Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

1. Поняття честі, гідності та ділової репутаціїЧесть - це соціально значуща позитивна оцінка особи з боку громадської думки. Гідність - це самооцінка особою своїх моральних, професійних та інших якостей. Таким чином, честь є ніби мірилом гідності громадянина або організації. Ділова репутація - це склалося громадську думку про професійні достоїнства і недоліки особи (громадянина або організації).
Сфера відносин, що формують поняття честі і гідності громадянина, дещо ширше, ніж відносини, що формують ознаки честі і гідності юридичної особи. Так, існує поняття людського, національного, професійного, жіночого і чоловічого достоїнства особистості. Центральне місце серед них займає ідея людської гідності, визнання людини найвищою суспільною цінністю. Реалізація цієї ідеї є підтвердженням гуманістичних основ і морального здоров'я суспільства. Поважати, гарантувати, охороняти людську гідність - означає поважати й охороняти основні життєві права людини, забезпечити гідні його умови життя, ставитися до нього як до найвищої ценності1.
У літературі нерідко можна зустрітися з поняттям честі і гідності спільності людей (нації, класу, професійної спілки, партії і т. п.). Однак честь і гідність всякої спільності можуть підлягати цивільно-правовий захист тільки у випадку, якщо спільність ця володіє правами юридичної особи. Громадянин як представник тієї чи іншої спільності може вимагати захисту особистих честі і гідності, але не захисту честі та гідності цієї спільності в цілому.
1 Див: Белявський А. В. Судовий захист честі і гідності М, 1966 З 6.
Під діловою репутацією можна розуміти позитивну оцінку фізичної або юридичної особи, перш за все як сумлінного підприємця, іншими учасниками майнового обороту. Стосовно до громадян ділова репутація має більш широкий зміст, включаючи відповідну оцінку їх професійних (не обов'язково комерційних) якостей як фахівців у тій чи іншій області (наприклад, інженерів, адвокатів і т. д.).
Громадянин або організація вправі вимагати по суду спростування порочать їх честь, гідність і ділову репутацію відомостей, якщо хто поширив такі відомості не доведе, що вони відповідають дійсності (ст. 152 ЦК). Таким чином, захищається в ст. 152 ЦК право можна визначити як право громадянина (юридичної особи) вимагати, щоб його репутація складалася на основі достовірних відомостей про його поведінку і щоб його публічна моральна оцінка відповідала дійсності виконуваних ним вимог закону, моралі, ділових звичаїв.
Правовідносини, що випливає із суб'єктивного права особи на честь і гідність, є абсолютним, проте з моменту його порушення виникає відносне правовідношення, так як в цьому випадку необмежене коло осіб, зобов'язаних не порушувати суб'єктивне право, звужується до однієї конкретної особи (осіб), який образив честь і гідність громадянина або організації.
Захист честі, гідності та ділової репутації забезпечується не тільки ст. 152 ГК, а й іншими інститутами цивільного права. Так, відновлення честі і гідності відбувається при встановленні судом необгрунтованості звинувачення в плагіаті, у скоєнні протиправних дій проти спадкодавця, в порушенні умов договору тощо Однак у подібних випадках захист носить локальний характер.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття честі, гідності та ділової репутації "
 1. 32. Поняття і види об'єктів цивільних прав. Поняття «майна» в цивільному праві.
  Честі, гідності, 'ділової репутації), 2) особисті немайнові права, спрямовані на забезпечення особистої недоторканності громадян (недоторканність і охорона життя і здоров'я, недоторканність зовнішнього вигляду, недоторканність особистого зображення); 3) особисті немайнові права, спрямовані на забезпечення недоторканності і таємниці особистого життя громадян (право на недоторканність
 2. 53. Види строків позовної давності.
  поняттям права на позов. Право на позов - це забезпечена законом можливість зацікавленої особи звернутися до суду з вимогою про розгляд і вирішення матеріально-правового спору з відповідачем з метою захисту порушеного або оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу. Усі терміни позовної давності поділяються на два види: загальні та спеціальні (скорочені). Загальний термін давності
 3. § 1. Поняття цивільного права
  поняття предмета тісно пов'язане з питанням про те, які суспільні відносини регулюються нормами цивільного права? Без відповіді на дане питання важко зрозуміти , що ж являє собою громадянське право Росії. Проте відповідь на дане питання не так простий, як це може здатися на перший погляд. Справа в тому, що коло суспільних відносин, регульованих цивільним правом, надзвичайно великий.
 4. § 1, Поняття нематеріальних благ і їх види
  поняття "нематеріальне благо" є збірним, що відносяться як до самого "блага", так і до особистих немайнових прав. Наявністю двох доданків нематеріального блага можна пояснити те , що в ст. 2 ЦК, присвяченій характеристиці відносин, регульованих цивільним законодавством, говориться, з одного боку, про регулювання (п. 1 ст. 2 ЦК), а з іншого, про захист нематеріальних благ (п. 2
 5. § 1. Загальна характеристика галузі цивільного права. Предмет і метод регулювання
  честі, гідності, іміджу, ділової репутації, до недоторканності сфери особистого життя, до свободи волі та її вираження, імені , фірмового найменування та ін У другу - відносини з реалізації свобод: пересування, обрання видів діяльності, участі у громадських організаціях, користування досягненнями науки, мистецтва, літератури, недоторканності житла, офісу та інших соціальних свобод. В
 6. § 1. Поняття і система особистих немайнових прав
  поняття є найбільш загальним, оскільки як не існує абстрактного майнового права, так немає і особистого немайнового права "взагалі". Справа в тому, що конкретній фізичній особі завжди належать конкретні особисті немайнові права (право на своє ім'я, на свої честь і гідність, на недоторканність своєї особистості і приватного життя). Самим фізичним особам надана
 7. § 4. Цивільно-правовий захист честі, гідності та ділової репутації
  зрозуміло: дати можливість читачеві вислухати думку сторони, яка вважає, що її права або законні інтереси порушені. Однак ч. 3 ст. 46 містить таке положення: "Це правило не поширюється на редакційні коментарі ". Захист честі, гідності або ділової репутації в особливому виробництві. Відповідно до п. 6 ст. 152, якщо встановити, хто поширив відомості, що порочать честь,
 8. 1. Розвиток системи приватного права в Росії
  поняттями "права компаній" або корпоративного права. У вітчизняній правовій системі на цій основі раніше намагалися виділяти колгоспне, а потім кооперативне право. Дане правове освіту не можна вважати самостійним, бо воно існує в рамках приватного права як частина громадянського чи також торгового права. Цивільне право, як уже зазначалося, становить основу приватного права. В
 9. 2. Система цивільного права
  понятті, виникненні, здійсненні і захисту цивільних прав, суб'єктів та об'єкти цивільного обороту, а також про терміни і деякі інші правила загального порядку, застосовні до всіх грома-Данський правовідносин. Вона має важливе системоутворюючих-щее, теоретико-пізнавальне і разом з тим практичне, пра-вопріменітельное значення , бо складові її правила так чи інакше враховуються при
 10. 3. Особисті немайнові відносини, що регулюються цивільним правом
  поняттям "інтелектуальної власності"), а також інститутом так званої промислової власності (визначальним правовий режим кошт індивідуалізації товарів і їх виробників). До предмета цивільно-правового регулювання належить також захист невідчужуваних прав і свобод людини та інших нематеріальних благ. Йдеться про такі блага, як життя і здоров'я людини, гідність
© 2014-2022  ibib.ltd.ua