Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

У пропонованому увазі студентів, аспірантів і викладачів навчальному посібнику з загальній педагогіці зроблена спроба нового підходу до структури та змісту курсу на базі сучасних досягнень педагогічної і психологічної наук. В основу структури його змісту покладено концепцію всебічного розвитку цілісної особистості школяра у цілісному навчально-виховному процесі. В якості основної форми цілісності навчально-виховного процесу розглядається дитячий виховний колектив. У його рамках реалізується весь зміст виховання і навчання.

Відповідно до концепції структура курсу загальної педагогіки вибудовується в наступній логіці. Розділ I - методології і теоретичних проблем педагогіки - присвячується аналізу суспільних явищ виховання, навчання, педагогічної діяльності; цілей виховання, предмету і законам педагогіки як науки; взаємозв'язку педагогіки і психології; характеристиці вікового розвитку дітей; обгрунтуванню єдності виховання, навчання і життя, цілісності виховання особистості дитини. Цей аналіз найважливіших об'єктивних суспільних процесів, що є предметом педагогіки як науки, дозволяє зробити висновок про цілісний характер формування особистості в процесі її взаємодії в системі об'єктивних суспільних відносин.

Розділ II включає в себе теоретичне обгрунтування, змістовну характеристику і проблеми організації навчально-виховного 'процесу. Поряд з сутністю педагогічного процесу в ньому розглядаються сутність та шляхи створення дитячого виховного колективу як основної форми цілісності навчально-виховного процесу, функції організаторів дитячого виховного колективу, методи організації та майстерності педагогічної взаємодії з дітьми, впливу на них.

Далі логіка розвитку курсу виявляється в тому, що в рамках загальної мо-'діли цілісного педагогічного процесу розглядаються зміст виховання, його функціональні процеси, а також процеси навчання, що утворюють у результаті взаємодії педагогічну цілісність. Це дозволяє в розділі III курсу виділити дві частини, єдині по своїй педагогічній суті, але специфічні за змістом, формами і методами. Одна з них присвячена загальним проблемам теорії, змісту і загальною методикою виховання, інша - методиці навчання.

У частині 1 розділу III дається змістовний аналіз основних функціональних виховних процесів, встановлюються зв'язки їх взаємодії в цілісному навчально-виховному процесі, розкриваються проблеми формування у школярів наукового світогляду, духовно-ціннісного, економічного, екологічного виховання, трудового та фізичного розвитку, становлення естетичної, правової, моральної культури. Змістом частини 2 розділу III. є теорія навчання (дидактика). У ньому розкриваються тенденції розвитку сучасного загальної середньої об-пазованія, сутність навчання, принципи відбору змісту середньої освіти, система форм навчання, різноманіття методів навчання і залучення дітей у пізнавальну діяльність, а також виховні можливості навчання.

.

Логічним завершенням цього структурної побудови курсу є четвертий розділ, який знайомить з проблемами реального втілення ідей цілісності виховання в системі народної освіти, в сучасних принципах організації та управління шкільною справою.

У рамках.общей концепції всебічного розвитку цілісної особистості в цілісному навчально-виховному процесі, покладеної в основу структури всього курсу, обгрунтовується ряд залежних від неї, що поглиблюють її конкретних концепцій, що пояснюють теоретичні та практичні підходи до найбільш важливим внутрішнім проблемам теорії виховання і навчання. Ці приватні концепції не завжди загальновідомі і тим більше загальновизнані, але для даного курсу лекцій вони є невід'ємною органічною складовою, тими опорними змістовними ідеями, науково-теоретичними узагальненнями, які скріплюють внутрішню логіку викладу педагогічної науки. Назвемо деякі з них:

Концепція суб'єкт-об'єктні та об'єкт-суб'єктності педагогічних відносин, що пояснює сутність і взаімоактівний, взаімовоспітивающій характер взаємодій між педагогами і дітьми.

Концепція єдності виховання і навчання за провідної ролі виховання та їх визначального значення по відношенню до розвитку дитини.

Концепція цілісного самодіяльного формування дитячої особистості в системі педагогічно організованої діяльності, відносин і спілкування.

Концепція виховного колективу як суб'єкта, об'єкта і основної форми цілісності навчально-виховного процесу.

