічні проблеми людства. Прогнози розвитку і сценарії майбутнього. 43. Регіональні
 4. 16.1. Формування системи фінансування природоохоронних заходів
  ефективності природоохоронної сфери стає стійкість її фінансового забезпечення. Перехід до ринкових відносин неминуче веде до руйнування колишньої системи фінансування екологічної сфери. У республіканському бюджеті останніх років капітальні витрати на природоохоронні потреби скоротилися з 1,4% в 1992 р. до 0,8% в 1995 р. в держбюджетне фінансування капітальних вкладень, але в
 5. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Соціального збитку від забруднення навколишнього Середовища. 29. Поняття управління природокористуванням. 30. Екологічна політика: зміст, рівні, механізми реалізації, інструменти. 31. Правові основи природокористування. 32. Державний інституційний механізм управління природокористуванням. 33. Адміністративне регулювання: сутність та основні інструменти. 34. Екологічна
 6. 8. МЕТОД ІНТЕГРОВАНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ВИРОБНИЦТВА НА ПРИРОДНЕ І навколишнього середовища людини
  визначення заходів щодо зменшення їх негативного впливу можуть виконуватися як для кожного складового технологічного етапу виробництва, так і для всього виробництва в цілому. Як приклад в додатках 35,36 наведено коефіцієнти значущості Zj при виконанні дорожніх робіт. Ступінь відповідності окремих параметрів впливу на природне і навколишнє середовище людини
 7. 12.3. Територіальне та галузеве прогнозування і планування
  особливостей та значущості, змін обсягу і якості кожного з них. Оцінюється також забезпеченість природними ресурсами, намічаються заходи щодо їх охорони і раціонального використання. За окремим природним середах і природним компонентам плануються показники: - з охорони атмосферного повітря - ліміт, тобто відносне обмеження забруднюючих речовин, що викидаються в
 8. 5. ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ нагромаджувачів промислових відходів
  визначення ефекту від впровадження технічних заходів по напрямках. Ефект від збільшення обсягу утилізації шкідливих речовин без зниження собівартості уловлювання Е розраховують за формулою (6.3) ЄУ = (УУТ0 - VУТ1) РУТ - ZУ, УТ o тгУТ1 Т / УТ Т / УТ де У і У - обсяг утилізації шкідливих речовин до і після про-ведення технічних заходів, УТ - ціна утилізованого шкідливого
 9. 14 1.4. Функції і завдання еколого-економічних досліджень і навчального курсу "Основи екології та економіка природокористування"
  визначення економічних показників прпродоох 15 ранной діяльності виробничих об'єктів і ступеня їх впливу на довкілля;? встановлення шляхів і методів підвищення ефективності використання природних ресурсів, їх відтворення, посилення режиму економії, комплексної переробки сировини і вторинних ресурсів виробництва, зниження матеріало-та
 10. 13.1. Управління природокористуванням: сутність, методи, функції
  соціально-психологічні - методи морального стимулювання, які реалізуються за допомогою заходів як заохочувального характеру, так і впливу на порушників (подяки або, навпаки, догани, усні чи наказах адміністрації тощо). Управління природокористуванням передбачає здійснення цілого ряду специфічних функцій, тобто видів діяльності, що впливають на
 11. § 2. Суб'єкти та об'єкти екологічного права
  соціально-економічну оцінку природних ресурсів, видає ліцензії на комплексне природокористування та виконує інші владні повноваження. Об'єктами екологічних правовідносин є природні екологічні системи, озоновий шар атмосфери, земля та її надра, поверхневі і підземні води, атмосферне повітря, ліси та інша рослинність, тваринний світ, мікроорганізми, генетичний фонд,
 12. Тема 11. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ Природоохоронні заходи
  визначення розмірів штрафних санкцій, а також платежів за забруднення, стимулюючих природокористувачів до вдосконалення екологічних показників. Природоохоронні витрати і їх економічне обгрунтування. Всі природоохоронні витрати (екологічні витрати) за їх економічної сутності поділяються на витрати запобігання (предзатрати) і економічний збиток (постзатрати)
 13. Раціональне природокористування - основа екологічної безпеки людства. Природоохоронне законодавство
  Раціональне природокористування - основа екологічної безпеки людства. Природоохоронне
 14. 14.3. Облік і аналіз природокористування і охорони навколишнього середовища
  визначення масштабів і якісних характеристик природних ресурсів, призначених для господарського використання. Облік природних ресурсів, з різних причин випадають з господарського обороту, є позабалансовими. У практиці балансового обліку складаються баланси надр, включаючи баланси корисних копалин, а також водогосподарські баланси Формування загальнодержавної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua