Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право: Підручник. 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер,, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Зобов'язання з договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (НДР і ДКР)

1. Поняття та умови договорів на виконання НДР і ДКР

Договори на виконання НДР і ДКР є важливими цивільно-правовими формами організації процесів як використання, так і створення багатьох науково-технічних результатів.

За договором на виконання науково-дослідних робіт (НДР) виконавець зобов'язується провести обумовлені технічним завданням замовника наукові дослідження, а за договором на виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт (ДКР) - розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього або нову технологію, а замовник зобов'язується прийняти роботу та оплатити її.

За своєю юридичною природою ці договори є консесуальними, двосторонніми, оплатним.

Сторони договору на виконання НДР і ДКР іменуються подібно сторонам у підрядних договорах виконавцем і замовником. Подібність виявляється і в структурі договірних зв'язків. При виконанні ДКР виконавець має право самостійно, якщо інше не передбачено договором, залучати до його виконання третіх осіб. До таких відносин застосовуються правила про генерального підрядника і субпідрядників (ст. 706 ЦК). Що стосується наукових досліджень, то їх специфіка вимагає, щоб виконавець проводив їх особисто. Він має право залучати співвиконавців НДР тільки за згодою замовника (п. 1 ст. 770 ЦК).

Предметом договору на виконання НДР є проведення наукових пошуків, а договору на виконання ДКР - розробка конструктивного рішення виробу, створення зразка виробу, який втілює це рішення, або нових прийомів, операцій і методів роботи, т.е . нової технології. У рамках договорів на виконання НДР ведуться фундаментальні та пошукові теоретичні дослідження, виявляється принципова можливість постановки та вирішення практичних завдань. Прикладні НДР впритул примикають до робіт конструкторського і технологічного характеру, але не збігаються з ними. На відміну від НДР ДКР переслідують мету вирішення суто утилітарних завдань (1).

---

(1) Детальніше див: Зенін І.А. Наука і техніка в цивільному праві. М., 1977. С. 98 - 99.

Особливістю предмета договорів на виконання НДР і ДКР є його обумовленість технічним завданням замовника, яке, однак, нерідко розробляється самим виконавцем. Технічне завдання є документом, що визначає напрямок науково-дослідної або конструкторської розробки. Нечіткість або необгрунтованість цього завдання може призвести до негативних наслідків для роботи в цілому або до виконання марної роботи. Тому замовник зазвичай доручає розробку технічного завдання більш обізнаній у відповідній області виконавцю, а потім погоджує його в якості основи проведення НДР або ДКР.

Оскільки замовник нерідко зацікавлений у кінцевому результаті цілого комплексу робіт, договір з виконавцем може охоплювати весь їх цикл - від проведення досліджень до дослідно-конструкторських розробок і виготовлення зразка виробу, тобто і НДР, і ДКР. Ця обставина не перетворює відповідний договір в змішаний, бо мова йде про юридично однорідних відносинах.

Інші істотні умови договорів на виконання НДР і ДКР є або традиційними, властивими і іншими договорами (наприклад, термін дії), або притаманними тільки даному типу договорів (визначення рівня майбутніх досліджень і розробок, ціни договорів, порядку здачі та приймання результатів робіт, розрахунків за них в цілому або по етапах). Формулювання кожного з цих умов вимагає злагодженої роботи багатьох служб виконавця і замовника. Необхідно враховувати технологічний режим конкретної розробки, кліматичні чинники роботи майбутніх виробів, строки придбання наукового обладнання, приладів і реактивів, створення спеціальних випробувальних установок і стендів.

Істотною умовою аналізованого договору є рівень майбутнього дослідження або розробки. Він оформляється шляхом узгодження сторонами технічного завдання, наукових і економічних вимог замовника. Оскільки показники рівня результатів майбутніх НДР і ДКР в силу самої їхньої природи не можуть не носити елемента невизначеності, сторони при їх погодженні керуються не стільки технічними регламентами, умовами або зразками, як, наприклад, у договорі поставки товарів, скільки досягнутими в тій чи іншій області техніки параметрами виробів - ККД машин, їх потужністю, надійністю або швидкістю або запасом відповідних наукових знань.

