Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗЕВИХ ПРИНЦИПІВ


1. Принцип публічності.
1. Принцип публічності - це правове положення, згідно з яким орган дізнання, слідчий, прокурор і суд повинні на підставі наданих їм державою "правообов'язків" здійснити в офіційному порядку незалежно від позиції будь-яких суб'єктів всі процесуальні дії у кримінальній справі для досягнення мети кримінального процесу і задоволення таким чином загальносуспільних інтересів у сфері боротьби зі злочинністю.
Принцип публічності кримінального процесу проявляється:
як вимога закону до державних органів, що уповноважені здійснювати кримінальне судочинство, вести процес від імені держави(ех оЯісіо);
як вимога закону до цих органів керуватися законом, діяти вмежах своїх повноважень на виконання поставлених завдань завласною ініціативою, в інтересах держави, незалежно від інтересів,бажань та уподобань будь-яких інших державних органів, службовихосіб, політичних партій і громадських організацій, окремих громадян;
заінтересовані громадяни та організації мають право звертатися до уповноважених державних органів за захистом своїх прав тазаконних інтересів, що охороняються законом, а останні зобов'язані вжити заходи щодо захисту їхніх прав та законних інтересів1.
1 Попелюшко В. О. Публічність кримінального судочинства і захист // Адвокат. - 2003. - № 2. - С. 7-Ю.
Стаття 4 КПК.
Зміст принципу публічності визначають такі правові положення:
обоє 'язки:
органів, які ведуть кримінальний процес, у межах своєї компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину і вжити передбачених законом заходів довстановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і доїх покарання;
цих органів встановити всі суттєві обставини, зібрати і перевірити всі необхідні докази незалежно від клопотань учасниківпроцесу;
органів, які ведуть процес, здійснити процесуальну діяльністьпротягом певного строку;
державних органів, що ведуть процес, за наявності відповіднихпідстав надати певний статус тим чи іншим його учасникам;
органу дізнання, слідчого, прокурора і суду щодо забезпеченняправ всіх учасників кримінального процесу;
цих органів щодо встановлення причин і умов, які сприяливчиненню злочину, і вжиття заходів до їх усунення (ст. 23 КПК);
заборони:
на здійснення дізнавачем, слідчим, прокурором і суддею провадження у кримінальній справі у випадках, якщо у них з'являються інші, окрім інтересів справи (загальносуспільних), інтереси(статті 54-60 КПК);
домагатися показань обвинуваченого та інших осіб, які берутьучасть у кримінальній справі, шляхом насильства, погроз та іншихнезаконних заходів (ч. З ст. 22 КПК).
4. Винятки із принципу публічності визначаються положеннямипринципу диспозитивності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗЕВИХ ПРИНЦИПІВ"
 1. Поняття і особливості принципів екологічного права
  характеристики. ¦В літературі з зага-льної теорії права, у галузевій правовій і спеціальній літературі щодо розуміння зага-льних і галузевих правових принципів висловлені певні міркування. З точки зору лінгвістики принцип у перекладі з латинської означає «початок», «основа», що передбачає основне, вихідне положення будь-чого: теорії, світогляду, науки тощо. У філо-софії, філології, логіці,
 2. Поняття і особливості принципів екологічного права
  характеристики. В літературі з загальної теорії права, у галузевій правовій і спеціальній літературі щодо розуміння загальних і галузевих правових принципів висловлені певні міркування. З точки зору лінгвістики принцип у перекладі з латинської означає "початок", "основа", що передбачає основне, вихідне положення будь-чого: теорії, світогляду, науки тощо. У філософії, філології, логіці,
 3. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  характеристики посад. На основі класифікації державних органів слід законодавче визначити такі групи державних посад: - політичні; - адміністративні; - патронатні. На основі наведеної класифікації адміністративні і патронатні посади в державних органах доцільно віднести до державної служби. Радикальним заходом реформування державної служби має стати чітке законодавче розмежування двох
 4. 4. План рахунків і принципи його побудови
  характеристику і коротке призначення рахунків для відображення інформації за типовими операціями. За рахунками Плану рахунків відображаються операції, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідно до їх економічної суті. Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за типами контрагентів, характером операцій і ступенем
 5. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  характеристики цієї науки використовувалися відповідні терміни. Так, у США управління персоналом розвивалося, в основному, у межах біхевіористських, поведінкових наук, що безпосередньо вплинуло на назву цієї дисципліни. Там, незважаючи на те, що процес виділення управління персоналом у самостійну науку завершився у 60-70-х роках XX ст., вона і сьогодні називається по-різному: «організаційна
 6. Дайте характеристику основних концепцій управління персоналом, як науки
  У практичній діяльності українських фірм останнім часом дедалі ширше запроваджується стратегічне планування. При цьому при розробці стратегічних планів розвитку підприємства визначаються найважливіші пріоритети кадрової політики, завдання та напрямки їх досягнення. Таким чином, основні пріоритети кадрової політики підприємства на певний тривалий період є важливим компонентом стратегічного плану
 7. Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління
  галузевий, який обумовлює залежність організа ційних структур від території, галузі виробництва і послуг, сфе ри суспільного життя; - різноманітності організаційних зв'язків, які розкривають вер тикальні і горизонтальні організаційні взаємовідносини органів державної влади і місцевого самоврядування в системі держав ного управління; - поєднання колегіальності і єдиноначальності, зумовлений спе
 8. Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади
  характеристики його видів. Залежно від критеріїв класифікації виділяють: - обсягу контролю та характеру контрольних поноважень: загаль ний та спеціальний; - часу проведення: попередній, поточний (оперативний) і наступ ний; - організаційних взаємозв'язків контролюючого і підконтрольно го об'єкту: зовнішній (парламентський, президентський, судовий) і внутрішній, - за обсягом спостереження, аналізу
 9. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  характеристика. 3. Функції державного управління. 4. Рівні державного управління. 5. Стадії державного управління. Література: 1, 2, 9,17, 42, 72, 76, 80, 82, 88 та ін. Тема 6. Форми державного управління 1. Поняття і види форм державного управління. 2. Поняття та особливості актів державного управління. Відмінність актів державного управління від інших юридичних документів. 3. Класифікація
 10. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  характеристик, функцій та повноважень. Це дасть змогу розмежувати органи за специфікою діяльності, виявити однорідні функції, визначити доцільний функціональний розподіл між структурними підрозділами та штатними посадами. З урахуванням цього можна здійснити класифікацію посад у державних органах за змістом і характером діяльності, способами обіймання посади і надання повноважень, а також