Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина: Підручник 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер. , 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Цивільне право в системі правових галузей

1. Особливості системи вітчизняного права

До недавнього часу вітчизняна правова система, що розвивалася як система радянського права, представляла собою комплекс численних самостійних правових галузей. Її головною особливістю було різноманіття складових елементів при принциповій відмові від їх загальної, традиційного поділу на сфери приватного і публічного права.

До числа відомих переваг такого підходу можна було віднести можливість максимального врахування специфіки різноманітних видів суспільних відносин, регульованих правом, ретельність і розгалуженість їх регламентації. Однак при цьому неминучими стали складності і громіздкість сформованої системи, необхідність послідовного розмежування правових комплексів, що ускладнюють їх взаємну узгодженість. Це було особливо помітно в прикордонних, перехідних ситуаціях, що складалися на стику окремих правових галузей. Рішення проблеми нерідко шукали у створенні нових, комплексних, або вторинних, правових галузей поруч із колишніми, загальновизнаними, що ще більше ускладнювало всю систему.

Проте головним завданням правової системи є не розмежування правових галузей та їх сфер (хоча очевидно, що без цього просто не можна говорити про їх системі), а забезпечення їх єдиного, комплексного впливу на регульовані суспільні відносини. Тому система права повинна характеризуватися внутрішньої узгодженістю всіх вхідних в неї підсистем (елементів), що спирається на соціально-економічні та організаційно-правові чинники.

Порожній правопорядок в тій чи іншій мірі досягав цих цілей за допомогою побудови системи правових галузей за ієрархічним принципом. Вона представляла собою якусь піраміду, на чолі якої знаходилося конституційне (державне) право. Потім йшли підлеглі йому основні галузі - цивільне, кримінальне, адміністративне, цивільно-процесуальне та кримінально-процесуальне право, - у свою чергу, очолювали групи правових галузей, здебільшого виділилися з базових, материнських (наприклад, з цивільного права виводилося сімейне та трудове право , з адміністративного - фінансове, з цивільно-процесуального - арбітражно-процесуальне право тощо). Таким чином, всю цю систему пронизували публічні початку, оформляли безмежне по суті втручання держави в будь-які сфери життя суспільства і його членів і забезпечували переважну захист державних і суспільних (публічних) інтересів. Даний підхід цілком відповідав і адміністративно-плановому характером одержавленої економіки, і реальної ролі тодішньої держави в суспільному житті.

Кардинальне реформування економічного і суспільного ладу в якості одного з неминучих наслідків мало зміна даної системи. Визнання приватноправових почав і перехід до принципового поділу всієї правової сфери на приватноправову і публічно-правову призвели до того, що місце піраміди супідрядних галузей зайняла нова їхня система, заснована на рівності приватноправового і публічно-правового підходів. У цій системі дві взаємодіючі, але не супідрядні сфери приватного і публічного права включають в себе колишні окремі правові галузі та їх групи (1).

---

(1) При такому підході виявляється помилковість розгляду однією з правових галузей - конституційного права, який є частиною публічного права, - в якості головної галузі, якій повинні підкорятися всі інші правові галузі, в тому числі входять до сфери приватного права. Очевидно, що цей традиційний погляд теж заснований на змішуванні галузі права і галузі законодавства: в ієрархії нормативних актів конституція, безумовно, займає головне місце, що саме по собі не доводить аналогічне місце відповідної правової галузі.

Як вже зазначалося, до приватноправових галузях у вітчизняній правовій системі відносяться цивільне, сімейне, трудове та міжнародне приватне право. Публічно-правова сфера, мабуть, набуде більш складну структуру, оскільки в ній не тільки зберігається різноманіття правових галузей, а й з'являються нові, комплексні правові галузі, для яких не залишається (а строго кажучи, і не повинно бути) місця в загальній правовій системі .

Виникаючі при цьому спроби залучення до складу комплексних утворень приватноправових інститутів (найчастіше - договірного права) зазвичай не мають під собою жодних об'єктивних підстав, що видно на прикладі концепції підприємницького права. Разом з тим треба враховувати, що сфери і публічного, і приватного права в Росії поки ще не завершили своє структурування.

Нова система російського права більшою мірою відповідає завданням формування правової держави і громадянського суспільства, яке не повинно більш перебувати під постійним і всеосяжним державним впливом. Єдність і узгодженість даної системи забезпечується не ієрархічноїспівпідпорядкованістю її елементів, а єдністю лежать в її основі загальних правових підходів (принципів), а також критеріїв виділення правових галузей, визначальним функціональні особливості кожної з цих підсистем. Соціально-економічну базу такого положення складають визнання чільної ролі невід'ємних прав і свобод особистості, федеративна система державного устрою, заснована на обліку важливої ролі регіонів і місцевого самоврядування, а головне - ринкова організація господарства, предопределяющая роль приватноправового регулювання.

Основним загальновизнаним критерієм самостійності галузей права, як відомо, є наявність самостійного предмета правового регулювання, тобто особливої області суспільних відносин, і методу правового регулювання, тобто відомої сукупності прийомів, способів впливу права на дану групу суспільних відносин, відповідних їх особливому характеру і обумовлених їм (1). В якості додаткових критеріїв вказується також на наявність особливих, самостійних функцій галузі права, що обумовлено її положенням елемента загальної системи права. Показником юридичної однорідності інститутів і норм, що складають відповідну правову галузь, є можливість відокремлення єдиних для них загальних правил (загальної частини).

---

(1) М.І. Брагінський вважає єдиним критерієм розмежування (класифікації) права метод правового регулювання, бо предмет у вигляді, наприклад, майнових відносин може бути одним і тим же і у приватного, і у публічного права (див.: Брагінський М.І. Указ. Соч. З . 67 - 69). Такий підхід може бути виправданий лише остільки, оскільки для М.І. Брагінського, який заперечує самостійність сімейного та трудового права, приватне та цивільне право представляються тотожними поняттями, і проблема в результаті зводиться лише до розмежування приватного та публічного права, а не безлічі окремих правових галузей. При цьому не враховується зумовленість змісту і характеру методу особливостями регульованих відносин (тобто предметом правового регулювання).

2. Місце цивільного права в системі права

Цивільне право становить основу приватного права, є головною, провідною галуззю в сфері приватноправового регулювання. Цим визначається його місце в системі права як основної, базової галузі, призначеної для регулювання відносин, які входять у предмет приватного права, перш за все відносин майнового обороту.

Звідси випливає, що загальні норми і принципи цивільного права, а також і його окремі інститути в певних випадках можуть застосовуватися не тільки у сфері цивільно-правового регулювання, а й у сфері інших галузей приватного права. Основною умовою для цього є пробіл (відсутність спеціального регулювання) у відповідному галузевому законодавстві та врахування особливостей (істоти) регульованих їм відносин. Інакше кажучи, норми цивільного права застосовуються тут в субсидіарної (додатковій) порядку, заповнюючи недолік спеціальною галузевою регламентації. У сфері сімейного права таке положення отримало пряме законодавче закріплення в ст. 4 Сімейного кодексу РФ, згідно з якою цивільне законодавство застосовується для регулювання сімейних відносин, прямо не врегульованих сімейним законодавством, якщо це не суперечить їх суті. Аналогічне по суті положення існує і в сфері трудового права (1).

Навпаки, норми сімейного або трудового права не використовуються для заповнення прогалин цивільно-правового регулювання ні при яких умовах.

---

(1) Так, згідно зі ст. 419 Трудового кодексу РФ порушення норм трудового законодавства може стати підставою настання цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правові підходи використовуються тут, наприклад, при визначенні розміру матеріальної відповідальності (ст. ст. 235, 237 - 239 ТК).

Норми цивільного права іноді можуть застосовуватися для регулювання майнових відносин, що складають предмет публічно-правової сфери, якщо таке положення прямо передбачено законодавством (п. 3 ст. 2 ЦК). Так, у податковому (фінансовому) праві за прямою вказівкою ст. ст. 27, 29, 73 - 75 Податкового кодексу РФ застосовуються цивільно-правові інститути представництва, застави, доручення, неустойки (пені). При цьому регульовані таким чином відносини самі не стають приватноправовими, для їх регламентації лише використовуються юридичні конструкції, розроблені і що містяться в приватному (цивільному) праві.

З іншого боку, адміністративно-правові (публічно-правові) норми можуть використовуватися для необхідного обмеження свободи майнового (цивільного) обороту в публічних інтересах (ліцензування окремих видів підприємництва, антимонопольні заборони, виключення недобросовісної конкуренції, визначення цін і тарифів на продукцію або послуги природних монополій і т.д.). Однак у цих випадках мова йде про регулювання організаційно-майнових відносин, які не є предметом цивільного права, а складових передумову (умови) цивільно-правової регламентації майнового обороту.

Дане положення підтверджує наявність тісних взаємозв'язків окремих правових галузей, що є елементами єдиної правової системи і тому взаємодіють один з одним. У силу відмінностей в природі регульованих відносин галузі права взаємодіють, але не змішуються один з одним так само, як і їх предмети. Взаємодія (комплексність) правового регулювання досягається шляхом узгодження їх впливу на суспільні відносини, в тому числі за допомогою застосування різногалузевих юридичних конструкцій. При цьому важливо відзначити, що саме цивільно-правові конструкції можуть використовуватися в публічно-правовій сфері, тоді як зворотне положення виключається.

