Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 3. Джерела криміналістичної інформації та їх класифікація


Джерела криміналістичної інформації - це матеріальні об'єкти в широкому їх розумінні, вони причинно пов'язані з подією злочину, оскільки остання розвивається в матеріальному середовищі.
Загальна властивість матерії - відображення, дозволяє всі об'єкти предметного світу відносити до джерел. Оскільки вид інформації залежить від видів носія, то джерела можна класифікувати використовуючи деякі основи, наприклад, філософську, кримінально-процесуальну (доказову) ? криміналістичну. Розглянемо кожну з них більш докладно.
Філософською основою для класифікації служить теорія відображення, згідно з якою в природі за рівнем організації матерії існує два види відображення: психічне (ідеальне) ? матеріальне. Виходячи з цього, всі об'єкти діляться на два класи: а) джерела ідеальних відображень ? б) джерела матеріальних відображень.
Ідеальне відображення являє собою інтелектуальну діяльність людини, відображуючи реальність на рівні суспільної свідомості.
Матеріальне відображення є нижчою формою, суть якої зводиться до копіювання властивостей ? ознак одного предмета структурою іншого. Звідси, джерелами ідеальних відображень є люди, а матеріальних - речі.
Класифікація джерел інформації люди ? речі - дуже загальна і ui?aco потребує розширеного тлумачення. Так, рослини, тварини, мікроорганізми не можна відносити ні до людей, ні до речей, філософське поняття речі як відображення дискретності, відносної відокремленості і сталості існування, завжди потребує пояснення, скажімо, куди віднести живі ? неживі об'єкти? Тому був запропонований поділ на об'єкти живої і неживої природи.
До об'єктів живої природи належать: люди, тварини, птахи, риби, комахи, мікроорганізми, рослини, тобто все, що має біологічне походження.
Об'єкти неживої природи складають предмети неорганічного, органічного, які втратили функції живого, ? синтетичного походження.
Основою кримінально-процесуальної класифікації є інформаційний підхід, у відповідності з яким визначені фундаментальні поняття теорії доказів. Поняття "інформація" ? "фактичні дані" підпорядковані одне одному і перебувають у відношенні "загальне-окреме". Положення теорії інформації є загальними для окремих видів соціальної інформації, серед яких має місце ? доказова.
Anyea інформація носить знаковий характер, який відповідає формі відображення - ідеальній і матеріальній. У зв'язку з цим джерела доказів ще в минулому столітті розділяли на особові ? речові. Особові джерела - це люди, які є суб'єктами події злочину, або мають іншу інформацію щодо події злочину. Особове джерело доказової інформації - це не просто будь-яка людина, а така, яка наділена свідомістю і здатна мислити та усвідомлювати свої дії. Тому психічно хворі особи не можуть бути джерелами доказової інформації.
Речове джерело являє собою річ, предмет, матеріальне утворення, яке перебуває в будь-якому агрегатному стані - твердому (кристалічному), сипучому, рідкому, газоподібному. Проте це не всяка річ, а тільки та, яка відповідає вимогам кримінально-процесуального закону (ст. 78). Звідси випливає, що джерелами речових доказів є об'єкти як неживої, так ? живої природи, причому об'єкти живої природи - це як ціле, так і його частини, які втратили властивість живого (труп, кров, зрізані нігті і т. п.). Таким чином, речові джерела - це фізичні тіла, які перебувають у будь-яких агрегатних станах - твердому (кристалічному), сипучому, рідкому, газоподібному, ? причинно пов'язані з подією злочину oa його учасниками.
Криміналістичну основу класифікації джерел являють теорія криміналістичної ідентифікації ? поняття криміналістичної тотожності. Всякий об'єкт, який знаходиться в орбіті кримінального судочинства, розглядається в аспекті його тотожності самому собі, іншими словами, чи є він тим самим, що "був присутній" на місці злочину і відображає інформацію про подію.
Матеріальні об'єкти, які взаємодіють у процесі злочину, діляться на особові ? речові. Тому поділ джерел люди і речі - особові ? речові як з філософських підстав, так ? процесуально-криміналістичних є найбільш досконалим. Особові ? речові джерела принципово відмінні:
а) особові джерела - це люди, які здатні мислити, наділені свідомістю та ідеальним відображенням;
б) речові джерела - це об'єкти неживої природи, що мають нижчу форму відображення - елементарну;
в) відображення особистого джерела суб'єктивне ? завжди бідніше за відображуваний об'єкт; г)матеріальне відображення в зоні контактної поверхні адекватне відображуваному об'єкту;
д) ідеальне відображення особового джерела латентне, заховане від стороннього спостерігача, щоб його розкрити потрібне вільне волевиявлення суб'єкта;
е) відображення матеріального джерела найчастіше очевидне і доступне для кожного стороннього дослідника.
Отже, матеріальні об'єкти доцільно поділити на особові і речові джерела, тобто люди і речі.
Джерело, що містить інформацію про один вид відображення, називається простим. Якщо джерело одночасно несе інформацію про декілька видів відображення, то воно називається складним.
Поняття "складне джерело" зустрічається в юридичній літературі . Його використовують у теорії доказів, допускаючи існування доказів, інформація яких отримана "із декількох першочергових джерел". Такі джерела названі "підсумовуючими" ? віднесені до похідних доказів . При збиранні ? дослідженні джерел криміналістичної інформації часто виникають ситуації, коли доводиться встановлювати фактичні дані з двох простих джерел - особового ? речового, що утворили систему "люди?речі", складне або сумарне джерело. Таке джерело містить два види інформації: а)отриманої через ідеальне відображення ? б)матеріальне. У структурі складного джерела - прості джерела утворюють систему ? перебувають у певних відношеннях, а відображення дають сумарну інформацію, яка відрізняється від двох похідних.
Отже, джерела криміналістичної інформації допустимо класифікувати на три види: 1) люди, 2) речі; 3) та їхня система "люди?речі".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Джерела криміналістичної інформації та їх класифікація"
 1. § 4. Класифікація тактичних прийомів
  джерелом походження. Так, їх поділяють на прийоми, що ґрунтуються на застосуванні логіки, психології, НОП (О. М. Васильєв). Однак, на наш погляд, запропонована класифікація є спірною через такі міркування: 1) вона демонструє окремі джерела формування тактичних прийомів і тому має теоретичне, а не практичне значення; 2) є однобічною, бо не охоплює всі можливості формування прийомів; 3) підстава
 2. 6. Криміналістична методика або методика розслідування окремих видів злочинів
  джерело інформації, але не дає рекомендацій, як і в якій послідовності, якими прийомами збирати і використовувати їх у розкритті та розслідуванні. Цю задачу розв'язує криміналістична тактика. Розроблені нею прийоми і рекомендації є організуючим початком виконання певних слідчих дій, вибору тактики поведінки слідчого у тій ситуації, яка склалася, для забезпечення швидкого розкриття і розслідування
 3. § 4. Класифікація методів науки криміналістики.
  джерел, група методів експертного дослідження матеріальних відображень, група методів встановлення фактів і розслідування окремих видів злочинів, група методів попередження злочинів криміналістичними засобами. Запропоновану класифікацію розпізнають за двома ознаками: по-перше, в ній подано розгорнений перелік загальних методів, до якого входять логічні та психологічні методи, а також група
 4. § 2. Класифікація слідів у криміналістиці (історичний аспект)
  джерелами інформації. Історичні події свідчать, що розшук злочинця по слідах ніг ("гоніння по сліду"), використання слідів рук ймовірно були першими матеріальними слідами, що використовувалися при розслідуванні. Згодом почали використовувати сліди, відображення навичок людини - ходу (доріжку слідів), письмову і звукову мову, спосіб учинення і т. п. Тому ще на етапі становлення криміналістичних
 5. § 2. Види динамічних властивостей-навичок людини
  джерела криміналістичної інформації. Динамічні, або функціональні, властивості людини відносять до ознак зовнішності людини, хоча природа і суть їх зовсім інша - ознаки мають анатомічну природу, а властивості - рухово-навичкову. Криміналістичне дослідження динамічних властивостей-навичок являє новий напрям, а їх практичне використання досі знаходиться на органолептичному рівні, за винятком
 6. Тема 13.Провадження в справах про адміністративні проступки
  джерела доказів, що являють собою засоби збереження і передачі інформації, за допомогою яких дана інформація залучається у провадження. Слід пам'ятати, що особливістю доказів є те, що вони повинні бути одержані в установленому законом порядку, в противному разі вони втрачають силу доказів. В юридичній літературі докази класифікуються за різними критеріями, а саме: прямі і непрямі,
 7. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  джерело адміністративного права. (ТуПоняття, особливості і види адміністративно-правових відносин. 102 8. Склад адміністративно-правових відносин. Адміністративні право- і дієздатність. Література: 1, 9,10,17, 72, 73, 76, 77, 82, 88, 97 та ін. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права 1. Поняття і ознаки суб'єкта адміністративного права. Фактори, що впливають на коло суб'єктів
 8. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  джерела фінансування органів державної влади: Закон України від ЗО червня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 31. - Ст. 1587. 249. Про перелік об'єктів права державної власності, що не підля гають приватизації: Закон України від 7 липня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 34. - Ст. 1768. 250. Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні нар котичних засобів,
 9. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  джерелами якого повинні стати: а) узагальнюючий Закон України "Про основні засади державної служби і служби в органах місцевого самоврядування", який має місти ти загальні положення, вичерпну класифікацію державних службовців, організацію керівництва державною службою тощо. Положення цього Закону матимуть безпосередню дію і загальне значення; б) правові акти для окремих груп державних
 10. 47. Поняття і види судових доказів.
  джерела, безпосередні) формуються під безпосереднім впливом факіж, які підлягають встановленню, надходять від безпосереднього носія інформації. Похідні (опосередковані, копії) лише відтворюють (копіюють) дані, одержані від інших джерел, тобто формуються під впливом опосередкованих джерел. Значення такої класифікації полягає в тому, що вона розкриває процес формування доказів і цим самим сприяє
© 2014-2022  ibib.ltd.ua