Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

2. Функції Національного банку України


Правові основи діяльності Національного банку України (НБУ) закріплені в Законі України "Про Національний банк України" від 20.05.99 р.
Національний банк України є центральним банком України і особливим центральним органом державного управління.
Правовий статус НБУ характеризують такі риси:
НБУ є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом державної власності і перебуває в його повному господарському віданні.
НБУ має статутний капітал, що є державною власністю. Розмір статутного капіталу становить 10 мільйонів гривень. Джерелами формування статутного капіталу є його доходи, а при необхідності - Державний бюджет України.
НБУ є економічно самостійним органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а у визначених законом випадках - також за рахунок Державного бюджету України. Однак метою Національного банку не є отримання прибутку. Плановані доходи та витрати відображаються в кошторисі, яка повинна забезпечувати можливість виконання НБУ його функцій.
НБУ не відповідає за зобов'язаннями органів державної влади, а також інших банків, а останні не відповідають за зобов'язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов'язання.
У своїй діяльності Національний банк підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їх конституційних повноважень.
Національний банк, а також його установи, філії та представництва мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Місцезнаходження керівних органів та центрального апарату НБУ - місто Київ.
Основною функцією НБУ відповідно до ст. 99 Конституції України є забезпечення стабільності грошової одиниці України. На виконання своєї основної функції НБУ сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень, - цінової стабільності.
Відповідно до ст. 7 Закону України "Про Національний банк України" НБУ виконує такі функції:
відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику;
монопольно здійснює емісію національної валюти України та організовує її обіг;
виступає кредитором останньої інстанції для банків і організовує систему рефінансування;
встановлює для банків та інших фінансово -кредитних установ правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку та звітності, захисту інформації, коштів та майна;
організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу;
визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками та фінансово-кредитними установами;
визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, координує та контролює створення електронних платіжних коштів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;
здійснює банківське регулювання та нагляд;
веде Реєстр банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках;
складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування;
представляє інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків;
здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення платежів в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за комерційними банками та іншими кредитними установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями;
здійснює накопичення та збереження золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами;
аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин;
організовує інкасацію та перевезення банкнот і монет та інших цінностей, видає ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностей;
реалізує державну політику з питань захисту державних секретів у системі Національного банку;
бере участь в підготовки кадрів для банківської системи України;
здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції, визначеної законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Функції Національного банку України "
 1. Зміст
  функціонування спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) 18. Особливості правового режиму офшорних зон 19. Поняття зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Предмет і методи правового регулювання ЗЕД 20. Принципи правового регулювання ЗЕД 21. Види ЗЕД (загальна характеристика) 22. Класифікація суб'єктів ЗЕД 23. Зовнішньоекономічна правосуб'єктність 24. Режим ЗЕД для іноземних
 2. 26. Виникнення і припинення юридичної особи.
  Функції реєструючих органів обмежуються лише перевіркою дотримання засновниками вимог закону. Тому такий порядок виникнення юридичних осіб ще називають реєстраційним. За рішенням органів, зазначених у законі, а також в установчих документах юридичної особи, воно може бути припинено, реорганізовано чи ліквідовано. Реорганізація можлива у формі злиття, приєднання,
 3. 110. Неустойка, застава, завдаток як способи забезпечення зобов'язань.
  Функції неустойки залежно від її призначення - забезпечення або санкція. У неустойку функції договірної відповідальності виражаються найнаочніше. З одного боку, це покарання, стимулювання боржника, з іншого боку, будучи мірою захисту для кредитора, неустойка виконує і компенсаційну функцію. Поряд із загальним становищем про неустойку на практиці і в спеціальному законодавстві
 4. 42. Способи забезпечення кредитних зобов'язань
  функція поруки виявляється в тому, що кредитор має право у разі невиконання боржником зобов'язання пред'явити свою вимогу як до несправного боржника, так і до поручителя. Вони обидва за загальним правилом несуть солідарну відповідальність у повному обсязі вимоги кредитора, включаючи сплату відсотків, неустойки, судові витрати по стягненню боргу та інші збитки кредитора, викликані
 5. 3. Управління у сфері інвестиційної діяльності
  функції у сфері інвестиційної діяльності здійснюють також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Фонд державного майна. Антимонопольний комітет. Національний банк. Міністерство фінансів. Міністерство праці та соціальної політики, Державна митна служба, Державна податкова адміністрація та ін Делеговані функції здійснюють
 6. 5. Джерела правового регулювання інвестиційної діяльності
  функції яких входить регулювання інвестиційної діяльності (наприклад. Положення про порядок видачі дозволу на обіг акцій або облігацій підприємств українських емітентів за межами України, затверджене Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.1997 р. № 36). Слід враховувати і нетипові документи, наприклад, спільні заяви Кабінету
 7. 1. Поняття банку. Особливості правового статусу банківської установи
  функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ,. Організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове і розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій, передбачених чинним законодавством Поняття "банк" також визначено в якості
 8. 3. Структура, порядок формування та компетенція керівних органів НБУ
  функцій, що випливають з основної мети діяльності Національного
 9. 4. Види операцій НБУ
  функцій, визначено у ст. 42 Закону України "Про Національний банк України" від 20.05.99 р. Відповідно до зазначеної статті НБУ може здійснювати наступні операції: надання кредитів комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам для підтримки ліквідності за ставкою не нижче ставки рефінансування Національного банку та в порядку , визначеному Національним банком;
 10. 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ
  функцій банківського регулювання та нагляду за діяльністю банків та інших фінансово-кредитних установ. Основними цілями банківського регулювання та нагляду є безпека та фінансова стабільність банківської системи України, захист інтересів вкладників і кредиторів. Здійснює Національний банк України функції банківського регулювання та нагляду в такий спосіб. По-перше,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua