Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 3. Особливі ознаки корпоративних норм

Існує ряд ознак, що відрізняють корпоративні норми

від інших соціальних норм, а також від близьких їм по суті цін-

!! 87

тралізованних правових норм. Які ж особливості корпоратив-

них норм?

Автори, що зверталися до детальної характеристиці корпоратив-

них норм, не були на цей рахунок одностайні. Так, на думку

Р.І. Кондратьєва, корпоративна (локальна) норма, по-перше, як

б синтезує волю держави та організації, по-друге, прини-

мается на підприємстві і діє в його межах, по-третє, кон-

конкретизує загальну норму стосовно специфіки даного пред-

ємства (* 1).

В. К. Самигуллин відзначає приблизно ті ж ознаки:

1) виходять в кінцевому рахунку від держави; 2) гарантовані його

примусовою силою; 3) діють на території конкретного

підприємства; 4) не мають тому того рівня спільності, який

властивий нормам загальнодержавним (централізованим). (* 2 )

Часовий період, що відокремлював роботи зазначених авторів, і

накопичення, зроблені вченими, дозволили Л.І. Антонової зробити

більш поглиблений аналіз корпоративних норм і виділити сліду-

ющіе їх ознаки: 1) приймаються на підприємстві і діють в

його межах; 2) суб'єктом їх прийняття є адміністрація,

або трудовий колектив; 3) вони мають додатковий характер

по відношенню до норм загальнодержавних; 4) своїм предметом

вони мають трудові чи організаційно-управлінські відносини. (* 3)

Новий крок вперед зробив С. І. Архипов, зазначивши, що терри-

торіальная сфера локальних норм не має меж, важливий ознака

здійснення функції організації, структурного підрозділу

або працівників. (* 4)

Проаналізуємо відмітні ознаки корпоративних норм

більш докладно.

За субьекту корпоративні норми відрізняються від норм,

видаються державою, тим, що вони мають точну количествен-

ную визначеність. Вони, так само як і норми централізовані,

не персоніфіковані. Але якщо коло суб'єктів, по відношенню до

яких застосовується загальнодержавна норма права, не визна-

льон ні кількісно, ??ні, тим більше, якісно або персонально,

(** 1) Див: Кондратьєв Р.І. Локальні норми трудового права і матеріальних

ве стимулювання. Львів, 1973. С. 40.

(** 2) Див: Самигуллин В.К. Локальні норми і їх види / / Правознавство.

1976. № 2. С. 39.

(** 3) Див: Антонова Л.І. Локальне правове регулювання. Л., 1985.

С. 79.

(** 4) Див: Архипов С.І. Поняття та юридична природа локальних норм

права / / Правознавство. 1987. № 1. С. 45.

!! 88

то суб'єкт корпоративної норми завжди має точну количествен-

ную характеристику: колектив унітарного підприємства обмежуються

ється штатним розкладом, товариство - членством в ньому, акці-

онерное суспільство - кількістю акціонерів і т.

д. Якісні ж

характеристики колективного утворення можуть змінюватися. Движе-

ня всередині колективу опосередковується такими юридичними кошти-

ми, як прийом-звільнення з роботи, прийом-вихід з товариства,

висновок-розірвання контракту, купівля-продаж акцій і ін Ця

особливість наближає корпоративні норми до договірних, де

склад учасників проглядається і за кількістю, і поіменно .

Сфера дії корпоративних норм не обмежується

територією підприємства, і в цьому потрібно погодитися з С. І. Ар-

хіповую. Але і функціональний ознака (здійснення організа-

єю, структурною одиницею, працівником певної функції), їм

зазначений, істоти справи до кінця не прояснює.

Р насправді, до складу відкритого акціонерного товариства

включається будь-який громадянин, який купить акції. Навіть не ви-

виконуючи будь-якої роботи і будучи тільки акціонером, він зобов'язаний

підкорятися корпоративним нормам, викладеним у статуті АТ.

Вирішальне значення має членство в колективі, а не функція,

яку виконує організація або працівник.

Таким чином, сфера дії корпоративних норм обме-

ється приналежністю суб'єкта до колективу або членством,

виникають по різних підставах. Дія ж централізованого-

ванних норм або норм, що видаються державними органами,

пов'язано насамперед з територією, на яку поширюються

прерогативи того чи іншого державного органу.

Вольове зміст корпоративних норм досить істотно

відрізняється від вольового утримання централізованих норм. Содер-

жание корпоративних норм становить воля колективу корпорації.

Розглядаючи вольовий зміст корпоративних норм, все

автори, що зверталися до дослідження даного питання, подчерки-

вали їх вторинність по відношенню до нормам загальнодержавним.

Таку думку склалося в силу того, що, починаючи з 20-х років,

розвиток права йшло шляхом жорсткого регулювання всієї виробниц-

жавної життя з центру. Передача повноважень держави по

упорядкування будь-яких сторін життя підприємства, питань, їх

стосуються, прямо обумовлювалося в спеціальних нормативних актах

державних органів, наприклад, положення про виплату Возна-

гражденія за підсумками за рік (тринадцята зарплата). Крім того,

передані повноваження, як правило, носили урізаний характер.

У тому ж положенні про тринадцятої зарплати встановлювалися, в

!! 89

Зокрема, її заснування. Вольове начало колективів мало в кор-

корпоративної нормах незначну питому вагу.

В даний час у колективів корпорацій є всі

передумови наповнити їх правові норми власним вольовим

змістом. Підставою для цього є законодавче за-

кріплення презумпції: "дозволено все, що не заборонено".

Спосіб формування корпоративних норм робить їх вельми

відмінними від норм, що носять централізований характер.

Якщо

загальнодержавні норми все ж засновані на "нав'язуванні"

волі ззовні, то корпоративні норми будуються найчастіше по при-

нціпу узгодження волі всіх суб'єктів корпорації, висловлюють

баланс інтересів керуючих і акціонерів, керуючих і робіт-

ників. Корпоративні норми характеризуються з'єднанням в одному

обличчі суб'єкта та об'єкта регулювання (якщо корпоративна норма

приймається загальними зборами) або зближенням суб'єктів, прини-

мающих рішення і виконуючих його (якщо корпоративна норма

приймається радою підприємства, його правлінням). Загальновизнано,

що нормативні рішення діють належним чином лише в

разі прийняття їх тими, хто зобов'язується їм коритися і хто

брав участь в їх розробці, тобто членами колективу корпорації.

Участь кожного члена колективу в нормотворчості свідченням-

ет про підвищення ролі людського фактора, міри свободи людей,

про розвиток демократичних засад в суспільстві.

Санкції корпоративних норм можуть носити самостійний

характер. З цим, правда, не всі згодні. Так, наприклад,

С. І. Архипов вказує на відсутність у корпоративних норм со-

влас санкцій. (* 1) Дійсно, аналіз корпоративних актів

підприємств показує, що в основному вони відтворюють або

деталізують санкції, встановлені в нормативних актах, виданий-

них державними органами. Видається, що це результат

загальної нерозвиненості корпоративного регулювання в нашій країні.

Проте вже й зараз можна угледіти що набирає силу про-

цес формування корпораціями власних санкцій, однак йде

переважно під маркою позбавлення існуючих на тому чи іншому

підприємстві благ чи пільг. Але не тільки непрямим шляхом фор-

мируется комплекс власне корпоративних санкцій. На некото-

рих підприємствах вони формулюються прямо і безпосередньо,

наприклад, забезпечення фронтом робіт в останню чергу (асфал-

тоукладчіка ), переклад на ближні (внутрішньоміські) перевезення

(водія), приміщення фотографії на дошку порушників трудової

дисципліни (правда, це дуже спірна санкція) і т.п .

(** 1) Див: Архипов С.І. Поняття та юридична природа локальних

норм / / Правознавство. 1987. № 1. С. 37.

Тому при розгляді питання про санкції корпоративних

норм потрібно виходити з того, що держава зобов'язана піклуватися

про соціальної захищеності працівників і дати можливість админис-

трации маневрувати робочою силою. Передача колективам корпо-

рацій правомочностей щодо встановлення санкцій за правопорушення не

призведе до дезорганізації суспільної системи, а навпаки, може

сприяти підвищенню ефективності роботи підприємств.

!! 90

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 3. Особливі ознаки корпоративних норм"
 1. ? 2. Загальні ознаки корпоративних норм
  ознаки, загальні для всіх соці-альних норм без винятку. !! 86 1. Корпоративні норми регулюють не окремий випадок чи конкретні суспільні відносини, а типові ситуації або вид відносин, що мають місце на підприємстві, в організації, і в цьому плані можна говорити про створення моделі корпоративних відносин. Типовість відноситься, як правило, до існуючих ставлення-ніям, проте
 2. 5. Корпоративні правовідносини
  ознаками юридичних осіб. Дані правовідносини мають у своєму змісті так звані корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам учасники корпорації (господарського товариства, суспільства, кооперативу і т. д.)
 3. Глава 10. Відповідальність за порушення норм корпоративного права
  корпоративного
 4. Реєстр корпоративних прав держави.
  Корпоративних прав держави Фонд державного майна за участю других органів віконавчої власти формує та веде Реєстр корпоративних прав держави (п. 11 Порядку управління акціямі (частко), Які перебувають у державній власності, господарських товариств, створеня за участю Фонду державного майна). Реєстр корпоративних прав держави є автоматизоване інформаційно-довідковою системою
 5. § 2. Виникнення та Припинення корпоративних прав
  корпоративних прав); 2) набуття особою Вже існуючіх корпоративних прав на підставі Вчинення правочинів, спадкування (Правонаступництво), решение суду ТОЩО (похідній способ набуття корпоративних прав). Право власності на Акції вінікає в акціонера з моменту зарахування акцій на его Особова рахунок реєстратором (при документарній ФОРМІ випуску акцій) або на рахунок у ЦІННИХ Папер зберігачем
 6. Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995

