Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

8. Поняття і види цивільних правовідносинах.Найчастіше цивільні правовідносини визначають як засноване на нормах
цивільного закону правовідносини, що складається з приводу матеріальних і
нематеріальних благ, учасники якого , володіючи правової автономією і
сенсі відокремлені, виступають як юридично рівних
носіїв прав і обов'язків. У самому цьому визначенні вже закладені основні
ознаки громадянського правовідносини. Будучи одним з видів правовідносин,
цивільні правовідносини володіють такими загальними для всіх правовідносин
ознаками, як громадський і вольовий характер цих відносин, їх
підстав на законі і т.п., але існує також ряд специфічних
моментів, що відрізняють цивільні правовідносини від інших правовідносин,
наприклад, адміністративних.
Класифікація цивільних правовідносин має не тільки теоретичне, а й
практичне значення. Вона дозволяє точніше визначити характер
взаємовідносин сторін і, отже, дає можливість більш правильного
тлумачення цивільно-правових норм стосовно конкретного випадку.
Класифікація можлива за різними підставами.
1) Залежно від економічного змісту, цивільні правовідносини
діляться на майнові та немайнові.
Майнові правовідносини мають економічний зміст. Їх об'єктом
є майно (матеріальні блага).
У свій чергу вони поділяються на правовідносини, що опосередковують статику
громадських зв'язків (наприклад, правовідносини власності), і
правовідносини, опосредуюшіе динаміку суспільних зв'язків (наприклад,
зобов'язання).
Немайнові правовідносини не мають безпосередньо такого змісту.
Вони можуть бути поділені на пов'язані з майновими (право авторства)
і не пов'язані з майновими правовідносинами (особисті немайнові
права - право на життя, честь та ін.)
2) За юридичним змістом цивільні правовідносини поділяються на
абсолютні і відносні.
В абсолютних правовідносинах носієві абсолютного права протистоїть
невизначену кількість зобов'язаних осіб. Прикладом, можуть бути правовідносини
власності, де праву власника відповідає обов'язок всіх і
кожного не перешкоджати йому в здійсненні його правомочностей.
У відносних правовідносинах уповноваженій суб'єкту протистоїть одне
або кілька конкретно визначених зобов'язаних осіб. Наприклад, у договорі
позики уповноваженою особою є позикодавець, який може вимагати
повернення боргу від зобов'язаної особи - позичальника.
3) За характером здійснення права цивільні правовідносини поділяються також
на речові та зобов'язальні.
Речові правовідносини це правовідносини, в яких уповноважений суб'єкт
може здійснювати своя суб'єктивні права самостійно, без сприяння
зобов'язаної особи. Прикладом можуть служити ті ж правовідносини власності,
сервітутні правовідносини і т.п.
Зобов'язальні правовідносини це правовідносини, в яких уповноважених
суб'єкт для здійснення своїх суб'єктивних прав потребує впливі
зобов'язаної особи. Так, покупець не може отримати куплену річ без
сприяння продавця, а право продавця на отримання вартості проданої речі,
в свою чергу, не може бути реалізоване без виконання соответтвует
обов'язки покупцем.
4) Залежно від спрямованості і цілей виникнення цивільні
правовідносини діляться на регулятивні та охоронні.
Регулятивні правовідносини призначені опосередковує-вать (регулювати) зв'язку
нормального торгового обороту. Вони є типовими для цивільного права.
Найчастіше вони встановлюються за допомогою договору. Саме в них проявляється
диспозитивність цивільно-правового регулювання. Прикладом може бути
будь договірне зобов'язання.
Охоронні правовідносини виникають у випадках необхідності захисту
інтересів учасників цивільного обороту цивілістичні засобами.
Підставою їх виникнення є цивільне правопорушення. Права і
обов'язки учасників таких правовідносин визначаються не тільки на
диспозитивних засадах, а й з використанням імперативного методу. Типовим
прикладом є зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди
(глава 40 ПС).
5) Як зазначалося вище, з урахуванням структури змісту правовідносини можуть
бути поділені на прості і складні.
Прості правовідносини мають своїм змістом одне право і один обов'язок,
або по одному праву і одного обов'язку.
Складні правовідносини характеризуються наявністю кількох прав і
обов'язків. У деяких випадках на додаток до основного виникають
акцесорні правовідносини, нерозривно пов'язані з ним і т.п.
Класифікація цивільних правовідносин можлива і за іншими підставами.
Так, з урахуванням тих чи інших особливостей можуть бути виділені строкові і
безстрокові правовідносини, активні і пасивні, типові і нетипові,
общерегулятівние, організаційні та ін
Оскільки в основу класифікації правовідносин покладено різні ознаки,
то одне і те ж правовідношення може бути одночасно охарактеризоване з
різних сторін. Наприклад, правовідносини власності є
майновими, абсолютними, речовими, регулятивними тощо Правовідносини,
виникли з договору позики, є майновими, відносними,
зобов'язальними, регулятивними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. Поняття і види цивільних правовідносинах. "
 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 2. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  поняття економічної діяльності, ні поняття економічного спору нормативно не визначені. Це й дає підстави для обмежувального тлумачення меж компетенції арбітражних судів. Поняття економічної діяльності широко використовується в Конституції РФ (ст. 8, 34) і пов'язується з певною сферою суспільних відносин. Конституційне значення набуває і категорія економічного
 3. Види позовів
  поняття розумності дій і сумлінності учасників цивільних правовідносин, зловживання правом і т.д.). 2) Матеріально-правова класифікація позовів. Залежно від характеру спірного матеріального правовідносини по галузях і інститутам громадянського, адміністративного, податкового та інших галузей права виділяються позови, що виникають з цивільних, адміністративних, податкових,
 4. Поняття і класифікація доказів
  поняття, що включає в себе два тісно взаємозалежних елементи: фактичні дані як зміст доказів і засоби доказування як процесуальна форма їх використання. Фактичні дані, або відомості про факти (інформація про факти), відтворюють факти реальної дійсності, є їх відображенням. Наявність змісту доказів у вигляді відомостей про факти характерно для
 5. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітраж-них судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 6. Тема 4. ОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ І ПІДСУДНІСТЬ СПОРІВ арбітражному суду
  види. Підвідомчість спорів арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам. Поняття підсудності, її види. Література Абсалямов А., Ярков В. Правила підвідомчості арбітражному суду спорів, що виникають з адміністративно-правових відносин / / Вісник ВАС РФ. 2001. № 6. Андрєєва Т. Про підвідомчість
 7. 5. Процесуальне співучасть: поняття і види
  цивільному процесуальному праві, цілком застосовні і до арбітражному процесу. Доцільність і необхідність процесуального співучасті визначаються нормами матеріального права. Співучасники мають додаткове право, пов'язане з можливістю доручити ведення справи одному із співучасників. При неможливості розгляду справи без участі іншого відповідача арбітражний суд першої інстанції по
 8. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  поняття позову традиційно є одним з найбільш спірних питань в процесуальній науці 1. Найбільш загальне визначення позову, вбирає в себе різні підходи, полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача до відповідача про захист його права або законного інтересу, звернене через арбітражний суд першої інстанції. Позов виступає як процесуального середовищ-ства захисту інтересів
 9. 15. Правовідносини: поняття, види, ознаки.
  Цивільно-правові, податкові, трудові правовідносини. Двосторонні та багатосторонні - критерій класифікації - кількість учасників правовідносини. При цьому не можна змішувати абсолютні та багатосторонні правовідносини. У абсолютних правовідносин персонально визначено лише один учасник, якому протистоїть необмежена кількість суб'єктів (всі інші особи). У багатосторонніх поіменно
 10. 34. Юридична концепція прав людини. Правовий статус особистості.
  Поняття входять такі елементи: а) правові норми, що встановлюють даний статус; б) правосуб'єктність; в) основні права та обов'язки; г) законні інтереси; д) громадянство; е) юридична відповідальність; ж) правові принципи; з) правовідносини загального (статусного) типу. Правовий статус особистості - це правове становище людини, що відбиває його фактичний стан у взаємовідносинах з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua