Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005 - перейти до змісту підручника

Глава 2.4. Штатний розклад


Розрахунок витрат на управління та чисельності персоналу. Штатна структура визначає кількісно-професійний склад персоналу, розміри оплати праці і фонд заробітної плати працівників. У складі штатної структури розробляються наступні документи:
фонд заробітної плати;
розрахунок чисельності персоналу;
штатний розклад підприємства.
Вихідними даними для формування штатної структури є:
планові обсяги виробництва (робіт і послуг);
нормативи чисельності та заробітної плати;
схема організаційної структури управління;
типові (фактичні) штатні розклади.
Розрахунок фонду заробітної плати дозволяє обгрунтувати витрати по заробітній платі як в абсолютній величині, так і у вигляді питомої ваги заробітної плати у вартості продукції. Розрахунок фонду заробітної плати здійснюється за формулою:
Фзп = Нзп Х Оо / 100 млн.р.
Де:
Фзп - фонд заробітної плати працівників, млн. руб.;
Нзд _ норматив фонду з / п,
Оо - плановий обсяг випуску продукції, млн.р.
Розрахунок чисельності персоналу проводиться для визначення загальної чисельності працівників підприємства за галузевими нормативами чисельності працівників на 1 млн. руб. продукції і залежно від її обсягу випуску: Ьд = Нп х Оп.
Де:
Іоп - загальна чисельність працівників підприємства, чол.; Нп - норматив чисельності працівників на 1 млн. руб. продукції, чол. / млн. руб. Од-обсяг випуску продукції (виручка), млн. руб.
Нормативи чисельності персоналу визначаються методом кореляційно-регресійного аналізу шляхом зіставлення фактичних даних про виручку підприємств і середньо-облікової чисельності працівників однієї галузі народного господарства. Такі нормативи були виведені в 70-80-х рр.. і широко застосовувалися в народному господарстві СРСР.
Чисельність управлінського персоналу (Ьуп) розраховується за формулою, аналогічною вищенаведеної формулою загальної чисельності персоналу: Ьуп = Н, пхОп, Де:
нуп - чисельність управлінського персоналу на 1 млн. руб. продукції. Розрахункові значення чисельності і фонду заробітної плати підприємства необхідно розділити між апаратом управління і виробничими підрозділами за допомогою коефіцієнта централізації (КЦ). Коефіцієнти централізації виводяться по групі однорідних підприємств і залежать від числа виробничих підрозділів, рівня кооперування, спеціалізації виробництва і співвідношення чисельності робітників і службовців. Наведемо формули розрахунку:
Ьуп = Кцх Іоп Ф уп = Кц хФзп
Чисельність значення (КЦ) знаходиться в діапазоні від 0,1 до 1,0 залежно від типу підприємства. Приклад розрахунку для будівельного підприємства: фонд заробітної плати Фзп = 540 млн. руб.: Коефіцієнт централізації Кц = 0,3. Тоді фонд заробітної плати управлінського персоналу становитиме:
ФУП = 0,3 х 540 = 162 млн. руб. / Рік
Складання штатного розкладу. Штатний розклад підприємства визначає склад структурних підрозділів, перелік посад працівників, місячні посадові оклади і персональні надбавки, а також загальну чисельність і фонд заробітної плати по апарату управління підприємства (табл. 2.2.18). Вихідними даними для складання штатного розкладу є:
фонд заробітної плати управлінського персоналу, розрахований за нормативами на 1 млн. руб. продукції;
чисельність управлінського персоналу підприємства; штатний розклад підприємства за попередній рік;
гарантовані посадові оклади і персональні надбавки працівників за контрактами.
Право затвердження штатного розкладу надано керівнику підприємства. Це-лесообразно в проектоване штатний розклад закладати суміщення професій працівників з виплатою винагород (персональних надбавок) у розмірі від 50 до 100% від гарантованого розміру заробітної плати за сумісництвом посади. Це завжди дає економію витрат на утримання робочих місць.
Штатний розпис в умовах інфляції і плинності кадрів доцільно коригувати щокварталу. З метою збереження комерційної таємниці розміру заробітної плати штатний розпис складається у двох примірниках для директора та головного бухгалтера. У всі інші підрозділи доводяться тільки частини штатного розкладу, а у відділи кадрів - інформація по вакантним посадам. В умовах інфляції існують два простих способи індексації заробітної плати працівників:
шляхом встановлення заробітної плати і персональних надбавок в доларах з розрахунком рублевого еквівалента щомісяця за середнім курсом ММВБ або ЦБ РФ:
шляхом прив'язки персональних надбавок до мінімальної оплати праці працівників бюджетної сфери за допомогою коефіцієнтів по різних посадах.
Таблиця 2.1. - Штатний розклад підприємства? Найменування під-розділень і посад Число штатних одиниць Місячний повинно-стной ок-лад, тис. руб. Персо-нальна надбавка, тис. руб. Разом зарплата, тис. руб. Номер і дата наказу 1. Керівництво підприємства 01 Директор підпри-ємства січня 2000 - 2000 № 1 від 03.01.97 02 Заступник дирек-тора по виробниц-ству січня 1700 200 1900 № 1 від 03.01.97 03 Заступник дирек-тора з комерції січня 1600 100 1700 № 1 від 03.01.97 Разом 3 5300 300 5600 2. Фахівці при керівництві 04 Секретар-референт січня 1000 200 1200 № 2от 03.01.97 05 Юрисконсульт-кадровик січня 1000 200 1200 № 2от 03.01.97 Разом лютого 2000 400 2400 3. П роізводственно-технічний відділ 06 Начальник відділу січня 1000 400 1400 № 3от 03.01.97 7 Економіст з пла-нування 1600200800 № 3от 03.01.97 08 Програміст-оператор 1600 - 600 № 3от 03.01.97 09 Інженер-диспетчер 1 500 - 500 № 3от 03.01.97 110 Інженер з нової техніки і якості 1600100700 № 3от 03.01.97 Разом травня 3300 700 4000 - Всього по підпри-ятію 40 24 000 4000 32 000 - У розрахунку на 1 ра-ботника 1700 А00 800 - Питання для самоперевірки:
Як провести розрахунок витрат на управління та чисельності персоналу?
Як відбувається складання штатного розкладу?
Як доцільно коригувати штатний розклад в умовах інфляції і плинності кад
рів?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 2.4. Штатний розклад "
 1. Глава 2.5. Опису моделі робочого місця - фактор підбору кадрів
  штатним розкладом і середньому доходу працюють у даному регіоні. Соціальні блага: путівки, фірмовий одяг, харчування та ін виявляються шляхом опитування працівника і на основі встановлюваних на підприємстві середніх виплат з фонду соціального розвитку. Соціальні гарантії: допомога з непрацездатності, страхування життя, пенсія, допомога у разі звільнення. Визначаються на основі державних
 2. Глава 3.1. Навчання персоналу - необхідний етап розвитку персоналу
  штатному розкладі; технологічні зміни у виробництві; підтримку необхідного професійного рівня персоналу; накопичення професійного потенціалу для забезпечення економічного розвитку компанії; організація перенавчання персоналу у зв'язку з: міграційними процесами; перепрофілюванням підприємств; утворенням нових підприємств; ліквідацією підприємств; злиттям, приєднанням,
 3. Глава 3.6. Планування кар'єри
  штатного розкладу від молодших посад до старших і через систему кадрового резерву. Вихідним чинником у плануванні кар'єри керівників і спеціалістів є пя-річне і поточне планування потреби в кадрах цих посадових категорій з урахуванням прогнозу розвитку підприємства на основі розширення його діяльності в умовах ринку, освоєння нових технологій та інших досягнень НТП.
 4. 15. поняття та ознаки органу виконавчої влади.
  Штатному розкладі. Самостійність (відносна), автономія, тобто кожен орган виконавчої влади в праві в межах повноважень приймати рішення. Предметність. Для органу виконавчої влади необхідно значну кількість ресурсів матеріальних, фінансових,
 5. 16. державні службовці як суб'єкти адміністративно-правових відносин: правова основа, права та обов'язки, вимоги та обмеження, захист статусу.
  Штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлений нормативними актами коло службових повноважень. Посадові особи: ними вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення
 6. 17. Комплектування посад державних службовців. Порядок проходження державної служби. Припинення державної служби.
  Штатним розписом і категорією, що відповідає посаді. Отже, на такі посади можуть прийматися родичі, свояки, друзі. Правом добирати на посади своїх помічників, керівників прес-служб, радників і секретарів згідно з Законом «Про Державну службу» мають Президент України, Голова Верховної Ради України, члени Уряду України. Таким правом
 7. 10. Державні органи: поняття, види
  штатний розклад - перелік посад, розподіл функцій і обов'язків, посадові оклади. Фінансуються з бюджету. Види: Виконавчі, законодавчі, судові, включаючи Рахункову палату, Центральний Банк, прокуратуру, ізберкоми. Федеральні, регіональні, місцеві органи. Органи загальної (універсальний характер - відповідають за стан території в цілому - президент, уряд,
 8. 3.7 Організаційний план
  розклад кафе «Блинная» Посада Число робочих Оклад, руб- Річний ФОП, тис. руб. Директор січня 5500 66000 Бухгалтер січня 4500 54000 Технолог січня 3500 42000 Водій січня 3000 36000 Бармен лютого 2500 60000 Офіціант лютого 2000 48000 Прибиральниця січня 1000 12000 Кухарі квітня 2000 96000 РАЗОМ 13 24 000 414 000 Зарплата наших працівників безпосередньо залежить від прибутку . При збільшенні прибутку видаються премії. Середній
 9. 3. Структура, порядок формування та компетенція керівних органів НБУ
  штатного розкладу Національного банку та форм оплати праці; визначення порядку надання ліцензій на ведення банківських операцій, а також інших ліцензій у випадках, передбачених законом; видання нормативно-правових актів Національного банку; твердження Регламенту Правління Національного банку; виконання інших функцій, що випливають з основної мети діяльності Національного
 10. Поняття ДЕРЖАВНОЇ служби та ее принципи
  штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлений нормативними актами коло службових повноважень. Залежно від того, яку посаду службовці займають або в якої організації вони виконують обов'язки або здійснюють функції, можна виділити наступні види цієї категорії працівників: 1) службовці
© 2014-2022  ibib.ltd.ua