Висока ймовірність отримання в ході виконання НДР і ДКР нових і комерційно цінних знань зумовлює включення в договір умови про забезпечення конфіденційності відомостей, що стосуються як предмета договору та ходу його виконання, так і отриманих результатів. У договорі має бути визначений обсяг відомостей, що визнаються конфіденційними. Правовий режим таких відомостей надалі буде визначатися нормами ст. 139 ГК про комерційну таємницю, тобто ноу-хау, а також Федеральним законом від 29 липня 2004 р. N 98-ФЗ "Про комерційну таємницю" (1).

---

(1) СЗ РФ. 2004. N 32. Ст. 3283; 2006. N 6. Ст. 636.

До традиційних умовами договорів на виконання НДР і ДКР, таким як терміни виконання робіт, їх ціна, а також до наслідків неявки замовника за отриманням результатів робіт застосовуються відповідно правила ст. ст. 708, 709, 738 ГК, а до державних контрактів на виконання НДР і ДКР для державних потреб - ст. ст. 763 - 768 ЦК.

2. Зміст і виконання договорів

на виконання НДР і ДКР

Зміст договору на виконання НДР і ДКР утворюють права і обов'язки виконавця і замовника. Виконавець зобов'язаний:

- виконати роботи відповідно до узгодженого з замовником технічним завданням і передати замовнику їх результати в передбачений договором строк;

- своїми силами і за свій рахунок усувати допущені з його вини у виконаних роботах недоліки, які можуть спричинити відступи від техніко-економічних параметрів, передбачених у технічному завданні або в договорі;

- негайно інформувати замовника про виявлену неможливість отримання очікуваних результатів або недоцільність продовження роботи .

Зі свого боку, замовник зобов'язаний передавати виконавцеві необхідну йому інформацію, прийняти результати робіт і оплатити їх. Договором може бути також передбачений обов'язок замовника погодити з виконавцем програму (техніко-економічні параметри) або тематику робіт.

Разом з тим на ряд істотних умов розглянутих договорів, їх виконання, права, обов'язки та відповідальність сторін накладає помітний відбиток специфіка робіт, непередбачуваність їх результатів, ідеальна природа останніх і можливість встановлення на них виняткових прав.

В силу п. 4 ст. 769 ГК умови договорів повинні відповідати законам і іншим правовим актам про виняткові права (інтелектуальної власності). Виконавець зобов'язаний узгоджувати з замовником необхідність використання охоронних результатів інтелектуальної діяльності, що належать третім особам, і придбання прав на їх використання. Він зобов'язаний також гарантувати замовнику передачу отриманих за договором результатів, що не порушують виключні права інших осіб (ч. 2 і ч. 5 ст. 773 ЦК).

Виявом непередбачуваності НДР і ДКР служить покладання на замовника ризику випадкової неможливості їх виконання (п. 3 ст. 769 ЦК). Крім того, якщо в ході науково-дослідних робіт виявиться неможливість досягнення результатів з незалежних від виконавця обставин, на замовника покладається обов'язок оплати вартості раніше проведених робіт у межах відповідної частини їх договірної ціни. Процес продовження ОКР може бути зупинений виникла не з вини виконавця неможливістю або недоцільністю продовження робіт. І в цьому випадку замовник зобов'язаний оплатити понесені виконавцем витрати на дослідно-конструкторські чи технологічні роботи.

Однією їх найбільш гострих на практиці є проблема прав сторін на охороноздатні результати робіт, зокрема на винаходи. До введення в дію частини другої ЦК замовники іноді претендували на автоматичний перехід до них виняткових прав на всі охороноздатні результати НДР і ДКР. Це суперечило авторського і патентного права. Тому ст. 772 ЦК встановлює право сторін використовувати охороноздатні результати НДР і ДКР в межах і на умовах, передбачених договором. Лише якщо інше не встановлено договором, право використання подібних результатів переходить до замовника, а виконавець зберігає право застосовувати їх тільки для власних потреб.

