Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → генетика
««   ЗМІСТ   »»

ПЕРЕБУДОВИ ГЕНЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ПРИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ КЛІТИННИХ ТИПІВ У ДРІЖДЖІВ

Один з небагатьох (якщо не єдиний) прикладів детермінації стосується визначення клітинного типу (типу спарювання) у дріжджів Лгсс / г. сегеутае. Це доводить можливість перебудови генетичного матеріалу в онтогенезі.

Як уже згадувалося, у гомоталлічних дріжджів гаплоїдні аско- суперечки - продукти мейозу - дають початок диплоїдним культурам. Це здійснюється завдяки переключенню типів спарювання а<=^ а з імовірністю, близькою до одиниці, при перших діленнях проростає аскоспори. Перемикання відбувається згідно з так званим касетного механізму, запропонованого в кінці 1970-х рр. А. Херсковіц, Дж. Хіксом і Дж. Стразерном. Поряд з локусом типів спарювання (МАТ) поблизу центромери III хромосоми у дріжджів є дві мовчазні «Касети», містять неекспрессіруемие аллели в лівому плечі (НМЬа - для (а-типу спарювання) і в правому плечі (НМ! ^, - для а-типу спарювання) тієї ж хромосоми.

При перших діленнях аскоспори тип спаровування перемикається на протилежний під контролем гена АЛЕ (Від англ. Іото-Лаш. чт). ген АЛЕ кодує ендонуклеази, яка виробляє двунітевой сайт- специфічний розріз ДНК в локусі МАТа, або МАТ "в залежності від того, який аллель присутній в цьому локусі. двунітевой розріз ініціює спрямовану конверсію, при якій генетична інформація касети НМТа заміщає інформацію, що міститься в локусі МАТЙ (Або НМДз заміщає інформацію МАТа). При цьому касети зберігають міститься в них генетичний матеріал, а генетичний матеріал, який перебував в локусі МАТ, втрачається. Таке перемикання відбувається тільки в двох клітках на стадії мікроколонії, що складається з чотирьох клітин. Після цього клітини типу спарювання а копуліруют з клітинами типу спарювання а. Утворюються диплоїдні клітини, гетерозиготні по МАТй/ МАТа, і ген АЛЕ вимикається. Далі гетерозиготний диплоид стабільно розмножується до нового мейозу і споруляции, після чого при ізоляції аскоспор весь процес в ході їх проростання повторюється.

Як показали експерименти з клонування і гібридизації ДНК ДНК, локус МАТ і касети НМЬа і НМКа містять як однакові, так і різняться нуклеотидні послідовності. як МАТ0, так і МАТа утворюють по два протилежно спрямованих транскрипта, при цьому встановлено, що принаймні в разі МАТа транскрипція правого (а1) і лівого (А2) ділянок відбувається з загального промотора розміром в 10 п. н., розташованого між ними (рис. 10.17): Структура касет і локусу МАТ у дріжджів Saveli, cerevisiae

Мал. 10.17. Структура касет і локусу МАТ у дріжджів Saveli, cerevisiae. Однакові послідовності (.X, Y, Z) дані однаковим кольором; Еп1- глушники; хвилястими лініями - транскрипти; гени SIR контролюють репресію касет

Інформація, укладена в касетах, які не експресується внаслідок того, що кожна з них фланкирована послідовностями - «глушниками», що впливають на характер компактизации хроматину в касетах. Глушники функціонують під контролем кількох генів, названих SIR (silent information regulators - регулятори мовчить інформації), локалізованих в інших хромосомах. Близько локусу МАТ глушників немає.

Власне, перемикання інформації локусу типу спарювання, т. Е. Переміщення касети, і являє собою акт детермінації клітинного типу. Подальша диференціювання типу спарювання полягає в специфічній регуляції цілих серій генів: ^ -специфічні або а-специфічних. На думку авторів касетної моделі, подібні багатоступінчасті взаємодії регуляторних і структурних генів можуть забезпечувати досить складні акти детермінації у багатоклітинних організмів.

Подібний механізм касетної регуляції типів спарювання знайдений в іншого роду дріжджів - Schiz. potnbe. Касетний механізм бере участь в перемиканні поверхневих антигенів трипаносом і гонококів. Життєвий цикл гомоталлічних сахароміцетів дуже схожий з життєвим циклом мохів та лишайників. Таким чином, касетний механізм регуляції онтогенетичних змін, очевидно, набув значного поширення в природі.

 1. Період дорослості, специфіка функціонування організму в період дорослості - вікова фізіологія і психофізіологія
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати специфіку функціонування організму в період дорослості; особливості прояву когнітивних здібностей людини в період дорослості; характеристику психофізіологічної, психологічної та соціальної зрілості людини; сутність поняття вікового
 2. Периферичні залози внутрішньої секреції - нейрофізіологія
  До периферичних залоз внутрішньої секреції (ендокринних залоз) відносяться органи, які не мають проток і виділяють гормони в кров. Крім периферичних залоз (табл. 12.2), до ендокринних залоз відносяться також дві центральні залози - гіпофіз і епіфіз, розглянуті раніше. Отже, зупинимося на найбільш
 3. Периферичний відділ слухової системи - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  Для слуховий системи характерно досить складно організоване дорецепторное ланка. Воно представлено зовнішнім і середнім вухом, а самі рецептори розташовані у внутрішньому вусі. Орган слуху складається із зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха (рис. 14.1). Коротенько розглянемо будову
 4. Периферичні нерви тулуба та кінцівок - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  У цьому параграфі коротко охарактеризуємо основні нерви тулуба та кінцівок, пов'язані зі спинномозковими нервами (черепні нерви описані в параграфі 5.2). Як вже говорилося, кожен спинномозкової нерв утворюється з двох корінців - виносить, еферентної (переднього) і приносить, аферентного (заднього)
 5. Перетворення (трансдукція) стимулу в рецепторній клітці - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  Будь-яка інформація, яка надходить в організм і передається по нервових волокнах, спочатку потрапляє на рецептори. Рецептори - спеціальні чутливі утворення, що сприймають і перетворюють подразнення із зовнішнього середовища або внутрішнього середовища організму в електричну енергію нервових
 6. Переривчасті гени - генетика в 2 Ч. Частина 1
  Спочатку в молекулярній генетиці вивчали гени головним чином найпростіших організмів: бактерій і їх паразитів - вірусів. У другій половині 1970-х рр. у біологів з'явилася техніка, яка дозволила їм вивчати структуру і функції генів у більш складних організмів, таких як ссавці, птахи, рослини
 7. Передмова - стоматологія. Ендодонтія
  Мета вивчення модуля «Ендодонтія» дисципліни «Стоматологія» - формування професійних компетенцій у лікаря-стоматолога, яка може мати пацієнтам амбулаторну стоматологічну терапевтичну допомогу шляхом маніпуляцій в порожнині зуба і кореневих каналах. Навчальний посібник організовує навчальний
 8. Передача спадкової інформації через ДНК вірусів - генетика в 2 Ч. Частина 1
  Паралелізм в поведінці хромосом і генів наштовхнув дослідників на думку зіставити плоїдність (число наборів хромосом) клітин і зміст в них ДНК. В кінці 1940-х рр. А. Мирський і X. Рис показали, що в клітинах різних тканин одного і того ж організму кількість ДНК в розрахунку на гаплоїдний набір
© 2014-2022  ibib.ltd.ua