Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Казанська В. Г.. Психологія і педагогіка. Короткий курс. - СПб.: Пітер. - 240 е.: ил. - (Серія «Короткий курс»)., 2008 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 2. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ

2.1. Поняття методів дослідження в психології.

2.2. Характеристика методів психологічного дослідження.

2.1. Поняття методів дослідження в психології

Для того щоб отримати якісь відомості чи щось довести, наука користується певними засобами, або методами. У загальній психології зосереджені знання про людину, виконуючому визна

18 0 Розділ 1. Психологія як наука

ленну діяльність, що живе серед людей. Тому одержувана про це інформація може свідчити про розвиток, діяльності та соціальній взаємодії з іншими.

? Метод-це спосіб дослідження явищ природи, підхід до досліджуваних явищ, планомірний шлях наукового пізнання і встановлення істини.

Метод дозволяє побудувати обгрунтування якого-небудь знання. Психологічні словники визначають його як спосіб пізнання психологічної реальності. Аналіз літератури дозволяє визначити метод дослідження в психології так:

? це спосіб побудови прийомів пізнання психічних явищ, які виникають в процесі пізнання (відображення) навколишнього світу людиною і при взаємодії з іншими людьми.

Методи пізнання психологічної реальності в психології є загальними для всіх областей психологічного знання і застосовуються в інших галузях психології.

Існують певні правила, які треба дотримуватися, приступаючи до дослідження. Вони такі: методи повинні бути науковими, тобто перевіреними неодноразово на отримання правдивої, об'єктивної, надійної й доказовою інформацією; обгрунтованими, тобто валідними. Валідність {validity) у перекладі з англійської - «повноцінність». Метод повинен давати достовірну, правдиву, стійку інформацію. Психологу необхідно бути впевненим, що отримані при дослідженні дані значимі, їм можна довіряти і використовувати в інших цілях, наприклад при консультуванні. У кожному дослідженні випробовуваний повинен оцінити ризик і вигоду. Є експерименти, де досліджуються більш тонкі аспекти людської психіки - скажімо, уявлення про себе, своєї ідентичності, конформності, агресії і пр. Ці аспекти можуть викликати тривогу, дестабілізувати поведінку. Тому кожен раз, як тільки виникає ризик постати в непривабливому світлі, необхідно про нього повідомляти випробуваному і зводити ризик до мінімуму.

У деяких випадках учаснику дослідження не повідомляють його мети або навмисне лише побічно говорять про завдання. Приміром, треба дізнатися, коли підліток став займатися злодійством, пити спиртне, наскільки часто це робить і пр. Тоді за допомогою питань про ставлення до цих явищ психолог може з'ясувати те, що його цікавить. При вивченні впливу сцен насильства по телебаченню на форми

Глава 2. Методи психології <2> 19

рование агресії також не повідомляється, навіщо задають про це питання. В іншому випадку випробувані розуміють справжню мету і дійсна картина може бути завуальована.

В інших випадках вдаються до дібріфінг. Дослідження будь-яких психічних функцій і явищ - це процес взаємного обміну інформацією випробуваного й дослідника. Іноді учасник присвячується в ціль задуманого дослідження, між ним і дослідником встановлюються відносини партнерства та взаємодопомоги. Результати досліджень можуть бути вилучені, якщо випробуваний вважатиме, що його обдурили, посягнули на його гідність.

2.2. Характеристика методів психологічного дослідження

Для зручності опишемо методи, часто використовувані в психології, розташувавши їх в алфавітному порядку. Такий спосіб обраний тому, що окремі методи повторюються - включаються в ті чи інші групи.

Анкета - метод дослідження, що дозволяє отримати інформацію досить швидко і на великому масиві обстеження. Дослідження проводиться з тим, щоб з'ясувати думки, оцінки, корекцію діяльності і властивості особистості. Центральна ідея анкети зазвичай вказується в преамбулі, призначення анкети. Вона завжди структурована: в ній є вступна частина, де повідомляються мета дослідження, спрямованість і умови його виконання. Потім слідують 2-3 навідних загальних питання. Зазвичай вони деталізуються в центральній частині анкети. Заключна частина повторює вступну, але з урахуванням приватних відповідей на поставлені в центральній питання. Анкета закінчується зверненням до респондентам (відповідає) з подякою за допомогу. Слід нагадати і про обов'язкову анонімності анкет.

Вони бувають відкритими і закритими. Перші вимагають розлогих, письмових висловлювань про якесь явище, а другий - варіанти відповідей: «так», «ні», «часто», «рідко», «ніколи» і пр. Іноді поєднуються елементи закритої і відкритої анкет, тому така анкета називається комплексною.

Бесіда - це метод дослідження, який дозволяє безпосередньо ознайомитися з особистістю випробуваного в процесі взаємодії. Дослідник ставить питання, що стосуються предмета вивчення. Мета останнього не повідомляється. Випробуваний не повинен бачити, що

20 l ^ Розділ 1. Психологія як наука

його відповіді фіксуються. Не повинно бути і третьої особи - свідка бесіди.

Необхідно враховувати межі допустимості питань, не потрібно змушувати випробуваного відповідати па ті з них, які йому не подобаються. Бесіда виявиться ефективною, якщо дослідник і випробуваний знаходяться в довірчих відносинах.

Не всяка бесіда стає методом психологічного дослідження, а тільки та, яка переслідує наукові цілі. Але щоб стати такою в справжньому сенсі, вона повинна поєднуватися з іншими методами, що вивчають психологічну реальність.

Біографія як спосіб дослідження особистості та діяльності відноситься до емпіричних методів. Це непрямий збір даних на основі аналізу подій в житті і їх опису. Автобіографія дає уявлення про те, наскільки значимі для самої особистості ті чи інші події її життя. Вона показує ставлення індивіда до свого життєвого шляху, розкриває кредо і сенс тих чи інших виділених автором біографії етапів життя. Описуючи своє життя, один ставить акценти па якихось значущих фактах, які є переломними, другий звертає увагу на якість життя, яка зазнала змін, і т. п.

Інтерв'ю (від англ. Interview - бесіда , зустріч) - пізнання психічних закономірностей за допомогою усного збору інформації. Розрізняють декілька видів інтерв'ю: вільне, що не регламентоване темою і формою одержуваної інформації, стандартизоване, близьке формою анкеті із закритими питаннями, полуструктуріро-Вапно, структуроване і змішане, діагностичне, клінічне.

Вивчення та аналіз результатів діяльності - один з емпіричних методів, сутність якого полягає в тому, що дослідник прагне пізнати експлікований (виведені зсередини зовні) особливості психічної діяльності.

Що відноситься до результатів діяльності? Стосовно до трьох видів діяльності - ігрової, навчальної, трудової - вони представлені якимись готовими підсумками. У творчій грі - реалізація задуму, прояв його у вигляді ігрових дій; в навчальній - успішність освоєння програми навчального року; в трудовій - якість професійної діяльності. Особлива проблема при аналізі продуктів діяльності - подолання суб'єктивізму дослідника і визначення критеріїв оцінки якості виконання.

Глава 2. Методи психології ® 21

Спостереження - емпіричний метод пізнання психічної реальності, заснованої на цілеспрямованому сприйнятті. Спостереження структурується - залежно від цілей, часу, змісту воно буває різним: самоспостереження (попереджання об'єктивного спостереження з боку), включене, епізодичне, довготривале (лон-гітюдіое), суцільне, вибіркове. Цей метод досить повно описаний в науковій літературі.

Самоспостереження за внутрішніми властивостями не може існувати незалежно від спостереження як об'єктивного способу дослідження, спрямованого на вивчення зовнішніх проявів духовних процесів. Однак не всі психічні реалії можна вивчати за допомогою самоспостереження, оскільки це в корені міняє їх сутність.

Опитування - вербальний метод дослідження. За допомогою поставлених запитань з'ясовується думка про різні події суспільного життя. Отримана інформація суб'єктивна, оскільки являє собою підсумок спілкування дослідника і опитуваного.

Проективні методи - емпіричні методи пізнання психічних фактів, що базуються па інтерпретації зображень, проекцій (по Л. Франку) - наприклад, при завершенні випробуваним незакінчених пропозицій. В результаті можна отримати багатозначну інформацію.

Социометрия (від лат. Societas - суспільство, metreo - вимірюю). Метод запропонований Дж. Морено. Він виявляє переваги людей і суспільства. У психології застосовується для того, щоб вивчити місце, займане особистістю в структурі групових відносин.

Тест (від англ. Test - проба, перевірка, випробування) - спосіб вивчення прихованих властивостей психічної діяльності особистості при використанні різних завдань. Останні допомагають досить швидко отримати необхідну інформацію. Використовувані в тестуванні (процедурі використання тестів) спеціальні завдання можуть бути вербальними, практичними, представляти собою малюнок, а також бути особистісними, які включають набір певних питань.

Експеримент (від лат. Experimentum - проба, досвід) - один з головних методів у психології. Його суть в тому, щоб створити умови, в яких проявляється досліджуване якість. Якщо спостерігач дослідник не має права втручатися у психічну реальність, то експериментатор, навпаки, своєю активністю стимулює прояв психічних процесів або психічних властивостей особистості. За допомогою експерименту змінюються умови перебігу психічної

22 ® Розділ 1. Психологія як наука

діяльності, так що виявляються найбільш значущі, що показують певну закономірність.

Виділяють кілька типів експерименту:

? за умовами, в яких він проходить, - природний, лабораторний і клінічний;

? за характером проведення - пілотажний (якщо область дослідження нова), діагностичний (робляться початкові зрізи), контрольний (дозволяє уточнити або перевірити виявлені залежності), що формує (створює психічні новоутворення в процесі активного втручання в діяльність);

? за характером вирішення поставлених завдань дослідження - діагностичний (визначаються актуальні особливості особистості та діяльності студента або професійного працівника) і формуючий (шляхом спеціальних засобів впливу в природних умовах при соціальному виборі або виконанні провідної діяльності коригуються або знову утворюються потрібні якості).

Таким чином, найпоширенішими методами психології є спостереження, експеримент, анкета, бесіда, тести та ін

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ГЛАВА 2. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ "
 1. Методи юридичної психології
  методи дослідження мають певну специфіку, зумовлену особливостями об'єкта дослідження. Значне місце серед цих методів займають методи структурного аналізу, природного експерименту, включеного спостереження, дослідження документів, контент-аналіз і інтерв'ювання. Метод структурного аналізу спрямований на виявлення структурно-функціональних залежностей в досліджуваному
 2. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ТЕСТІВ
  Глава 1: 1.1 - 1В, 2Б, 3А, 4Б, 5В; 1.2 - 1Г, 2Г, 3Г. Глава 2: 2.1 - 1А, 2Г, 3В, 4В; 2.2 - 1В, 2Г, 3А. Глава 3: 3.1 - 1Б, 2А, 3А; 3.2 - 1Г, 2В, 3В. Глава 4: 4.1 - 1А, 2В, 3Г; 4.3 - 1Б, 2В, 3Б; 4.3 - 1Г, 2Г, 3Г; 4.4. - 1Г, 2Г, 3Г, 4В, 5Б; 4.6 - 1Г, 2Б; 4.7 - 1Г, 2В, 3В, 4А, 5А; 4.8 - 1В, 2Г, 3Г, 4А. Глава 5: 5.1 - 1В, 2Б, 3А; 5.2 - 1Б, 2Г, 3Б, 4Г, 5Г; 5.3 - 1Г, 2В, 3Г.
 3. 6. Рефлексія
  методами, а по суті, емпірично, психологи не змогли взагалі-знайти для рефлексії місця у своїх теоретичних побудовах. Тут цілком можна погодитися з критикою психологічного підходу до рефлексії, висловленої Н. Г. Алексєєвим та І. С. Ладенко179. Але думаю, причина глибша, ніж просто «негативне ставлення сучасних психологів до інтроспективної психології». Справа в тому, що
 4. Введення
  Глава I. Загальні положення про акціонерне товариство Глава II. Створення та ліквідація товариства Глава III. Акції. Права акціонерів Глава IV. Статутний капітал і активи товариства Глава V. Дивіденди товариства Глава VI. Реєстр акціонерів товариства Глава VII. Загальні збори акціонерів Глава VIII. Рада директорів (наглядова рада) та виконавчий орган товариства Глава IХ. Великі угоди Глава Х.
 5. Передмова
  Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 6.  Казанська В. Г.. Психологія і педагогіка. Короткий курс. - СПб.: Пітер. - 240 е.: ил. - (Серія «Короткий курс»)., 2008

 7.  Т.К.Комарова. Психологія уваги: ??Навчальний метод. посібник / Авт.-сост. Т.К.Комарова. - Гродно: ГрГУ. - 124 с., 2002

 8.  I. Спеціальна Психологія
    психологією людини, розглянутого як одиниця, з якої утворені суспільства. § 478. Нашим завданням буде огляд тих людських здібностей, які є факторами соціальних
 9.  § 2. Система (структура) юридичної психології
    методологію і систему категорій (тезаурус). Вона складається з ряду розділів, кожен з яких має відповідну подструктуру. 1. Методологічні основи юридичної психології: - предмет, методи та завдання юридичної психології; - структура юридичної психології; - історичний розвиток юридичної психології. 20 Глава 1. Методологічні основи юридичної психології 2. Правова
 10.  § 3. Взаємодія слідчого зі свідками. Психологія свідків
    психологічних обставин - фрагментарностью початкового сприйняття подій, мнемическими і речевиразітельнимі труднощами. (Докладніше психологія свідків буде розглянута в розділі 14 «Психологія допиту і очної
 11.  Басін, Е. Я., Крутоус, В. П.. Філософська естетика і психологія мистецтва: навч. посібник / Є. Я. Басін, В. П. Крутоус. - М.: Гардаріки. - 287 с., 2007

 12.  Від видавництва
    Передмова Глава 1. Поняття про приватне право Глава 2. Цивільне право як правова галузь Глава 3. Цивільне право як наука і навчальний курс Глава 4. Джерела цивільного права Глава 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Глава 6. Громадяни (фізичні особи) як учасники цивільних правовідносин Глава 7. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин Глава 8.
 13.  Глава 6. Методи і форми наукового пізнання.
    Глава 6. Методи і форми наукового
 14.  Глава 2. Методи теорії держави і права
    Глава 2. Методи теорії держави і
 15.  Система (структура) юридичної психології
    методи, завдання, теоретичні принципи, зв'язок із суміжними науками; історичний розвиток юридичної психології Правова психологія: правова психологія як відображення в свідомості індивіда і суспільства правозначімих явищ; психологія правової соціалізації особистості, правотворчості і правосоотнесенного поведінки особистості; психологія правосвідомості Кримінальна психологія Судова психологія (по