Враховуючи непередбачуваність результатів багатьох НДР і ДКР, п. 1 ст. 777 ЦК встановлює відповідальність виконавця тільки за провину (п. 1 ст. 401 ЦК). Обсяг відповідальності обмежений. За загальним правилом виконавець відшкодовує завдані замовнику збитки лише в межах вартості робіт, в яких виявлено недоліки (якщо договором передбачено їх відшкодування в межах загальної вартості робіт за договором). Упущена вигода відшкодовується, тільки якщо це передбачено договором.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Зобов'язання з договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (НДР і ДКР) "
 1. 1. Контракти
  зобов'язання щодо збереження комерційної таємниці як ними самими, так і їх працівниками та субагентами. Очевидно, що сфера дії законодавства про працю поширюється і на ці договірні відносини .. Питання про охорону комерційної таємниці в цивільно-правових договірних відносинах не менш актуальне, ніж у трудових відносинах, особливо тоді, коли справа стосується різних технічних
 2. Передмова
  зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір підряду Глава 37. Договори
 3. 2. Система зобов'язального права
  зобов'язальне право становить певну систему цивільно-правових інститутів, яка відображатиме як загальні категорії, службовці цивільно-правовому оформленню всякого товарообміну, так і його різні, конкретні цивільно-правові форми. Відповідно цьому воно підрозділяється на Загальну і Особливу частини Загальна частина зобов'язального права складається із загальних для всіх зобов'язань
 4. 1. Істотні умови договору
  зобов'язання. У письмових договорах умови викладаються у вигляді окремих пунктів. До основного тексту письмового договору можуть, крім того, додаватися різні узгоджені сторонами додатки і доповнення, які також входять в його зміст в якості складових частин договору. Наявність додатків, конкретизують зміст договору, повинно обумовлюватись його основному тексті. Такі
 5. 3. Зміст і виконання державного контракту
  зобов'язань (п. 1 ст. 766 ЦК). Оскільки державний контракт укладається на конкурсній основі, ці умови, в силу п. 2 ст. 766 ГК, повинні бути відображені в умовах конкурсу. У разі зменшення державними органами коштів відповідного бюджету, виділених на фінансування підрядних робіт, сторони погоджують нові терміни, а при необхідності і інші умови виконання робіт.
 6. 2. Способи придбання виняткових прав
  зобов'язальні, так і інші форми, що лежать поза русла класичних зобов'язань, такі як надання виняткових прав за законом, їх передача (внесення) у спільне майно товаришів або до статутного (складеного) капітал , а також перехід в порядку універсального або сингулярного
 7. 1. Види договорів про використання виключних прав і ноу-хау
    зобов'язання з використання виключних прав і ноу-хау, мають суттєві відмінності. Насамперед, одні з договорів, що оперують винятковими правами, цілком присвячені їх передачі або створення об'єктів і передачі прав на їх використання, а інші - тільки частково. До перших належать авторські договори, договори про передачу суміжних прав, патентно-ліцензійні договори і договори про
 8. 1. Поняття договору на передачу науково-технічної продукції
    зобов'язань. Нематеріальний характер об'єкта договору робить необхідним узгодження в ньому умов, що обмежують використання замовником науково-технічної продукції, зокрема, шляхом зазначення, на якому саме підприємстві, яким чином, з якою метою і протягом якого часу вона буде використана. При цьому вирішуються і питання про те, чи вправі замовник передавати отриману ним продукцію
 9. 3. Відповідальність за порушення зобов'язань
    зобов'язань. Завдання забезпечення нормального стану і розвитку майнового обороту вимагає забезпечення зобов'язань певним інструментом, квапили суб'єктів цивільного права виконувати свої обов'язки, а у разі відхилення від запропонованого - піддавати їх впливу певних несприятливих наслідків. Це завдання реалізується в рамках різних правових форм, центральне
 10. § 3. Система цивільно-правових договорів
    зобов'язання договір не визнається даруванням. 4. Договір ренти (ст. 583 ЦК РФ) За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на отримане по ренті майно періодично виплачувати одержувачу ренту у вигляді певної грошової суми або наданням коштів на його утримання в
 11. § 1. Функції та повноваження Міністерства юстиції Російської Федерації
    зобов'язання Російської Федерації за міжнародними договорами Російської Федерації про правову допомогу у цивільних, сімейних, кримінальних та інших
 12. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПРИДБАННЯ Та використання виключно ПРАВ І НОУ-ХАУ
    зобов'язань з авторського договору. Договір на використання твору, удостоєного нагороди на публічному конкурсі. Договори про передачу суміжних прав. Договори про передачу виключних виконавських прав. Договори про передачу виключних прав виробника фонограми. Договори про передачу виключних прав організацій ефірного та кабельного мовлення. Колективне управління
© 2014-2020  ibib.ltd.ua