Концепція єдиної багатоступінчастої системи методів організації та самоорганізації дітьми навчально-виховного процесу, взаємодії і впливу в ньому.

Концепція єдності принципів виховання і навчання як цілісного педагогічного процесу.

Концепція стабільно-динамічного та диференційованого підходу до обгрунтування і формування навчального плану школи як основи базового, стартового освіти в системі безперервної освіти.

Концепція класно-кабінетної, урочно-поліморфної (різноманіття форм навчання за провідної ролі уроку) системи навчання. У даному посібнику, відповідно до його новим концептуальним побудовою, прийнятий певний понятійно-термінологічний апарат, що відповідає вимогам концепції, але не завжди і не в усьому збігається з загальноприйнятим апаратом діючих підручників і посібників з педагогіки.

Виділимо основні педагогічні категорії, ключові терміни, складові понятійний апарат курсу:

- виховання як суспільне явище;

- виховання як педагогічна діяльність дорослих (педагогічна діяльність), педагогічні механізми виховання - діяльність, відносини, спілкування;

- педагогічна діяльність як суспільне явище;

- навчання, освіта, самовиховання, самоосвіта , перевиховання;

- безперервна освіта;

- закони виховання;

- ієрархія законів педагогічної науки;

- цілісний педагогічний процес;

- комплексний підхід до виховання;

- протиріччя виховання і навчання;

- конкретно- історичний характер педагогічної діяльності;

- класове і загальнолюдське виховання;

- педагогічна наука, методи наукового педагогічного пізнання;

- педагогічна практика , методи узагальнення та поширення передового і новаторського досвіду;

- мета виховання;

- цілепокладання в педагогічному процесі;

- принципи наукової організації виховання і навчання;

- всебічний і гармонійний розвиток особистості;

- дитина як суб'єкт і об'єкт виховання;

- самодіяльність дітей ;

- особистість, індивідуальність;

- сутнісні сили індивіда;

- педагогічна діагностика;

- вікові та індивідуальні особливості дітей;

- розумове виховання і розвиток, знання, вміння, навички;

- формування світогляду;

- політехнічна освіта;

- трудове виховання і навчання;

- професійне навчання і профорієнтація;

- моральне виховання і розвиток;

- фізичне виховання і розвиток;

- естетичне виховання і розвиток;

- поєднання навчання і виховання з продуктивною працею; '

- правове виховання;

- економічне виховання;

- антигромадську розвиток особистості;

- антиалкогольне , антинікотинове, антітоксікоманное і антінар-Коман виховання;

- розвиток, середа, спадковість;

- педагогічне спілкування;

- індивідуальний підхід;

- виховний колектив як суб'єкт, об'єкт і форма цілісності педагогічного процесу;

- авторитет вихователя;

- виховні функції педагога ;

- педагогічне мислення;

- педагогічне мистецтво і майстерність;

- зміст освіти, навчання, виховання;

- загальну середню - базова освіта;

- форми виховання і навчання;

- методи навчання і виховання;

- педагогічна технологія;

- класно-кабінетна, урочно-поліморфна система навчання;

- диференційоване навчання;

- педагогічна етика ;

- принципи системи народної освіти.

Загальна і приватна концепції, закладені в навчальний посібник, а також понятійно-термінологічний апарат мають своїм призначенням бути своєрідними опорними сигналами в засвоєнні педагогічної науки, викладеної в логіці концепції всебічного формування цілісної особистості в цілісному навчально-виховному процесі.

Автор висловлює глибоку і щиру подяку всім особам, які прийняли зацікавлена участь у підготовці до видання даного посібника, в першу чергу рецензентам А.С. Белкину, В.І. Журавльову, В.А. Сластенина, Г.Н. Філонову, а також і тим, хто брав участь у конкурсному рецензуванні рукопису, чиї прізвища були позначені на відгуках.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВСТУП "
 1. Основні прямі правила
  введення кон'юнкції (ВК): А В АЛВ - Правило видалення кон'юнкції (УК): АЛВ АЛВ А В - Правило введення диз'юнкції (ВД): т AvB - Правило видалення диз'юнкції (УД) : AvB AvB А В В Правило видалення імплікації (УІ): А ^ В А В Правило введення еквівалентності (ВЕ): А ^ В В ^ А А ^ В Правило видалення еквівалентності (УЕ): А ^ В А ^ В А ^ В 'У ^ А Правило введення подвійного заперечення (ВО): А А Правило видалення подвійного
 2. Введення
  Введення
 3. Запитання і завдання для повторення:
  введення опричнини? Які заходи приймалися по відношенню до землевласників та землекористувачам в районах опричнини? Які були наслідки введення
 4. Розділ 1. Введення в криміналістику.
  Розділ 1. Введення в
 5. Розділ I. Введення в цивільне право
  Розділ I. Введення в цивільне
 6. Таблиця змін і доповнень, внесених у Федеральний закон "Про введення в дію Кримінального кодексу Російської Федерації"
  введена)? ? ? ? 11.03.2004 р.? 2003. N 262.? ? ? ? ? N 12-ФЗ) € 30 грудня? ? ? ? ? ? (Уточнення)? ? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????? Постатейний коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації * (3)
 7. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987. Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Як хрещена Русь. М. 1990 Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Щапов Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Щапов Я.М. Церква в
 8. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987 Як хрещена Русь. М. 1990 Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Шапова Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Шапова Я.М. Церква в
 9. Аутсайдер (генератор).
  Введений для подачі
 10. Наукова та навчальна література IQRSSni URssiru: URSSru Дй $ & лш
  [інааігд r-цнааііздд ^ онаііїді ^ гдцкй »^ Представляємо Вам наші найкращі книги: URSS Підручники з вищої математики Краснов М.Л. та ін Вся вища математика. Т. 1-7. Краснов М.Л. та ін Збірники завдань «Вся вища математика» з докладними рішеннями. Бос В. Лекції з математики. Т. I: Аналіз; Т. 2: Диференціальні УРК & ненко, Т. 3: Лінійна алгебра; Т. 4; Імовірність, інформація, статистика; Т. 5:
 11. Рекомендована література 1.
  Введення у філософію: Підручник для вузів. 2ч. - М.: Политиздат, 1989 (ч.2). 2. Доброхотов A.JI. Категорія буття, в класичній західноєвропейській філософії. -М., 1986. 3. Канке В.А. Філософія. -М. 1997. 4. Мамле Ю.В. Долі буття / / ВД. - 1993 -
 12. 42. Правовий режим воєнного стану
  введення воєнного стану протягом 48 год після його оприлюднення, в іншому випадку указ Президента РФ втрачає силу). Воєнний стан скасовується указом Президента РФ, коли відпадуть обставини, що послужили підставою для введення воєнного стану. Режим воєнного стану забезпечується органами державної влади та військового управління за сприяння органів місцевого
 13. Література:
  1. Вороніна Н.Ю., Лішаева С. А. Введення у філософію, - Самара, 1999. 2. Глядков В. А. Філософський практикум. - М., 1994. 3. Горєлов А.А. Древо духовного життя. - М., 1994. 4. Канке В.А. Філософія. - М., 1996. 5. Мартинов М.І. та ін Філософія: завдання та вправи. - Мінськ,
 14. Програма введення в посаду.
    введення в посаду. В ідеалі програма повинна контролюватися співробітником, який безпосередньо підпорядковується роботодавцю, хоча залежно від розмірів Вашої організації ці функції можуть виконуватися співробітниками різного рангу. Головна мета полягає в ознайомленні нових співробітників із загальними правилами роботи у Вашій організації, правилами техніки безпеки та охорони здоров'я, а
 15. Глава 5. Порядок введення в дію цього Федерального конституційного закону
    введення в дію цього Федерального конституційного закону 1. Ввести справжній Федеральний конституційний закон в дію з 1 січня 1997 року. 2. Закон РРФСР від 8 липня 1981 року «Про судоустрій РРФСР» з наступними змінами та доповненнями (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981, № 28, ст. 976; Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради
 16. 2. Дія цивільного законодавства у часі
    введення акта в дію (п. 1 ст. 4 ЦК). Це традиційне для якого розвиненого правопорядку положення знає, однак, і ряд необхідних винятків. Насамперед, сам цивільний закон може передбачити поширення своєї дії і на відносини, що виникли до вступу його в силу. Так, Закон про введення в дію частини другої ЦК (ст. 12) поширив дію нових правил про відшкодування
© 2014-2022  ibib.ltd.ua