Разом з тим застосування цивільно-правових інститутів за рамками предмета цієї галузі, з урахуванням зазначеної раніше тенденції комерціалізації ряду відносин, що входили до публічно-правову сферу, дозволяє говорити про суттєве розширення сфери дії цивільного (приватного) права, не обмежується тепер його предметом. Все це свідчить про зростання соціальної цінності цивільного права як найбільш ефективного регулятора майнових відносин в умовах ринкової організації господарства. Об'єктивно воно займає центральне, ключове місце не тільки в частноправовой сфері, а й в цілому в регламентації багатьох майнових і немайнових відносин (1).

---

(1) Саме в цьому сенсі необхідно розуміти слова А.Л. Маковського про те, що цивільне право не слід розглядати в якості якоїсь замкнутої системи: "якщо ви постараєтеся схематично зобразити саме громадянське право, то воно ніколи не може бути у вас окреслено замкнутою лінією. Це швидше за все кольорова пляма, центр якого має дуже інтенсивне забарвлення , а краї дуже невизначені і розпливчасті ", що, втім, може відноситися і до інших фундаментальним, загальновизнаним галузям права (див.: Маковський А.Л. Нові цивільні кодекси держав - учасниць СНД: стабільність і перехідний характер регулювання / / Проблеми гармонізації законодавства України та країн Європи. Київ, 2003. С. 314).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Цивільне право в системі правових галузей"
 1.  1. Цивільне право в системі правових галузей
    право в системі правових
 2. ВСТУП У ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО
    цивільно-правового регулювання. Поняття і види майнових відносин, регульованих цивільним правом. Особливості корпоративних, речових, зобов'язальних і виняткових відносин. Поняття і види немайнових відносин, регульованих цивільним правом. Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин. Функції цивільного права. Принципи громадянського
 3. Види і стадії адміністративного права
    цивільних справ суд, визнаючи акти управ-ня незаконними, скасовує або виправляє їх. Виявивши порушення за-конності в роботі органів виконавчої влади, суд виносить окрему ухвалу. У справах про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство, дрібне розкрадання) суд перевіряє законність дій органу виконавчої влади з залучення особи до адміністративної відповідь-
 4. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    громадянську війну більш тривалою і запеклою. Наступне питання - про підтримку більшовиків більшістю народу. Переважна його частина - а це дрібнобуржуазна маса класичної дрібнобуржуазної країни - не була з більшовиками ні навесні, ні влітку 1917 року. Більшість народу, підтримуючи тоді блок партій меншовиків та есерів і союз цього блоку з частиною російської буржуазії, було «центристським» і
 5. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
    цивільних правовідносин (економічні суперечки) або з адміністративних правовідносин. Про місце і роль арбітражного процесуального права в системі права, а також про необхідність існування арбітражної процесуальної форми в науці висловлювалися різні точки зору. Аргументи «за»: 1. На думку прихильників Н.Б. Зейдер, Л.Ф. Лісницький і НІ. Клейн, специфіка економічної діяльності
 6. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
    цивільного процесуального права. М., 1981. Т. 2. С. 6; Цивільний процес, вид. «Бек», Москва, 1995 р., с. 118. 2 Див: Дружков П.С. Судова підвідомчість спорів про право та інших правових питань, що розглядаються в порядку цивільного судочинства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Свердловськ, 1966. С. 5. 3 Див: Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридична енциклопедія / За ред.
 7. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
    цивільного обороту і буде стабільним протягом тривалого
 8. Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права
    цивільних і кримінальних справах. М., 1988. Угода про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності держав - учасниць СНД від 20.03.92 / / Господарство право. 1992. № 8 Фурсов Д. Галузь арбітражного процесуального права в системі права / / Законодавство і економіка. 1999. № 1. Господарське право. М., 1970. Шерстюк В. Загальні положення (коментар до АПК
 9. 1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
    цивільного та арбітражного процесуального права видано досить багато робіт: М.Г. Авдюкова, А.Т. Боннера, М.А. Гурвича, А.Ф. Клейнмана, К.І. Коміссарова, Ю.К. Осипова, В.М. Семенова, В.Ф. Тараненко, Н.А. ЧЕЧИН, К.С. Юдельсона і багатьох інших, але найбільш цікавий аналіз поняття, системи та змісту окремих принципів цивільного процесуального права був зроблений професором В.М.
 10. 2. Поняття підвідомчості, її види
    цивільного процесуального права підвідомчість визначається як належність потребують державно-владному вирішенні спорів про право та інших справ до ведення різних державних, громадських, змішаних (державно-суспільних) органів і третейських судів, як властивість юридичних справ, в силу якого вони підлягають вирішенню певними юрисдикційних -ними органами 1. П.С.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua