Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкологічне право (лекції) → 
« Попередня Наступна »
М.М.БРІНЧУК . Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003 - перейти до змісту підручника

1. Поняття права природокористування, його види

«Спілкування людини з природою, постійно необхідне йому для забезпечення свого існування, і є в найзагальнішому сенсі слова природокористування. В основі життя та існування людини і суспільства лежить користування природою. Тому історично і фактично природокористування становить фундамент суспільного життя, базисне ставлення у сфері взаємовідносин суспільства і природи »1.

Оцінюючи значення природокористування в рамках екологічного права, необхідно мати на увазі, що воно служить не тільки засобом задоволення різноманітних потреб людини і підтримки життя, але одночасно є і найбільш значущим чинником шкідливого впливу на природу.

Використання людиною природних ресурсів для своїх потреб - економічних, духовних, рекреаційних та інших - значною мірою регламентується правом. Система норм, що регулюють відносини з використання природних багатств, називається правом природокористування. Такі норми містяться головним чином в природоресурсного законодавства - земельному, водному, гірничому, лісовому, фауністичному. Деякі положення, що стосуються природокористування, передбачені також у Законі про охорону навколишнього середовища, інших актах.

Право природокористування може оцінюватися в різних якостях: як правовий інститут, як правовідносини і як конкретне правомочність природопользователя. Сукупність норм, що регулюють відносини природокористування, утворює комплексний правовий інститут права природокористування. Як правовідносини право природокористування визначається сукупністю прав і обов'язків, які належать сторонам у конкретному відношенні з приводу використання землі, надр, вод і т.д. Як правомочність право природокористування являє собою належить природопользователю суб'єктивне

Право природокористування в СРСР. М., 1990. С. 17.

160

VII. Право природокористування

1. Поняття права природокористування, його види

161

право, зміст якого включає правомочності володіння, користування і розпорядження наданим у користування природним ресурсом.

У природоресурсного законодавства та науці екологічного права виділяється ряд класифікацій видів природокористування. Найбільш загальною є класифікація, критерієм якої є об'єкт природи. Відповідно право природокористування поділяється на такі види:

- право землекористування,

- право надрокористування,

- право водокористування,

- право користування атмосферою,

- право лісокористування,

- право користування рослинним світом поза лісів,

- право користування тваринним світом.

Правда, в юридичній літературі про користування атмосферним повітрям йдеться рідше і менше, ніж про користування іншими природними ресурсами. У цій сфері більш гостро стоять питання, пов'язані з охороною атмосферного повітря, а не регулюванням його використання. Назва відповідного Закону - про охорону атмосферного повітря, хоча попередній Закон в даній сфері (1982 р.) 1 передбачав також регулювання споживання атмосферного повітря для виробничих потреб (ст. 41). Видом використання атмосфери є викид забруднюючих речовин в атмосферу.

Основною вважається правова класифікація видів природокористування за цільовим призначенням. Види природокористування за цільовим призначенням визначаються природоресурсних законодавством з урахуванням специфіки природного ресурсу і задовольняються ним суспільних потреб.

У земельному законодавстві визначено цільове призначення всіх категорій земель в межах території Росії, відповідне видам землекористування. Так, ЗК РФ (ст. 7) виділяє:

- землі сільськогосподарського призначення;

- землі поселень;

- землі промисловості , енергетики, транспорту, зв'язку, радіомовлення, телебачення, інформатики, землі для забезпечення космічної діяльності, землі оборони, безпеки та землі іншого спеціального призначення;

I

Відомості РРФСР. 1982. № 29. Ст. 1027.

- землі особливо охоронюваних територій та об'єктів;

- землі лісового фонду;

- землі водного фонду;

- землі запасу.

Крім того, названі категорії земель можуть мати внутрішню структуру, що деталізує їх призначення. Так, до складу земель поселень можуть входити земельні ділянки, віднесені відповідно с'градостроітельнимі регламентів до наступних територіальним зонам:

- житловим;

- суспільно-діловим;

- виробничим;

- інженерних і транспортних інфраструктур;

- рекреаційним;

- сільськогосподарського використання ;

- спеціального призначення;

- військових об'єктів;

- іншим територіальним зонам (ст. 85).

Відповідно до Закону про надра (ст. 6) надра надаються у користування для:

- геологічного вивчення, що включає пошуки і оцінку родовищ корисних копалин;

- розвідки і видобутку корисних копалин, у тому числі використання відходів гірничодобувного і пов'язаних з ним переробних виробництв;

- будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

- для інших цілей.

Водний кодекс РФ (ст. 85) встановлює, що водні об'єкти можуть використовуватися для наступних цілей:

- питного та господарсько-побутового водопостачання;

- охорони здоров'я;

- промисловості та енергетики;

- сільського господарства;

- лісового господарства;

- гідроенергетики;

- рекреації;

- а також для інших цілей.

Згідно ст. 80 ЛК РФ в лісовому фонді можуть здійснюватися такі види лісових користувань:

- заготівля деревини;

- заготівля живиці;

162

VII. Право природокористування

2. Право загального природокористування

163

- заготівля другорядних лісових ресурсів (пнів, кори, бересту, ялицевих, соснових, ялинових лап, новорічних ялинок тощо);

- побічне лісокористування (сінокосіння, пасіння худоби, розміщення вуликів і пасік, заготівля деревних соків, заготівля і збір дикорослих плодів, ягід, горіхів, грибів, інших харчових лісових ресурсів, лікарських рослин і технічної сировини, збір моху , лісової підстилки та опалого листя, очерету та інші види побічного лісокористування, перелік яких затверджується федеральним органом управління лісовим господарством) та ін

Основними видами користування тваринним світом у відповідності зі ст. 34 Закону про тваринний світ є полювання і рибальство, включаючи видобуток водних безхребетних і морських ссавців.

Специфічні види використання атмосфери, регульовані Законом про охорону атмосферного повітря, - споживання атмосферного повітря для виробничих потреб та видалення забруднюючих речовин у процесі функціонування суспільства.

Важливе юридичне значення має класифікація природокористування на загальне та спеціальне. Її критерієм є підстави виникнення права природокористування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття права природокористування, його види "
 1. Поняття про природокористування
  поняття і основоположником науки природокористування є Ю.Н. Куражковскій (1958). Існують різні визначення природокористування. Але в будь-якому випадку в основі всіх напрямків природокористування лежить взаємодія людського суспільства і природи. Природокористування (як практична діяльність людини) - використання природних ресурсів з метою задоволення матеріальних і
 2. Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002

 3. Види природокористування
  природокористування. Розрізняють 3 види природокористування: галузеве, ресурсне та територіальне. Галузеве природокористування - використання природних ресурсів у межах окремої галузі господарства. Ресурсне природокористування - використання будь-якого окремо взятого ресурсу. Територіальне природокористування - використання природних ресурсів у межах якої території.
 4. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Поняття, види. 18. Методи регулювання взаємовідносин виробництва з навколишнім середовищем. 19. Екологічні витрати: поняття, структура. 20. Поняття економічного збитку від забруднення навколишнього Середовища. 21. Економічна ефективність природоохоронних витрат: поняття, категорії витрат. 22. Методи оцінки економічного збитку від забруднення навколишнього Середовища. 23. Розрахунок ефективності
 5. СПИСОК аналізований ЛІТЕРАТУРИ
  природокористування. Ростов-на-Дону: Видавництво «Фенікс»,
 6. Взаємозв'язок понять раціональне природокористування і охорона природи
  понять. Раціональне (розумне) природокористування - господарська діяльність людини, що забезпечує економне використання природних ресурсів і умов, їх охорону і відтворення з урахуванням не тільки справжніх, а й майбутніх інтересів суспільства. Охорона природи (навколишнього середовища) - система міжнародних, державних і громадських заходів, спрямованих на раціональне
 7. Лекція 2 Право природокористування
  поняття і сутність права природокористування. Питання до теми: 1. Поняття права природокористування 2. Види права природокористування 3. Підстави надання та припинення права природокористування 4. Обов'язки природокористувачів Короткий зміст теми (тези) Право природокористування - сукупність норм і принципів, що регулюють відносини між суб'єктами -
 8. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  природокористуванням. У процесі виробництва природокористування може бути раціональним і нераціональним. У першому випадку воно забезпечує нормальні умови життєдіяльності людини, запобігає можливі шкідливі впливи на навколишнє природу і розумно регулює освоєння її ресурсів. Нераціональним природокористування виявляється тоді, коли природне середовище під впливом
 9. 13.1. Управління природокористуванням: сутність, методи, функції
  природокористуванням - це діяльність держави щодо організації раціонального використання та відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, а також щодо забезпечення режиму законності в еколого-економічних відносинах. 173 Механізм управління природокористуванням об'єднує методи, функції та організаційні структури (органи управління). Методи управління -
 10. Лекція 3 Державне управління у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища
  поняття та зміст державного управління у сфері охорони навколишнього середовища і природокористування Питання до теми: 1. Поняття державне управління у сфері охорони навколишнього середовища 2. Принципи державного управління у сфері охорони навколишнього середовища і природокористування 3. Функції державного управління в сфері охорони довкілля та природокористування 4. Система
 11. Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. Основи екології та економіка природокористування: Практикум / Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. - Мн.: БГЕУ. - 105 с., 2003

 12. Організація управління природокористуванням
  природокористування та охорони навколишнього середовища вимагає спеціальної організації. Для цього необхідний незалежний від інтересів окремих організацій і галузей господарства орган, здатний управляти природокористуванням як єдиним комплексом. У нашій країні вперше такий орган був створений в 1988 р. - Державний комітет з охорони природи СРСР, в 1991 р. - Міністерство екології та природних ресурсів
 13. Природокористування раціональне і нераціональне
    природокористування раціональне і нераціональне. Раціональне (розумне) природокористування - господарська діяльність людини, що забезпечує економне використання природних ресурсів і умов, їх охорону і відтворення з урахуванням не тільки справжніх, а й майбутніх інтересів суспільства. Нераціональне природокористування веде до виснаження (і навіть зникнення) природних ресурсів,
 14. Варламова А.Я., Агарков Є.В. . Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
    природокористування та концепції сучасного
 15. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
    природокористування. М.: Думка, 1969. 268. 2. Реймерс Н.Ф. Природокористування: Словник-довідник. М.: Думка, 1990. 637. 3. Небел Б. Наука про навколишнє середовище: Як влаштований світ / Пер. з англ. Т. 1-2. М.: Світ, 1993. 424 і 336 с. 4. Миланова Є.В., Рябчиков А.В. Використання природних ресурсів та охорона природи. М.: Вища. шк., 1986. 260 с. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 1. Куражковскій Ю. Н.
 16. ПЕРЕДМОВА
    поняття і тези; ключові питання тем; плани семінарських та практичних занять; конкретні розрахункові завдання і необхідні статистичні та довідкові матеріали; перелік програмних питань і тематику контрольних робіт для студентів заочного відділення; методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт; додаток;
 17.  Розділ Охорона природи і раціональне природокористування
    природокористування
 18. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
    поняття, закони і принципи екології. 3. Характеристика біосфери та її структурних одиниць. 4. Поняття екологічного фактора, типи організації живої речовини, екосистема і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки природокористування, теоретичні основи та методи дослідження. 6. Діалектика взаємовідносин людини і природи в процесі розвитку
© 2014-2020  ibib.ltd.ua