 7. Управление корпоративними правами держави.
  Корпоративних прав держава потребує создания спеціальної системи управління ними. Відповідно до ст. 172 ГК України, отношения, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються Цім кодексом, іншімі законами та нормативно-правовими актами, прийнятя відповідно до Господарський кодекс України. Система управління державности корпоративними правами перебуває в Україні все ще на
 8.  ? 1. Поняття корпоративних норм та їх ввди
    особливостей технічних об'єктів і являють собою специфічний "мова" спілкування людини з матеріальними об'єктами. Їх дотримання забезпечує-ся у відповідь реакцією сил природи на конкретні дії. Так, працівник підприємства, який не виконав розпорядження про те, що в період епідемії грипу слід спілкуватися з клієнтами тільки в респіраторі, швидше за все сам захворіє на грип, а,
 9.  § 3. Правовий режим корпоративних прав держави
    корпоративних прав внаслідок: корпоратізації (Перетворення на акціонерні товариства) державних, Орендного предприятий та других предприятий з державною частко власності в статутному фонді (Майні); придбання корпоративних прав Вже існуючіх господарських організацій; Заснування (співзаснування) новіх господарських організацій. На початок 2004 року державі належали Корпоративні права в 1427
 10.  Обмеження Щодо володіння корпоративними правами.
    корпоративними правами та / або їх Здійснення. На сьогоднішній день єдине обмеження володіння корпоративними правами встановлюється Декретом Кабінету Міністрів України "Про впорядкування ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, створеня за участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 року № 24-92, згідно Зі ст. 1 Якого Державні підприємства (за вінятком будівельних організацій,
 11.  14. Соціальні норми
    особливість - відсутність матеріальної фіксації, вони не закріплюються документально і забезпечуються силою звички. Ці правила можуть бути зовні не мотивовані, не містити логічного пояснення, тобто обгрунтування було з часом втрачено. Мода - правила, що визначають зовнішню атрибутику людини на сучасному етапі. Мода регулює стиль життя різних груп
 12.  Етап 5. Автоматизація.
    корпоративному університету.) Починаючи з певного рівня в компанії виникає необхідність автоматизувати роботу з управління персоналом, у тому числі і за його навчання. Існують спеціальні програмні рішення, які за певними критеріями виявляють потребу в навчанні, допомагають планувати навчальні групи, розсилають запрошення учасникам, фіксують результати, а також
 13.  § 4. Корпоративні права
    Корпоративні права »містіть ч. 1 ст. 167 ГК, згідно з Якою Корпоративні права - це права особини, Частка Якої візначається у статутному фонді (Майні) господарської організації, что включаються правомочності на участь цієї особи в управлінні господарсько організацією, Отримання певної Частки прибутку (дівідендів) даної організації та актівів у разі ліквідації Останньоі відповідно до закону, а такоже
 14.  Володіння корпоративними правами и підприємництво.
    корпоративними правами, слід Зазначити, что кодекс Дуже суперечліво врегулював дане питання. Если у ч. 2 ст. 1 Закону "Про підприємництво", Який Втрата Чинність Зі вступаючи у дію ГК України, Було чітко ВСТАНОВЛЕНО, что создание (Заснування) суб'єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ - Юридичної особини, а такоже володіння корпоративними правами не є підпріємніцькою діяльністю, крім віпадків, передбачення
 15.  Глава 5. Корпоративні норми
    норми
 16.  Глава 7. Корпоративне нормотворчість
    нормотворчість
 17.  Семінари
    корпоративний семінар для розвитку корпоративної культури, стратегічні сесії, мозковий штурм. На ринку послуг пропонуються семінари з дуже конкретним проблемам, що виникають в компаніях. Наприклад, із запрошеними експертами можна обговорити проблеми збору боргів, оптимізацію документообігу, управлінський облік. Є попит і, природно, пропозиція на дуже вузькі професійні
 18.  Глава 8. Функції корпоративного регулювання
    корпоративного