Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура Україна / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Мальцев . Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003 - перейти до змісту підручника

Проходження державної служби

Це складний процес, що має певні правила, процедури, стадії і етапи. Частина їх регламентована у федеральному законі про основи державної служби, в інших нормативних правових актах про цю службу.

В цілому проходженню державної служби присвячена четверта глава згаданого Федерального закону «Проходження державної служби».

Перша і дуже важлива стадія цього процесу - надходження на державну службу і знаходження на цій службі.

Ст. 21 федерального закону про основи державної служби передбачає:

1. Право вступу на державну службу мають громадяни Російської Федерації, не молодший 18 років, володіють

державною мовою, мають професійну освіту і відповідають вимогам, законодавчо встановленим для державних службовців.

2. При вступі на державну службу, а також при її проходженні не допускається встановлення яких би то не було прямих або непрямих обмежень чи переваг залежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, наявності або відсутності громадянства суб'єктів Російської Федерації, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань, створеним в порядку, передбаченому Конституцією Російської Федерації і законодавством країни.

3. Громадянин не може бути прийнятий на державну службу і перебувати на державній службі у випадках:

1) визнання його недієздатним або обмежено дієздатним рішенням суду, що набрало законної сили;

2) позбавлення його права займати державні посади державної служби протягом певного терміну рішенням суду, що набрало законної сили;

3) захворювання, що перешкоджає виконанню ним посадових обов'язків, підтвердженого висновком медичного закладу;

4) відмови від проходження процедури оформлення допуску до відомостей, що становлять державну та іншу охоронювану законом таємницю, якщо виконання посадових обов'язків з державної посади державної служби, на яку претендує громадянин, пов'язане з використанням таких відомостей;

5) близького кревності чи властивості (батьки, подружжя, брати, сестри, сини, дочки, а також брати, сестри, батьки і діти подружжя) з державним службовцем, якщо їх державна служба пов'язана з безпосередньою підлеглістю або підконтрольністю одною з них іншому;

6) наявності громадянства іноземної держави, за винятком випадків, коли доступ до державної служби врегульовано на взаємній основі міждержавними угодами:

7) відмови від подання відомостей , передбачених ст. 12 федерального закону про основи державної служби.

4. При вступі на державну службу громадянин представляє:

1) особиста заява;

2) документ, що засвідчує особу;

3) трудову книжку;

4) документи, що підтверджують професійну освіту;

5) довідку з органів державної податкової служби про подання відомостей про майновий стан;

6) медичний висновок про стан здоров'я;

7) інші документи, якщо це передбачено федеральним законом.

5. Відомості, представлені громадянами при їх вступі на державну службу, а також при вирішенні питання про призначення на вищу державну посаду державної служби, підлягають перевірці в установленому порядку.

У разі встановлення в процесі перевірки обставин, що перешкоджають надходженню громадянина на державну службу або призначенням його на вищу державну посаду державної служби, вказаний громадянин інформується в письмовій формі про причини відмови у прийнятті його на державну службу або призначення на вищу державну посаду державної служби.

6. Громадянин вступає на державну службу на умовах трудового договору, що укладається на невизначений строк або на строк не більше п'яти років.

У трудовій договір включається зобов'язання громадянина, що надходить на державну службу, забезпечити виконання Конституції Російської Федерації і федеральних законів у інтересах громадян Російської Федерації.

Надходження громадянина на державну службу оформляється наказом по державному органу про призначення його на державну посаду державної служби.

7. Призначення вперше або знову вступників на державну службу здійснюється:

- на державні посади державної служби категорії «Б» - за поданням відповідних осіб, що заміщають посади категорії «А», або уповноважених ними осіб або державних органів. Порядок підбору кандидатур визначається відповідним державним органом або особою, що заміщає державну посаду категорії «А», відповідно до нормативними правовими актами Російської Федерації і нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації;

- на державні посади державної служби I групи категорії «В» - відповідною посадовою особою. Порядок підбору кандидатур визначається нормативними правовими актами Російської Федерації і нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації;

- на державні посади державної служби II, III, IV, V груп категорії «Б» - за результатами конкурсу на заміщення вакантної державної посади державної служби.

8. При припинення державної служби у зв'язку з виходом на пенсію державний службовець вважається які у відставці і зберігає присвоєний йому кваліфікаційний розряд. У трудовій книжці робиться запис про останню державної посади державної служби із зазначенням «у відставці».

9. На державного службовця за його згодою може бути покладено виконання додаткових обов'язків по іншій державній посаді державної служби з оплатою за угодою між керівником державного органу і державним службовцям.

10. У разі службової необхідності державний службовець за його згодою може бути відряджений в інший державний орган для виконання посадових обов'язків з державної посади державної служби за його фахом на строк до двох років.

Законодавством передбачений конкурс на заміщення вакантної державної посади державної служби, мета якого - забезпечити право громадян на рівний доступ до державної служби.

Конкурс проводиться серед громадян, які подали заяву на участь у ньому при дотриманні умов, встановлених пунктами 1, 3 і 4 ст. 21 федерального закону про основи державної служби. Державні службовці можуть брати участь у конкурсі незалежно від того, які посади вони займають у момент його проведення. Конкурс може проводитися у формі конкурсу документів (на заміщення вакантних державних посад державної служби II групи) або конкурсу-випробування (на заміщення вакантних державних посад державної служби III, IV і V груп). Конкурсна комісія оцінює учасників конкурсу документів на підставі документів про освіту, про проходження державної служби і про іншу трудової діяльності, а також на підставі рекомендацій, результатів тестування, інших документів, що подаються за рішенням відповідних органів з питань державної служби. Конкурс-випробування проводиться державної конкурсною комісією. Конкурс-випробування може включити в себе проходження випробування на відповідність державній посаді державної служби і завершується державним кваліфікаційним іспитом.

Для визначення рівня професійної підготовки та відповідності державного службовця займаній державної посади державної служби, а також для вирішення питання про присвоєння державному службовцю кваліфікаційного розряду передбачено атестацію державного службовця.

Атестація проводиться не частіше одного разу на два роки, але не рідше одного разу на чотири роки. Порядок та умови проведення атестації встановлюються федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації.

Федеральний закон про основи державної служби встановлює підстави для припинення державної служби.

1. Державна служба припиняється при звільненні державного службовця, в тому числі у зв'язку з виходом на пенсію.

2. Крім підстав, передбачених законодавством Російської Федерації про працю, звільнення державного службовця може бути здійснене за ініціативою керівника державного органу у випадках:

- досягнення ним граничного віку, встановленого для заміщення державної посади державної служби;

- припинення громадянства Російської Федерації;

- недотримання обов'язків і обмежень, встановлених для державного службовця справжнім Федеральним законом;

- розголошення відомостей, що становлять державну та іншу охоронювану законом таємницю;

- виникнення інших обставин, передбачених законодавством.

Федеральний закон про основи державної служби регулює й інші питання і аспекти, що стосуються прийому, проходження та припинення державної служби, її організації та координації.

В даний час здійснюються заходи щодо реформування державної служби Російської Федерації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Проходження державної служби "
 1. 16. державні службовці як суб'єкти адміністративно-правових відносин: правова основа, права та обов'язки, вимоги та обмеження, захист статусу.
  Проходження державної служби у відповідних державних органах. Закон України від 16. 12. 1993 р. «Про державну службу», спрямований на врегулювання суспільних відносин, що охоплюють діяльність держави щодо створення правових, організаційних, економічних та соціальних умов реалізації громадянами України права на державну службу. У преамбулі Закону зазначено,
 2. 17. Комплектування посад державних службовців. Порядок проходження державної служби. Припинення державної служби.
  Державну службу врегульовано Законом (ст. 15), а також Положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Прийняття на посаду здійснюється на конкурсній основі, дані про вакансії посад державних службовців підлягають публікації та поширенню через засоби масової інформації не пізніше, ніж за місяць до проведення конкурсу. Деякі процедури прийняття на службу можуть
 3. 85. Державна служба. Проходження державної служби.
  Державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують ЗП за рахунок державних коштів. Види ГС: - громадянська (в державних органах та їх апараті) - мілітаризована (військова та воєнізована - в органах міліції) Державний службовець - працівник державної організації, установи, підприємства, що здійснює в
 4. За яких підстав може бути припинений трудовий договір?
  Проходженням державної служби вимог (участь у страйку, зловживання службовим становищем; заняття підприємницькою діяльністю; відмови фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, а також надання недостовірної або неповної інформації; неправомірного втручання , з використанням свого службового становища, в
 5. 1. Державна служба
  проходження державної служби та інші її сторони. При цьому мається на увазі переважний розвиток, якщо говорити про адміністративно- правовий статус, перерахованих і інших інститутів у сфері організації та функціонування виконавчої влади. Підкреслимо деякі принципові моменти Федерального закону «Про основи державної служби Російської Федерації».
 6. Поняття і класифікація державних посад і державних службовців
    державного службовця по-різному трактується в юридичній літературі. Розрізняють термін «державний службовець» у широкому і у вузькому сенсі слова. Державний службовець в широкому сенсі слова - це індивідуальний суб'єкт права, який здійснює державні функції не тільки в державних органах, а й в інших державних організаціях, установах, підприємствах (в
 7. Права державного службовця
    проходження державної служби, дисциплінарної відповідальності державного службовця, недотримання гарантій правового і соціального захисту державного службовця, звільнення з державної
 8. Основні обов'язки державного службовця
    проходження державної служби перебувають у його власності частки (пакети акцій) у статутному капіталі комерційних організацій в порядку, встановленому федеральним
 9. Відомості про доходи державного службовця і про майно, що належить йому на праві власності
    проходження ним державної служби; 10) захист його та членів сім'ї від насильства, погроз, інших неправомірних дій у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків у порядку, встановленому федеральним законом про основи державної
 10. Контрольні питання
    проходження державної служби в Російській Федерації? 5. Якими основними ознаками характеризується законність як якісний стан діяльності державного службовця? 6. Яка роль інформації в процесі функціонування державної служби? 7. Які правові основи захисту державної таємниці та іншої інформації обмеженого доступу в Російській
© 2014-2022  ibib.ltd.ua